فهرست مطالب

نشریه جامعه شناسی سیاسی ایران
سال پنجم شماره 12 (پیاپی 28، اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 202
|
 • مولفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در بخش دولتی صنعت بانکداری (مطالعه موردی بانک ملت)
  فرشته افتخارنژاد، مجید جهانگیرفرد، علی مهدی زاده اشرفی، تورج مجیبی صفحه 0

  دانش یک منبع استراتژیک برای دستیابی به دارایی های نامشهود است که می تواند منجر به رشد بیشتر شود و سرمایه اجتماعی می تواند به مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها کمک کند. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در حوزه مدیریت دانش در صنعت بانکداری انجام شد.با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 15 نفر از خبرگان بانک ملت در حوزه مدیران منابع انسانی، آموزش و طرح و برنامه مصاحبه شدند و از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته های پژوهش با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختاریافته به روش دلفی توسط خبرگان شناسایی و در نهایت وزن دهی و رتبه بندی اجزاء با استفاده از روش AHP و نرم افزار Expert Choice انجام شد.یافته ها نشان می دهد که مولفه های استراتژی سرمایه اجتماعی دانش محور در صنعت بانکداری سه مولفه ارتباط بین افراد، اعتماد بین افراد، اهداف و ارزش های مشترک بین افراد است. با توجه به اینکه اقدامات مدیریت منابع انسانی به طور بالقوه می تواند عمق و محتوای سرمایه اجتماعی را به شکلی اثربخش توسعه دهد ، پیشنهاد می شود در بانک ها استراتژی سرمایه اجتماعی دانش محور با تاکید بر مولفه های ارتباط بین افراد ، اعتماد و اهداف و ارزش مشترک بین افراد پیاده سازی شود.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، بانکداری، مدیریت منابع انسانی
 • مسعود اسدی، فریدون اکبرزاده، حسین کریمی فرد، علی حسین حسین زاده صفحات 2-16

  گفتمان انقلاب اسلامی، پیش از پیروزی انقلاب، در صورت بندی خود در مواجهه با دیگر گفتمان های سیاسی، به تعریف خود و مفصل بندی دال های خود پرداخت و توانست در فضای سیاسی ناشی از انقلاب، خود را متمایز کرده و به بیان گفتمانی «هژمون» کند. دال های اصلی گفتمان انقلاب اسلامی، حول دال مرکزی «اسلام سیاسی» مفصل بندی شدند. این مفصل بندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هم تداوم داشت. وضعیتی که پس از انقلاب، موجب تحول در این گفتمان شد، این بود که اکنون یک «نظام سیاسی» بر مبنای این گفتمان شکل گرفته بود و همین مسیله، موجب شد که این گفتمان با اقتضایاتی روبه رو شود که برخی تحولات در آن روی دهد. از آنجایی که مبنای اساسی انقلاب اسلامی، اسلام سیاسی فقاهتی بود و ولی فقیه در راس این نظام حضور داشت، هر گونه تحول در این گفتمان باید سویه ای فقهی نیز داشته باشد. در این مقاله این سوال مورد نظر قرار گرفته است که، با در نظر گرفتن مولفه عقلانیت فقهی، دلیل اصلی صیرورت و تحول گفتمانهای مسلط در پهنه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در این میان فرضیه این مقاله آن است که دو مقوله به هم پیوسته «مصلحت» و «حکم حکومتی» به عنوان اصلی ترین عوامل تحول در گفتمان اسلام سیاسی از دیدگاه عقلانیت فقهی در نظر گرفته شده.

  کلیدواژگان: جمهوری اسلامی، حکم حکومتی، عقلانیت فقهی، گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی، مصلحت
 • خلیل اسماعیل زاده، فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی، یوسف بیگ زاده، جعفر بیک زاده صفحات 18-38

  در دنیای پر رقابت امروزی، نیروی انسانی مولد مهمترین دارایی سازمان تلقی می شود که منجر به تغییر در سایر عوامل سازمانی و پیامدهای اساسی می شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام گرفت. پژوهش با استفاده از تجربه متخصصان مدیریت در راستای طراحی و تبیین الگوی مطلوب بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی انجام شد. در مطالعه کیفی حاضر با رویکرد گراندد تیوری که در سال 1399 انجام شد، 18 نفر از متخصصان رشته مدیریت و کارکنان خبره به روش هدفمند تا اشباع داده ها و رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه در هر زمان که افراد مایل بودند بررسی شدند. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و داده ها براساس روش اشتراوس کوربین از طریق نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. در این پژوهش به طورکلی 26 مقوله اصلی از 118 مفهوم به دست آمده است. در نهایت شرایط علی، مقوله محوری، راهبرد، شرایط مداخله گر، بستر زمینه ای و پیامد استخراج شدند و الگوی پارادایمی بهبود بهره وری سازمانی طراحی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد بهبود بهره وری سازمانی در سازمان امور مالیاتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. به برنامه ریزان و کارشناسان سازمان پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و سایر پژوهش های مربوط، برنامه های موجود را با جدیت بیشتری بازبینی و اصلاح کنند.

  کلیدواژگان: الگو، بهبود بهره وری، داده بنیاد، سازمان امور مالیاتی
 • الهام محمدی، سیده فاطمه موسوی، محسن زارعی جلیانی صفحات 40-51
  هدف

  از مقاله حاضر، بررسی تاثیر آموزش راهکارهای سیاسی- اجتماعی رعایت پوشش اسلامی برآراستگی دانشجویان دختر دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس بود.

  روش

  در بخش کمی، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و در بخش کیفی، روش دیکلمن بود. جامعه آماری همه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در سال تحصیلی 1399-1398 بود. هشت راهکار سیاسی- اجتماعی، به گروه آزمایش طی4 جلسه2 ساعته به تناوب هر دو هفته ای یک جلسه در مدت2 ماه آموزش داده شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بودکه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر یک طرفه وتحلیل دیکلمن بررسی شدند.

  یافته ها

  متغیرهای مقطع تحصیلی، شغل وسال تحصیلی با مولفه های سیاسی- اجتماعی تفاوت معناداری نداشت و بین مولفه سیاسی-اجتماعی در دو گروه کنترل و آزمایش در مرحله پس آزمون پس از حذف تاثیر پیش آزمون تفاوت معنادار وجود ندارد. یافته های کیفی منجر به استخراج درون مایه اصلی پیرامون راهکارها سیاسی- اجتماعی از مصاحبه ها شد.

  نتیجه

  آموزش از لحاظ آماری تاثیری نداشته است اما با آموزش آگاهی بالا رفته است ولی تغییر نگرش اتفاق ایجاد نشده است لذا برای تغییر رفتار باید انگیزه های بیشتر از آموزش ایجاد کنیم.

  کلیدواژگان: فرهنگ حجاب، پوشش اسلامی، آراستگی، حجاب دانشجویان
 • طاهره قدیری، ماشاءالله حیدرپور، محمد ترابی صفحات 53-71

  حقوق شهروندی یکی از عوامل توسعه پایدار است و موجب تعامل سازنده و تقویت همگرایی های فرهنگی، اجتماعی و قانونمداری می‎گردد و از طرفی آموزش آن برعهده دولت و بر دوش نظام آموزشی کشور است. پژوهش حاضر به بررسی عملکرد نهاد آموزش و پرورش درتعلیم حقوق شهروندی و راهکار ارتقاء آموزش حقوق شهروندی در ایران می پردازد. پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا شکل گرفت. در گردآوری داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و منابع الکترونیکی استفاده شده است.تحلیل مطالعات صورت گرفته در زمینه تعلیم حقوق شهروندی در نهاد آموزشی ایران نشان داد که مبنای آموزش حقوق شهروندی بر پایه رویکرد ساختار محوری و تاکید صرف بر آشنایی با اصول نظری حقوق شهروندی استوار است؛ و راهکار آموزش حقوق شهروندی بر مبنای رویکرد ساخت یابی بر اساس تعامل و ارتباط ساختار و کارگزار می تواند موجب توسعه جامعه پذیری، قانونمداری و ارتقاء تعلیم حقوق شهروندی در ایران را در پی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، شهروند، حقوق شهروندی، ساخت یابی، همبستگی اجتماعی
 • مهناز چراغی سرابی، محمدحسین ایراندوست، هادی واسعی صفحات 73-91

  حقیقت زمان در آثار ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا چگونه تبیین شده است؟ این مقاله با هدف پاسخ به این سوال و به روش توصیفی - تحلیلی به مقایسه ی حقیقت زمان در اندیشه ی ابوالبرکات بغدادی و ملاصدرا پرداخته و نیز مقایسه ای بین ادراک و دریافت زمان در فلسفه ی ابوالبرکات بغدادی با شهود زمان در تفکر اصالت وجودی و مبتنی بر حرکت جوهری ملاصدرا مطرح شده است. و در صدد است تا با طرح نتایج حاصل از دو نگاه متفاوت به زمان، و تامل در مفاهیم وجود و زمان، تفسیر آنان از زمان در نسبت با وجود، و اتفاق نظرشان در بحث عدم بدایت و آغاز برای زمان، بحث حدوث یا قدم عالم، مقوله نبودن زمان، ارایه دو معنای عام و خاص از زمان و بطور کلی تا حد امکان، تفاوت و تشابه احتمالی میان فلسفه های این دو متفکر را در بحث زمان ارایه شود. و نتایجی حاصل شده از جمله آنکه اصل وجود مهمترین اصل و مبنای فلسفی هر دو فیلسوف در ارتباط با زمان است.

  کلیدواژگان: زمان، وجود سیال، وجود ثابت، ابوالبرکات بغدادی، ملاصدرا
 • حسین یار احمدی، لیلا همینی، رضا بیرانوند صفحات 93-109

  اینکه شرع مقاصدی دارد موضوعی تردید ناپذیراست، زیرا نبود هدف و مقصود در احکام شرع مستلزم لغو بودن است. نصوص و متون معتبر دینی و عقل سلیم نیز بر هدفمند بودن شریعت اسلام دلالت دارند؛ چنانکه قرآن کریم در آیات بسیاری نه تنها برای ارسال رسل و انزال کتب، نتایج و اهدافی را بر می شمارد، بلکه گاهی برای احکام جزیی و خرد نیز غرض یا اغراض خاصی را بیان می کند. در این پژوهش در راستای یافتن پاسخی برای این پرسش که «رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از نظر فقه امامیه چیست؟» و دستیابی به اهدافی چون؛ تبیین مصالح تفاوت دیه زن و مرد، تبیین مصالح و مناطات احکام حدود و تبیین مقاصد شریعت در تفاوت حکم مسلمان و غیر مسلمان در قصاص به صورت توصیفی و تحلیلی و با روش کتابخانه ای به «کشف رویکرد مقاصدی حقوق کیفری اسلام از دیدگاه فقه امامیه» پرداخته شده است. با توجه به پژوهش باید گفت؛ در حقوق کیفری اسلام صرف ارتکاب جرم، موجب اجرای کیفر نمی باشد؛ بلکه باید با توجه به مقاصد مورد نظر و نیز وجود شرایط پیشینی اجرای مجازات و تحقق مصالح فرد و جامعه، کیفر اجرا شود؛ در این راستا نیز، هدف اساسی اصلاح مرتکب است و زجر، هدف اولیه نیست.

  کلیدواژگان: مقاصد شریعت، فقه امامیه، قصاص، دیه، احکام حدود
 • حسین یار احمدی، رضا کبیری نائینی فر، رضا بیرانوند صفحات 111-127

  وقوع سرقت، به ویژه سرقت مسلحانه توام با خشونت به عنوان نمود بارزی از خشونت در جامعه، اثرات و تبعات منفی بر جامعه و تک تک شهروندان داشته و ارتباط مستقیم با کاهش احساس امنیت دارد، تحقیق حاضر با هدف بررسی پرونده های جرم سرقت مسلحانه بانک در سال های اخیر و شناخت ویژگی های سارقان مسلح بانک ها، شیوه و شگرد سارقان و آسیب پذیری بانک های هدف به ریشه یابی آن عوامل پرداخته و سپس راهکار پیشگیرانه برای آن ارایه می دهد. این پژوهش از نوع توصیفی است که از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است که در آن از روش های کیفی استفاده می گردد. وقوع سرقت های مسلحانه از بانک ها به قصد به دست آوردن مقادیر زیاد پول در کوتاه ترین زمان ممکن زیاد می شود. معمولا افرادی که دست به سرقت مسلحانه می زنند پیش از انجام عملیات نهایی با کار کارشناسی به مکان یابی سوژه ها می پردازند و عواملی مانند خلوت بودن محیط، امکان گریز، امن بودن و دوری از ماموران، فقدان یا کمبود تجهیزات ایمنی و نگهبانان را در مراجعات متعدد به شعبه مورد نظرشان بررسی می کنند و با زمانبندی مناسب سرقت خود را انجام می دهند.

  کلیدواژگان: سرقت، سرقت مسلحانه، بانک، سرقت مسلحانه بانک، خشونت، راهکار پیشگیرانه
 • وحید ملکشاهی نژاد، فاطمه نصرالهی، محسن احمدی صفحات 129-147

  آزادی یکی از پیچیده ترین مفاهیم مدرن فلسفه سیاسی است. پیچیدگی مفهوم آزادی از آن روست که آنچه درباره آزادی در دوره مدرن طرح شده بیشتر اشاره به وضعیت سیاسی و اجتماعی دارد که در آن مداخله غیر نباشد. در این بین، اندیشه سیاسی آیت الله نایینی در خصوص آزادی از اهمیت زیادی برخوردار است. در جریان انقلاب مشروطه، آیت الله نایینی آزادی را به عنوان یکی از شاخص های اصلی و اساسی خود مطرح کرد. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که آزادی در اندیشه علامه نایینی دارای چه جایگاهی است؟ در پاسخ این فرضیه محوری مطرح شده است که آزادی در اندیشه نایینی دارای ماهیتی دینی و الهی و زمینه ساز مقابله با استبداد است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در اندیشه سیاسی علامه نایینی، آزادی از آنجایی که به عنوان یکی از مولفه های اصلی و اساسی در اندیشه اسلامی و دینی مطرح است، وی آن را مورد پذیرش قرار می دهد و در جریان انقلاب مشروطه به عنوان یکی از مدافعان اصلی آزادی قرار می گیرد. از دیدگاه نایینی، آزادی، اصلی ترین مولفه در مقابل استبداد است. نوع روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است.

  کلیدواژگان: آزادی، استبداد، اندیشه سیاسی، انقلاب مشروطه
 • بهشاد دیدبان تاش، مصطفی فروتن، ایمان یوسفی صفحات 149-161

  مدل دارای بازپرس بر مبنای تفکیک مراحل تعقیب از تحقیق شکل گرفته است بازپرس و دادستان در کنار هم عهده دار انجام مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد بازپرس در کنار شان تحقیقی خود واجد شان قضایی هم است که مبنای آن اقدام به سلب حق آزادی افراد یا حریم خصوصی ایشان و نیز تصمیم گیری راجع به کفایت یا عدم کفایت ادله اثباتی علیه متهم می نماید بازپرس به عنوان نهاد قضایی مرحله تحقیقات مقدماتی با مفهوم بی طرفی ارتباطی تنگاتنگ دارد تفکیک مرحله تعقیب و تحقیق و سپردن تعقیب به دادستان و تحقیق به بازپرس با هدف جلوگیری از ورود دادستان به عنوان نماینده دولت در انجام تحقیقات مقدماتی بوده است دادستان به عنوان مقامی که به نمایندگی از طرف جامعه به دنبال تعقیب و برخورد با جرایم است نمی تواند بدون جانبداری عمل نماید علت اصلی استفاده از نهاد ها را باید در این موضوع دانست که بازپرس یا دادستان به عنوان مقامات تحقیق توانایی قضاوت بی طرفانه راجع به مهم ترین حقوق افراد را ندارند بنابراین ، بازپرس مقامیست که شخصا با دلایل جرم مواجه شده است و در تماس مستقیم با احساسات بزه دیده و بزهکار قرار گرفته است .

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، تحقیقات مقدماتی، صلاحیت
 • سید مجتبی سجادی، محمدحسن شیبانی فر، علیرضا پوربافرانی، قاسم جعفری، حیدر امیرپور صفحات 163-170

  شیوع بیماری های مسری، تهدیدی علیه امنیت سلامت اشخاص در جامعه است. از اینرو کنترل رفتار بیماران، محدودسازی آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسایل در حوزه فقه پزشکی شمرده می شود. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسیولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این پژوهش در جستجوی این سوال اصلی بود که مسیولیت فقهی-حقوقی منتقل کننده بیماری مسری چیست؟ یافته های تحقیق که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته بیانگر آن است که منتقل کننده بیماری مسیولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، درباره مسیولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آنها منتقل کننده را مسیول جبران دانسه اند. در باب مسیولیت دولت نیز باید گفت: دولتها با توجه به اقتدار حاکمیتی که برای خود قایل هستند این امکان را دارند که با انجام تدابیری از همه گیری بیماری هایی که بصورت سریع سرایت میکند جلوگیری کرده و درصورتیکه در انجام این وظیفه ی خود دچار کوتاهی شوند، ملزم به جبران خسارات کلیه ی زیاندیدگان خواهند بود. از اینرو مسیولیت مورد پذیرش مسیولیت محض است.

  کلیدواژگان: بیماری مسری، مسئولیت مدنی، اپیدمی، کووید 19، ایران
 • مسعود محمدی، عبدالجبار زرگوش نسب، کریم کوخائی زاده صفحات 172-187

  یکی از پرسش های مهم در ارتباط با فقه شیعه این است که آیا اصولا این فقه فردی است یا اجتماعی؟ به عبارت دیگر آیا هدف این فقه ،تنها حل و فصل مسایل فرد مسلمان است یا رسالت آن بررسی وظایف و تکالیف فرد و جامعه درکنار هم می باشد؟ عنوان فقه اجتماعی، عنوانی جامع و متناسب با نیازهای انسان عصر حاضر است که بتواند ضمن ایجاد نگرشی نو درفقه، مفتاحی بر قفل فردیت فقه بوده و در همه ی شیون اجتماعی انسان ، پاسخگوی خلاهای فکری او باشد. این نوشته بر آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ،ادله اندیشه اجتماعی درفقه شیعه را مورد کنکاش و ریشه یابی قرار دهد. در این رابطه،پس از بیان مسیله وبحث از کاستی های فقه فردی و ماهیت فقه اجتماعی،دلایل اجتماعی بودن فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.سرانجام این نتیجه حاصل شده که، هرچند در بستر زمان، رویکرد فردگرایانه بر فقه شیعه غالب گردیده ،ولی بررسی دقیق نصوص و منابع دینی نمایانگر آن است که این فقه دارای رویکردی اجتماعی است.

  کلیدواژگان: فقه اجتماعی، فقه فردی، ماهیت فقه اجتماعی، دلایل اجتماعی بودن فقه
 • اردشیر فتحعلیان، عبدالجبار زرگوش نسب، کریم کوخائی زاده صفحات 189-201

  عدالت اجتماعی و راه های بسط آن در جوامع مختلف همواره مورد توجه اندیشمندان و صاحب نظران بوده و هست. تحقق عدالت در جامعه با اجرای تکافل اجتماعی از جمله نظریاتی است که توسط شهید سید محمد باقر صدر در قالبی نو ارایه و تشریح گردیده است. آنچه که این پژوهش در صدد است تا با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای از جمله کتب شهید صدر به آن پاسخ ومورد تحلیل قرار دهد؛ نقش تکافل در بسط عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شهید صدرعلاوه بر ترغیب امت به مشارکت در تکافل به عنوان یک وظیفه شرعی، حاکم اسلامی را موظف به تامین منابع تکافل از قبیل اخذ خمس و زکات و دیگر منابع و نیز نظارت بر اجرای تکافل اجتماعی نموده تا با اتخاذ تصمیم در منطقه آزاد فقهی سطحی قابل قبول از معیشت را برای نیازمندان فراهم و از این طریق فقر را کاهش و اختلاف طبقاتی را به حداقل رساند.

  کلیدواژگان: تکافل اجتماعی، شهیدصدر، توازن جامعه، فقیر، غنی
 • یاسینه جمالو، محمدرضا سرمدی، علیرضا فقیهی، فائزه ناطقی صفحات 203-216

  هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارآمدی معلمان شهر قم بر اساس الگوی معلم کارآمد متناظر به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا،کمی، از نوع روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش معلمان دوره های مختلف تحصیلی ابتدایی و متوسطه شهر قم بوده که تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از الگوی معلم کارآمد از پژوهش (جمالو و دیگران،1399) بوده است که روایی و اعتبار پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک گروهی و آزمون فریدمن در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که ،بطورکلی وضعیت کارآمدی معلمان شهر قم از نظر ابعاد سه گانه معلم کارآمد ،یعنی،باور و نگرش،توانایی و شایستگی و عملکرد و رفتار، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.اما وضعیت معلمان در 22 مولفه از 80 مولفه معلم کارآمد ، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به توجه بیشتر دارد

  کلیدواژگان: الگوی معلم کارآمد، معلمان شهر قم، سند تحول بنیادین، برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان، باور و نگرش، توانایی و شایستگی، عملکرد و رفتار
 • سیامند مولودی، محمدعلی مجلل چوبقلو، صادق ملکی آوارسین، زرین دانشور هریس صفحات 219-238

  این پژوهش به منظور اعتبار سنجی برنامه درسی پژوهشگری دبیران دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی اکر در سال 1399- 1398 انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ روش، از نوع تحقیقات ترکیبی(کمی- کیفی) و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی بوده، که در رویکرد کیفی از روش سنتز پژوهی استفاده شده و برای اعتبارسنجی آن از روش توصیفی از نوع پیمایشی، با استفاده از روش نسبت روایی محتوایی لاوشه و آزمون یو من ویتنی استفاده گردید. نمونه آماری شامل 20 نفر از دبیران پژوهشگر برتر دوره دوم متوسطه استان آذربایجان غربی و 10 نفر از نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی که حداقل دارای دو تالیف کتاب و 5 مقاله علمی پژوهشی هستند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع داده ها انتخاب شدند. در این تحقیق، ابتدا با در نظر گرفتن الگوی اکر، عناصر برنامه درسی پژوهشگری مشخص و سپس برای پاسخ به سوالات تحقیق، ابتدا بر اساس مصاحبه نیمه ساختار یافته، دیدگاه های دبیران پژوهشگر نمونه و نخبگان و صاحبنظران برنامه درسی استخراج وسپس از طریق کد گذاری پاسخهای مصاحبه شوندگان کد بندی و مقولات نهایی مشخص و بر اساس آن الگوی نهایی تدوین شد.. سپس الگوی به دست آمده توسط دو گروه دبیران پژوهشگر و نخبگان برنامه درسی مورد اعتبار سنجی قرار گرفت و دو گروه، اعتبار الگوی به دست آمده را تایید نمودند.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، پژوهشگری، دبیران، الگوی اکر
 • محسن فروتن*، حسین فکوری، صایمی حسین، علی اصغر بیانی صفحات 239-257
  زمینه و هدف

  خواندن فرایندی فعال است که ظرفیت دانش کودکان را افزایش میدهد وعقاید و تفکر آنها را شکل داده و به آنها معنا میدهد. این جریان یک فعالیت ذهنی است که در آن ویژگی های فیزیکی، روانشناسی و بیولوژیکی افراد در حال فعالیت هستند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثر انگیختگی درونی و بیرونی بر ارتقاء مهارت های خواندن در دانش آموزان دوره ابتدایی انجام گرفتروش پژوهش: پژوهش حاضر با رویکرد روش شناختی کیفی انجام گردید و روش پژوهش، تحلیل محتواست. اطلاعات با استفاده از مصاحبه عمیق جمع آوری شده است. شرکت کنندگان 33نفر از معلمان دوره ابتدایی شهر گلستان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل اطلاعات همزمان با جمع آوری داده ها با رویکرد تحلیل موضوعی انجام گرفت.

  یافته ها

  تحلیل داده ها منجر به استخراج سیزده موضوع اصلی، شانزده زیرموضوع و بیست و دو موضوع فرعی در 2مقوله اصلی با عنوان انگیختگی درونی و بیرونی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان میدهد ارتقای مهارت خواندن اگرچه بستگی به خصوصیات درونی و شخصیتی افراد دارد، اما در این میان عوامل بیرونی چندی نیز اثرگذارند. لذا در پیوستار ارتقای مهارت خواندن ، فرد در یک سمت و عواملی نظیر خانواده، نظام آموزشی، کتابخانه ها و نظایر آن در سمت دیگر قرار دارند که هماهنگی و تلاش مشترک همه آنها ارتقا دهنده ی مهارت خواندن است.

  کلیدواژگان: انگیختگی درونی و بیرونی، ارتقای مهارت خواندن، دانش آموزان، دوره ی ابتدایی
 • عبدالعلی توجهی، احمدی انصاری، جابر قره داغی صفحات 259-271

  تمام حقوقی که برای بشر در نظر گرفته شده از حیات تا ممات فرد است. پیش از پیشرفت های علم پزشکی توقف ضربان قلب و تنفس نشان دهنده وقوع مرگ بود؛ در تحلیل مفهوم دو اصطلاح مرگ مغزی و حیات نباتی از منظر جامعه شناسی و حقوق کیفری با نگرش پزشکی، این موضوع مطرح می شود، حیات نباتی بر خلاف انواع مرگ شخص مرده محسوب نمی گردد و دارای حیات است. در جرایم علیه اشخاص وقتی مجنی علیه در نتیجه ایراد صدمه در وضعیت حیات نباتی قرار می گیرد در کنار وضعیت حیات نباتی، برخی صدمات دیگر که از منظر اجتماعی به فرد آسیب دیده وارد می شود قانون گذار فقط دیه را به عنوان مجازات تعیین نموده است، لذا صرفا باید برای اعضا و منافعی دیه یا ارش تعیین نمود که از میان رفتن آن ها مسجل و تشخیص آن ها ممکن باشد. در این حالت صدمات وارد بر فرد می تواند شامل چندین جنایت باشد. در رویه قضایی مانند قضاوت(حقوقی-فقهی)و پزشکان قانونی همواره محل منازعه بوده است و این امر باعث طولانی شدن فرایند دادررسی می گردد. اثبات این امر که است که این افراد مانند فرد دارای حیات بوده و دیه تمام صدمات وارده، طبق اصل عدم تداخل دیات باید محاسبه شود و در موارد تداخل دیه، در حقوق ما به قدر متیقن از آن اکتفا کردو وقوع هرگونه جنایتی نسبت به این بیماران در حالت حیات نباتی، جرم محسوب شده و به تبع ،دیه تعیین میگردد.

