درباره نشریه
ISSN:
2676-6663
eISSN:
2676-6671
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر خرمشاد
سردبیر:
دکتر غلامرضا خواجه سروی
جانشین سردبیر:
محمدمحسن شارعی
مدیر اجرایی:
رحمتی پور
تلفن همراه:
09045416175
سایت اختصاصی:
jou.spsiran.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/24
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر خرمشاد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Bagher Khorramshad
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Political Science, Political Sociology
سردبیر
دکتر غلامرضا خواجه سروی
استادیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
GHolam reza khajehSarvi
Assistant Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
جانشین سردبیر
محمدمحسن شارعی
محمدمحسن شارعی

اعضای تحریریه
دکتر محمد عباس زاده
استاد گروه علوم اجتماعی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: Sociology، Methodology
Mohammad Abbaszadeh
Professor, Department of Social Sciences
University of Tabriz
Specialist: Sociology, Methodology
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر حسین هرسیج
دانشیار علوم سیاسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hossein Harsij
Associate professor political sciences
University of Isfahan
Specialist: political sciences
دکتر مصطفی ملکوتیان
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mostafa Malakootian
Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر کریم رضادوست
دانشیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Karim Reza Doust
Associate Professor School of Economics and Social Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Sociology
مدیر اجرایی
 رحمتی پور
رحمتی پور

Rahmati Poor

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۷۱