درباره نشریه
ISSN:
2322-1569
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا فارسیان
سردبیر:
دکتر محمدرضا فارسیان
ویراستار فارسی:
دکتر جواد میزبان
نشانی:
مشهد، میدان آزادی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، کدپستی: 4888491119
تلفن:
051-38806725
سایت اختصاصی:
rltf.um.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/09
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا فارسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
سردبیر
دکتر محمدرضا فارسیان
دانشیار
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Reza Farsian
Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدرحیم احمدی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Rahim Ahmadi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: French language and literature
دکتر الله شکر اسداللهی تجرق
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات فرانسه
Allahshokr Assadollahi Tejaragh
Professor
University of Tabriz
Specialist: French literature
دکتر ناهید جلیلی مرند
دانشیار گروه زبان فرانسه
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Nahid Jalili Marand
Associate Professor, Department of French Language, Faculty of Literature
University of Alzahra
Specialist: French language and literature
دکتر محمدحسین جواری
استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات فرانسه
Mohammad Hossein Djavari
Professor Faculty of Foreign Languages and Literature
University of Tabriz
Specialist: Comparative Literature, French language and literature
دکتر مسعود خوش سلیقه
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مطالعات ترجمه
Masood Khoshsaligheh
Associate Professor Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Translation studies
دکتر مهران زنده بودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Mehran Zendehboodi
Faculty of Literature and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: French language and literature
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
دکتر فریده علوی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانس
Farideh Alavi
Associate Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر هما لسان پزشکی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Homa Lesan Pezeshki

Specialist: French language and literature
دکتر فاطمه میرزاابراهیم تهرانی
دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Fatemeh Mirzaebrahim Tehrani
Faculty of Persian Literature and Foreign Languages
Allameh Tabataba'i University
Specialist: French language and literature
دکتر محمدنادر نصیری مقدم

رشته تخصصی: تاریخ و زبان فارسی، زبان و ادبیات فارسی
Nader Nasiri Moghadam

Specialist: Iranian History and Civilization, Persian Language and Literature
juulie Dovinio
Assistant Professor
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستار فارسی
دکتر جواد میزبان

Javad Miz Ban

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