  کلیدواژگان: حیات نباتی، مرگ، مرگ مغزی، کما، قوانین کیفری ایران
 • مجتبی قرشی، علی اکبر امینی، حسین شریعتی صفحات 273-285

  هدف از انجام این پژوهش بررسی فرصت ها و تهدیدات ایجاد شده توسط نهضت جنگل بر امنیت ملی ایران آن دوره می باشد.روش انجام این پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نوع تاریخی می باشد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن بود که میرزا کوچک خان در سال 1300 خورشیدی، مصوباتی را در جنبش جنگل تنظیم نمود که اهم آن اصلاحات اساسی کلیه دوایر مملکتی؛ به نحوی که امنیت داخلی و آزادی ملت ایران و حفظ منافع خارجی را اطمینان دهد. همچنین مراقبت هییت دولت در فسخ قراردادهایی که ضد اقتدارات ملیه بوده و اهتمام در اجرای تعهداتی که در حفظ آزادی و استقلال دولت ایران است. چنین نتیجه گیری می شود که در نهضت جنگل روش سیاسی با رهبری میرزاکوچک خان و هدف اصلی آنان در برقراری امنیت ملی ایران بر پایه محورهایی استوار بوده و هدف آنان برقراری امنیت ملی بوده است. همچنین بر حسب توافق سران نهضت و بلشویک ها، هییتی مرکب از اعضای ایرانی و روسی به نام «روکم » (در رشت تشکیل شد و رهبری نهضت را بر عهده گرفت . که این توافق فرصت ها و تهدیداتی بر امنیت ملی ایران در پیش داشت.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، جنبش جنگل ر، هبری سیاسی، فرصت ها و تهدیدات
 • عباس رفیعی، سید باقر میرعباسی، منصور عطاشنه صفحات 287-305

  می توان گفت جنایات احصاء شده در منشور نورنبرگ و منشور توکیو ، تا حدی با جنایات بین المللی به مفهومی که ما امروزه می شناسیم ، فاصله دارند ؛ برای نمونه در آن زمان نسل زدایی به عنوان یک جرم مستقل و دارای عنوان خاص وجود نداشت و ملاک تشخیص جنایات جنگی از جنایات بر ضد انسانیت این بود که جنایات دسته اول می بایست در مناطق اشغالی ارتکاب یافته باشند حال آن که جنایات دسته دوم، شامل آنهایی می شد که در خاک آلمان و یا سرزمین هایی که به کشور رایش سوم ضمیمه گشته بود، واقع شده بودند. به رغم آن که دادگاه نورنبرگ مدعی بود که حقوق بین المللی عرفی را در تفسیر منشور نورنبرگ به کار می گیرد، باید گفت اگر بتوان وجود چنین قواعدی را در آن زمان در ارتباط با جنایات جنگی پذیرفت، مسلما در مورد جنایات بر ضد انسانیت یا جنایات بر ضد صلح چنین نبوده است. نمی توان بر این حقیقت سر پوش نهاد که قضات مجبور بودند به منظور تبیین و تفسیر حقوق حاکم در این دادگاه ها، به حقوق کیفری ملی خود نیز مراجعه نمایند؛ مثلا، قضات این محاکم که می بایست موقعیت عامل اکراه را مشخص می کردند، چون در حقوق بین الملل پاسخی برای مساله وجود نداشت، ناچار از منابع حقوق داخلی کمک می گرفتند دادگاه هایی نیز که قانون شماره 10 شورای نظارت آلمان را اجرا می نمودند، قواعد عموما پذیرفته شده حقوق . جزا را مطمح نظر قرار دادند.

  کلیدواژگان: مسئولیت، کیفری، اشخاص، حقوق بین الملل
 • محمد عباسی، نادر پورآخوندی، سید حمیدررضا سیدی صفحات 307-318

  دولت های انقلابی بعد از پیروزی به دلیل آن که ارزش ها و هنجارهای حاکم در عرصه داخلی و خارجی را ناعادلانه می دانند خواهان تغییر وضع موجود در عرصه داخلی و خارجی و جایگزینی آن با ارزش های جدید هستند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این امر کلی مستثنا نبوده است. ازاین رو انقلابیون ایران از همان آغاز به مخالفت با هنجارهای موجود پرداختند و خواستار جایگزینی آن با هنجارهای اسلامی شدند. نویسندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، درصدد پاسخ گویی به چرایی مخالفت رهبران انقلاب اسلامی ایران با هنجارهای حاکم بر نظام بین الملل هستند و در پاسخ این فرضیه را مطرح می سازند که نگرش مذهبی رهبران انقلاب به نظام بین الملل سبب گردید آن ها عناصر تشکیل دهنده نظام بین الملل موجود و ارزش های آن را به چالش بکشند و خواستار جایگزینی آن ها با ارزش ها و هنجارهای اسلامی شوند. چراکه این ارزش ها مبتنی بر ارزش های غربی و غیردینی هستند. همچنین مروجان این ارزش ها نیز از اعتبار لازم برخوردار نیستند و آن ها هدف آن ها از طرح این مسایل تحت فشار قرار دادن کشورهای آزادی خواه است.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، نظام بین الملل، دیپلماسی، حقوق بین الملل، هنجارها
 • الهام پورمهابادیان، امید فتاحی ابرقوه، جواد جوان مجیدی صفحات 320-340

  در زمان اخیر مسیله مساجد بیش از پیش نیازمند یافتن راه حلی برای بهبود خود است برای این منظور نیاز به اصول و ضوابط معماری و طراحی در ساخت و بهره برداری مساجد شهری است . این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوالات است، اول اینکه سلسله مراتب به عنوان یک عنصر مهم شهری چگونه تاثیر خود را در عناصر فیزیکی مساجد دوره قاجار گذاشته است؟ و تاثیرگذارترین اصول طراحی عناصر کالبدی مسجد جهت حضور بیشتر مردم کدامند؟ در این مقاله به وسیله مطالعات میدانی و بررسی های کتابخانه ای به اصل سلسله مراتب در مساجد پرداخته شود سپس برای یافتن اصولی برای طراحی مساجد با تاکید بر سلسله مراتب شکلی، پیشنهادات طراحی با توجه به ویژگی های مساجد تهیه شد این پیشنهادات در قالب یک پرسشنامه در میان خبرگان به روش دلفی مورد ارزیابی قرار گرفت سپس نتایج این پرسشنامه در نرم افزار SPSS v25 تحلیل شد تا رعایت یا عدم رعایت، میزان تاثیرگذاری، اهمیت و راهکار های استفاده شده برای انجام این پیشنهادات را در مساجد قاجار بررسی شود. راهکارهای پیشنهاد شده که سبب ایجاد سلسله مراتب شکلی عبارتند از افزایش عناصر الحاقی و تزیینی و مشخص کردن خطوط بام، کاربرد سطوح متنوع به لحاظ رنگ، استفاده از عناصر الحاقی برای تاکید و تنوع بخشی، طراحی متنوع خط بام بنا و عدم طراحی خط بامی صاف و یک دست و خشک، استفاده از تاکیدهای بصری و نقاط عطف در خط بام اشاره نمود.

  کلیدواژگان: سلسله مراتب، معنویت، معماری ایرانی اسلامی، مسجد، جامعه شناسی سیاسی ایران
 • یحیی حافظ نژاد، ساسان ودیعه، رضا علی محسنی صفحات 342-364

  نخبگان سیاسی برای همراه کردن افکار عمومی با عقاید خود، الگوهای ارتباطی خاصی دارند که یکی از آن ها استفاده از شبکه های اجتماعی می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از شبکه اجتماعی توسط نخبگان سیاسی برای هدایت افکار عمومی انجام گردیده است، بر اساس نظریه پردازی های انجام شده میتوان بیان نمود که الگوهای ارتباطی نخبگان سیاسی در استفاده از شبکه های اجتماعی برای هدایت افکار عمومی، شامل «توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری، توان همسانی کاربران و توان همگرایی کاربران» می شود. که در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. لذا مطالعه حاضر ازلحاظ روش توصیفی- اکتشافی است و جامعه آماری در این تحقیق 45 نفر از نامزدهای انتخاباتی استان ایلام است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه شبکه اجتماعی است. پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و چک لیست نتایج با استفاده از نرم افزار Lisrell و spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که بین توان تعاملی، توان اقناعی، توان همدردی و همفکری شبکه های اجتماعی و استفاده از آن ها برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی رابطه معنی دار وجود دارد.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی، نخبگان سیاسی، شبکه های اجتماعی، افکار عمومی
 • ساریسا اردلان، احمد جانسیز صفحات 366-388

   ظهور مجدد هم بستگی قومی در قرن بیست ویکم در دو شکل «رهایی بخش» و «نژادگرایانه»، برخی از احزاب سیاسی را وارد ورطه سیاست عملی کرده است. هم بستگی قومی به مثابه ایده رهایی بخش، در تاریخ مبارزات کردها -به عنوان بزرگ ترین ملت بی دولت در میان چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه- دارای اهمیت است. بررسی داده ها و حوادث تاریخی مرتبط با مسیله، و هویت کرد، نشان از تاثیرگذاری آن بر نظم منطقه ای و مسایل امنیتی خاورمیانه دارد. با تشکیل اقلیم خودمختار کردستان در شمال عراق، ایده هم بستگی قومی توانست به خود عینیت ببخشد. این عینیت بخشی، این بار در چارچوب فدراسیون دموکراتیک شمال سوریه انجام گرفت. نظر به اینکه مسیله چالش کردها با دولت مرکزی همواره در این کشورها وجود داشته، این عینیت بخشی باعث مضاعف شدن مشکلات در شرایط بحرانی خاورمیانه شده است. در این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به رشته تحریر درآمده و روش گردآوری داده های آن فن کتابخانه ای و رسانه ای است، برآنیم تا علاوه بر بررسی رفتارهای متناقض دولت های مذکور در قبال دو اقلیم یادشده از منظر موازنه فراگیر، پاسخی برای این پرسش بیابیم که؛ هم بستگی قومی کرد در اقلیم های کردستان عراق و سوریه چگونه می تواند بر رفتار دولت های منطقه تاثیر بگذارد؟ نظر به داده های تاریخی در روابط کشورهای منطقه و جهانی با یکدیگر و به ویژه نسبت به مسیله کردها، با عینیت بخشی هم بستگی قومی در دو اقلیم کردستان، رفتارهای دولت های پیرامون نسبت به کردها از یک حس هم بستگی قومی به یک هم بستگی قومی عینیت یافته در حکومت های خودمختار، تغییر یافته است.

  کلیدواژگان: اقلیم کردی، کردها، هم بستگی قومی ناسیونالیسم قومی، خاورمیانه، موازنه فراگیر
 • علی نقی قائمی نیک، سید محمدجواد رزمی، علی اکب ر ناجی میدانی، محمدحسین حسین زاده بحرینی صفحات 390-404

  مخاطره یا ریسک، یکی از اساسی ترین موضوعات اقتصاد، به ویژه اقتصاد اسلامی است که نوع نگاه به آن در بسیاری از مسایل اقتصاد خرد و کلان تاثیری اساسی دارد. هرچند بعضی از آثار پژوهشی به این مسیله توجه نشان داده اند، اما در میان آثار اهل سنت، تنها اثر عوضیه (2010) است که به این مسیله به مثابه یک نظریه جامع و مانع پرداخته است. ما در این مقاله با نظر به کتاب عویضه و با بهره گیری از روش کشفی منسوب به شهید صدر، به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در اقتصاد اسلامی، با نظر به ادله موجود در فقه شیعه، استحقاق سود در هر نوع فعالیت اقتصادی منوط به پذیرش ریسک از سوی عوامل مرتبط با آن فعالیت است؟ به این منظور ابتدا توضیح مفهومی مختصر از نظریه مخاطره ارایه کرده و پس از آن، در قالب تعریف هدف، ارکان، مفاد و شروط نظریه و معیارهای آن جایگاه این نظریه در اقتصاد اسلامی را تشریح کرده ایم. در ادامه، دلایل عقلی (تلازم حق و تکلیف) و نقلی (6 دلیل از آیات قرآن و 3 حدیث از احادیث منقول در منابع شیعی و سنی و همچنین مویداتی دیگر از قواعد فقهی) این نظریه را در منابع اهل سنت و تشیع بررسی نموده ایم. در پایان به این نتیجه رسیده ایم که با پذیرش مفهوم این نظریه می توان به معیاری اصیل برای بررسی مسایل جدید و مبتلابه جامعه دست یافت.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، نظریه مخاطره (ریسک)، قواعد فقه، توزیع سود، مشروعیت مخاطره
 • حسینعلی حسن زاده حلاج، فریدون اکبرزاده، لنا عبدالخانی، شیوا جلال پور، حامد عامری گلستانی صفحات 406-418

  توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است توسعه سیاسی فرآیندی است که طی آن سه واقعه رخ می دهد. توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن است. در مقاله حاضر با کاربرد روش توصیفی تحلیلی و استفاده از شیوه گردآوری اسنادی، این موضوع محوری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که چرا و چگونه انضباط اداری در توسعه سیاسی نقش دارد؟ در یک جمع بندی می توان گفت متغیر انضباط اداری و سازمانی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و همچنین زمینه ساز توسعه سیاسی کشور می باشد.

  کلیدواژگان: انضباط اداری، توسعه، توسعه سیاسی، مشارکت اجتماعی
 • پروانه محب زاده، هادی واسعی، محمد فولادی وندا صفحات 420-429

  در ایران باستان و بخصوص در آیین زرتشت با توجه به جایگاه نور و ظلمت دو نیروی اهورا و اهریمن(خیر و شر) که تعیین کننده تحول و تغییر در نظام آفرینش و رویاروی آنها در برابر هم می شود؛ نشانگر اهمیت آنها در آیین زرتشت می باشد، بگونه ای که برتری هرکدام از دو نیروی فوق موجب ظهور آثار آن در جهان می شود. در آموزه های این آیین که از این دو نیرو دو گوهر همزادی پدید آمد که یکی ازآنها گوهری پاک یا اندیشه فزاینده و سازنده است، و دیگری گوهری نا پاک یا اندیشه ای ویران کننده و تباه کننده بوجود آمده است. از حیث دیگر واژه " مینو" به معنای اندیشه و منش می باشد، انسان اگر با اندیشه و منش نیکو همراه گردد و با پندار نیک و گفتار نیک زندگی کند کم کم فرشته صفت می شود و سپنتا مینو میگردد. ولی اگر با اندیشه و منش اهریمنی زندگی کند، کم کم شیطان صفت و انگره مینو می گردد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل تطبیقی نور و ظلمت در آیین زرتشت و حکمت متعالیه است.

  کلیدواژگان: زرتشت، حکمت متعالیه، ایران باستان، نور و ظلمت
 • وحید شفیعی پور، فرشید نمامیان، رضا تقوایی صفحات 431-441

  این پژوهش با هدف طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی به انجام رسید. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده ها، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. در فاز کیفی پژوهش و جهت دستیابی به مدل تحقیق، از روش تحلیل مضمون (تحلیل تم) استفاده شد. بدین منظور، انجام مصاحبه های عمیق با گروهی از خبرگان بازاریابی و مدیران ارشد مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی که به حوزه های مدیریت بازاریابی خدمات درمانی، بازرایابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی، و مدیریت مراکز خدمات درمانی اشراف داشتند، در دستور کار قرار گرفت. در این فاز، از دو روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت و مجموعا 9 مصاحبه صورت گرفت. در فاز کمی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از سه نرم افزار SPSS، LISREL و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل اثرگذاری تبلیغات مبتنی بر شبکه های اجتماعی در حوزه بازاریابی مراکز خدمات درمانی بخش خصوصی شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، مراکز، خدمات، درمانی
 • فرهاد طهماسبی، مجید کاشانی، علی دلاور صفحات 443-467

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیرسرمایه فرهنگی تجسدی (ارزش های درونی شده) ونهادی شده برگرایش به گونه های سنتی ومدرن خانواده دربین جوانان است.دراین پژوهش سعی دریافتن پاسخ این سوال شده که آیاسرمایه فرهنگی دردو بعد تجسدی و نهادی شده باعث گرایش به گونه سنتی یاگونه مدرن خانواده می شودیاخیر؟ شهرخرم-آبادیک جامعه درحال گذار از وضعیت سنتی ،ایلی وعشایری به وضعیت مدرن وجدیداست.ریشه های نژادی مشترک، احساس هویت ملی رادر این شهرمتجلی می سازد. امواج فرهنگی که از طریق برنامه های تلویزیونی ماهواره ای وارتباطات اینترنتی به مردم استان ارایه می شود در تغییرنگرش های آنان موثراست ودسترسی آسان و سریع مردم به ارتباطات اینترنتی و جو غالب برفضای مجازی موجود که متاثر ازبخش-غیرقابل انطباق شیوه زندگی غربی باشیوه زندگی ایرانی است به این تغییرنگرش،ابعادمتفاوتی داده است. باگسترش ارتباطات اجتماعی عینی ومجازی وبسط وتوسعه وسایل ارتباطی گرایش به نوگرایی به شیوه غربی در برخی از آحاد جامعه به ویژه نسل جوان شکل گرفت که منجربه دوشیوه زندگی اجتماعی براساس هنجارهای رسمی وشیوه زندگی براساس هنجارهای غیر رسمی یا همان سبک غربی یامدرن گردیددرروش ازلحاظ ماهیت داده هااز روش کمی،ازلحاظ هدف،کاربردی وازنظرگردآوری داده هاازروش پس رویدادی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه جوانان 19 تا 29 ساله شهرخرم آباد به تعداد 90 هزارنفراست که با استفاده از جدول کرجسی ،مورگان تعداد 400 نفر به عنوان نمونه تعیین وبا استفاده ازروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارتحقیق پرسشنامه محقق ساخته است.درتحلیل داده ها از نرم افزار spssوmatlab استفاده شدوبا بهره مندی ازروش فازی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش هرکدام ازمولفه های سرمایه فرهنگی گونه های مدرن حانواده افزایش می-یابدوسرمایه فرهنگی (در گرایش به گونه های سنتی ومدرن خانواده در جوانان شهرخرم آباد موثراست وهرچه میزان-آن بیشترشود این گرایش بیشتر می شود.

  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی تجسدی ونهادی شده، سنتگرایی، مدرنیسم، خانواده
 • محمدحسن صفرزاده پراپری، حسین قره بیگلو، حکیمه نیکی اسفهلان، سلیمان ایرانزاده، حسین عماری صفحات 469-497

  انتخابات یکی از موضوعات اساسی در کشورهایی است که نظام سیاسی آن برپایه شیوه برگزاری انتخابات بنا شده است.کاندیداها برای موفقیت در مبارزات انتخاباتی از ابزارها و تکنیکهای انتخاباتی بهره می گیرند.یکی از این ابزارها تبلیغات است .تحقیق فوق ترکیبی است. ماخذ احصاء این راهبردها مصاحبه های اکتشافی است.جامعه آماری در بخش کیفی استاد دانشگاه، مشاور نماینده مجلس، نماینده فعلی و پیشین مجلس بود که 19 نفر می باشد.دربخش کمی، 324 نفر از خبرگان در زمینه علوم سیاسی بود. آنگاه تحلیل داده های کیفی انجام شده است .باتوجه به نتایج بدست آمده، مدل بدست آمده در هشت بعد ابزار تبلیغات، نقشه راه تبلیغات، تصویر سازی از کاندیدا، اثربخشی پیام ها، بازخورد تبلیغات، شخصیت شناسی سیاسی رای دهندگان، شرایط حوزه انتخاباتی و درک رفتار رای دهندگان طبقه بندی شد. سپس این عوامل در قالب پرسش نامه ای تنظیم شد و برای محاسبه میزان اعتبار آن، سنجه مورد نظر در اختیار 8 تن از خبرگان قرار گرفت و روایی آن مورد آزمون قرار گرفت. پس از در نظر گرفتن نظرات خبرگان، پرسش نامه نهایی در کارشناسان امر توزیع گردید و اطلاعات حاصل از آن برای بررسی سوالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل های آماری، نشان داد که مدل بدست آمده از برازش مناسبی برخوردار است

  کلیدواژگان: تبلیغات، تبلیغات سیاسی، بازاریابی سیاسی، انتخابات مجلس، رویکرد ترکیبی
 • منوچهر فانی، احمدرضا توکلی، محمدعلی حیدری صفحات 499-515

  تغییر جنسیت یکی از مسایل نوپیدای جامعه جهانی است.که با پیشرفت علم پزشکی و روانشناسی امکان انجام آن بیش از پیش فراهم شده است.به علت تمایل روز افزون این گروه به فرایند تغییر جنسیت کم کم تغییرجنسیت به صورت یکی از موضوعات پرچالش جامعه ی جهانی درامده است.بعضی اصول این امر جهانی و اسلامی است که عبارتند از: اصل آزادی، اصل کرامت انسانی، اصل نفی ضرر،هدف از این پژوهش، ایجاد رویکرد یکسان در سراسر جهان اسلام و جامعه ی جهانی می باشد.در مورد تغییر جنسیت میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. از مشروعیت مطلق تا ممنوعیت مطلق می باشد.قاطع فقهای شیعه قایل به مشروعیت (مطلق) تغییر جنسیت می باشند.هر یک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی استناد کرده اندکه از مهمترین این دلایل: آیات و روایات می باشد.محقق در این رساله با روش توصیفی،تحلیلی، به تبیین مواضع فقها و روانشناسان و وجوه اشتراک و افتراق آنها پرداخته ومشاهده شده که: اقوال مختلفی در این خصوص شکل گرفته ، در پایان انچه که ازتحقیق بدست امده این است که :یافته ها حاکی از آن است که احکام اسلامی متفاوتی از ناحیه ی مذاهب مختلف اسلامی از قبیل: جواز مطلق، جواز مشروط، حرمت مطلق وحرمت مشروط در این خصوص شکل گرفته است.ودر نهایت نظریه ی مشروعیت مطلق به دلیل منطبق بودن با واقعیت وادله شرعی وعرفی مورد پذیرش فقهای امامی مذهب و علمای علم روانشناسی قرار گرفته، پس از کنکاش فراوان این نتیجه حاصل شد که از نظر علمای روانشناسی تقریبا"مخالف جدی در خصوص تغییر جنسیت وجود ندارد.

  کلیدواژگان: هویت جنسی، نقش جنسی، تغییر جنسیت، دوجنسیتی ها، هرموفرودیسم، اختلال هویت جنسی
 • فرزاد شاه کرمی، رضا رستم زاده، جعفر صادقی فیضی، محمد پاسبان، نیما آذرمیر شتربانی صفحات 531-544

  روش این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش از نوع داده بنیاد است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران و خبرگان و مدیران سازمان بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 است. روش نمونه گیری از جامعه مزبور به صورت هدفمند و از نوع گلوله برفی بود که بر اساس این نوع روش نمونه گیری تعداد 21 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین جامعه این مطالعه در بخش کمی کلیه کارکنان شعب بانک توسعه صادرات ایران در سال 1399 بوده که از میان آنها بر اساس فرمول کوکران تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه از روش داده بنیاد و همچنین نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج این مطالعه اعتبارسنجی الگوی تاب آوری سازمانی در شبکه بانکداری در شرایط تحریم بوده است. نتایج نشان داد که بین مقادیر عوامل زمینه ای، شرایط علی، شرایط مداخله گر و راهبردها و تعاملات بر تاب آوری سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سازمان، تاب آوری، تحریم، انواع تحریم
 • سعید یوسفی زاده نائینی، البرز قیتانی، رضا ابراهیم زاده دستجردی، مهرداد صادقی صفحات 546-559

  این تحقیق با هدف طراحی مدل جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران (مطالعه موری بانک های ملی استان اصفهان) حاصل شده است. روش به کار گرفته شده در این تحقیق ازلحاظ هدف بنیادی - کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - اکتشافی است و به وسیله مصاحبه های تخصصی (مصاحبه ساختار یافته و نیمه ساختار یافته) با خبرگان و صاحب نظران (شامل کلیه اساتید وهیات علمی و کارکنان با تجربه و مدیران کارکنان دربانکهای ملی استان اصفهان) تا رسیدن به اشباع نظری حاصل شده است. یافته ها نشان داد شرایط علی تاثیر گذار بر جاه طلبی بیشتر ریشه رد منصب طلبی اقتدار و شهرت نهفته است در پژوهش حاضر عوامل زمینه ای دارای (5 مضمون اصلی) ؛ عدم تعهد، عدم نظارت، عوامل سیاسی و فردی و اقتصادی مبتنی بر عوامل زمینه ای تاثیر گذار بر جاه طلبی (کریریسم) در بخش دولتی ایران (بانکهای ملی استان اصفهان) می باشد. شرایط مداخله گر به دلیل مشکلات زیر ساختی، نمی توانند به درستی اجرا شوند و در نتیجه سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهد شد در راهبرد های به کار گرفته شده درسازمان (استراتژی عدم هدایت، استراتژی عدم تغییر، استراتژی توقف گویای به کار گیری استراتژی های منسوخ بوده که سبب چالش و جاه طلبی کریریسم در سازمان خواهند شد.

  کلیدواژگان: مدل جاه طلبی(کریریسم)، بخش دولتی، مشاغل دولتی
 • سید نصیر کلانتری، روح الله سپهری، شهید شاطری پور اصفهانی صفحات 561-572

  جرم انگاری، به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق کیفری، بیانگر فرآیندی است که طی آن رفتار خاصی (اعم از فعل و ترک فعل) که پیش تر مباح و جایز بوده، جرم تلقی شده و مورد مجازات قرار می گیرد.در دهه های اخیر، قلمرو جرم انگاری جرایم علیه امنیت دچار تغییرات مهم و بنیادین شده است. در حقوق کیفری مدرن (یا به تعبیری حقوق کیفری دشمن مدار یا امنیت مدار)، بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک، مجرم یک دشمن است و برخورد مقنن و دولت با مجرمین، بر پایه ی طرد و اخراج از جامعه است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران و فرانسه نشان می دهد که این دو کشور در زمینه های قانونگذاری ابهام زا، توسعه در موضوع، بزه دیده و بزهکار جرم، جرم انگاری مطلق و اعمال مقدماتی با هم تطابق و شباهت دارند و در زمینه های جرم انگاری مستقل معاونت، بکارگیری قیود حداقلی در متون قانونی و جرم انگاری با اکتفا به سوء نیت عام با هم تفاوت دارند.

  کلیدواژگان: جرم انگاری، امنیت مدار، جرایم علیه امنیت ملی، حقوق کیفری
 • احمد عسکری، مختار رنجبر صفحات 574-582

  این پژوهش به بررسی اثربخشی استراتژی بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان (مطالعه موردی مشتریان فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز) می پردازد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی اجرا توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری مورد نظر این تحقیق عبارت از همه ی مشتریان فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شهر شیراز می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید و 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز و رفتار خرید مشتریان جمع آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه های پژوهش مورد تایید متخصصان قرار گرفت. همچنین با استفاده از آزمون بارتلت، روایی پرسشنامه بازاریابی سبز و پرسشنامه رفتار خرید مشتریان تایید شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید. بررسی نتایج تحقیق نشان داد که بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز موثر است. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که بین دیدگاه مشتریان زن و مرد در مورد تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار خرید مصرف کنندگان در فروشگاه های بزرگ عرضه کننده مواد غذایی در شیراز تفاوت معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، رفتار خرید مشتریان، محصول سبز، ترفیع سبز، قیمت سبز، توزیع سبز
 • محمد صابر خدابخشی، معین صباحی گراغانی صفحات 584-595

  امروزه مسیله پولشوی و سوء استفاده دولتها و گروه های تروریستی از آن سبب شده است تا این مسیله در دستور کار جامعه بین الملل قرار گیرد و در این راستا مبادرت به اقدامات متفاوتی نمایند که از جملهی آنها میتوان به« FATF» اشاره نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع و بیان جنبه مسیله مند بودن آن، به بررسی ابعاد و جنبه های توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای می باشد. سوالی که در مقاله مطرح است این است که اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران چگونه قایل ارزیابی میباشد؟ در پاسخ به سوال این فرضیه مطرح است که:«به نظر میرسد اثر پذیرش توصیه های گروه ویژه اقدام مالی بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران از دو منظر قابل ارزیابی است از یک طرف باعث رونق و گشایش در نقل و انتقالات پولی و مالی بین المللی برای ایران خواهد شد و از دیگر سو خطر کنترل بیش از اندازه و غیر منطقی کشورهای غربی را بر مسایل داخلی ایران در پی خواهد داشت» نتیجهگیری از مقاله نشان میدهد که الزامات و مفاد گروه ویژه اقدام مالی، الزامات خوبی است مشروط بر اینکه بومی سازی شود و اطلاعات مالی در داخل کشور بماند و در اختیار دیگر حوزه ها در خارج از کشور قرار نگیرد.

  کلیدواژگان: گروه ویژه اقدام مالی، حاکمیت، ایران، شفافیت اقتصادی، حقوق
 • مراد جعفرزاده، سید محسن رزمی، محمدرضا کاظمی گلوردی صفحات 597-611
  زمینه و هدف

  بیع از جمله واژه هایی است که در فقه اسلامی به عنوان یکی از پرکاربردترین واژه ها شناخته می شود. و جدای از اینکه در دوره نوین وارد قوانین مدون گردید قبلا از آموزه های اخلاقی پیروی نموده است. فقهای اسلامی هر یک به تعریفی از ماهیت، ارکان و انواع بیع به عنوان یکی از عقود معین و مهم اسلامی پرداخته اند. در خصوص بیع باید گفت که در برخی از تعاریف، فقهای متقدم امامیه ماهیت آن مبادله دو مال دانسته شده، این در حالی است که مشهور فقهای اسلامی ماهیت آن را ایجاب و قبولی می دانند که مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می گرداند.هدف ما در این تحقیق تحلیل آموزهای اخلاقی با فقه و حقوق در باب بیع با تاکید بر نظر امام خمینی(ره) و دیگر فقهای امامه می باشد.

  مواد و روش ها

  این مقاله بصورت توصیفی و تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش بردای تهیه و تدوین گردیده است.

  یافته های تحقیق:

  یافته ها حاکی از این است که آموزه های اخلاقی در بیع در حقوق اسلامی نقش ارزنده ای دارد به گونه ای که در تعاریف فقهای متاخر و معاصر امامیه گونه ای تحول معنایی در تفسیر بیع به چشم می خورد. و از منظر امام خمینی و سایر فقهای اسلامی عناصر تملیک و ملکیت در بیع مفاهیمی هستند که از گستره مفهومی وسیعی برخوردارند و این همان وجه برتری و تمایز نظر فقهای امامیه، با تاسی از آموزه های اخلاقی و معنوی دینی، نسبت به حقوقدانان پیرامون حقیقت بیع است.

  کلیدواژگان: بیع، فقهای اسلامی، ایجاب، خریدار، فروشنده
 • قاسم اربابی، رحمت حاجی مینه، یاسر کهرازه صفحات 613-620

  کشورهای ایران و پاکستان از مهم ترین بازیگران منطقه جنوب غربی آسیا می باشند،. اقتضایات سیاسی و ژیو استراتژیکی میان دو کشور ایران و پاکستان علی رغم وجود تضاد در منفعت ها و دورنمای سیاسی درباره مسایل منطقه ای و جهانی، سبب پیدایش رابطه ی نزدیک میان دو کشور شده است که در این میان، مولفه ظرفیت های تجاری و بندری بنادر گوادر و چابهار نقش تعیین کننده ای در توسعه این روابط دارد. با توجه به اهمیت تاثیر این دو بندر در مناسبات بین المللی دو کشور و تاثیر به سزایی که در رشد و توسعه مناطق پیرامونی خود دارند، در تحقیق حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به تبیین ظرفیت های راهبردی دو بندر در توسعه مناطق پیرامونی و همچنین رشد تقارب و هم سویی در ارتباطات دو کشور پاکستان و ایران و منطقه خواهیم پرداخت و فرصت ها و چالش های پیش رو در دستیابی به راهبردی مبتنی بر همبستگی و همگرایی در مناسبات دو کشور را مورد تحلیل قرار خواهیم داد. در این مقاله سعی بر آن است تا به این سوال اساسی پاسخ دهیم که ظرفیت های راهبردی بنادر چابهار و گوادر چه تاثیری بر روابط متقابل پاکستان وایران دارد؟ بنطر می رسد شکوفاتی ظرفیت های راهبردی بنادرچابهار و گوادر در حوزه خدماتی،ترانزیتی ، اقتصادی و افزایش همگرایی و همبستگی منطقه ای بین دو بندر و در نتیجه افزایش سطح خدمات و ترانزیت و درآمد دو منطقه، تاثیر مستقیمی بر توسعه افزایش ظرفیت های اقتصادی مناطق محروم دو بندر و همچنین گسترش کمی و کیفی روابط پاکستان و ایران دارد.

  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، همگرائی، چابهار، گوادر
 • سهیلا شاه ویسی، اصغر پرتوی، مهدی خوش خطی صفحات 622-635

  در راستای بررسی برنامه های توسعه در دوران پهلوی دوم باید بیان داشت که هیچ یک از برنامه های توسعه پیش از انقلاب نگاه جامع و بومی به توسعه نداشتند. می توان گفت که دولت ایران در دهه 1350 یعنی سال های اجرای برنامه های پنج گانه، دولتی کاملا وابسته بوده است. با طرح این سوال اصلی که «برنامه های توسعه اقتصادی-اجتماعی در دوره پهلوی دوم با کدام یک از روش های سیاست گذاری نهادی، انتخاب عمومی و مدل گروهی سازگاری داشته است؟»، مقاله حاضر به بررسی و تحلیل الگوهای سه گانه عصر پهلوی دوم پرداخته است. توسعه این دوره مبتنی بر ترقی و مدرنیزاسیون غربی بوده است. افزون بر این، عنصر دین در پیشرفت، آبادانی و در کل در نظام برنامه ریزی و طرح های توسعه نقش نداشته است؛ توسعه ای که به لحاظ کمی، فقط رشد اقتصادی را بدون در نظر گرفتن عوامل کیفی و بومی سازی توسعه مدنظر داشته است. توسعه اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم در پنج برنامه، با دستاوردها و البته کاستی هایی همراه بوده است و هر یک از این پنج برنامه با یکی از الگوهای سه گانه سیاست گذاری سازگاری داشته است. مقاله حاضر، به بررسی انطباق برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دوره پهلوی دوم با الگوهای سیاست گذاری سه گانه پرداخته است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، توسعه اجتماعی-اقتصادی، دوره پهلوی دوم
 • مجید نجات پور، مرتضی فرخی صفحات 637-650

  جریان چپ در تاریخ معاصر ایران به عنوان جریانی عمده قلمداد می شود که از دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی همواره نقش فعالی در تحولات سیاسی و اجتماعی داشته است. پس از انقلاب اسلامی با توجه به زیست فکری جریان های چپ در منازعات گفتمانی، نقش فعال تری در مباحث علمی ایفا می کنند. جریان چپ ایرانی که به تغییرات انقلابی، ساختاری، دفعی و حتی ضدیت با سرمایه داری و امپریالیسم برخاسته از آن با چاشنی نوسازی بومی می نگرد، به مدرنیته با جهت گیری های عقلانی، علمی، اومانیستی و سکولار گرایش دارد. رویکرد انتقادی نسبت به تیوری های توسعه و رد نظریه های کلان نوسازی و گرایش به سوی مدرنیته سوسیالیستی را می توان از مشخصه های فکری آنها برشمرد. این جریان تلاش می کند تا با رهیافت انتقادی به بازاندیشی در نقش و کارویژه دولت بپردازد. از این رو در این پژوهش می کوشیم تا با بهره گیری از روش جریان-شناسی سیاسی، رویکرد نمایندگان فکری این جریان را مورد واکاوی قرار دهیم. آنچه از رهیافت جریان چپ برمی آید این است که در تحلیل مناسبات جامعه و دولت بر روی نقش طبقات اجتماعی تاکید دارند و می کوشند تا شکل گیری دولت مدرن و سکولار را در فرآیند توسعه و نوسازی ارزیابی کنند. نمایندگان فکری این جریان، ضمن برشمردن جایگاه نسبی و مستقل برای دولتها، شرط توسعه و نوسازی را نه در تقویت و گسترش اقتدار دولتها، بلکه در تکامل و بسامانی جامعه مدنی در سپهر قدرت و سیاست می دانند. مقاله حاضر می کوشد تا آراء و اندیشه های متفکران جریان چپ درباره ی جایگاه دولت را مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، دولت، جریان شناسی سیاسی، جریان چپ، مکتب انتقادی
 • حسین زارع گاریزی، سید مجتبی عزیزی، اصغرآقا مهدوی صفحات 652-672

  پرسش در خصوص دوگانه ثروتمندی- ساده زیستی و نسبت میان این دو مفهوم، از سوالات بسیار مهمی است که پاسخ به آن مبتنی بر مبانی دینی و سیره ایمه (علیهم السلام) ممکن خواهد بود. دقت در این موضوع منجر به طرح یک سوال بسیار مهم میشود و آن اینکه اصولا ثروت و ثروتمندی از منظر دینی مورد پذیرش واقع شده است یا خیر؟ به بیان دقیقتر؛ فردی که خود را معتقد به مبانی دینی میداند آیا میتواند ثروتمند باشد و یا اینکه داشتن ثروت از نگاه دینمدارانه با ممنوعیت رو به رو شده است. در صورتی که ثروتمندی را از دیدگاه دینی مورد پذیرش بدانیم، پرسش بعدی آن خواهد بود که در صورت ثروتمند بودن، آیا بهره بردن عملی از آن برای زندگانی شخصی به هیچ قیدی مقید نشده است؟ دقیقتر آنکه شریعت، ثروتمندان را به ساده زیستی دعوت نموده است و یا اینکه بهره بردن از ثروت را در زندگی شخصی به طور مطلق آزاد گذارده است. این تحقیق با بهره گیری از روش استنباط فقهی در بررسی سیره و منابع روایی، نشان خواهد داد که از دیدگاه ایمه (علیهم السلام) «ثروتمند بودن» و «بهره بردن عملی از ثروت در زندگی شخصی» دو مفهوم مستقل میباشند به گونه ای که «ثروتمندی» مجاز قلمداد شده است لکن «بهره بردن عملی از ثروت در سطوح شخصی زندگی» دارای معیارها و قیود مشخصی میباشد که در طول این پژوهش به بیان این معیارها خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: سیره اهل بیت، ثروت، فقر، ساده زیستی، حکومت، بهره بردن عملی از ثروت، اشرافی گری
 • اندیشه سیاسی سید مرتضی آوینی و الگوی اسپریگنز
  مهدیه ملازاده، ابراهیم برزگر صفحات 674-685

  دوره پس از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از مهم ترین دوره های تاریخ رویارویی روشنفکران ایرانی با مدرنیته، نسل جدیدی از متفکرانی را در خود دارد که در عین دسترسی و مطالعه فراوان در آثار تاریخی با لایه های عمیق تری از فرهنگ و تمدن غربی آشنا بودند. این پژوهش بر آن است که با تمرکز بر اندیشه یکی از مهمترین متفکران این دوره یعنی سید مرتضی آوینی، در قالب نظریه بحران اسپریگنز به روش تفسیری و گردآوری اطلاعات از متون اصلی متفکر فوق، به این پرسش پاسخ دهد که آوینی بحران سامان سیاسی را چگونه دلیل یابی و برای برون رفت آن چه تجویز آرمانی ارایه کرده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آوینی بحران اساسی جامعه اسلامی را تهاجم اقتصادی و فرهنگی غرب می داند و به نظر او، این بحران ناشی از تکنولوژی مدرن غربی، ظاهربینی و ترس است. بنابراین بازگشت به مبانی قرآن و عترت جامعه آرمانی و سه راه حل غرب شناسی و فهم ظلمات کنونی منبعث از تمدن غرب، مرعوب نشدن در برابر تکنولوژی های مدرن و اصلاح نظام آموزشی را به عنوان راه حل خروج از بحران تجویز می کند .

  کلیدواژگان: آوینی، مدرنیته، اسپریگنز، سنت، هویت
 • سعید حاجی ناصری، محمدحسن جباری صفحات 687-701

  چکیدهاین مقاله به دنبال بررسی گذار به دمکراسی در چین و ایران در اواخر قرن 20 م با توجه به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در دو کشور می باشد. هر دو کشور در اواخر قرن 20م به دنبال یک سری اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بودند ولی دمکراتیزاسیون مدل خطی با پیش شرط اقتصادی و اجتماعی گذار به دمکراسی مورد نظر برخی تیوریسن ها در دو کشور رخ نداد. این سوال مطرح می شود چرا با وجود اینکه تغییرات اقتصادی و اجتماعی به عنوان پیش شرط دمکراسی در دو کشور به طور نسبی رخ داد ولی دمکراتیزاسیون از پایین در دو کشور رخ نداد؟روش پژوهش تاریخی تطبیقی می باشد سعی خواهد شد موانع دمکراتیزاسیون در دو کشور ایران و چین با وجود برخی تشابهات مانند افزایش تولید ناخالص ملی، رشد شهرنشینی، رشد طبقه متوسط و غیره در دو کشور تنبین گردد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ سنتی کنفوسیوسی مبتنی بر جامعه هماهنگ و میرات نهادی لینیستی حزب کمونیسم مبتنی بر انحصار قدرت در چین و فرهنگ اسلامی مبتنی بر حاکمیت الهی در ایران و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی، رفاه عمومی و ثبات سیاسی به عنوان اولویت مردم در هر دو کشور امکان دمکراتیزاسیون از پایین را تضعیف کرده است و صرفا دمکراتیزاسیون از بالا را امکان پذیر کرده است.

  کلیدواژگان: دولت اقتدارگرا، توسعه اقتصادی، گذار به دمکراسی، چین، ایران
 • ابرایم صالح آبادی، علیرضا قربانی، طاهره سلیمی امان آباد صفحات 703-719

  انتخابات وسیله ای است که بواسطه آن می شود توان اراده شهروندان را در بوجود آوردن نهادهای سیاسی و تعیین مجری اقتدار سیاسی مورد توجه قرار داد. انتخابات پدیده ای اجتماعی و فرهنگی است که در نهایت بروندادی سیاسی دارد و یکی از وجوه بنیادی تشکیل دهنده سیستم های مردم سالار و بخش جدایی ناپذیر مردم سالاری به شمار می آید. رقابت های انتخاباتی، عمده ترین وسیله ای است که کارگزاران دولتی را ناچار به پاسخ گویی در مواجه با مردم و قبول به نظارت آنها می نماید. هدف مقاله بررسی عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی افراد در انتخابات ریاست جمهوری شهر شیروان بود.

  روش

  پژوهش پیمایشی، حجم نمونه 381 نفر و روش نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای بوده است. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.

  یافته ها

  بین اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و رفتار انتخاباتی رابطه وجود داشت. هم چنین بین بی قدرتی سیاسی و رفتار انتخاباتی رابطه معنادار وجود نداشت.

  نتیجه

  عوامل تاثیر گذار بر رفتار انتخاباتی در شهر شیروان شامل اعتماد، دینداری، پایگاه اجتماعی و اقتصادی است.

  کلیدواژگان: رفتارانتخاباتی، ریاست جمهوری، اعتماد، دینداری، شیروان
 • قاسم میسایی، مسلم نوری زاده صفحات 721-738

  یکی از مهمترین موضوعاتی که در جامعه شناسی هر جامعه ای مطرح می شود، ساختار قشربندی در آن جامعه است. قشربندی اجتماعی ریشه بسیاری از مسایل اجتماعی است، در عین حال خود نیز معلول عوامل دیگری است. درخصوص قشربندی در ایران نیز هر چند کارهای تحقیقاتی ارزشمندی وجود دارد، اما در این میان جای پژوهشی جامع که مبتنی بر آمارهای معتبر باشد، و تصویری واقعی از قشربندی در جامعه ایران معاصر ارایه نماید، خالی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی ساختار قشربندی در ایران (1390-1355) است. این مهم با توجه به نظریات مطرح در ساختار قشربندی جامعه و همچنین آمارهای بدست آمده از سرشماری های انجام شده، صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و از روش اسنادی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است. در پایان نتایج پژوهش بیانگر قشربندی جامعه ایران به چهار قشر «قشر بالا»، «قشر متوسط سنتی»، «قشر متوسط جدید» و «قشرپایین» است که در این میان سهم قشر بالا از جامعه ایران ناچیز و سهم قشر پایین نسبت به قشرهای دیگر بالاتر است. این موضوع بیانگر نابرابری در جامعه و همچنین وجود زمینه های گرایش های پوپولیستی در جامعه ایران است.

  کلیدواژگان: قشربندی اجتماعی، ایران، سرشماری، قشر متوسط جدید، قشر متوسط سنتی
 • احمد شوهانی، نادر شوهانی صفحات 740-756

  مفهوم و نظریه سرمایه اجتماعی از دهه 1990 به این سو با اقبال قابل توجه اندیشمندان و محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی (اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی و...) مواجه شده است. از طرفی سرمایه اجتماعی برخلاف کشورهای توسعه یافته، در دولتهای توسعه نیافته، خیلی جدی گرفته نشده، به ویژه نقش و تاثیرات سیاسی آن مورد غفلت بیشتری واقع شده است، این درحالیست که امروزه، سرمایه اجتماعی در مقوله توسعه بسیار مورد توجه دانشمندان و نخبگان علمی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی - تحلیلی است. سپس با استفاده از پرسشنامه رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت شهروندان بررسی گردیده است این مطالعه از نظر هدف توصیفی- تحلیلی است.جامعه آماری این پژوهش کل شهروندان بالای 18 سال شهر مهران می باشد حجم نمونه 383 نفر شهروندان مهران که به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.نتایج تحلیلهای آماری چندمتغیره از جمله آزمون ضریب همبستگی پیرسن، رگرسیون، آزمون کای اسکور، آزمون ANOVA (تحلیل واریانس) و آزمون همبستگی تاو کندال نشان داد که ارتباط ابعاد سرمایه اجتماعی و امنیت مرز مهران در سطح معنی داری 05/0 معنادار بوده و نمایانگر وجود ارتباط است. بدین معنی که هرچه میزان سرمایه گذاری در ابعاد سرمایه های اجتماعی ابیشتر شود امنیت اجتماعی شهروندان مرز مهران نیز افزایش پیدا می کند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، امنیت اجتماعی، مرز
 • مرتضی ربیعی، محسن ملک افضلی اردکانی، محسن طاهری صفحات 758-775

  اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری ایران، بدین معنی است که افراد در شرایط مساوی در برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی باهم تفاوتی نداشته باشند. مانند عدم معافیت مالیاتی، عدم تشکیل دادگاه اختصاصی ویژه، عدم تبعیض در احراز مشاغل و مناصب و امور استخدامی و... اصل برابری مستلزم این است که شهروندان و افراد جامعه از مزایای اصل برابری و منع تبعیض مانند برابری در خدمات عمومی و اداری بهره مند گردند. اما در نظام اداری ایران این اصل بیشتر از سایر حوزه ها مورد استثنا و نقض قرارگرفته است. ضمن اینکه در تعارض با سایر اصول مسلم حقوقی ازجمله اصل حاکمیت قانون، اصل دادرسی منصفانه، اصل شایسته گزینی و اصل پاسخگویی و مغایر با قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری و... می باشد. پاره ای از قوانین یا رویکردها مانع از حضور برابر شهروندان به طور مساوی در بسیاری از مناصب عمومی ازجمله مناصب ریاست جمهوری، خبرگان و مشاغل قضایی و مناصب نظامی می توان اشاره کرد. اگرچه در برخی از تبعیضات تحت عنوان تبعیض مثبت (روا) قابل توجیه می باشد و از آنها گریزی نیست. اصل غیر عقلایی بودن در حقوق اداری که متاثر از تصمیمات غیر عقلایی و خارج از ضوابط مقامات حقوق اداری است و به عنوان موارد نقض اصل برابری و منع تبعیض در حقوق اداری محسوب می گردد. بطوری که استفاده غیرمنطقی و بعضا خلاف قانون از صلاحیت تشخیصی و اختیاری در اداره امور سازمانی توسط مقامات و مسیولان اداری که منجر به اتخاذ تصمیمات و اقدامات سلیقه ای می شود.

  کلیدواژگان: اصل برابری، منع تبعیض، حقوق اداری، حاکمیت قانون، دیوان عدالت اداری، حقوق عمومی
 • امیررضا دهقانی نیا، محمدحسین بیاتی صفحات 758-776
 • ندا جعفری، جمشید شریفیان، علیرضا انتظاری صفحات 777-790

  از آنجا که کاربرد داوری آنالین در اختالفات و منازعات سبب صرفهجویی در زمان و افزایش کارآیی و تسریع در امر دادرسی میگردد، طرفین دعوا میتوانند با دسترسی به یک وبسایت و تکمیل فرمهای مربوط به تشریفات داوری به صورت الکترونیکی اختالفی را مطرح و از ادعای خود دفاع کنند. داوریآنالین سرعت و کارآیی داوری را افزایش میدهد. سیستمهای بایگانی اسناد که در پایگاه های اطالعاتیوجود دارد به طرفین این امکان را میدهد که اسناد بسیاری را با سرعت قابل توجهی از هر مکانجغرافیایی و با هر فاصلهای بدون پرداخت کمترین هزینهای در فضای مجازی ارایه دهند. این مسایل سبب توجه مجامع محتلف به امر داوری آنالین در نظامهای حقوقی شده است. هرچند تاکنون از داوری آنالین در نظام حقوق ایران سخنی به میان نیامده است، اما ضرورت توجه به آن بیش از پیش احساس میشود. همچنین در حقوق فرانسه، هیچ گونه ابزار فراملیتی یا مربوط به اتحادیه اروپا که داوری آنالینرا به صورت جداگانه از داوری آفالین تنظیم کند وجود ندارد. این موضوع حتی در رابطه با تنظیم حل 1 اختالفات آنالیننیز صادق است. به همین ترتیب، داوری آنالین به همان شیوهای که داوری عادی است، تنظیم میشود. با این حال، ویژگیهایی برای داوری آنالین وجود دارد که نشان میدهد این موردباید برای تنظیم دادخواست اصول متمایزی داشته باش.

  کلیدواژگان: داوری آنالین، صدور رای، اجرای رای، توافقنامه داوری آنالین، حقوق ایران و فرانسه
 • مهدی نیکبخت، محمدحسن الهی منش، علی محسنی صفحات 792-804

  نیک می دانیم که مسیله مهم ترین مولفه ساختاری سیاست گذاری و مدیریت در هر حوزه است. از نظر پوپر، برای هر جست و جوی علمی بایستی مسیله ای گزیده داشت و معلوم کرد به دنبال چه هستیم. از آن جا که سوال اصلی پژوهش ما عبارت بود از این که: «مهم ترین آسیب های سیاست گذاری زیست محیطی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توسعه پایدار (با تاکید بر مدیریت بحران آب) چه می باشد؟» درصدد بر آمدیم که طی فصول مختلف رساله، چهار مولفه فرضیه اصلی خود را براساس طرح نظریه های سیاست گذاری به ویژه در چارچوب نظریه سیاست گذاری گروهی آزمون نموده و از بین نظریه های متعدد مطروحه در خصوص توسعه پایدار، بیانیه 27 بندی سازمان ملل در ریودوژانیرو که به «منشور زمین» شهرت دارد، برگزیدیم. بدین ترتیب، ناهماهنگی و عدم انسجام در ساست گذاری زیست محیطی و بی توجهی به رویکرد علمی- تجربی و نظرات کارشناسی در ساختارها و قوانین و نیز عدم اتخاذ رویکرد سیستمی در سیاست گذاری زیست محیطی و مدیریت بحران آب در ج.ا.ا را به عنوان مهم ترین اسیب ها مطرح کردیم و با عنایت به تحقیقات پیشین و مطالعات انجام شده دریافتیم که راه حل در اتخاذ مدل و نظریه گروهی سیاست گذاری می باشد که متاسفانه طی سالیان گذشته توسعه پایدار را کم و بیش نادیده گرفته و علاوه بر دامن زدن به بحران های زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همچنین «کمبود آب» را به «بحران آب» تبدیل کرده ایم. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ما نیز در این رساله روش توصیفی- تحلیلی بود.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، سیاست گذاری، سیاست گذاری زیست محیطی، توسعه، توسعه پایدار
 • حسین جلالی، امیر پاک نهاد، امیرحسین رهگشا صفحات 806-818

   امروزه توسعه و انجام اصلاحات حقوقی و قضایی همگام با توسعه اقتصادی به باور بسیاری از صاحب نظران از وظایف حتمی و جدی حکومت ها به شمار می رود. مطالعه قوانین کیفری ماهوی و شکلی حکایت از این دارد که ساختار قضایی ایران، در عرصه حرکت به سمت آزاد سازی اقتصاد دولتی و خصوصی سازی بخصوص در مواجهه و مبارزه با جرایم اقتصادی و حوزه کسب و کار و تجارت از ظرفیت ها و توانایی حقوق کیفری مدرن بهره کافی نبرده است و مراجع قضایی از اقتدار کافی برخوردار نیستند.به نظر می رسد نظام قضایی کیفری می تواند با ساز و کارهای نظامند در قضازدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی از جرایم حوزه کسب و کار و ایجاد زمینه های بهره مندی از شیوه های عدالت ترمیمی از جمله میانجی گری از یکطرف و از همه مهمتر با ایجاد دادرسی افتراقی در مبارزه با جرایم اقتصادی مخل امنیت اقتصادی مانند تشکیل پلیس ویژه ، تاسیس مجتمع قضایی مرکزی اقتصادی در حمایت کیفری از خصوصی سازی و استقرار نظم بازار ، کمک به فعالیت سالم سرمایه گذاران داخلی و خارجی در جهت نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی ایفا نماید.

  کلیدواژگان: نظام کیفری، خصوصی سازی، دادرسی افتراقی
 • عبدالجبار زرگوش نسب، محمد کمایستانی صفحات 820-838

  شهرداری به عنوان یک شخص حقوقی عمومی غیردولتی در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی و خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارتهایی گردد که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آن با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد بررسی حقوقی و فقهی آسیب های ناشی از قصور شهرداری در فضای سبز شهری است.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است

  یافته ها

  هر چند که در ماده یازده قانون مسولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسیولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا ناشی از ترک وظایف و تکالیفی است که موجب ورود خسارت به اشخاص به صورت عمد یا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن چگونگی و میزان مسیولیت شهرداری در فضای سبز شهری می شودملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.

  کلیدواژگان: فضای سبز شهری، بررسی حقوقی و فقهی، قصور شهرداری
 • محسن شعبانلو دهنوی، ماهرخ مختاران صفحات 840-853

  تصمیم گیری مصرف کنندگان پیچیده تر از آن است که در مدل های سنتی اقتصاد به تصویر کشیده شده است. مدل های اقتصادی در توصیف رفتار انسان ناتوانند بدین دلیل که نمی توانند به بخش ناخودآگاه ذهن انسان دسترسی پیدا کنند و این بخش ناآگاه نقش مهمی در تصمیم گیری ما ایفا می کند. امروزه محققین در حال بررسی فراوانی، مکان و زمان فعالیت های هوشمند در سطح غیرعادی می باشند تا از این طریق بتوانند به بازاریابان در درک بهتر مشتریان و کاهش میلیون ها دلاری که صرف ابزارهای بازاریابی سنتی و نتایج محدودی که نمی تواند پس زمینه پنهان در رفتار مصرف کننده را شرح دهد، کمک کنند. آگاه نبودن از بخش ناخودآگاه مصرف کننده باعث می شود هر ساله محصولات بسیاری پس از عرضه به بازار با شکست مواجه شوند. هدف این پژوهش مدلی مبتنی بر رفتار مصرف کننده برای شناسایی ساختار بازار به منظور نظارت بر رقابت محصول است. مطالعه حاضر، تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. همچنین از نظر روش پژوهش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری آن شامل مشتریان فروشگاه آنلاین دیجی کالا (برند گوشی تلفن همراه سامسونگ) می باشد. نتایج تحقیق همچنین پیامدهای مدیریتی در مورد شکل دهی به رقابت با استفاده از استراتژی های مختلف مدیریت محصول در پلتفرم های تجارت الکترونیکی را ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: ساختار بازار، هوش رقابتی، رقابت، فروش، اثر حافظه مصرف کننده، نقشه های ادراکی
 • مهدی رشوند، ابراهیم جلیل پیران صفحات 855-867

  حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی حکمی با هم اختلاف دارند. برخی ریشه اینگونه شرکت را به حقوق روم ارجاع داده و استدلال می نمایند که این حقوق وجود شرکتی که مالکیت مشترک آن صرفا خانوادگی بود به رسمیت شناخته که افراد غیرفامیل حق ورود در این شرکت را نداشتند. حقوقدانان در خصوص ریشه تاریخی شرکت تضامنی با هم اختلاف دارند. ظهور اولیه نشانه های شرکت های با مسیولیت محدود و تضامنی بود. با گسترده شدن صنایع دستی و بزرگ شدن حجم این صنایع، دیگر شرکت های تضامنی محصور به برادران و پسران نمی شد بلکه آشنایان و دوستان نیز در آن وارد شدند. ایده نمایندگی طرفینی در استقرار مسیولیت شخصی و تضامنی اعضای این شرکت در برابر اشخاص غیر، نقش مهمی را ایفاء نمود. لیکن پس از ظهور قرارداد شرکت و برقراری سیستم ثبت و اعلام شرکت ها دیگر نیازی به ایده نمایندگی طرفینی نبود و هر شریک چنانچه وارد معامله ای می شد شریک دیگر را در مقابل شخص ثالث ملزم می کرد. شرکت تضامنی حکمی نمونه بارز شرکت های اشخاص محسوب می شود و به تنهایی کلیه خصایص ممیزه این نوع شرکت ها را در بر دارد. این شرکت به اعتبار اشخاص تشکیل دهنده آن بوجود می آید و انقضاء آن نیز به زوال این اعتبار متوقف است.

  کلیدواژگان: شرکت تضامنی، شخصیت حقوقی، بررسی شخصیت، حکمی
 • مریم فریدی مایوان، علیرضا مومنی، عبدالکریم مقدم صفحات 869-886

  شرکت ها برای دستیابی به بازارهای منظم سرمایه باید سرمایه گذاران و ذی نفعان را با اطلاعات مرتبط، قابل اطمینان و به موقع تامین نمایند. حسابداری ، حسابرسی و ساختار حاکمیت شرکتی که آن ها در داخل آن فعالیت می کنند اجزای ضروری در جریان اطلاعات به شرکت کنندگان بازار سرمایه هستند. با این حال، شکست های اخیر حسابداری وحسابرسی، نیاز به پیشرفت های اساسی در این مولفه ها را نشان داده است. هدف این پژوهش آزمون ارزیابی ریسک حسابرسی تحت تاثیر مفاهیم کیفیت گزارشگری شرکت ها است. بدین منظور از معیارهای انحراف از استانداردها و قوانین، ابعاد مختلف ویژگی های کیفی مفاهیم گزارشگری در نظر گرفته شد. این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1397-1391 شامل 609 سال- شرکت به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. سپس با طرح سوالات بصورت زوجی و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) اهمیت معیارهای خطر حسابرسی تعیین گردید. یافته های پژوهش حاکی است که از بین ویژگی های کیفی مفاهیم گزارشگری تنها به موقع بودن ، انتخاب خاصه ، بیان صادقانه و محافظه کاری شرطی بر ریسک حسابرسی تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ریسک حسابرسی، مفاهیم، کیفیت گزارشگری
 • فاطمه زهرا وزارتی، افتخار دانش پور صفحات 888-913

  حیض که از آن به عنوان خون ریزی ماهیانه زنان تعبیر شده است، یکی از موضوعاتی است که زندگی نیمی از جمعیت هفت میلیارد نفری امروز دنیا را تحت الشعاع خود قرار داده است. این امر حاکی از اهمیت این موضوع است. عادت ماهانه که اکثریت قریب به اتفاق زنان دچار آن می شوند، خونیست که غالبا سیاه، سرخ، گرم و غلیظ است که با فشار و سوزش همراه است. صدق این عنوان با این شروط محقق می شود: زن بالغ باشد، یایسه نباشد، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد، در مدت سه روز خون مستمر و مدام باشد و تا خون بعدی ده روز طاهر باشد. زنان حایض، به چند دسته تقسیم می شوند: قسم اول زنان صاحب عادت که این قسم خود سه دسته اند: صاحب عادت وقتیه عددیه، صاحب عادت وقتیه و صاحب عادت عددیه، قسم دوم مبتدیه، قسم سوم مضطربه و قسم چهارم ناسیه. زنان در ایام حیض دارای احکامی به این شرح می باشند: عدم صحت نماز، روزه، طواف و اعتکاف، حرام بودن ورود به مسجد، مس نام خداوند و قرآن، خواندن سوره های سجده دار، مقاربت و...

  کلیدواژگان: حیض (عادت ماهانه)، صاحب عادت، مضطربه، مبتدئه، ناسیه
 • عیسی حقی، مصطفی رجائی پور، حسین احمری صفحات 915-936

  تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه که در بند پنجم از سیاست های کلی قضایی مصوب 1379 مورد توجه قرار گرفته است، ترسیم کننده ی معضلاتی است که نظام عدالت کیفری ایران را در تقابل با نهادهای نسبتا مستقل از قوه قضاییه درگیر ساخته است. موازی کاری ها، اجرای سیاست های قضایی ناهمگون و اعمال نفوذ ناروا که از پیامدهای عدم تمرکز امور قضایی در قوه قضاییه و دخالت قوای دیگر در این امور است، ضرورت آسیب شناسی و ارایه راه کارهای اجرایی برای حل این معضل را موجب شده است. از این رو در این مقاله با واکاوی مفهوم امور قضایی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه در بستر اسناد بین المللی و حقوق داخلی، موارد نقض تمرکز امور قضایی در نظام عدالت کیفری ایران، بررسی و آسیب شناسی می شود. بدین ترتیب مراجع شبه قضایی مستقل از قوه قضاییه (مانند سازمان تعزیرات حکومتی و شورای حل اختلاف) و مراجع قضایی غیروابسته به قوه یاد شده (مانند دادگاه ویژه روحانیت) مورد نقادی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: امور ذاتا قضایی، حل و فصل دعاوی، اسناد بین المللی، مراجع شبه قضایی، مراجع قضایی، تمرکز در نظام قضایی
 • حمید کشاورز، لیلا رئیسی، زینب پورخاقان شاهرضایی صفحات 938-948

  عدالت اقتصادی، در یک ظرف کلی به عنوان زیرمجموعه ای از عدالت اجتماعی به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به صورت هدف اقتصادی، هنگامی به طور کامل محقق می شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند به اندازه ای که بتواند سنگ بنای یک زندگی مشروع خلاق و کارآمد را بنا نهد. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که به هر شخصی اختیار دهد که به طور خلاقانه در کارهای نامعینی ماورای اقتصاد یعنی کارهای ذهنی و روحی به کارگماشته شود. عدالت اقتصادی در سیستم بین المللی دستیابی تمامی کشورها به حقوق و ثروت خود برای رسیدن به توسعه پایدار است. در حال حاضر تجارت به عنوان مهم ترین ابزار کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار بوده و در سایه تجارت جهانی است که کشورها به رقابت می پردازند. جهانی شدن سبب گسترش روزافزون تجارت میان ملل مختلف گشته است و دلیل اهمیت تجارت در سطح بین المللی این است که هیچ کشوری را نمی توان یافت که تمام ضروریات و نیازمندی های خود را بدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند بر اساس اصول و قواعد مشخصی تجارت می کنند اما عدم رعایت اصول و قواعد منجر به اختلافاتی بین آن ها می شود. این اختلافات در رکن حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی حل وفصل می شود. برای درک بهتر عملکرد این رکن باید بدانیم که سازمان جهانی تجارت (WTO) یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل وفصل می کند.

  کلیدواژگان: عدالت اقتصادی، سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات
 • رقیه سالک قهفرخی، ناصر شفیعی ثابت، زهره فنی صفحات 950-982

  در کشورهای در حال توسعه، روستاها در مقایسه با مناطق شهری از پیشرفت کمتری برخوردارند؛ و سرمایه گذاری کافی در زیرساخت ها و فعالیت های اقتصادی آن ها وجود ندارد، از این رو، با چالش های جدی در زمینه ارتقاء شاخص های توسعه پایدار روستایی نظیر: محیطی اکولوژیک و اجتماعی اقتصادی مواجه هستند. علیرغم سابقه بیش از پنجاه ساله برنامه ریزی توسعه در کشور، نظام برنامه ریزی توسعه ملی و توسعه روستایی دارای نارسایی های اساسی است. فقدان برنامه ریزی و تهیه برنامه های پنج ساله توسعه در سطح محلی، عدم وجود رابطه منطقی بین سطوح ملی، منطقه ای و محلی برنامه ریزی و حاکمیت تصمیم گیری بالا به پایین در این زمینه، حاکمیت برنامه ریزی بخشی در ساختار نظام برنامه ریزی روستایی، عدم مشارکت مردم و سازمان های غیردولتی در برنامه ریزی روستایی و همچنین فقدان مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی و توسعه نواحی روستایی، مهم ترین ویژگی ها و یا به عبارتی نارسایی های نظام برنامه ریزی روستایی کشور است. بند 8 اصل 3 قانون اساسی کشور نیز بر تقویت فرایندهای برنامه ریزی ملی و محلی در جهت بهبود کیفیت مشارکت عمومی در برنامه های توسعه تاکید دارد. به رغم گرایش به بهبود مشارکت عمومی، مشوق های محدودی جهت مشارکت جوامع روستایی ارایه می شود که ناشی از تداوم نارسایی ها و ضعف ساختار مدیریتی و فرایند عملیاتی برنامه ریزی است. در رابطه با خودسازمان دهی جوامع روستایی، نقش برنامه ریزی به طور عمده به عنوان فرایند تخصیص خدمات و یا منابع به جوامع روستایی تفسیر می شود که ادغام سایر مولفه های مهم در ایجاد ظرفیت نهادی همانند سرمایه اجتماعی، دانش و مهارت های موردنیاز، هنجارها، رهبری جامعه و شبکه های اجتماعی نادیده گرفته می شود.

  کلیدواژگان: خودسازمان دهی، برنامه های توسعه روستایی، عدالت رویه ای، یادگیری اجتماعی، آذربایجان شرقی
 • محمد کمایستانی، کریم کوخائی زاده صفحات 984-993

  بیماری های عفونی و ویروسی چنان در جامعه پیشرفت می کنند که برای مهار آن ها واکسیناسیون بهترین راه در نظر گرفته شده است. چرا که واکسن علاوه بر خاصیت پیشگیری از بیماری موجب ارتقای سلامتی در جامعه می گردد. هم چنین اثر بخشی سریعی دارد. از جمله مواردی که برای واکسیناسیون کرونا در نظر گرفته شده است بی خطر بودن آن است اما از آن جایی که واکنش های متعددی در برابر آن شناخته شده است و مخالفان متعددی را به دنبال داشته است در این مقاله به دنبال بررسی احکام تکلیفی واکسیناسیون کرونا از دیدگاه فقها هستیم.کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری های شدیدتری همچون سارس، مرس و کووید 19 را شامل می شود.کرونا ویروس ها در دهه 1960 کشف شدند و مطالعه بر روی آن ها به طور مداوم تا اواسط دهه 1980 ادامه داشت. این ویروس ها به طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می کنند

  کلیدواژگان: واکسیناسیون، کرونا، فقهای اسلامی
 • ابراهیم جلیل پیران، مهدی امینی صفحات 995-1009

  در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تاسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها موسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد. ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجاری را به هفت قسم تقسیم می کند1 شرکت های سهامی 2 شرکت با مسیولیت محدود3 تضامنی4 مختلط سهامی 5 مختلط غیر سهامی 6 شرکت نسبی7 شرکت تعاونی تولید و مصرف که ثبت این نوع شرکت ها در تهران بر عهده اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکزی است.در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های تجاری و عدم ثبت آنها از لحاظ حقوقی پرداخته شود.

  کلیدواژگان: شرکتهای تجاری، ثبت، عدم ثبت، ماده 20
 • بهمن ابراهیمی، غلامحسین مسعود، فرامرز عطریان صفحات 1011-1026

  هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات دادستان در حفظ حقوق بشری و شهروندی در نظام بین المللی است. شیوه جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و در قالب فیش برداری است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت توصیفی - تحلیلی است. جایگاه اصلی دادستان در زمینه حقوق بشر تامین حقوق اساسی همه آحاد با هر نوع رنگ و نژادی در جهت تحقق عدالت بشری است. بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد. وظیفه دادستان در قبال رفاه شهروندی تلاش در زمینه بهره مندی شهروندان و حداکثر خیر و خوشبختی برای حداکثر آحاد مردم بطور برابر است. بر این اساس اگر دادستان و عوامل ساختاری حکومت در صدد تامین رفاه شهروندی است، باید نیازهای افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع رفع شود. تعهدات حقوق بشری دادستان، باید در قانون و عمل مطابق با اصول و قواعد بین المللی باشد. مواردی که دادستان تعهد دارد مطابق با اصول و قواعد بین المللی بایستی رعایت شده باشند به شرح زیر است: تعهد در زمینه حفاظت محیط زیست؛ تعهد در زمینه حفاظت از مناف عمومی ؛ تعهد در زمینه حفظ حقوق شهروندی در راستای حقوق بشر؛ تعهد در زمینه مصونیت ازافشای امور خصوصی شهروندان؛ تعهد در زمینه مصونیت ازبازداشت غیرقانونی شهروندان ؛ تعهد در زمینه مصونیت ازشکنجه؛ تعهد در زمینه مصونیت ازتبعید؛ تعهد در زمینه مصونیت ازتعرض؛ تعهد در زمینه امنیت قضایی است.

  کلیدواژگان: تعهدات دادستان، حقوق بشری، حقوق شهروندی، نظام بین المللی
 • احمد عسگری ارجنکی، علی مشهدی، علیرضا آرش پور صفحات 1028-1047

  امروزه حق بر هوای پاک در حقوق عمومی خارجی در قالب رویه های قضایی به صورت نسبی شناسایی و تضمین شده است.این شناسایی مرهون تحول هنجاری این حق در حقوق عمومی خارجی است. باز خورد مراجع بین المللی نیز در این راستا نگرش های متفاوتی را به اذهان متبادر می نمایید و به نظر می رسد رویه ی قضایی پا را فراتر از قوانین مصوب در این خصوص گذارده؛ از این رو بررسی رویه ی قضایی بین المللی نیز نشان می دهد که حق بر هوای پاک برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی و هم به لحاظ شیوه ی قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی در صدد است که در جهت حمایت از جان شهروندان و حفظ محیط زیست به این مهم دست پیدا کند که حق عامه مردم هم حفظ شود

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، حق بر هوای پاک، حق بر محیط زیست سالم، مراجع بین المللی، رویه ی قضایی، حقوق عامه
 • امیر اسلامی تبار، ابراهیم جلیل پیران صفحات 1049-1059

  دامنه فعالیتهای شرکتهای تجاری به مراتب گسترده تر از اشخاص حقیقی تاجر است و به همان میزان ورشکستگی شرکتهای تجاری اهمیت بیشتری دارد. از جمله شرکتهای تجاری، شرکت تضامنی است که از جمله شرکت اشخاص است و اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد و اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و با مراجعه به همه آنها را به نحو تضامن خواهند داشت. در رابطه با مطالبه خسارتهای قراردادی (وجه التزام) در حقوق ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت امکان تغییر میزان خسارت توافق شده از جانب دادگاه یصراحت حکم قانونگذار وجود ندارد. در حقوق ایران وجه التزام جنیه خسارت مقطوع را دارد اما این رویه در حقوق خارجی از جمله در حقوق کامن لا ، حقوق نوشته و حقوق مصر مورد پذیرش واقع نشده، و قاضی می تواند با تحقق شرایطی میزان خسارت قراردادی را تغییر دهد. در حقوق خارجه وجه التزام می تواند هم بصورت خسارت مقطوع باشد و هم می تواند جنبه شرط جزایی و تنبیهی را داشته باشد. لذا اگر دادگاه احراز و استنباط کند که که وجه التزام جنبه مجازات دارد. از این رو می تواند حکم به عدم پرداخت آن را بکند.

  کلیدواژگان: شرکتهای تضامنی حکمی، شرکتهای مدنی، خسارت، وجه التزام، استیفای مطالبات
 • مهدی کریمی زند، علیرضا طیبی صفحات 1061-1081

  هدف این پژوهش تبیین مدل پارادایمی ودر ادامه مدل معادلات ساختاری بازاریابی درونی با رویکرد کارآفرینانه برای توسعه کسب وکارهای نوپا در کشور ایران است. رویکرد این پژوهش آمیخته بر مبنای نظریه داده بنیاد (رهیافت نظام مند استراوس و کوربین) و معادلات ساختاری با تاکید به منابع انسانی و کارکنان به عنوان مشتریان درونی در کسب وکارهای نوپا بوده است .روش گرد آوری داده ها ، مصاحبه های عمیق و باز با 16 نفر از خبرگان آگاه از موضوع و ابزار پرسش نامه استاندارد محقق شده بود . نتایج حاصله نشان دهنده نیاز به توسعه بازاریابی درونی در بستر توسعه فعالیت های کارآفرینی و تحول سازمانی با سر فصل های عوامل علی شامل ترویج فرهنگ مشتری مداری ، فرایندهای R&D و درک ودرونی سازی چشم انداز ،شرایط مداخله گر شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی و زمینه ای شامل رفتارشهروندی کارکنان، ارتباطات داخلی و ارزیابی فنی طبقه بندی شده است. همچنین پیامدهای مزیت رقابتی ،ارتقای نوآوری و توسعه فعالیت های کارآفرینی برای آن قابل طرح بوده . انجام آزمون نشان داد این عامل به عنوان یکی از زیرمقوله های شرایط زمینه ای بر راهبرد های مدل، تاثیر معنادار دارد و شامل مفاهیم کارآفرینی استراتژیک ،ارزیابی استراتژیک منابع و ارزش آفرینی است. سرانجام دربخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامد ها نشان دهنده تایید روابط بود و مقدار شاخص برازش برابر 665/. شدکه نشان از برازش و مطلبویت قوی مدل دارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی درونی، جهت گیری کارآفرینانه، ارزش آفرینی، تحول سازمانی، کسب و کارهای نوپا
 • احسان خضری صفحات 1083-1094

  سیستم حکمرانی با مفهوم تاب آوری در هم تنیده است و مطالعات متاخر حوزه سیاست گذاری در بسیاری از کشورها به این سمت سوق یافته است. بدین منظور، این مقاله به استخراج الگوی سنجش تاب آوری ملی در ایران می پردازد. جامعه آماری این تحقیق، همه شهروندان بالای 18 سال ساکن تهران بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و پیمایشی و تکنیک مصاحبه بسته استفاده شده است. داده های گردآوری شده با نرم افزارهای SPSS و AMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، عوامل اصلی ذیل سازه تاب آوری ملی شناسایی و برای استخراج الگو، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. با نتایج حاصل شده، الگوی سنجش تاب آوری ملی در ایران با 4 عامل و 9 زیرعامل به دست آمد که دربرگیرنده تاب آوری اجتماعی (میل به مشارکت اجتماعی، امید اجتماعی)، تاب آوری اقتصادی (کفایت اقتصادی، پنداشت از عدالت)، تاب آوری سیاسی (میل به مشارکت سیاسی، اعتماد به صداقت و کارآمدی دولت، وفاداری ملی) و تاب آوری روانی (رواج صفات اخلاقی ، شادابی و نشاط) است.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری، تاب آوری ملی، شاخص های جهانی، مخاطرات، مشارکت اجتماعی
 • اشکان پیوندی، افسون گودرزپور عراق، پرستو پنجه شاهی صفحات 1083-1094
 • داود گوگانی، علی ایمان زاده، شهرام رنجدوست صفحات 1096-1115

  یادگیری خدمات رسانی به عنوان یکی از پارادایم های نوظهور در حوزه یادگیری است. هدف پژوهش حاضر، طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مطالعات اجتماعی خدمت محور بر اساس الگوی IPARD برای دوره اول متوسطه بود. روش پژوهش حاضر از نوع ترکیبی یا آمیخته (کمی - کیفی) بود. روش پژوهش حاضر در مرحله طراحی الگو، از نوع سنتزپژوهی بود. جامعه آماری پژوهش برای این مرحله، کلیه اسناد فرادستی در دسترس و اسناد کتابخانه ای بود و نمونه گیری این مرحله، نظری از نوع هدفمند و ملاک محور بود که از ابزارهای متعدد نظیر فیش برداری و مطالعات کتابخانه ای استفاده شد. در مرحله دوم برای اطمینان از کارامدی الگو از اعتبارسنجی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر متخصصان و صاحبنظران برنامه ریزی درسی، صاحبنظران حوزه علوم اجتماعی و صاحبنظران روان شناسی تربیتی بود که از نظرات 18 نفر به روش نمونه گیری مبتنی بر نظر خبرگان استفاده شد. در نهایت نظرات جمع شده از افراد تجزیه و تحلیل شد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، مطالعات اجتماعی، الگوی آیپارد، یادگیری خدمت محور، دوره متوسطه اول
 • داوود گوگانی، علی ایمان زاده، شهرام رنج دوست صفحات 1096-1115
 • محمد عباس زاده، کمال کوهی، محمد مصطفی عبدی صفحات 1117-1133

  سالمندی موفق همچون هر پدیده ی اجتماعی دیگر، متاثر از یک سری علل و عوامل می باشد. برقراری روابط اجتماعی سالمندان در جامعه و خانواده و همچنین میزان استقلال عملکرد آنان می تواند بر این امر تاثیرگذار باشد. بر این اساس، هدف از این تحقیق شناسایی روابط زیسته، وضعیت کارکردی و میزان استقلال عملکردی سالمندان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بوده و از رویکرد پدیدارشناسی تفسیری استفاده شده است. در این تحقیق، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده گردید. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندان شهر تبریز می باشد. نمونه با روش نمونه گیری هدفمند و متناسب با موضوع تحقیق انتخاب گردیدند. نمونه آماری شامل 15 نفر از سالمندان شهر تبریز بود. در این تحقیق برای احراز قابلیت اعتبار یافته های تحقیق حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تثلیث، و نیز تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارایه ی تحلیل های داده ای استفاده گردید. داده های بدست آمده از مصاحبه به روش پدیدارشناسی تفسیری مطرح شده توسط کولیزی و جورجیو (1985) تحلیل شدند. یافته های بدست آمده حاکی از آن است که سالمندان مورد مطالعه به سهولت با همسایگان و خانواده ارتباط برقرار کرده و نسبت به گذشته میزان روابط اجتماعی آنان نیز بهتر شده است. بنابراین می توان گفت که سطح تعامل و روابط زیسته مصاحبه شوندگان در حد مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: استقلال، وضعیت کارکردی، سالمندان، روابط اجتماعی، شهر تبریز
 • شهروز شهرویی، مهدی منصوری، محمدعلی حاجی ده آبادی صفحات 1135-1150

  اصل حق دسترسی آزاد به وکیل در راستای اجرای عدالت با اصول دیگری در تلازم و هماهنگی است و رعایت این اصل لازم ملزوم اصول و حقوق دیگری چون اصل ترافعی بودن، اصل علنی بودن محاکمات، اصل کسب دلیل از راه مشروع، اصل بی طرفی مقام قضایی، اصل تساوی سلاح ها، اصل عدم شکنجه، اصل حق سکوت، اصل رسیدگی عادلانه، اصل برایت، حق دفاع ازادانه، حق تظلم خواهی و دسترسی به دادگستری عادلانه، حق اعتراض به آراء می باشد و مرتبط و تکمیل کننده آنها می باشد چرا که با وجود وکیل آزاد و مستقل سایر حقوق نیز رعایت می شوند و حداقل وجود وکیل مانع تضییع سایر حقوق متهم می شود که قانون اساسی ایران و سایر کشورها و نیز کنوانسیونهای منطقه ای و جهانی بر رعایت آن تاکید نموده اند و در تمام نظامهای حقوقی جهان کمابیش پذیرفته شده است منتها اختلاف در حدود و ثغور آن و محدودیتهای احتمالی بر آن است این حق در حقوق ایران نیز سالهاست پذیرفته شده است منتها در قوانین مصوبه کیفری در ادوار مختلف مواد و تبصره هایی در این خصوص وجود دارند که بدون دلیل قانونی و بدون ذکر ضوابط دقیق و مشخصی این حق را محدود نموده اند . در قانون ایین دادرسی کیفری 1392 نیز این محدودیت خلاف قانون و انصاف، در تبصره ماده 48 ذکر شده است که بجای تعیین ضوابط و ملاکهای مشخص، تعیین وکیل در جرایم خاص را طبق لیستی بر اساس تشخیص ریاست قوه قضاییه نهاده شده است و متهم صرفا حق انتخاب از

  کلیدواژگان: تبصره ماده 48 ق ا د ک، حق استفاده از وکیل، حق دفاع متهم، دادرسی عادلانه، اصل برابری سلاح ها، وکیل تسخیری، ضمانت اجرای بطلان تحقیقات مقدماتی
 • مریم پناهی، محمود صادق زاده، هادی حیدری نیا صفحات 1152-1162

  هدف این مقاله بررسی سیمای خرد در خمسه حکیم نظامی گنجه ای است. خرد و عقل از مهم ترین عناصر مفهومی و واژگانی در ادب فارسی است که دامنه کاربرد آن در نظم و نثر در طول دوران گسترش یافته و در نحله های فکری و فلسفی، حکمت و عرفان دستخوش تغییر و تحولات بسیاری گردیده است. مفهوم اصطلاح عقل و مشتقات آن در فرهنگ و اندیشه ایرانی پیوسته محل اختلاف بوده و چون غالبا با فلسفه یونانی و کلام اسلامی و اندیشه های صوفیانه در آمیخته است؛ مفاهیم متعددی از آن برداشت گردیده است. نظامی به تبع نظرگاه خود به خرد دیدگاه دو گانه ای دارد. از یک سو به ستایش عقل و خرد پرداخته و جایگاه عقل را در هدایت انسان ممتاز می داند و از سوی دیگر با توجه به دیدگاه عرفانی و وابستگی به شریعت عقل برای رسیدن به معرفت و شناخت حضرت حق راه به جایی نمی برد و در این زمینه خرد را چندان مورد اعتماد نمی داند. با توجه به این دوگانگی، در این جستار به جایگاه خرد و عقل در جهان بینی عرفانی و کلامی و دلایل ناتوانی آن در شناخت حق از دیدگاه نظامی پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: خرد، عرفان، معرفت، نظامی
 • خاتون مهربخش چوبری، احمد رمضانی، شهلا معظمی، مجتبی فرحبخش صفحات 1164-1192

  ایجاد ظرفیت اعضای قوه مقننه یا مجلس برای بررسی دقیق قوانین پیشنهادی، تعامل با جامعه مدنی و نظارت بر قوه مجریه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یکی از کارهای شرکت های غیردولتی محلی و بین المللی در روند قانونگذاری می تواند کمک به تهیه پیش نویس قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران باشد. با حفظ ارتباط با دفاتر منطقه ای و کشوری، سازمان های غیردولتی ممکن است بتوانند خود را وارد روند تدوین قانون کنند و از این طریق از ارتقاء حقوق و نیازهای قربانیان اطمینان حاصل کنند. سازمانهای مردم نهاد همچنین می توانند از متخصصان در زمینه تهیه قانون خشونت علیه زنان کمک بخواهند.زنان مورد آزار و اذیت نیاز به خدمات متنوعی دارند: پناهگاه اضطراری، مراقبتهای پزشکی، محافظت، کمک های مالی و خدمات مشاورهای. پدیدهای مانند خشونت علیه زنان همچنان باقی مانده است و به آنها اجازه نمیدهد که بدون ترس، در خانه و خارج از آن، از حقوق خود آزادانه بهره مند شوند. زندگی زن از هر نظر ناامن است. وی در معرض نقض مداوم حقوق بشر است. تعداد بسیار کمی از زنان جامعه در برابر بی عدالتی و خشونت واکنش نشان می دهند. کافی بودن مجازات قانونی برای جلوگیری از عاملان ارتکاب خشونت، اثبات نشده است. در میان اشکال مختلف خشونت، خشونت خانگی گسترده تر و در عین حال به عنوان نقض حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار ضمن ارایه مطالبی در خصوص حق بزه دیده در تعیین کیفر و نحوه ی اجرای آن، به نقش سازمان های مردم نهاد در حمایت از زنان بزه دیده در ایران و کانادا پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: ایران، کانادا، زنان بزه دیده، سازمان های مردم نهاد
 • سودابه نامداریان، لیلا رئیسی، علیرضا آرش پور صفحات 1194-1217

  توسعه حقوق بین الملل بصورت عام و حقوق بین الملل آب بصورت خاص، مرهون تلاشها و ابتکارات زیاد جامعه بین الملل بوده است که با گذشت زمان اصول و قواعد بر اساس مقتضیات ارایه و تدوین شده اند. حقوق بین الملل آب اگرچه شاخه ای جدید از حقوق بین الملل عمومی است، اما همواره در دل حقوق دریاها نهادینه بوده است و اصول عرفی، دکترین و رویه قضایی مجود تاکیدی بر این مسیله می باشد. برای نمونه اصل استفاده منصفانه و معقولانه و اصل احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی از جمله اصول عرفی حقوق بین الملل است که امروز بسیار مورد توجه است. یا در رویه قضایی، قضیه اسملتر یکی از مهمترین دعاوی در حوزه حقوق بین الملل آب است که می توان آن را مظهر پیدایش حقوق بین الملل مرتبط با موضوعات زیست محیطی البته از طریق توسعه اصول کلی حقوقی و نه تدوین قواعد زیست محیطی دانست. با تکامل حقوق بین الملل آب گاین رشته از حقوق به سمت انسانی شدن پیش رفت بطوری که قواعد و اصول حاکم در این زمینه از دولت محوری به سمت انسان محوری گرایش پیدا نمود. از این رو پژوهش حاضر با تمرکز بر حقوق بین الملل آب سعی دارد تکامل و توسعه آن را از ابعاد مختلف عرفی، معاهداتی و قضایی بررسی نماید و در این راستا از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: حقوق بین الملل آب، عرف بین المللی، انسانی شدن، توسعه
 • علی نجابت، منصور عطاشنه، سید باقر میرعباسی صفحات 1233-1257

  در قرن حاضر، و بطور خاص در سه دهه اخیر ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ایجاد اتمسفر حمایتی حقوقی حاکم بر آنها به عنوان یکی از سیاست های کاربردی دولتها خصوصا در کشور های در حال توسعه مطرح گردیده است. سیاست مزبور در کشور های دارنده منابع هیدروکربوری و صنایع پایین دستی آن غالبا به ایجاد هاب های انرژی در این مناطق انجامیده است. مهم ترین پیش نیاز ایجاد چنین مناطقی توجه خاص متولیان و دولتمردان اولا به رژیم حقوقی خاص حاکم بر این مناطق و به طور خاص جهت ایجاد ارتباط موثر آن ها با بازار های خارجی، توجه و تاکید بر نظامات حقوقی بین المللی است که مهم ترین پیش نیاز جهت جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی محسوب می گردد، لذا شاید مهمترین مسیولیت سازمان های متولی مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور مدیریت شناخت و بهره گیری از قواعد، اصول و نظامات حقوقی بین المللی به نحو موثر است تا از آن طریق مدیریت کارآمد فعالیت ها و فرایند های تجاری و صنعتی مناطق مزبور با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی امکان پذیر گردد. حقوق بین الملل عمومی و زیرشاخه های آن اعم از حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل نفت و گاز، حقوق بین الملل دریا ها، حقوق ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی و... ، به عنوان مهم ترین ابزار شناخت و مدیریت روابط تجاری، صنعتی و اقتصادی مدیران و تجار داخلی با سرمایه گذاران و شرکا بین المللی مطرح می باشد.

  کلیدواژگان: مناطق آزاد تجاری، حقوق بین الملل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، قرارداد های بین المللی حوزه نفت و گاز
 • مجید بهستانی، سجاد چیت فروش صفحات 1259-1281

  در رابطه با نسبت مردمسالاری و طبقه متوسط جدید در نظریه های توسعه مجادلات فراوانی صورت گرفته است. نظریات کلاسیک بر این قضیه باور داشتند که طبقه متوسط جدید به لحاظ ایدیولوژیک به دموکراسی وابسته است. در نتیجه با شکل گرفتن این طبقه فشارهای بسیار زیادی بر نظام سیاسی برای اصلاح رویه ها به نفع شاخصه های مردمسالاری وارد خواهد شد. نتیجه این معادله درگیری میان این طبقه با نظامهای سنتی، شبه مدرن، یا اقتدارگرا می باشد. متفکرانی همانند پولانزاس و دال بر امکان حیات و همکاری این طبقه با چنین نظامهایی سخن رانده اند. پرسش این است که چگونه طبقه متوسط جدید در نظام مردمسالاری دینی به همکاری با نظام سیاسی روی آورده است؟ این پژوهش با رویکرد تحلیلی، و استفاده از روش تحقیق موردی، و منابع تاریخی و آمارهای اجتماعی-اقتصادی پیش برده شده است. نتیجه این بوده است که نظام سیاسی ایران واجد یک مولفه بومی یعنی نهاد ولایت فقیه است که توانسته است به مثابه یک موازنه گر، توامان از ظرفیتهای منابع جمهوریت و منابع اسلامیت برای حفظ مردم از جمله موافقان این طبقه استفاده ببرد. طبقه متوسط جدید علی رغم وجود اختلافات در جهان بینی، ارزشها و هنجارها به ظرفیتهای فعلی نظام اسلامی رضایت داده است و می کوشد اهداف خود را درون آن پیگیری کند.

  کلیدواژگان: رهبری، جمهوری اسلامی، طبقه متوسط جدید
 • علیرضا کلانتر مهرجردی، علی قربانپور دشتکی صفحات 1304-1318

  در مقاله حاضر، به فروکاست هویت قومی یا ایلی به هویت طایفه ای یا طایفه گرایی می پردازیم. فرایند طایفه ای شدن هویت های ایلی، دلالت دارد بر میل هویتهای کلان ملی، قومی و دینی به ذره ای شدن آنها. نویسندگان مقاله حاضر، ابتدا به مباحثی در خصوص هویت پرداختند، سپس دو رویکرد واگرایی و همگرایی قومی را با تاکید بر ایل بختیاری مورد بررسی قرار می دهند. رویداد همگرایی ایلی زمانی به وقوع می پیوندد که یک محرک بیرونی در تقابل با هویت تمام عیار ایلی سربرآورد، که در این شرایط، رویه وحدت ایلی علیه این محرک خارجی شکل می گیرد. از سوی دیگر، وضعیت واگرایی هنگامی به وقوع می پیوندد که در اثر رقابتهای سیاسی اجتماعی، منازعات درون ایلی شکل می گیرد. در اینصورت، کارگزاران قدرتمند طایفه ای، با بازخوانی منابع فرهنگی و هویتی بومی و باز ظهور عناصر و نمادهای کهن، با برگزاری کارناوال ها و مناسک مختلف، تاریخ نگاری، نسب نامه نویسی و شجره نامه نویسی اقدام به احراز هویت جدید نموده و رقابتهای سیاسی را در مجرای این منازعات و یا کنش گری ها صورتبندی می نمایند. مقاله حاضر درصدد بیان این فرضیه می باشد که در نتیجه رقابتهای سیاسی، هویتهای قومی دچار واگرایی شدند و میل به طایفه گرایی در میان هویتهای کلان ایلی در حال قوام یافتن است. چارچوب نظری مقاله حاضر مبتنی بر جامعه شناسی معرفت می باشد و نتیجه گیری راهبردی مقاله مبتنی است بر ارایه راهبردهایی برای پیشگیری از شکاف هویتی در اقوام ایرانی.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی سیاسی، هویت، طایفه، ایل بختیاری، واگرایی، همگرایی
 • ابراهیم سرپرست سادات، فرزاد سرپرست سادات صفحات 1320-1337

  با توجه به اهمیت بی بدیل نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی جامعه، که در کشور ما تقریبا و بلکه تحقیقا جزء حوزه های مغفول است، هدف اصلی این نوشتار، معرفی زمینه های بکر و پرسود تعامل بین رشته ای میان اقتصاد و فرهنگ است. در این راستا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و گردآوری داده های تجربی در کشور ایالات متحده به عنوان کشور پیشرو در بحث آموزش اقتصاد، پرداخته می شود، تا نقش فرهنگ در توسعه اقتصادی به صورت تجربی برجسته سازی شود. بررسی ها این نوشتار برمبنای تجربیات کشورهای پیشرو، نشان می دهد، بایستی با گذر از نظام آموزشی داده محور و حرکت به سمت نظام آموزشی محصول محور و بر مبنای استانداردهای جغرافیایی، تاریخی و مذهبی هر منطقه، توانایی های ذاتی دانش آموزان را کشف و ایشان را مساله محور تربیت کرد. ابزارهای اقتصادی و فرهنگی به واسطه برخورداری از ظرفیت های معرفتی و ابزاری غنی می توانند به عنوان دو عنصر موثر در رفتارسازی و توسعه اقتصادی مطرح شوند، بنابراین ،«بهره گیری از ابزارهای فرهنگی به طور خاص آموزش و پروش، در جهت دهی به رفتارهای اقتصادی مردم و در نتیجه توسعه اقتصادی»، بایستی ضرورت طراحی الگوی اسلامی ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی در نظام آموزش رسمی کشور دانسته شود.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، فرهنگ سازی اقتصادی، تعلیم و تربیت اقتصادی، توسعه، آمریکا، ایران
 • حسن امیدوار، علیرضا باریکلو، علیرضا آذربایجانی صفحات 1339-1350

  انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. در نحوه تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها و ازنظر قران کریم وجود دارد. شماری از علما ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی امنیت قراردادها و بررسی مبانی آن در قران کریم می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تبیین نماید چالش هایی چون روشن نبودن متن قرارداد، ابهام و اجمال و همچنین عدم تنظیم دقیق یک قرارداد می تواند اختلافات زیادی در روابط خصوصی بین افراد جامعه ایجاد نماید. از این رو راهکارهایی در مبانی قرآنی همچون شفاف بودن متن قرار داد، گویا و بدون ابهام بودن و کتبی بودن قرارداد یافت می گردد که سبب استحکام و امنیت قرارداد خواهد شد. از مهم ترین دلایلی که برای عدم انحصار شرعی عقود بیان شده، آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود» است. در این نوشتار که به شیوه توصیفی_تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای نوشته شده، به بررسی نحوه دلالت آیه مذکور بر منحصر نبودن عقود در زمان شارع و نیز اشکالات مطرح پیرامون آن پرداخته است و بیان شده که آیه شریفه به طور کامل بر عدم انحصار عقود شرعی و شمول واژه «العقود»بر عقود نوپدید دلالت دارد.

  کلیدواژگان: امنیت قراردادی، وفای به عهد، فسخ قرار داد، پیمان، معامله
 • سعید ماخانی، عبدالله مرادی صفحات 1352-1374

  مقاومت فرهنگی همیشه یکی از اشکال مخالفت در برابر کلان ارزش های هر نظام سیاسی بوده است که می تواند موجودیت هر نظامی سیاسی ای را به خطر بیاندازد.. به این اعتبار، می توان این مقاومت را در جمهوری اسلامی ایران هم سراغ گرفت. شناسایی مصادیق مقاومت همیشه به نظام های سیاسی یاری می-رساند تا با شناسایی آن ها قدم بهتری در مسیر آسیب شناسی و حل بحران ها بردارند. بنابراین، شناسایی مصایق بنیادین مقاومت فرهنگی در ایران می تواند قدمی در مسیر حل برخی از بحران های فرهنگی در جامعه ی امروزین ما باشد. بر این اساس، پرسش اصلی این مقاله این است که مهم ترین مصادیق مقاومت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران کدام است؟ برای پاسخ به این پرسش، در ابتدا به گزارش مختصری در باب نظریه هایی که در تاریخ اندیشه در باب مقاومت وجود داشته پرداخته شده است. پس از آن، با طراحی یک پرسشنامه کوشیده شده است تا با مراجعه به پاسخ دهندگان این مصادیق مورد شناسایی قرار گیرند. روش تحلیل داده های پرسشنامه SPSS است.

  کلیدواژگان: مقاومت فرهنگی، پرسشنامه، مخالفت، جمهوری اسلامی ایران
 • حسین نازک تبار، هادی ابراهیمی صفحات 1376-1397

  پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر مولفه های نوسازی بر هویت اجتماعی شهروندان انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر ساری بوده اند. تعداد 386 نفر (شهروندان) با استفاده فرمول کوکران و از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های محقق ساخته مولفه های نوسازی و هویت اجتماعی استفاده شد. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش گویای این موضوع است که بین مولفه های نوسازی و هویت اجتماعی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. براساس نتایج به دست آمده، متغیر نوسازی اجتماعی با مقدار بتای 34 درصد بیشترین تاثیر را داشته و بعد از آن، متغیر نوسازی فرهنگی با مقدار بتای 30 درصد، متغیر نوسازی روانی با مقدار بتای 27 درصد و متغیر سیاسی با مقدار بتای 23 درصد به ترتیب بیشترین ضریب تاثیر رگرسیون استاندارد شده را بر متغیر وابسته(هویت اجتماعی) داشته اند. مقدار ضریب تعیین یا 2R نیز که برابر با 32/0 می باشد، نشانگر تبیین 32 درصد از تغییرات متغیر هویت اجتماعی توسط مجموعه متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده است.

  کلیدواژگان: نوسازی، نوسازی اجتماعی، نوسازی فرهنگی، نوسازی سیاسی، نوسازی روانی، هویت اجتماعی
 • حسینعلی حسن زاده حلاج، فریدون اکبرزاده، لنا عبدالخانی، شیوا جلال پور، حامد عامری گلستان صفحات 1399-1410

  توسعه سیاسی دغدغه بسیاری از جوامع در حال توسعه در جهان کنونی است. بسیاری ازتحلیلگران نقش توسعه سیاسی را در تداوم توسعه فراگیر در حوزه های اقتصادی واجتماعی بسیار با اهمیت تلقی کنند. هدف توسعه سیاسی، گسترش مشارکت و رقابت گروه های اجتماعی در زندگی سیاسی است. مهمترین لوازم بالفصل توسعه سیاسی شامل: سازمان یابی گروه ها و نیروهای اجتماعی، آزادی آنها در مشارکت و رقابت سیاسی، وجود مکانیسم های حل منازعه نهادمند در درون ساختار سیاسی، خشونت زدایی از زندگی سیاسی در جهت تقویت ثبات سیاسی، مشروعیت چارچوب های نهادی و قانونی برای رقابت و سازش سیاسی و جز آن استاین پژوهش با هدف بررسی نقش انضباط اداری در توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) انجام گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده و نمونه آماری تعداد 123 نفر از کارکنان استانداری خوزستان و فرمانداری های شهرستان های اهواز، آبادان، خرمشهر و دزفول بوده که با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون چندگانه نشان داد که بین انضباط اداری و توسعه سیاسی (مطالعه موردی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه) رابطه ی مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای مورد بررسی بروی(انضباط فردی، انضباط مدیریتی و انضباط تیمی بر روی هم (502/0) درصد از واریانس متغیر میزان توسعه سیاسی استانداری خوزستان و فرمانداری های ویژه را تبیین می نماید.

  کلیدواژگان: انضباط ادرای، توسعه سیاسی، استانداری خوزستان
 • عاصمه قاسمی، محمود طاهری مهربانی، علیرضا کلدی صفحات 1427-1443

  بازنشستگی، مرحله ای اجتناب ناپذیر از زندگی یک فرد در اقتصاد رسمی است که طی آن فرد به تدریج از جریان اصلی فعالیت و بخشی از زندگی اجتماعی خود جدا شده و نقش های جدیدی را برعهده می گیرد. بی گمان صندوق های بازنشستگی، تاثیری غیرقابل اغماض براین دوره از زندگی افراد دارند. با این وجود، صندوق های بازنشستگی، در سال های اخیر با چالش های عمده-ای روبرو هستند که بر وضعیت زندگی بازنشستگان بسیار موثر بوده، تا جایی که عملکرد نامطلوب آنها، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روانی، کاهش درآمد و مسایل اقتصادی عدیده ای را منجر شده است. براین اساس هدف از انجام این پژوهش، تبیین مدل های صندوق های بازنشستگی کشور براساس عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر در زندگی سالمندان با رویکرد جامعه شناختی، است. این پژوهش با روش پیمایشی (رویکرد همبستگی) و نمونه ای شامل 588 نفر در استان تهران اجرا شده است.

  کلیدواژگان: بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی، صندوق تامین اجتماعی، تهران
 • بهرام ملکی صفحات 1445-1461

  پژوهش حاضر با هدف تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی دانش آموزان انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون همراه گروه کنترل و گروه آزمایش است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران بودند. حجم نمونه 40 نفری به شیوه در دسترس انتخاب شده و کلاس ها به صورت تصادفی‬ به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری این تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان و پرسشنامه وابستگی به فیس بوک است. بر اساس الگو آموزش هوش هیجانی در گروه آزمایش در 8 جلسه به اجرا گذارده شد. بعد از اجرای آموزش، پس آزمون روی گروه آزمایش و کنترل اجرا گردید تا تفاوت حاصل از متغیر مستقل روی گروه آزمایش بدست آید. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که، آموزش متغیر مستقل (هوش هیجانی) توانسته منجر به ایجاد تفاوت معنادار میانگین نمرات متغیر وابسته (وابستگی به شبکه های اجماعی) در مرحله پس آزمون در سطح خطای 05/0 گردد. نتایج نشان داد که آموزش ارتقاء هوش هیجانی موجب کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک می شود و پس از گذشت1 ماه تاثیر آموزش ارتقاء هوش هیجانی بر کاهش وابستگی به فیس بوک تداوم خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آموزش، هوش، هوش هیجانی، شبکه های اجتماعی، وابستگی به شبکه های اجتماعی
 • جلیل دارا، الهه صادقی صفحات 1463-1480

  یکی از مسایل مهم نظام انتخابات، شناخت آسیب های مربوط آن است. هدف این پژوهش، شناسایی آسیب های نظام انتخابات ایران و ارایه ی راهکارهایی کارآمد برای رفع این آسیب هاست. به همین منظور پژوهش پیش رو، بدنبال پاسخگویی به این پرسش است که آسیب های نظام انتخابات جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای رفع آن کدام است؟ برای پاسخگویی به این پرسش از روش دلفی استفاده گردید و پژوهشگران، دیدگاه های 15 نفر از صاحبنظران، در حوزه انتخابات را طی سه مرحله و در قالب پرسشنامه جمع آوری نمودند. دیدگاه های صاحبنظران مورد تحلیل قرار گرفت و یافته ها نشان داد که مهمترین آسیب های نظام انتخابات ایران، ضعف و نارسایی قوانین انتخابات؛ فقدان نظام حزب محور در انتخابات و عدم نظارت کارآمد بر هزینه های تبلیغاتی کاندیدهاست. همچنین با لحاظ کردن شرایط و ویژگی های کشور ایران، بازنگری جدی یا تدوین مجدد قانون انتخابات به صورت کامل؛ تقویت نظام حزب محور در انتخابات و نظارت کارآمد بر سقف و میزان هزینه های تبلیغاتی کاندیدها از مهمترین راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران برای رفع آسیب های انتخابات ایران بوده است.

  کلیدواژگان: انتخابات، آسیب شناسی، راهکار، روش دلفی، جمهوری اسلامی ایران
 • آیت الله جعفری منصورآباد، فریبرز عوض زاده فتح، مهرداد مرادی صفحات 1482-1495

  محاسبات پیچیده ای در محاسبه سطوح مختلف خطر حسابرسی وجود دارد و باعث شده است تا فرایند حسابرسی مبتنی بر ریسک به طور کامل به وسیله موسسه های حسابرسی و رده های مختلف حسابرسان اجرا نشود و به طور معمول بیشتر موسسه ها تنها بخش اول این فرایند را که مربوط به برنامه ریزی حسابرسی است اجرا کنند. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر امکان استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک در نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. بدین نظور بعد از تشکیل ماتریس مقایسه زوجی با به کار گیری اعداد فازی، پرسشنامه ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار داده شد و بعد از آن محاسبه ماتریس s برای هریک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی انجام گرفت. در مرحله بعد به محاسبه درجه بزرگی S ها نسبت به همدیگر پرداخته شد؛ در این مرحله Si ها از نظر درجه بزرگی با یکدیگر مقایسه شد. با استفاده از نرم افزار Expert choice تقابل دو به دو ماتریس ها سنجیده شده. مشاهده نرخ سازگاری بدست آمده کمتراز 1/0 بود که نشان می دهد که ماتریس بدست آمده سازگار می باشد. نتایج نهایی نشان می دهد که دانش حسابرس دارای بیشترین مطلوبیت (با ارزش وزنی 278/0)، شناخت حسابرسی در اولویت دوم (با ارزش وزنی 268/0)، استقلال حسابرسی در اولویت سوم (با ارزش وزنی 238/0)و در نهایت ترکیب مشتریان (با ارزش وزنی 216/0) در اولویت آخر قرار دارد.

  کلیدواژگان: پیاده سازی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، مالیات بر ارزش افزوده، روش فازی
 • حسن رفیع ریاحی، ناصر محمدی، مهین رضائی صفحات 1497-1509

  این کلمه را بشکلی که در نظریه ممتیک بکار میروداولین بار داوکینز ساخته است اواین کلمه را از واژه یونانی «میمما2 »گرفته ومم را اسم مقصور آن کلمه کرده است تا هم وزن ژن باشد .این کلمه در زبان یونانی به معنی تقلید،تکثیر بکار رفته است. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است" دانیل دنت4 هم به عنوان "ایده های حاوی که قابلیت انتشار دارند" تلقی کرده است و روبرت آونگر5 مم را "حالات ذهنی ما تعریف کرده است"(خاتمی.1397ص21) آن چه که انسان را از دیگر جانوران متمایز می کند می توان در یک کلمه خلاصه کرد. «فرهنگ» و واژه فرهنگ از آن نظر که نوعی تکامل ایجاد می کند با انتقال ژنی قابل قیاس است(داوکینز. 1976ص 273). معاصر بودن این نظریه وتبیین دین از طریق فرگشت تکاملی رامیتوان از دلایل اهمیت این نظریه برشمرد. تعریف داوکینز به عنوان اولین تعریف درمتن خواهد آمد افراد دیگری چون سوزان بلکمر3 مم را"به تقلید تعریف کرده است.

  کلیدواژگان: نظریه ممتیک، دین، ریچارد داوکینز
 • محمد سلیم کریمی، عادل صلواتی، بهروز زارعی، کیومرث احمدی صفحات 1511-1530
  زمینه و هدف

  در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شرایطی را به وجود آورده که زمان تعامل و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسایل متنوع و گسترده تری در زمان کوتاه تر می بینند. از این رو، هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران با استفاده از روش دلفی است.

  روش شناسی: 

  با توجه به اینکه این پژوهش از نوع کیفی می باشد پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری ادبیات موضوعی پژوهش مصاحبه های عمیق با خبرگان انجام شد و خروجی های به دست آمده با استفاده از روش دلفی تحلیل گردید.

  یافته ها

  93 شاخص برای تبیین نظام تصمیم گیری شناسایی شدند که پس از بررسی خبرگان 76 شاخص مناسب تشخیص داده شدند. طبق نتایج کسب شده این مدل پژوهشی مشخص شد که مهم ترین مولفه ها در تصمیم گیری مدیران، به ترتیب اولویت به مولفه های «تعریف درست مسیله»، «انگیزه و اعتمادبه نفس بالا»، «میزان دانش و تجربه فردی»، «وجود مکانیزم های موثر زمان بندی، طراحی و پیاده سازی به موقع و کامل تصمیمات» و «اجرای آزمایشی (محدود) تصمیم ها قبل از اجرای نهایی (عمومی) تصمیمات» می باشد.

  نتیجه گیری

  سازمان های دولتی به دلیل ویژگی هایی که دارد نیازمندی مدل های اختصاصی تصمیم گیری است. به عنوان مثال، به دلیل وجود تفاوت های موجود از نظر سیستم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی - اجتماعی، تکنولوژیکی و جمعیت شناختی ایران با دیگر کشورها و خصوصا کشورهای غربی لازم است مدل اختصاصی متناسب با این فرهنگ ارایه شود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، روش دلفی، سازمان های دولتی
 • سید رضا گنجی پور، مهربان هادی پیکانی، اکبر اعتباریان خوراسگانی صفحات 1532-1554

  ارزیابی خط مشی قاعده یا اصلی است که یک گروه یا سازمان برای هدایت تصمیمات و اقدامات در طول فرآیند خط مشی گذاری از آن استفاده می کنند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از منظر گروه کانون تفکرو شورای عالی است. برای انجام پژوهش حاضر و مطالعه در مورد ارزیابی خط مشی های آموزش و پرورش با رویکرد حکمرانی شبکه ای در ایران از طریق روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش خبرگان پژوهش عالی آموزش و پرورش و کانون تفکر تعیین و مشخص گردیدند.نمونه گیری به شیوه هدفمند صورت پذیرفت ، بدین معنی که برای مطالعه ، آن دسته از افراد انتخاب شده اند که دارای تجربه کافی ویا به عنوان ذی نفعان در حوزه خط مشی ها و سیاست های آموزش و پرورش حضور دارند، تا بتوان از طریق آن ها اطلاعات کافی در باره موضوع اساسی مربوط به مساله و پزوهش به دست آورد. از آنجایی که برای تعیین حجم نمونه روش پدیدار شناسانه (پل ایت وهمکاران،2001) مورد استفاده قرار گرفته است به دلیل پیچیدگی و جمع آوری داده ها و ماهیت زمانی مورد انتظار، حجم نمونه کوچک می باشد (دنس کومبی، 2003).به همین علت تعداد شرکت کننده گان 6 نفر از کانون تفکر (اساتید دانشگاه ها در رشته های مدیریت آموزشی و مدیریت دولتی) و پنج نفر از اعضای شورای عالی آموزش و پرورش بودند. فرض بر این بود که در پژوهش حاضر از مصاحبه ساختار نیافته جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید

  کلیدواژگان: ارزیابی، خط مشی های آموزش و پرورش، حکمرانی شبکه ای، کانون تفکرو شورای عالی
 • سعید احمدیان، سید کامران نوربخش، قاسمعلی بازآیی، سید عباس موسوی صفحات 1556-1577

  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مفهومی عوامل موثر بر ادراک از ایمنی مصرف کنندگان با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری طبق نظر خبرگان وسپس تایید مدل توسط مصرف کنندگان لوازم خانگی در مشهد اجرا گردیده است.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکردی ترکیبی است.جامعه آماری کیفی شامل 20 نفرخبرگان دانشگاهی و نمایندگان انحصاری تعمیر و گارانتی محصولات خانگی، جامعه آماری کمی شامل 384 نفر مصرف کنندگان لوازم خانگی است. به دلیل عدم وجود پیشینه تحقیق مرتبط از روش ترکیبی استفاده گردید.درفازشناخت،روش کیفی تحلیل محتوا،جهت طراحی،از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و جهت سنجش مدل، روش معادلات ساختاری مبتنی بررویکرد حداقل مربعات-جزیی استفاده شد. درنهایت وضعیت موجود عوامل احصاء شده از یک جامعه آماری کمی با استفاده از آزمون tی یک نمونه بررسی می گردد.

  یافته ها

  شاخص های برازش،برازش مدل نظری با داده ها را تایید کردند. با اطمینان 95 درصد برازندگی مدل ادراک از ایمنی استفاده کنندگان لوازم خانگی در مشهد پذیرفته می شود.

  نتایج

  جهت دهی مشتری و آموزش، عوامل مرتبط با فروشندگان، دستور العمل و لیبل، عوامل فرهنگی و اجتماعی، تبلیغات و بازاریابی، ویژگی جمعیت شناختی، دانش و آگاهی مشتری، عوامل مرتبط با محصول برادراک مصرف کنندگان از ایمنی محصول تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: ایمنی محصول، ادراک مصرف کننده از ایمنی، ادراک مصرف کننده، ایمنی لوازم خانگی
 • رسول علیخانی، اکبر فلاح، محمدعلی خیراللهی صفحات 1579-1585

  درحوزه فقه حکومتی سه رویکرد را می توان متصور شد؛ رویکردهای روش شناسانه، رویکردهای موضوعدرحوزه فقه حکومتی سه دیدگاه را می توان متصور شد؛ دیدگاه های روش شناسانه، دیدگاه های موضوعشناسانه و دیدگاه های ناظر بر استنباط کل. دیدگاه روش شناسانه و موضوع شناسانه روشن می سازد که فقه حکومتی و فقه سنتی، از جهت ساختاری اختلافی با یکدیگر ندارند. آنچه سبب جدایی این دو دیدگاه از یکدیگر می شود، زاویه دید این دو دیدگاه به مسایل و دگرگونی در نوع احکام مشابه و ملزومات اجرایی حکومت است. این تیوری ها نوعی وسعت بخش روش شناختی و موضوع شناختی از(نگاه فردگرایانه) به(نگاه حاکمیتی)بوده، هرچند ماهیت این تیوری ها، درون مایه ای از ریوس و مسایل فقهی موجود است. دیدگاه های متناظر بر فهم کلی نگر حاوی دو فکر و باور است. تیوری شهید صدر که بر این پایه استوار است که، دستورات اسلام را هرگز نمی بایست به عنوان دستوراتی که قرابتی بایکدیگر ندارند و هر کدام ارایه کننده ی دستوری جداگانه و غیروابسته نسبت به دیگر دستورات است، مورد پژوهش قرار داد؛ چرا که این احکام در بدو امر بی ارتباط به نظر می رسند. در حالی که اگر به شکل مجموعه ای و به صورت یک کل مورد بررسی قرار بگیرند، متوجه می شویم که در حقیقت در یک مدار حرکت می کنند و از اهداف و قواعد و نظریات اساسی اسلام و به تعبیری از زیر بناهای مکتب کشف می کنند. نظریه دوم نیز مربوط به برخی نویسندگان و فرهنگستان علوم اسلامی است. مزیت این دو نظریه، توجه به استنباط نظام مند احکام و تفصیل در روش های اصولی استنباط است که در نظریه دوم بیشتر مورد بحث قرار گرفته.

  کلیدواژگان: جایگاه فقه، جمهوری اسلامی ایران، فقه حکومتی، نگاه حاکمیتی
 • معصومه آذری، محمدرضا عباسی فرد، عبدالرضا جمالزاده صفحات 1587-1598

  پس از عصر غیبت یکی از مسایل مهم و اساسی که بلافاصله ذهن علماء و فقهاء را به خود جلب نموده است اجرای حدود در زمان غیبت می باشد. بر اساس موازین شرعی از آنجایی که حق قضاوت و نیز اجرای حد برای پیامبر«صلوات الله علیه» و ایمه معصومین«علیهم السلام» و منصوبین خاص ایشان می باشد. تشیع و تسنن که از ولایت ارکان مهم دو مذهب می باشد. برای فقیه جعل ولایت که به واسطه قوه فقاهت می باشد، چرا که مشعر به علیت، تعلیق حکم (ولایت) بر وصف (فقاهت) می باشد. پس از کتاب، عقل، سنت و اجماع چهارمین منبع استخراج مبانی دینی در اسلام می باشد. در اسلام از ملزومات لاینفک فقه فلسفه اسلامی و کلام می باشد که با آن رابطه ناگسستنی داشته است. ضمن بررسی اقوال فقهی این پژوهش که به بررسی متافیزیکی و مبانی عقلی ضرورت وجود ولی فقیه، که به یکی از مصادیق تاثیر حضور او، یعنی در زمان غیبت اجرای حدود پرداخته است و نشان داده که حضور ولی فقیه علاوه-برآنکه یک ضروت نقلی ،عقلی و نیز متافیزیکی می باشد، در زمان غیبت توسط او اجرای حدود نیز اهمیت وجود او را دوچندان خواهد کرد. اما در این مهم در نظرگاه فقهی، نظریه انتخابی، انتصابی نیز نقش به سزایی ایفا نموده است.

  کلیدواژگان: ولایت فقیه، حدود، عصر غیبت، نظریه انتخابی، نظریه انتصاب
 • علیرضا سلطانی، علیرضا یوسفی، نرگس کشتی آرای صفحات 1600-1611

  هدف زندگی« یکی از اساسی ترین موضوعات فلسفی در دوران جدید است. » یکی از مهم ترین موضوعات فلسفی، روان-شناختی و دینی انسان در دوران جدید و عصر صنعتی شدن جوامع و پیشرفت همه جانبه علم و فن آوری است زندگی همان چیزی است که ما هرروز با آن سروکار داریم. هدف این پژوهش طرح مساله هدف زندگی، بیان دیدگاه های مختلف به طور کلی و بیان دیدگاه سارتر به طور خاص و نقد و بررسی آن میباشد. از آنجا که این پژوهش نگاهی تازه به مساله هدف زندگی را مد نظرقرار داده ، برای همه کسانی که دغدغه این مساله را دارند و یا در این حوزه فعالیت میکنند، میتواند مورداستفاده قرار گیرد.سارتربر آن است که انسان قبل از آ نکه موجودیت بیابد هیچ و پوچ بوده است و با مرگ دوباره به عدم می پیوندد. بنابراین ما انسانها فقط در فاصله کوتاهی هستی می یابیم و چاره ای نداریم جز آنکه فعال باشیم. از دیدگاه اگزیستانسیالیست ها، این انسانها هستند که می توانند و باید اهداف و مقاصد خود را از زندگی تعیین کنند و ضمن آفرینش و تغییر طبیعت خویشتن به زندگی خود معنا و مفهوم ببخشند. اگر انسان بخاطر هدفی فراتر که برای خود تعیین می کند زندگی نکند، پو چی و بی معنایی ذاتی زندگی اورا خواهد بلعید و غرق در یاس و نومیدی خواهد ساخت.اودر نمایشنامه هایش به طرق مختلف به معنای زندگی می پردازد.

  کلیدواژگان: هدف زندگی، سارتر، نمایشنامه های سارتر، اگزیستالیسم
 • حمیدرضا عباسپور مبارکه، قدرت الله خسروشاهی، محمدحسین پوریانی صفحات 1613-1626

  از آنجا که برخی تحقیقات میدانی، ارضای نیاز ذاتی فرد به تایید اجتماعی را مهمترین علت بدحجابی شناخته اند، فلذا نیاز به اتخاذ تدبیری تقنینی و کیفری، متلایم با این کنش روان شناختی ضرورت می یابد. هنر قانون گذار آن است که بدحجابی را تقلیل دهد، بدون آنکه میان مردم و نظام اسلامی شکافی ایجاد گردد. این پژوهش نشان می دهد که از مصادیق این تدبیر، اجرای عملی واجب فراموش شده ی نهی ازمنکر از طریق اولا الزام تقنینی جامعه بازاری و اداری به نهی از منکر عملی (تقاضا از شخص بدحجاب به ترک مغازه یا محل فعالیت خود اعم از تجاری و اداری و اعم از خصوصی و دولتی)است . ثانیا مجازات بدون اغماض خاطیان این الزام قانونی، از منظر پیشگیری ثانویه در راستای هرچه بهتر اجرا شدن این مقرره قویا موثر خواهد بود. ثالثا نوع مجازات پیشنهادی این پژوهش، جزای نقدی است. رابعا در این مقاله پیشنهاد می شود که بخش اعظم جزای نقدی فوق الاشعار، به حمایت از گزارش گران اجتماعی وقوع مستند تخلف با مدرک موثق ، اختصاص یابد تا در خدمت این ضرورت اجتماعی قرار گیرد.خامسا الزام قانونی کسبه وسایر واحدهای اداری و دولتی به نصب دوربین مداربسته دولتی(یارانه ای)موانع اثباتی در دادگاه را به سهولت مرتفع خواهد کرد .این پژوهش با روش بنیادی و از نوع نظری بوده و از حیث ماهیت نیز روش، توصیفی از نوع تحلیلی می باشد.

  کلیدواژگان: حجاب، تایید اجتماعی، سیاست جنایی تقنیی
 • مسعود نیک فطرت، مهدی انصاری، محبوبه شرفی صفحات 1628-1636

  یورش مغول به ایران و تحولات عمیقی که به واسطه آن تهاجم خانمان برانداز بر جان و مال و زندگی مردم حادث شد؛ پرسمانی تک بعدی نیست که صرفا با روحیه بدوی و غیر مدنی مغولان قابل بررسی باشد؛ چه اینکه این یورش و منزل گزیدن مغولان و پسینیان ایشان یعنی ایلخانان در ایران زمین معلول عوامل مختلف ازجمله «همانند بینی» خود با ایرانیان بود؛ علاوه بر این که اختلافات شیعیان صوفی مسلک ایرانی با دستگاه خلافت نیز ازجمله عوامل مهمی است که باعث قرابت آن ها با مغولان شده و یورش این قوم را برانگیخت. ایلخانان نیز همانند نیای خود شباهت هایی میان خود و قوم مغلوب یافتند و حتی در پاره ای از زندگی سیاسی خود مفتون برخی از جریان های داخلی ایران ازجمله صوفیه شدند؛ چنانکه این شیدایی ایشان را بدان جا کشاند که در مقام مرید، زانوی ادب در مقابل مرشدانی زدند که خود از قوم مغلوب بودند؛ همین فتانگی بود که ایلخانان را بر آن داشت تا از هویت مکانی صوفیان یعنی خانقاه نیز حمایتی تمام به عمل آورند؛ گسترش عددی خانقاه ها در عصر ایلخانی اگرچه نشان از حمایت گسترده حاکمیت از آن ها است؛ اما بررسی معماری خانقاه ها نشان از تبلور آموزه های تصوف ازجمله سیادت معانی قرآنی، تهذیب نفس و تقویت روح در خانقاه های این عصر دارد.

  کلیدواژگان: ایلخانان، تصوف، خانقاه، تعامل، معماری
 • مهدی جباریان، حمید زارع، محمد غفاری، علیرضا سارنج، مصطفی مومنی صفحات 1638-1653

  املاک و مستغلات حجم عظیمی از دارایی افراد و سازمان ها را به خود اختصاص داده اند . بعلاوه تعداد زیاد مشاغل درگیر با این بخش به همراه حجم سرمایه در گردش باعث شده است که از آن به عنوان یک موتور پیشران اقتصادی یاد شود . تحقیقات نشان داده است که چالش های جدید در این صنعت باعث افزایش رقابت و لزوم توجه بیشتر به مفاهیم مدیریت استراتژیک شده اند . هدف از پژوهش پیش رو شناسایی استراتژی های ویژه کسب و کار در صنعت املاک و مستغلات کشور ایران و همچنین تبیین شایستگی های محوری مورد نیاز در صنعت در ارتباط با این استراتژی ها بوده است . در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و منطق استقرایی برای رسیدن از جز به کل بهره گرفته شد و حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع داده ها گسترش پیدا کرد . نهایتا پژوهش با تعداد 23 نمونه مصاحبه با خبرگان دارای حداقل ده سال سابقه کاری مفید در صنعت به سطح اشباع رسید . باید متذکر شد که به منظور ارزیابی پرسشنامه از شاخص CVR و به منظور ارزیابی کیفی تحقیق از رویکرد کرسول بهره گرفته شده است . نهایتا با استفاده از تحلیل مضامین استخراجی از داده ها ، هشت استراتژی ویژه صنعت و سه شایستگی محوری در ارتباط با این استراتژی ها معرفی شدند و ارتباط بین میزان نیاز به هر یک از شایستگی ها و استراتژی های شناسایی شده ، ارایه گردید .

  کلیدواژگان: استراتژی، املاک و مستغلات، توسعه املاک و مستغلات، شایستگی محوری
 • محمد نجاریان کاخکی، امیرحسین امیر خانی، مجید اشرفی، پرویز سعیدی صفحات 1655-1667

  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدرسه کسب و کار دانش آموزی جهت توسعه کارآفرینی در مقطع متوسطه در استان خراسان رضوی بود. روش تحقیق کیفی و از نوع نظریه بنیاد (زمینه ای) بوده و تعداد ده نفر از متخصصین کسب و کار و کارآفرینی که به صورت نمونه گیری گلوله برقی انتخاب شده بود مورد بررسی قرار داده است. در وهله نخست ماحصل کدگزاری ها تعداد 13 مقوله اصلی و 91 مقوله فرعی و 6 بعد شرایطی به دست آمد. مقوله اصلی و نهایی تحقیق با عنوان « کارآفرینی به مثابه توازن بین منابع نیروی انسانی و منابع اقتصادی طرح های مدارس کسب و کار» کشف گردید. از شرایط علی؛ کیفیت آموزشی در مدارس، تامین نیروی انسانی ماهر کارآفرین، تامین منابع مالی، سیاست های کلان نظام آموزش و پرورش در ایجاد و توسعه مدارس کسب و کار و از مقولات شرایط زمینه ای آموزش می توان به نیروی انسانی ماهر و موانع موجود در راه اندازی مدارس کسب و کار کارآفرین اشاره کرد. در ادامه، توجه به نیازهای واقعی در آموزش به عنوان شرط مداخله گر به دست آمد و شرایط راهبردی با عناوین؛ تغییر ساختار اقتصادی و حقوقی دولت هاف سیاست تلفیقی آموزش دولتی و خصوصی، اشتغال کامل، الگوپذیری از برنامه های کسب و کار مدارس کشورهای توسعه یافته و الگوهای حمایتی و تشویق در مدارس کسب و کار» تعیین گردید. آنچه از شرایط پیامدی می توان نام برد، عوامل راه اندازی مهارت های خلاقانه در مدارس کسب و کار از نظر مشارکت کنندگان بود.

  کلیدواژگان: کسب و کار، توسعه کارآفرینی، کسب و کار دانش آموزی، نظریه بنیادی
 • فریدون سعیدی ابواسحقی، امین روان بد، علی محمد حقیقی صفحات 1669-1684

  تروریسم پدیده جدیدی نیست. تاریخ مشحون از اقدامات تروریستی است؛ اقداماتی که حیات انسان های بی گناه بی شماری را سلب نموده، بسیاری از افراد بشر را از حقوق و آزادی های اساسی محروم ساخته، روابط دوستانه فی ما بین دولت ها را در معرض خطر قرار داده و تمامیت ارضی و امنیت دولت ها را به مخاطره افکنده است. هدف از این پژوهش نگاهی تحلیلی و تطبیقی نسبت به رویکرد باراک اوباما و دونالد ترامپ در مقابله با تروریسم در خاورمیانه می باشد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال می باشیم که آیا رویکرد یکجانبه گرایی آمریکا در تقابل به تروریسم به سمت چندجانبه گرایی حرکت می نمایند. فرضیه پژوهش آن است که رویکرد سیاست خارجی آمریکا در مبارزه با تروریسم از یکجانبه گرایی به چندجانبه گرایی در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله به بررسی رویکردهای مقابله با تروریسم در دولت باراک اوباما و دونالد ترامپ می پردازیم که در این راستا از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای بهره می گیریم.

  کلیدواژگان: تروریسم، سیاست خارجی، ایالات متحده آمریکا، باراک اوباما، دونالد ترامپ
 • محمود الواری، مهدی انصاری، علی اکبر خدری زاده صفحات 1686-1701

  یکی از رویدادهای اجتماعی- سیاسی زمان ناصرالدین شاه قاجار، واقعه سید محمد کلاردشتی است؛ که در منطقه کلاردشت مازندران رخ داده است. وی از سادات و پیروان سلسله اهل حق آتش بیگی است، این رویداد با توجه به معاصر بودن با جریان جنبش تنباکو مورد توجه و پیگیری حکومت وقت و وقایع نگاران و تاریخ نویسان قرار گرفته است. چگونگی و تبیین این واقعه و بررسی عوامل و ریشه های آن با رویکرد توصیفی- تحلیلی مورد توجه این پژوهش قرار گرفته است. فرضیه و یافته های پژوهش نشانگر این واقعیت است که این واقعه حاصل تنش و اختلاف بین ایل (مهاجران غیربومی) و گیل(بومیان) و سیاست های ستمگرانه حاکمان محلی بوده است، که با توجه به جریان رویدادهای پیش آمده از سوی حاکمان محلی، در جهت سرکوب ایل و توجیه اقدامات دولتی و وابستگان به حاکمیت در این راستا، از سوی برخی وقایع نویسان و گزارشگران و نیز حاکمیت محلی وابسته به دولت، بدان جنبه سیاسی و مذهبی داده شده است.

  کلیدواژگان: سید محمد کلاردشتی، کلاردشت، خواجه وند، دلفان، آتش بیگی
 • محمد شهرتی فر، نادر بهلولی، مجتبی رمضانی، حسین عماری صفحات 1703-1722

  هدف از این پژوهش ارایه مدل توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان است تا بتوان با تکیه بر آن میزان حضور و نقش زنان در توسعه سیاسی را ارتقا بخشید. روش پژوهش گرند تیوری بوده و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه شامل 15 نفر از مدیران فعلی و سابق استانداری آذربایجان شرقی که دارای مدرک دکتری مرتبط بوده و جامعه آماری برای ارزیابی توسط پرسشنامه شامل 100 نفر نمایندگان کاندیداهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تکنیک تحلیل محتوای کمی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه ساختارمند در گردآوری داده ها و متون مصاحبه ها است. اطلاعات بدست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با استفاده از نرم افزار smartpls 2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش ضمن تایید مدل نشان داد عوامل و زمینه های موثر بر توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان بر ابعاد توسعه سیاسی اثر مثبت و معنی داری دارد و ابعاد توسعه سیاسی نیز بر آثار و پیامدهای توسعه سیاسی مبتنی بر نقش و مشارکت زنان تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی، مشارکت سیاسی زنان، دگرپذیری سیاسی
 • مهدی عباسی سرمدی، وحید معین صفحات 1754-1768

  یکی از موضوعات مهم در دادرسی اداره ی دلیل توسط دادرس در روند دادرسی است. اجرای عدالت، هدف نهایی هر دادرسی است و دادرسی عادلانه یکی از مهمترین شاخصه های سنجش توسعه اجتماعی و قضایی هر جامعه محسوب می شود. در این راستا این سوال که، آیا قاضی می تواند در دادرسی خود را بی نیاز از دلیل بداند یا نیازمند دلایلی است که طرفین در دادرسی ارایه داده اند، از قدیم الایام در نظام حقوقی ما بیان شده است، پس ضرورت دارد برای درک درست از علم و یقین دادرس به علم ناشی از ادله پرداخته شود. در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است یافته ها حاکی از آن است که هر چند فقیهان ما مایل به این نظر شده اند که قاضی می تواند و باید به علم خود عمل کند و حتی گروهی در این زمینه ادعای اجماع کرده اند، بحث نظری برای یافتن پاسخ درست پایان نیافته و نگرانی از قرار گرفتن دادرس در مظان اتهام و امکان استفاده نامناسب و غیر موجه وی از قدرت در نظریه های منطقی و تحلیل هایی که از آیات و اخبار شده است موج می زند.

  کلیدواژگان: اداره دلیل، ادله اثبات دعوی، دادرس، علم
 • اشرف السادات خورسندی، رسول داودی، نقی کمالی صفحات 1770-1784

  هدف اصلی این پژوهش، ارایه مدل رهبری اصیل در مدارس متوسطه اول و دوم است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد اجراشده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. نمونه گیری به روش نظری و با تکنیک هدفمند و گلوله برفی بود که بر مبنای آن 15 مصاحبه با خبرگان علمی، اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص،مدیران ودبیران مدارس متوسطه اول و دوم انجام گرفت. نتایج داده های به دست آمده از مصاحبه ها طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی، به ایجاد نظریه داده بنیاد در حوزه مدارس متوسطه اول و دوم منجر شد. مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مولفه ها،عوامل علی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.مدل طراحی شده در این پژوهش شامل مولفه ها،عوامل علی،زمینه ای ومداخله گراست که در نهایت به راهبردها وآثاروپیامدها منجر گردید.

  کلیدواژگان: رهبری اصیل، مدارس متوسطه، نظریه داده بنیاد
 • تورج دالکی، علی جانی پور صفحات 1786-1797

  اصل نودم را شاید بتوان صریح ترین اصل قانونی در تبیین جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی نسبت به سایر قوا دانست. اگرچه نمایندگان ملت در خانه ملت ابزارهای گوناگونی برای اعمال وظیفه نظارتی خود در اختیار دارند اما اعمال وظیفه ای که در اصل نود به مجلس سپرده شده، سازوکاری ویژه می طلبید که مجلس برای انجام این وظیفه خطیر به کار بست ؛کمیسیونی به نام کمیسیون اصل نود قانون اساسی بود که فعالیت عمده آن بر اجرای این اصل متمرکز است.مسیولین قوه قضاییه با استناد به اصل استقلال قوا (اصل 57 قانون اساسی) و تاکید مجدد بر استقلال قوه قضاییه در اصل 156، کمیسیون اصل نود را از توضیح خواستن از قاضی و علت تصمیمات قضایی منع کرده اند. اما واقعیت قانون اساسی این است که نظر و تفسیر کمیسیون، نظارت بر کار قاضی به وسیله مجلس می باشد. آنان عقیده دارند مجلس مظهر اراده ملت می باشد و این نظارت بی شک بی غرضانه ترین و پاک ترین نوع نظارت است و نه تنها منافات با استقلال کار قاضی ندارد بلکه قوه قضاییه می تواند برای حقانیت خود از آن سود برده و به آن ببالد و به اصلاح ساختار خود بپردازند. این تعارض عقیده، نگارنده را بر آن داشت با بررسی اصول و قواعد حاکم بر آنها ومداقه در نظر موافقان و مخالفان بی غرضانه، استقلال دستگاه قضا را در برابر کمیسیون اصل نود و نظر قوه قضاییه به ورود کمیسیون اصل نود به ماهیت پرونده های قضایی و تحقیق از مقامات را بررسی نماید.

  کلیدواژگان: اصل نود قانون اساسی، کمیسیون اصل نود، استقلال قضایی، تفکیک قوا، مجلس
 • مجید سبک آرا، افسانه باقری، آرزو باقری، پرویز ساکتی صفحات 1799-1820

  امروزه دانشگاه ها در عرصه های متعددی از جمله ابعاد مدیریت دانشجویان در سطح ملی و بین المللی، با یکدیگر در رقابت هستند. این پژوهش قصد دارد به بررسی و طراحی مدل استراتژیک توسعه ی شایستگی های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی بپردازد. هدف اصلی این مطالعه، طراحی الگوی استراتژیک توسعه شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی است. با توجه به ماهیت و اهداف تحقیق، برای پاسخ به سوالات پژوهش، نظریه پردازی و ارایه مدلی زمینه ای در مورد توسعه شایستگی های کارآفرینانه، روش تیوری داده بنیاد در دستور کار قرار گرفته است. استفاده از روش تیوری داده بنیاد می تواند هدف توسعه دانش کاربردی در حوزه شایستگی های کارآفرینانه را تحقق بخشد تا به تصمیم گیری های آتی کمک نماید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران عالی، مدیران میانی، کارشناس مسیول دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان می باشد که طبق گزارش دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان 20 نفر بودند. در این پژوهش، فرایند تحلیل داده ها با توجه به اهمیت آن در رویکرد نظریه زمینه ای طی سه مرحله کدگذاری صورت پذیرفته است. در پژوهش حاضر با تاکید بر رویکرد قابلیت های سازمانی، شایستگی های کارآفرینانه دانشجویان در سه مقوله اصلی استراتژی اشتیاق، استراتژی توانایی و استراتژی گرایش و هفت مقوله های فرعی شامل ارتباط با صنعت، بخش خصوصی، بخش مالی، زیرساخت ، ساختار بازار، سازماندهی و سیاست های وزارت علوم تدوین شد.

  کلیدواژگان: الگوی استراتژیک، کار آفرینی، شایستگی های کارآفرینانه، دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • مرتضی علویان، صدیقه لطفی، ابوالفضل قاسمی صفحات 1822-1840

  حکمرانی شایسته الگوی موفقی برای نهادهای عمومی محسوب می شود و کارآمدی نظام سیاسی جز کارویژه های آن است که تعامل نهادهای عمومی مرتبط با امور شهروندان را در بر می گیرد. وجود فساد باعث برهم خوردن این تعامل و ناکارآمدی نظام سیاسی می گردد و مانع جدی برای توسعه و مردم سالاری و برقراری حکمرانی شایسته است. در این راستا سوال اصلی پژوهش حاضر این است که موانع اصلی تحقق حکمرانی شایسته در مبارزه با فساد اداری در شهرستان گالیکش چیست؟.. روش شناسی تحقیق مبتی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی میدانی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و ارزش گذاری متغیرها با بهره گیری از طیف لیکرت براساس آزمون فریدمن، تجزیه و تحلیل شده است. جامعه آماری شامل کارمندان بخش های دولتی شهرستان گالیکش بوده است که با حجم نمونه 103 نفری پرسشنامه ها تکمیل شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است متغیر های پاسخگویی با نمره 83/1، مشارکت نمره 53/2 ، حاکمیت قانون نمره 63/2، شفافیت نمره 00/3 در جایگاه آخر واقع می شوند و 76 درصد کارکنان معتقدند تحقق حکمرانی شایسته در شهرستان گالیکش از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و برای رفع آن باید به ترتیب پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و شفافیت را در اولویت قرار داد. به عبارت دیگر با تقویت بعد جامعه مدنی می توان به الگوی جدیدی در زمینه مبارزه با فساد دست یافت.

  کلیدواژگان: حکمرانی شایسته، فساد، فساد اداری، گالیکش
 • عباس صالحی نجف آبادی، اسکندر پرون، قدرت احمدیان، جهانبخش مرادی صفحات 1842-1865

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقش آن بر بازتولید رقابت های قومی- مذهبی در شهرستان اسلام آبادغرب می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کیفی- کمی و تکنیک استفاده شده برای گردآوری داده ها، پیمایشی است. در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه با خبرگان مولفه ها و گویه های تحقیق شناسایی و سپس با استفاده از گویه های شناسایی شده ابزار بخش کمی پژوهش طراحی و اجرا گردید. نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی 384 نفر از اعضاء ایل های (کلهر، سنجابی، زنگنه و گوران) ساکن در منطقه می باشند. ابزار پژوهش در مرحله اول پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از روش اعتبار صوری و پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش نمونه گیری در این رساله روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای می باشد. یافته های اکتشافی پژوهش نشان داد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در قالب 5 عامل؛ رقابت ایلات مختلف بر سر مشاغل دولتی، سیاسی شدن قومیت های ساکن در منطقه (گرایش جناحی و حزبی)، افزایش همبستگی های داخل قومی، مشارکت حسابگرانه ایلات و تقویت نخبگان قومی- مذهبی بر بازتولید رقابت-های قومی- مذهبی بین مذاهب شیعه، اهل حق و سنی در شهرستان اسلام آبادغرب موثر است. همچنین نتایج تحلیل عاملی ساختاری نشان از تایید مدل پژوهش دارد و بالاترین ضریب تاثیر مربوط به متغییر مشارکت حسابگرانه ایلات و کمترین ضریب همبستگی مربوط به متغییر سیاسی شدن ایلات منطقه میباشد.

  کلیدواژگان: ایل انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت ایلی، مذهب، مشارکت سیاسی، اسلام آباد غرب
 • محسن یزدان پناه، رحمت الله مرزوقی صفحات 1883-1906

  در این تحقیق از بین عناصر مختلف برنامه درسی ، عنصر محتوای کتب در برنامه درسی کشورهای منتخب بررسی و مقایسه گردید .روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد تطبیقی، تلفیقی از مطالعه ی کیفی و کمی بود که قسمت کیفی، یک پژوهش توصیفی-تحلیلی به کمک الگوی بردی است که در چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه انجام شد. بدین منظوربرای مطالعه ی عنصر محتوا ، محتوای بخش علوم زمین و زیست کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی کشورهای ایران ، ژاپن ، انگلستان ، فرانسه ، آلمان و آمریکا بررسی و مطالعه گردید و در بخش کمی از تکنیک تحلیل محتوای کمی ویلیام رومی استفاده شد. بدین منظور میزان فعال (پژوهش محور)بودن محتوای کتب درسی علوم تجربی مقطع ابتدایی هریک از کشورهای منتخب باتوجه به فرمول ویلیام رومی تعیین و مقایسه شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که شباهت ها و تفاوت هایی در خصوص محتوای کتب علوم تجربی در کشور ایران با کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا وجود دارد. براساس نتایج تحقیق حاضر مشخص شد که کتب درسی کشورهای ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و آمریکا و همچنین ایران؛ همگی رویکردی فعال و پژوهش محور دارند که این مساله به میزانهای مختلف در تمامی کشورهای مورد مطالعه دیده می شود. هرچند این مسیله در برخی کشورها از جمله آمریکا و ژاپن قوی تر بود و در این دو کشور؛ میزان فعال بودن کتب بیش از سایر کشورها بوده است

 • فاطمه زهرا وزارتی، ام لیلا ملازاده، عباس نامدارجویباری صفحات 1884-1906

  خدای متعال با توجه به نوع آفرینش انسان ها، احکامی را از طریق پیامبران و سنت معصومین(علیهم السلام) تشریع کرده است که بعضی از این احکام مشترک بین زنان و مردان و برخی دیگر اختصاصی است. از موارد اختصاصی احکام زنان، احکام حیض و یایسگی است و با بررسی این احکام در کتب فقهی فریقین علاوه بر احکام مشترک، تفاوت هایی نیز مشاهده می گردد که این پژوهش به این پرسش پاسخ داده است که احکام یایسگی و بررسی مستندات فقهی آن از دیدگاه فریقین چیست؟ این نوشتار با روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع اصلی و مطالعاتی فراهم آمده است. گردآوری اطلاعات بر محور سن زنان دراحکام یایسگی از دیدگاه فریقین بوده است. یافته های این اثر نشان می دهد که سن یایسگی از مسایل مورد اختلاف در نزد فقهای شیعه و مذاهب اربعه بوده و در تعیین سن یایسگی چهار نظر مختلف از جانب فقهاء مطرح شده است که این دیدگاه ها از 50 سالگی زنان تا 70 سالگی متغیر است.کلید واژگان: سن یایسگی،فقه امامیه، فقه عامه، دیدگاه فریقین

  کلیدواژگان: سن یائسگی، فقه امامیه، فقه عامه، دیدگاه فریقین
 • لیلا جاوید پرور، مژگان محمدی نایینی، علیرضا فقیهی صفحات 1908-1919

  هدف این پژوهش ارزیابی برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید مقطع دوم دبیرستان شهر اصفهان از دیدگاه دانش آموزان در سال تحصیلی 1400-1399بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق پیمایشی می باشدکه به بررسی مولفه های هشت گانه شامل: (خلاقیت،انگیزه پیشرفت،استقلال طلبی،ریسک پذیری، تیم کاری، تحمل ابهام، آینده نگری و کنترل درونی)می پردازد. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی دانش آموزان در مورد برنامه درسی تجربه شده بود. یک مقیاس محقق ساخته طراحی و استفاده گردید. روایی و پایایی با روش روایی صوری، آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت.به منظور گردآوری داده ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده نمونه ایی به حجم 384 نفر دانش آموز ازجامعه4071 نفری صورت گرفت. داده های گردآوری شده از پاسخگویان با روش آماری t تک نمونه ایی با مرجع 5 درجه ایی، مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت.نتایج نشان داد که با اطمینان 99درصد می توان گفت که برنامه درسی کسب شده درس کارآفرینی و تولید در هشت مولفه فوق نسبت به برنامه درسی تجربه شده درس کارآفرینی و تولید در متوسطه دوم از دیدگاه دانش آموزان در وضعیتی پایین تر از متوسط قرار دارد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه درسی تجربه شده، درس کارآفرینی، متوسطه دوم، دانش آموزان، اصفهان
 • سید فرهاد انوشه، حسن قدرتی قراآنی، حسین پناهیان، مهدی معدنچی زاج صفحات 1921-1937

  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و پالایش عوامل موثر بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های بیمه ای مبتنی بر رویکرد دلفی فازی می باشد. به منظور شناسایی عوامل موثر بر ثبات مالی شرکت ها، ضمن مرور مطالعات صورت گرفته، مصاحبه نیمه ساختاریافته ای با استفاده از روش کیفی تحلیل تم صورت گرفته است. خبرگان مورد مصاحبه 20 نفر از اساتید دانشگاه ها، مدیران عامل شرکت ها و موسسات بیمه و نیز حسابرسان ارشد دارای تحصیلات حسابداری و مدیریت هستند. مرور ادبیات، پژوهش های انجام گرفته و نتایج مصاحبه ها نشان دهنده دو تم اصلی شامل نهاده ها و ستانده ها است که عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات را دسته بندی می کند. در این پژوهش عوامل کلیدی شناسایی شده و سپس از تکنیک دلفی فازی برای رتبه بندی و یافتن درجه اهمیت عوامل استفاده شده است. نتایج نشان داد که به ترتیب بازده دارایی ها، بازده سرمایه، ارزش سرمایه گذاری، بازده سرمایه گذاری و بازده خالص سرمایه از دسته ستانده ها و متغیرهای سهم بازار، توان ایفای تعهدات، تنوع کسب و کار، ذخایر فنی و واگذاری ریسک از دسته نهاده ها، بیشترین تاثیر را در کارایی سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای دارند.

  کلیدواژگان: کارآیی بیمه ای، نهاده، ستانده، تکنیک دلفی فازی
 • جواد بیگلری، محمد ابوالفتحی صفحات 1939-1995

  پس از به قدرت رسیدن پهلوی دوم، تلاش های گسترده ای در جهت توسعه و مدرنیزاسیون کشور صورت گرفت؛ اما در این مسیر گروه ها و اقشار زیادی مخالف سیاست های شاه بودند. از این رو محمدرضا پهلوی جهت نیل به اهداف خود اقدام به سرکوب و به حاشیه راندن گروه های مخالف از طریق کودتای 28 مرداد 1332 نمود. پس از کودتای مذکور، نظامیان نقش گسترده و انحصاری در ساختار سیاسی و کابینه شاهنشاهی جهت دستیابی به اهداف و تمدن بزرگی که پهلوی دوم به دنبال آن بود، بر عهده گرفتند. سوال مطرح در این جا این است که با توجه به توسعه در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و غیره چرا مردم و گروه های مختلف اقدام به مخالفت با سیاست های شاه و در نهایت انقلاب نمودند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که علت شکل گیری این مخالفت ها و در نهایت وقوع انقلاب، نارضایتی مردم و گروه های مختلف از نحوه کشورداری و اقتدارگرایی شاه، عدم اجرای صحیح گردش نخبگان در ساختار سیاسی و عدم واگذاری مسیولیت های اجتماعی و سیاسی به سایر گروه های سرآمد و نخبه بوده است. در این مقاله از نظریه نخبه-گرایی و روش تبیینی و علی برای درک علل بروز نارضایتی در میان سایر گروه های سرآمد و پیروزی انقلاب اسلامی استفاده و هدف پژوهش نشان دادن عدم جایگزینی صحیح گروه های سرآمد در ساختار سیاسی و در نهایت بحران داخلی و سقوط پهلوی دوم می باشد.

 • محمدرضا ارمک، سید حسن عابدیان، سید محمدمهدی احمدی صفحات 1957-1972

  فقه اسلامی، همان گونه که به احوال فردی و شخصی نظر دارد به همان اندازه نیز ناظر به مسایل اجتماعی می باشد. بدین معنا که اسلام در قالب مسایل شخصی و فردی خلاصه نمی گردد، بلکه ماهیت اجتماعی اسلام بر جنبه های فردی آن غلبه دارد. فعالیت در زمینه درآمدزایی، یکی از مواردی است که شارع مقدس توجه جدی به آن دارد. کسب درآمد یک موضوع فردی نیست، بلکه اجتماع را تحت تاثیر قرار می دهد. معاملاتی مانند خرید و فروش کالای قاچاق در جوامع امروزی، به ویژه جوامع اسلامی همانند جمهوری اسلامی ایران، باعث ضررهای جبران ناپذیری شده است و منجر به تزلزل بازار مسلمین شده است. این پژوهش درصدد بیان حکم فقهی این نوع معاملات با توجه به احکام حکومتی می باشد. در ابتدا بعد از مقدمه و مفهوم شناسی قاچاق، به ذکر ادله ی مشروعیت صدور حکم حکومتی و گستردگی جواز صدور آن و نیز وجوب اطاعت و حرمت مخالفت از این نوع احکام پرداخته و در انتها، مخالفت قاچاق کالا و معاملات قاچاقی با احکام حکومتی بیان خواهد شد. در ادامه، مباحثی در مورد مصلحت اندیشی در جامعه اسلامی تحت ولایت ولی فقیه بیان شده و در نهایت به برخی از مسیولیت های دولت و حکومت اسلامی، در مخالفت با قاچاق و معاملات مربوط به آن، با در نظر گرفتن مصلحت عامه اشاره خواهد شد.

  کلیدواژگان: قاچاق، خرید و فروش، فقه حکومتی، احکام حکومتی
 • افشین آریایی، محمد ضیاءالدینی، ملیکه بهشتی فر صفحات 1974-2000
  هدف

  هدف از ارایه این تحقیق، تبیین معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و ارایه الگویی در راستای نیل به حکمرانی خوب است.روش تحقیق: تحقیق حاضر از جنبه هدف، توسعه ای-کاربردی بوده و داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از خبرگان سازمان های دولتی ایران جمع آوری و با روش تحلیل محتوا، تحلیل شدند و در نهایت همه ابعاد و مولفه های به دست آمده با تکنیک دلفی فازی تحلیل و تایید شدند.یافته های پژوهش: در پژوهش حاضر، روش دلفی فازی در مجموع در دو دور به انجام رسید. مقدار فازی زدایی برای سنجش میزان اتفاق نظر خبرگان در دور دوم برای ابعاد و مولفه های معضلات قوه مجریه در پرتو نظریه منشوری و حکمرانی خوب بالای 0.7 بدست آمده است که نشان می دهد هماهنگی بین دیدگاه ها وجود دارد. بنابراین ابعاد حکمرانی خوب شامل تحقق پذیری پاسخگویی، مشارکت، شفافیت، انصاف یا عدالت، مشروعیت، قدرت، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری، ظرفیت دولت، تعاملات موسسات دولتی و اثر بخشی است.

  کلیدواژگان: معضلات قوه مجریه، نظریه منشوری، حکمرانی خوب
 • محمدرضا باوندپور، محمدکریم یوسف جمالی، ناصر جدیدی، شکوه السادات اعرابی هاشمی صفحات 2003-2021

  تاثیر آیین مهری در آیین زرتشت باعث وجوه تشابه و تمایز در هر دو آیینی شده است نتیجه این تاثیرگذاری در فرهنگ جامعه دینی زرتشتی و جامعه ایرانی در قالب باورها، سنن و کارکردهای اجتماعی متجلی شده است با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد با تطبیق آموزه های دینی در آیین مهری وزرتشتی اشتراکات و وجوه تمایز در سه محور باورها شامل موضوعاتی چون مناسک و رسوم، شمایل نگاری و علایم، متعدی بودن عدد هفت، طی طریق به مراتب و مقامات دینی و چگونگی زندگی پس از مرگ، قیامت، آخر زمان و... ویژگی های شامل راز آلودگی، نقش جنسیت، نقش مغان و روحانیون، اهمیت ریاضت و رهبانیت، نیایش و... کارکردهای اجتماعی شامل، جشن، قربانی، کاربرد اسامی مهر و میترا و رابطه مهر با خورشید، سوگند و داوری ظهور می یابد

  کلیدواژگان: آموزه های دینی، مهرپرستی، زرتشت
 • عبدالرحمن حسنی فر، مجید عباس زاده مرزبالی صفحات 2021-2035

  هدف این مقاله بررسی مولفه های فرهنگ سیاسی ایران و چگونگی رواج آن ها در دوره محمدرضاشاه می باشد. براین اساس، سیوال مقاله این است که فرهنگ سیاسی ایران در دوره محمدرضاشاه دارای چه مولفه هایی بوده و این مولفه ها چگونه رواج (شیوع) پیدا کرده بودند؟ فرضیه پژوهش این است که فرهنگ سیاسی ایران در دوره حکومت محمدرضاشاه، دارای مولفه های غیرمدنی بوده و از میان عوامل مختلفی که در شیوع این مولفه ها نقش داشته اند، ساختار سیاسی نقش مهم تری داشته است؛ مقاله بر این ادعاست که افرادی که طی سال های مدید تحت سلطه ی حکومت اقتدارگرای پهلوی دوم زندگی کرده بودند، به صورت طبیعی خصلت غیردموکراتیک (اقتدارگرایانه) پیدا کرده بودند و روح حاکم بر نخبگان سیاسی و مردم ایران در رفتار، اخلاق و روحیات آن ها متجلی شده است. نظام سیاسی مذکور با اتخاذ و اعمال سیاست های اقتدارگرایانه، توانسته بود از شکل گیری بسترها و امکانات لازم برای بروز و رواج مولفه های مدنی و مثبتی چون قانون گرایی، اعتماد سیاسی و... در فرهنگ سیاسی ایران جلوگیری کند و به جای آن، فضای ساختاری لازم را برای تقویت و رواج مولفه های غیرمدنی و منفی چون ترس از شاه یا حکومت، احساس ناامنی، بی اعتمادی سیاسی، خشونت و ستیزه جویی، عدم تساهل ومدارای سیاسی و... در فرهنگ سیاسی ایران شکل دهد. لازم به ذکر است که در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ سیاسی غیرمدنی و تبعی، مولفه های فرهنگ سیاسی، ساختار حکومت اقتدارگرا، جامعه پذیری سیاسی، توسعه نیافتگی سیاسی، پهلوی دوم
 • حسین وصال، اوژن کریمی، علیرضا موغلی، محمد محمودی میمند صفحات 2038-2072

  تحولات شتابان عرصه علم و فناوری وپویایی سایر پارامترهای موثر بر آموزش، بازاندیشی در رویه های مختلف مدیریتی دانشگاه مجازی و باز، متکی برعلم اقتصاد و اصل بازارمحوری را تبدیل به مسیله پیش روی دانشگاه هایی نموده که باور دارند، برای تفوق در رقابت آموزشی جذب حداکثری متقاضیان ورود به دانشگاه، بایست ضمن ارتقای کیفیت درونی خود، به تمایلات رفتاری آنها برای پذیرش و انتخاب بهتر شکل دهند. در این میان یکی از کلیدی ترین راهکارهای مدیریتی، تدوین چارچوبی برای تبیین رفتارهای فرانقشی دانشجویان یا فارغ التحصیلان و به دنبال آن، بهره گیری ازاین قابلیت درجهت ایجاد نگرش و ادراک مثبت و مناسب درمتقاضیان نسبت به دانشگاه است. پژوهش حاضر کوشش نموده است تا با ارایه یک الگوی اکولوژیکی سه جزیی شامل محرک های رفتاری-موقعیتی، کیفیت روابط دانشگاهی و تعاملات بین فردی برای پذیرش یک موسسه آموزشی با تاکید بر دانشگاه های باز، گوشه ای از هزارتوی عوامل موثر در عرصه ی رقابت آموزشی را بررسی نماید.موسسه مورد مطالعه این پژوهش دانشگاه پیام نور و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان تازه وارد(سال اولی) که تازه فرایند انتخاب را طی کرده اند در قالب نمونه ای 368نفره، تشکیل داده اند. برای جمع آوری داده ها پس از مصاحبه عمیق از پرسشنامه و در ادامه برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. براساس یافته های این تحقیق رضایت منشعب ازمحرک های رفتاری-موقعیتی شامل کیفیت تعاملات بین فردی، ارزش های کسب شده از خدمات، کیفیت هنجارهای ذهنی، کیفیت ادراک شده خدمات، منابع تامین شده دانشگاهی ومطلوبیت سامانه های ازراه دور، قادر است از طریق شکل دهی به رفتارهای فرانقشی در بستر تعاملات دانشجو-دانشجو، به نگرش منتج به پذیرش وتمایلات رفتاری متقاضیان ورود به دانشگاه منجرگردد.

  کلیدواژگان: رضایت، تمایلات رفتاری، خدمات آموزشی، محرک های رفتاری-موقعیتی، رفتارهای فرانقشی، پذیرش آموزشی
 • سید باقر میر عباسی، عبادالله عباسی، مریم مرادی صفحات 2075-2086

  حقوق پناهندگان، از موضوعات مهم حقوق بین الملل در قرن حاضراست. نا آرامی ها و بحران های داخلی، منطقه ای و جهانی، میلیون ها نفر را وادار به ترک دیار خود کرده است. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر مباحث حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح و برای حل بحران پناهندگان معاهدات و عهدنامه هایی به تصویب رسیده است. آغاز شکل گیری حقوق پناهندگان، پس از وقوع جنگ جهانی دوم و پناهنده شدن عده کثیری از مردم کشورهای درگیر جنگ، با تصویب کنوانسیون حقوق مربوط به وضعیت پناهندگان در سال1951می باشد. در این خصوص شاهد تدوین و توسعه حقوق این گروه انسانی در نظام حقوقی کشورهای اسلامی نیز هستیم. حقوق پناهندگان در اثر تقابل و تاثیرگذاری حقوق کشورهای اسلامی و حقوق بین الملل بشر بر حقوق بین الملل سنتی، توسعه و تکامل پیدا کرده است. البته گاهی تعارض منافع ملی کشورها با اصول حقوق بین الملل، مانع از اجرای صحیح موازین حقوق بشری در رابطه با پناهندگان شده است. درعین حال، نتیجه حاصل شده در این مقاله حکایت از این دارد که نظام جهانی حقوق بشر توانسته اثرات مطلوب و تحول آفرینی را بر حقوق بین الملل سنتی در رابطه با رعایت و توسعه حقوق پناهندگان بر جای بگذارد و کشورهای اسلامی نیز با تدوین اسناد مهمی از جمله اعلامیه اسلامی حقوق بشر سعی در تدوین حقوق، توسعه و حمایت از بیگانگان به ویژه پناهندگان دارد که بی شک تاثیر پذیری هایی هم از نظام حقوق بین الملل بشر داشته است.

  کلیدواژگان: پناهنده، پناهنده پذیر، دولت متبوع، حقوق بشر، پناهندگان
 • محمد ربیعی کهندانی، حسن خدادی صفحات 2089-2104

  همه گیری کووید-19 بر تمام عرصه های زندگی جمعی و فردی بشر تاثیر گذاشته است. مقاله حاضر اختصاص به بررسی اثرات این بحران بر آینده سیاست داخلی و ثبات سیاسی در ایران دارد. پرسش اصلی مقاله این است که «بحران کرونا چه تاثیری بر آینده وضعیت ثبات سیاسی در ایران دارد؟» برای پاسخ به این پرسش از روش سناریونویسی در آینده پژوهی استفاده شده است و در پاسخ به پرسش های طرح شده فرضیه ای آزمون نمی شود. ماهیت پژوهش از نوع اکتشافی است. داده های استفاده شده از دو نوع کمی و کیفی هستند که گردآوری آنها با استفاده از تحلیل اسنادی صورت گرفته است. با جمع بندی نتایج پژوهش چهار سناریو برای بحران کرونا و آینده ثبات سیاسی در ایران طرح شده که شامل «عبور موفق از بحران، ادامه تبعات بحران، شورش بزرگ و شگفتی بزرگ» است که برای تحقق سناریوی مطلوب یعنی «عبور موفق از بحران» و جلوگیری از سناریوهای نامطلوب، کنترل بیماری و کنترل تبعات همه گیری در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لازم است. محتمل ترین سناریو نیز می تواند سناریوی «ادامه تبعات بحران» باشد که طی آن همه گیری کنترل شده اما تبعات آن می توانند به بی ثباتی سیاسی منجر شود.

  کلیدواژگان: کروناویرس، ثبات سیاسی، بیثباتی سیاسی، جمهوری اسلامی ایران، آینده پژوهی، سناریونویسی
 • خدایار پالوزیان، عباس نرگسیان، مجتبی امیری، بی بی مرجان فیاضی صفحات 2107-2130

  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل تعادل کار و زندگی زنان در فرآیند منتورینگ در شهرداری تهران انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر، روش کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گرفت. برای این منظور، هجده مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش حاضر مدیران، معاونان و متخصصان مشارکت کننده در فرآیند منتورینگ به عنوان منتور و منتی در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از روش نمونه گیری نظری استفاده شده است. داده های کیفی حاصل از مطالعات میدانی که از طریق مصاحبه ها حاصل شده بود، با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری شد. این فرایند شامل چهار مرحله کدگذاری بود که عبارت است از کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری. نتایج پژوهش نشان می دهد، بر اساس کدگذاری نظری، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات منتور، ملاحظات فردی، ملاحظات ساختاری سازمان، ملاحظات ساختاری کلان، ملاحظات درون سازمانی، ملاحظات جمعیت شناختی، ملاحظات بین فردی و ملاحظات اموزشی، به عنوان شرایط علی، با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و ملاحظات قانونی، به عنوان شرایط زمینه ای و همچنین محدودیتهای تاثیرگذار بر شرایط علی، از طریق مدیریت نقشها به عنوان مقوله محوری، منجر به پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای بین فردی و پیامدهای خانوادگی برای زنان مشارکت کننده در فرایند منتورینگ در شهرداری تهران می گردند.

  کلیدواژگان: منتورینگ، مدیریت نقش ها، تعادل کار و زندگی، شهرداری تهران
 • مهدی فلاح نوش آبادی، سید مجتبی محمودزاده، عباس عباس پور، مهدی یزدان شناس صفحات 2133-2147

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش درجهت جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد ومتخصص است. نوع پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی، بر اساس ماهیت داده ها، کیفی است که ابزارهای اصلی این پژوهش برای جمع آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای، وب گردی، مصاحبه و پرسشنامه بسته است. در فاز کیفی تحقیق، گروهی از خبرگان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شده و برای نمونه گیری ، ترکیبی از روش های هدفمند قضاوتی و گلوله برفی استفاده شده است. تعداد نمونه نیز بر حسب کفایت نمونه و اشباع نظری 15نفرتعیین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد: الگوی برندکارفرمایی وزارت آموزش وپرورش به منظور جذب ونگهداشت نیروی انسانی مستعد و متخصص شامل: 64 شاخص،28 مولفه و7 بعد بوده که ابعاد آن عبارتنداز: نظام مدیریت منابع انسانی، جایگاه برند کارفرما،استراتژی استخدامی،استراتژی برند، سبک مدیریتی، ترویج و ارتقا برند،شناخت کارکنان است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی ابعاد الگوی برند کارفرمایی وزارت آموزش وپرورش جمهوری اسلامی ایران نشان داد که بعدنظام مدیریت منابع انسانی در رتبه اول، استراتژی برند دررتبه دوم،استراتژی استخدامی دررتبه سوم،سبک مدیریتی در رتبه چهارم، جایگاه برند کارفرما در رتبه پنجم، شناخت کارکنان در رتبه ششم، ترویج وارتقای برند در رتبه هفتم قراردارند.

  کلیدواژگان: الگوی برندکارفرما، وزارت آموزش وپرورش، تحلیل تم
 • سعید جعفری نیا، اکبر حسن پور، مهدی خیر اندیش، سید رسول صیدائی صفحات 2150-2171

  سرمایه انسانی از مهم ترین الزامات راهبرد های تحول در صنعت بانکداری است و درک مفهومی سرمایه انسانی یکی از روش های ظرفیت سازی راهبردی منابع انسانی خواهد بود. هدف از این پژوهش کاربردی طراحی الگوی ماهیت مدل توسعه سرمایه انسانی در صنعت خدمات(بانکداری) با رویکرد کیفی و مرور سیستماتیک مطالعات قبلی است. در مرحله اول جهت مرور پیشینه طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی در قالب روش مرور سیستماتیک پرداخته شده است. در این روش با توجه به پیشینه پژوهش درباب توسعه سرمایه انسانی، پیش آیندها و پس آیندهای مدل های قبلی به طور کامل برای طراحی مولفه های مدل استخراج شد. و در نهایت برای تایید مدل با مدیران و خبرگان صنعت بانکداری مصاحبه شد و با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. در روش کیفی که با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون انجام شده است از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده ها استفاده شد. مصاحبه ها با 15 نفر از خبرگان حوزه بانکی به‏صورت هدفمند تا مرحله اشباع نظری انجام شد. تحلیل داده ها در روش کیفی در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شد. پس از تحلیل داده های پژوهش، دو بعد توسعه سرمایه انسانی شامل بعد عمومی با مولفه های فردی، بین فردی و ارتباطی و بعد حرفه ای با مولفه های شایستگی سازمانی، مهارت های تخصصی و اخلاق حرفه ای شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: الگو، توسعه سرمایه انسانی، صنعت بانکداری، تحلیل مضمون. مرور سیستماتیک
 • صابر افراسیابی، غفور خوئینی صفحات 2174-2184

  در حقوق اداری ایران، هیات های رسیدگی به تخلفات شغلی از جمله ساز و کارهای مهم نظارتی در دستگاه های اجرایی اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت و ایجاد نظم در سیستم اداری در جهت حاکمیت بر رفتارهای کارمندان شاغل در محیط اداره شکل گرفته اند. بعضی از جرایم افراد شاغل در مشاغل اداری جنبه تخلف دارد که باید به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شود و این دستگاه ها مکلف به رسیدگی هستند و این تکلیف صرفا جنبه اخلاقی ندارد، بلکه قانونگذار ایران برای آن ضمانت اجرا تعیین کرده است.که در اینجاست جرم انگاری در مشاغل اداری دارای اهمیت می شود. گستره جرم انگاری و میزان مداخله کیفری دولت در حوزه های مختلف، از جمله مشاغل اداری به نوع نظام سیاسی هر کشور، ایدیولوژی حاکم و در نهایت، نوع مدل سیاست جنایی آن، که غالبا راهبردهای اصلی و کلی در قانون اساسی نمود می یابد، ارتباط نزدیکی دارد. به طور کلی، جرم انگاری فرایندی است که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کنددر جرم انگاری ایران نیز مصادیقی برای جرایم شغلی تعیین شده است که نیاز به تحول دارد. هدف از این مقاله بررسی مبانی جرم انگاری ایران در خصوص مشاغل اداری است.

  کلیدواژگان: مبانی جرم انگاری، ایران، مشاغل، شغل دولتی
 • مهدی نیکبخت، محمدحسن الهی منش صفحات 2187-2199

  امروزه بحران آب بیش از هر مشکل دیگری، حیات بشریت را تهدید می کند و اغلب مشکلات و تنگنا های زیست محیطی، صرفا یک موضوع محلی و یا حتی ملی به شمار نمی آیند، زیرا با توجه به وابستگی متقابل و غیر متقابل تفکیک محیط زیست با مباحث کلان اجتماعی از جمله اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و بسیاری دیگر از جنبه های مادی و معنوی حیات انسان ها، در واقع هر مشکل زیست محیطی در هر منطقه و حتی در محدوده مرز های قراردادی یک کشور، می تواند مشکلی برای کل جهان و نوع بشر به شمار آید. مسیله این پژوهش این است که بحران آب در ایران چگونه به بروز بحران سیاسی و اجتماعی منجر می شود و چه پیامدهایی دارد. سوء مدیریت بحران آب با بهم ریختن تعادل اجتماعی زمینه ساز بحران های سیاسی ، امنیتی در ایران را فراهم خواهد کرد. تجزیه و تحلیل متغیر های ذی ربط مارا به نکات جدید و بسیار ارزنده رهنمود سازد.در نتیجه حل بحران آب از طریق برنامه ریزی کلان، واقع بینانه، و مبتنی بر تعاملات منطقه ای، بین المللی، و به وسیله ی دیپلماسی فعال آب کنترل خواهد شد و در ادامه همین موضوع، نقش آفرینی (22:56:01 1400/07/25) نیکبخت مهدی : توسط چاپ 12 از 2 صفحه کشور در هیدروپولتیک و دیپلماسی آبی در خاورمیانه بسیار نقش بسزایی خواهد داشت. در غیر این صورت، موضوع آب به یک تنش و بحران، در کشور تبدیل شده و مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران آب، توسعه پایدار، سیاست گذاری زیست محیطی ایران
 • موسی بزرگ اصل، جعفر باباجانی، میثم امیری، اشرف جعفری خوشه مهر صفحات 2202-2223

  این تحقیق، به ارزیابی اثر اصول حاکمیت شرکتی بر سلامت مالی بانک ها می پردازد. در این تحقیق، اندازه گیری هشت مولفه کیفیت استقرار اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها (شامل سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیات عامل و ترکیب و ویژگی های هیات مدیره) از طریق مصاحبه و اندازه-گیری سلامت مالی بانک ها، با استفاده از الگوی کملز صورت گرفت. نمونه آماری این تحقیق شامل 85 نفر از خبرگان شاغل در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. آزمون فرضیه اصلی تحقیق از روش رگرسیون چندگانه به روش گشتاورهای تعمیم یافته با استفاده از صورتهای مالی و اطلاعات بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1396 الی 1398 صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح افشا و شفافیت، وضعیت سیستم جبران خدمات کارکنان، روندهای حسابرسی داخلی، سطح کارآمدی روندهای مدیریت ریسک، کیفیت ساختارهای گروهی، سطح تطبیق با قوانین و مقررات، سطح اختیارات هیات عامل و ترکیب و ویژگی-های هیات مدیره بر سلامت مالی بانکها تاثیر مستقیم دارد و با استقرار سیستم حاکمیت شرکتی خوب، وضعیت سلامت مالی بانکها بهبود می یابد.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی در بانک ها، سلامت مالی بانک ها، آثار حاکمیت شرکتی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • آرش زنگنه، امیر تیمور رفیعی، کیوان لولویی، بشری دلریش صفحات 2226-2234

  انجمن معارف ، انجمنی بود که در سال 1315 ق به اهتمام شخصیت هایی مانند امین الدوله و احتشام السلطنه ، با هدف تاسیس مدارس جدید و توسعه معارف در تهران تشکیل شد . این انجمن با جمع آوری اعانات و کمک های مردمی ، به روند مدرسه سازی کمک کرد .ودر مدت شش ماه مدارسی مانند افتتاحیه ، ابتداییه ، علمیه و مظفریه را بر پا ساختند .و سه هزار دانش آموز را در این مدارس گرد آورد. علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد علاوه بر آن انجمن در زمینه چاپ و انتشار کتاب و ترجمه و انتشار روزنامه معارف و تشکیل کلاس های بزرگ سالان اقدام کرد. اما غرض شخصی برخی از اعضا و اختلاف موجود میان آنان نگذاشت این انجمن کاملا به هدف های فرهنگی خود دست یابد .با برکناری امین الدوله انجمن دچار مشکلات فراوانی شد

  کلیدواژگان: امین الدوله، انجمن معارف، رشدیه، مدارس نوین، قاجاریه
 • محدثه صیادیان، موسی عنبری صفحات 2237-2248

  یکی از مسایلی که در سال های اخیر از اهمیت زیادی برخوردار شده است، نقش زنان و دختران در آموزش است. امروزه زنان و دختران ایرانی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را ایفا می کنند. در این میان، یکی از مهم ترین عوامل زمینه ساز چنین پیشرفتی در جامعه نقش زنان است در گذشته زنان ایران به دلیل وجود برخی مشکلات و محدودیت های زیاد از این امکانات برخوردار نبودند اما امروزه نقش آن ها رو به فزونی بوده است. شاید بتوان گفت یکی از اولین قدم های زنان در توسعه اموزش به در زمان قاجاریه بوده است که در این دوره زنان برای رسیدن به مقام و جایگاهی مهم در جامعه تلاش فراوانی کردند. و از آن جایی که برخوردار بودن از سواد و تحصیلات و سواد آموزش یکی از شرایط لازم برای تحقق این نقش بوده است بنابراین در توسعه ان کوشیدند. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که زنان و دختران چه نقشی در توسعه اموزش دارند ؟ نویسنده در پاسخ به این سوال به روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح کرده است که زنان نقش بسزایی را در توسعه اموزش دارند.

  کلیدواژگان: آموزش، زنان، دختران، توسعه
 • داریوش اسدی، محمدجواد رضایی زاده، مریم سرمست، نوذر شفیعی صفحات 2251-2256

  در این مقاله نظارت و نفوذ قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و انگلیس به صورت تطبیقی بررسی شده استبررسی نفود و نظارت قوه مقننه برقوه مجریه در پرتو تفکیک قوا در نظام هایی چون جمهوری اسلامی ایران با نظام های پارلمانی مانند انگلستان در شناخت بیشتر جایگاه پارلمان و نفوذ و نظارت آن بر قوه مجریه از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در رژیم پارلمانی انگلستان، قوه مجریه ابزارهای چند برای نفوذ و تاثیرگذاری بر روی قوه مقننه برخوردار است. این ابزارها و وسایل نفوذ همه در یک قدرت و شدت نبوده و از امکان خاتمه دادن به حیات قوه مقننه (انحلال پارلمان) گرفته تا یک حق حضور ساده اعضای قوه مجریه در جلسات مجالس قانون گذاری متنوع اند. در انگلیس قوه مجریه دو رکنی است یعنی در راس آن یک رییس کشور(پادشاه) و یک رییس حکومت(نخست وزیر یا رییس الوزراء) کلیه مسوولیت های سیاسی را برعهده دارد. طوری که اعضای دولت، کابینه و هییت وزیران از میان نمایندگان مجلس انتخاب می شوند و نخست وزیر نیز خود یکی از نمایندگان مجلس عوام و رهبر حزب اکثریت است. در نظام حقوقی ایران نیز قوه مقننه امکان طرح سوال از وزرا و رییس جمهور دارد اما در مجموع اختیارات قوه مقننه در قالب ساختار حقوقی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران تحت لوای اختیارت فراقوه ای مقام رهبری محدود می شود.

  کلیدواژگان: نظارت، قوه مقننه، قوه مجریه، ایران، انگلیس
 • مهدی غفوری زاد، مجتبی نیک دوستی، افسانه امیریان صفحات 2259-2271

  کادر درمانی را می توا ن به دو گروه پزشکان معالج یا جراحان و سایر کادر درمانی یا کادر درمانی غیرپزشک تقسیم نمود . پزشک معالج یا جراح؛ وظیفه اصلی معالجه بیمار را برعهده دارد و سایر کادر درمانی به دستور و زیر نظر آنها عمل می کنند. مسیولیت کادر درمانی ، در دو گروه کلی شامل:مسیولیت جزایی که بیشتر جنبه کیفری موضوع را در برمی گیرد و مسیولیت مدنی که بعد جبران خسارت و مالی دارد، جای می گیرد. مجموعه قواعد و مقررات کلیه کشورها این حق را به بیمار می دهد که در رابطه با مراقبت های بهداشتی و درمانی خود، دعوا طرح کنند و در نتیجه این دادرسی، چنان چه ثابت شود که حقی از بیمار ساقط یا صدمات مادی و معنوی به او وارد و دچار صدماتی شده است، وارد کننده زیان مسوول جبران کلیه خسارات می باشد.درنظام حقوقی ایران، ارکان تحقق مسوولیت مدنی مجموعه درمانی عبارت از: بروز خطای پزشکی و درمانی؛ ورود خسارت به بیمار؛ احراز رابطه سببیت میان خطای وارده و بروز خسارت می باشد.قانون گذار ایران به از دست دادن شانس درمان توجه کرده و در بند «و» ماده 18 قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، به آن اشاره نموده است.

  کلیدواژگان: ارکان مسئولیت مدنی، کادر درمان، رابطه سببیت، خسارت
 • محمد مشایخی، غلامرضا جعفری نیا، حبیب پاسالار زاده صفحات 2274-2294

  امید اجتماعی واقعیتی است که از طریق توسعه ی اعتماد برساخته می شود و وابسته به ظرفیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با توجه به نقش میانجی اعتماد نهادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با رویکرد کمی و به روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل جوانان 20 تا 35 سال شهر بوشهر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و از نرم افزار(smart pls) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای کیفیت حکمرانی و اعتماد نهادی با امید اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین رابطه غیر مستقیم و معنادار بین کیفیت حکمرانی و امید اجتماعی با نقش میانجی اعتماد نهادی با توجه به نتایج مقدار آماره حاصل از آزمون سوبل (59/9) بدلیل بیشتر بودن از معیار (96/1) در سطح اطمینان 95 درصد تایید شد.

  کلیدواژگان: امید اجتماعی، امید به آینده، کیفیت حکمرانی، حکمرانی خوب، اعتماد نهادی
 • فرحناز ناظری شربیانی، علیرضا صابریان، مریم آقایی بجستانی صفحات 2297-2310

  برخورداری از حق کرامت انسانی یکی مهمترین حقوق بشری است. حق های بنیادین انسان که ارتباطی وثیق با کرامت ذاتی و فاعلیت اخلاقی انسان دارند، از جهت نظری غیر قابل انکار وغیر قابل سلب اند وحکومت نمی تواند نسبت به آن ها دست اندازی کند. این حقوق را حکومت ایجاد نمی کند تا بتواند آن را سلب کند. بحث دادرسی عدلانه در فقه و حقوق یکی از مباحث مهم است؛ محاکمه مجرمان با حضور هیات منصفه و همچنین استرداد این مجرمان از ارفاق های مهمی است که قانون گذاران در مورد این گروه افراد اعمال می کنند و ارتباط مستقیمی با کرامت انسانی دارد. سوال ما در این مقاله این بود که قواعد مهم کرامت انسانی درخصوص دادرسی عادلانه در فقه شیعه و حقوق کدامند؟ رعایت مساوات، رعایت بی طرفی قضایی، رعایت حقوق متهم، استماع اظهارت طرفین، یکسان نگری در دادگری، مساوات در اجرای حکم، صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن، حق بهره مندی از وکیل، حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران، حق واخواهی برای متهم غایب، حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی، رعایت شان و جایگاه عدالت در دادگستری و نهایتا لزوم رعایت دادرسی عادلانه این قواعد را تشکیل می دهند که به تفصیل در این مقاله بدانها پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: هیات منصفه، دادرسی عادلانه، کرامت انسانی، فقه شیعی، حقوق اسلامی
 • زهرا قانع، محمدحسین یار محمدیان، جهانبخش رحمانی صفحات 2313-2330

  در این پژوهش ارایه الگوی برنامه درسی مدارس هوشمند در ایران در دوره متوسطه بررسی شده است. روش پژوهش ترکیبی و پژوهشی کاربردی بود. یافته ها نشان داد 4 عامل (هوف، محتوا، روش و ارزیابی) از عناصر اصلی یک برنامه درسی می باشد. آنچه آنرا متمایز می سازد در ابعاد مختص به هر کدام از عوامل بوده که وجهه ای از خلاقیت ابتکار، توسعه ، تحول، اتعطاف پذیری، عبور از موانع، خودکارایی، مشارکت، تلفیق و... را به خود اختصاص داده که به این برنامه اجازه داده تا در همه جا و برای همه کس بدور از موانع زمانی مکانی و زبانی فرد بتواند در هر جا با در دست داشتن یک گوشی هوشمند یا یک رایانه از مطالب ارایه شده استفاده و در صورت ابهام سوال خود را مطرح با مشارکت با پشتیبان معلمان و دانش آموزان دیگر و استفاده از دنیای بزرگ و گسترده اینترنت به ابهامات خود خاتمه داده دهد. و بر مشکلات خود غلبه و مسایل پی آمده برای خود را رفع نماید که در هیچ جای دیگر در هیچ الگوی آموزشی شاهید چنین بعد عظیمی از مشارکت و مساعدت نبوده و مدارس هوشمند این مهم را مرتفع ساخته است.

  کلیدواژگان: الگوی درسی، هوشمندسازی، دوره متوسطه، برنامه درسی
 • جواد نامجومنش، بهمن کارگر، پروانه زیویار صفحات 2333-2352

  براساس شواهد و یافته های آماری اقلیم کره زمین به ویژه در مناطق شهری به طرف گرمایش میرود. یکی از آثار ناخواسته و منفی توسعه شهری، افزایش دمای محیط زیست شهری است. جمعیت شهرنشین زیاد، الگوی شهرسازی نامنظم، سرانه فضای سبز نامناسب و توزیع ناهمگن فضای سبز در شهر تهران سبب افزایش شدت و چند هسته ای شدن جزیره گرمایی شده است. یکی از راهکارهای کاهش و تعدیل جزایر گرمایی توجه مدیریت شهری به بازآفرینی فضاهای سبزمی باشد. هدف از این پژوهش مدیریت شهری و بازآفرینی فضاهای سبز و تاثیر آن در تعدیل جزایر گرمایی شهر تهران است. ابتدا عوامل موثر در ایجاد جزایر حرارتی شناسایی و تصاویر ماهواره ای دمای سطح زمین مطالعه و روند جزایر حرارتی و فضای سبز منطقه با استفاده از تصاویر ماهواره ای بررسی شد. گونه های گیاهی سازگار با محدوده مورد مطالعه شناسایی شد و پس از آن با استفاده از مدل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بام سبز پرداخته شد. نشان داد طی دوره آماری 1390 تا 1399 روند جزایر حرارتی در منطقه افزایش داشته که افزایش جزایر حرارتی با کمبود فضای سبز در محدوده هم معنی است و با تکیه بر امتیازهای به دست آمده از مدلSWOT وضعیت فضای سبز محدوده مطالعاتی در حالت تهاجمی قرار دارد،

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، بازآفرینی فضاهای سبز، تعدیل جزایر گرمایی
 • لیلا بهاروند، محمد صافحیان، محمود عبایی کوپایی صفحات 2355-2365

  معنای حرکت جوهری استکمالی بودن حرکت های ذاتی است که از ماده و هیولای اولی آغازشده و تا مرتبه تجرد وصول به ملکوت عالم ادامه دارد و چون شیء به تجرد تام رسید، و حیثیت قبول و فعلیت خود را که زمینه ساز خروج تدریجی از قوه به فعل است، از دست داد، به فعلیت تام واصل شده و به نهایت خود می رسد». تحقیق حاضر با هدف حرکت جوهری و تجسم اعمال از دیدگاه آیت الله جوادی آملی انجام گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بود. داده های پژوهش حاضر با مراجعه به کتب مربوط با عنوان پژوهش، مقالات، پایان نامه ها و اسناد مرتبط جمع آوری و تحلیل شده است و به طورکلی می توان روش گردآوری داده های این پژوهش را کتابخانه ای و اسنادی دانست. از دیدگاه آیت الله جوادی آملی انسان نیز به عنوان اشرف مخلوقات درحرکتی مستمر و مداوم با طی مراحل از ابتدای پیدایش آرام آرام پا به مرحله نفس ناطقه نهاده و با حرکت جوهری نفس با دو بال عقل نظری و عملی از نشیه دنیا به سوی دار قرار گام بر می دارد. از دیدگاه ایشان نفس هرچند موجودی مجرد بوده اما تجردش تام نبوده و با ارتباط با ماده افعالش را در بستر عالم ماده و با ماده انجام می دهد که این امر باعث پذیرش بیشتر حرکت جوهری نفس می شود. در بحث تجسم اعمال حکیم آملی نیز جزء طرفداران نظریه تجسم اعمال بوده و معتقد است که اعمال انسان اعتباری بوده و تحت مقولاتی نظیر جوهر و عرض مندرج نمی شود تا اشکال منکرین وارد باشد.

  کلیدواژگان: حرکت جوهری، تجسم اعمال، آیت الله جوادی آملی، توصیفی - تحلیلی
 • غلامرضا بقایی، سید محمدتقی صادقی ملکی صفحات 2368-2383

  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان با نقش واسطه ای ادراک عدالت سازمانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود که شامل 10 هزار نفر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکاران (2003) ، عدالت سازمانی کلکته (2001) و توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (1995) بود. به منظور اطمینان از روایی محتوا ، پرسشنامه در اختیار متخصصانی مانند استادان و محققان دانشگاه و همچنین مدیرانی قرار گرفت که نظرات آنها نیز اعتبار محتوای پرسشنامه را تایید کرد. همچنین برای ارزیابی پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفا برای پرسشنامه رهبری معنوی 0.911 ، برای پرسشنامه عدالت سازمانی 0.893 و برای پرسشنامه توانمندسازی کارکنان 0.919 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از آزمون معادلات ساختاری با کمک نرم افزار LISREL استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ، نتایج نشان داد که بین درک رهبری معنوی و توانمندسازی کارکنان و درک عدالت سازمانی رابطه وجود دارد. بین درک عدالت سازمانی و توانمندسازی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: رهبری معنوی، توانمندسازی کارکنان، عدالت سازمانی
 • علیرضا جلالی، سعید دائی کریم زاده، مهربان هادی پیکانی صفحات 2386-2394

  همواره مالیات به عنوان ابزاری قدرتمند به منظور توزیع درآمد در جامعه شناخته شده است، در واقع دولت ها به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای متعدد، تجزیه و تحلیل می کنند. عوامل متفاوت از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست های پولی و مالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان موثر است. عواملی مانند سیاست های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد تبعیض قیمت ها، کمک های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد و غیره می توانند به نحوی تنظیم درآمد ها در جامعه شود. مالیات علاوه بر آنکه مهمترین منابع تامین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی موثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است. در میان انواع درآمدهای دولت، مالیات مقبول ترین و مناسب ترین نوع آن از نظر اقتصادی است. تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی از اهدافی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و دولت مردان بوده است، در کشور ایران طی دهه های گذشته افزایش درامدهای نفتی در کنار عدم توجه کافی به انضباط مالی در بودجه دولت سبب شده است که درآمدهای مالیاتی جایگاه مناسبی در بودجه نیابد. درآمدهای نفتی جزء سرمایه های کشور است و به نسل های حال و آینده تعلق دارد. در صورت عدم استفاده مصرفی و رعایت نکردن عدالت بین نسلی، این سرمایه ملی عملا از بین خواهد رفت.

  کلیدواژگان: مالیات، اصلاح نظام مالیاتی، توسعه پایدار
 • غلامرضا نصر اصفهانی، اکبر اعتباریان، سعید شریفی صفحات 2397-2405

  بوروکرات های سطح خیابان همانطور که از نامش پیداست همان؛ ارایه دهندگان خدمات اداری و شهروندی می باشند که وابستگی های دولتی داشته و بدنه اجرایی خدمات دولتی را تشکیل می دهند که لازمه عهده دار شدن چنین مسیولیت خطیری؛ افزایش تعهد،مشارکت بیشتر و تلاش بیشتر در راستای دست یابی به اهداف سازمانی است. چنین افرادی، نقش تعیین کننده ای در نحوه ارایه خدمات و... دارند و از طرفی نیز تاثیر قابل ملاحظه ای بر زندگی مردم دارند و در یک کلام، به سادگی جنبه های قانونی روابط شهروندان با دولت را هدایت می نمایند. لیپسکی در این خصوص به نقش بی واسطه و شخصی بوروکرات های سطح خیابان اشاره کرده و تحلیل می کند که آنها بر مبنای مقاصد شخصی تصمیم گیری می کنند. به عبارت دیگر، در اجرای خط مشی (از مهمترین و چالش بر انگیزترین حوزه های مطالعاتی دانش خط گذاری ودغدغه همیشگی دولتمردان وخط مشی گذاران است که در سه سطح ؛ سازمانی، خدماتی و برنامه کاربرد دارد).

  کلیدواژگان: مدل صلاحدید بوروکرات های سطح خیابان، اجرای خط مشی، سازمان مالیاتی
 • مهدی غفوری زاد، محمد جعفری فشارکی، افسانه امیریان، مهرداد جمالی فر صفحات 2408-2418
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مسیولیت مدنی دولت در قبال مرگ ناشی از خودکشی در نیروهای نظامی انجام شده است.

  روش ها

  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و ابزار نیل به پژوهش حاضر بر مبنای استفاده از کتب و مقالات و نیز قوانین مرتبط با موضوع پژوهش می باشد.

  یافته ها

  در رابطه با ماده (11) قانون مسیولیت مدنی، در وهله اول ، خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد.به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد.در وهله دوم نیز، در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتی که دو شرط موجود باشد دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود. اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد ودوم آن که، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تامین منافع اجتماعی به عمل آید..

  نتیجه گیری

  شایسته است به موجب قوانین موجود سلامت جسمی و روانی و همچنین عدم اعتیاد به مواد مخدر در زمینه شرایط عمومی استخدام کادر ثابت و پیمانی در پرسنل نیروهای نظامی مد نظر قرار گیرد. در مورد سربازان وظیفه هم این موارد لحاظ شده و نیزشرایطی که سلامت جسمی و روانی ایشان را به مخاطره می اندازد مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح گردد.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، دولت، نیروی نظامی، خودکشی
 • سینا نوبهاری، علیرضا بافنده زنده، حکیمه نیکی اسفهلان، مرتضی محمود زاده صفحات 2421-2435

  هدف این پژوهش فراترکیب خرید آنی در صنعت خرده فروشی ایران با تمرکز بر استخراج مدل است. روش انجام پژوهش پیمایشی می باشد. در این تحقیق سعی بر این بوده که مولفه های تاثیرگذار بر خرید آنی استخراج گشته و با استفاده از آنها مدلی اکتشافی ارایه گردد، بدین منظور در این پژوهش از فراترکیب که روشی کیفی در روش تحقیق می باشد استفاده شده است و تعداد 26 مقاله ای که در داخل کشور انجام گرفته است و تعداد 41 پژوهش خارجی که از تمامی ابعاد برای بکارگرفته شدن در این تحقیق مناسب تشخیص داده شدند. یافته های حاصل از بررسی گامهای فراترکیب در پنج گروه عوامل مربوط به محصول، عوامل مربوط به محیط خرید، عوامل مربوط به مشتری، عوامل اجتماعی و عوامل جمعیت شناختی دسته بندی شدند و پس از آن مدل مفهومی اکتشافی این پژوهش ارایه گردید که توسط 31 نفر از خبرگان رشته بازرگانی (از روی 393 متغیر تاثیر گذار بر خرید آنی مستخرج از مطالعات داخلی و خارجی پالایش شده) تایید شده است که از این حیث این پژوهش دارای روایی توصیفی می باشد. ضمن اینکه برای تعیین پایایی از ضریب کاپا توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است که با توجه به عدد 0.694 در سطح معنا داری قابل قبول، نشان از پایایی این پژوهش دارد.

  کلیدواژگان: خریدآنی، مدلسازی، عوامل بحرانی خرید آنی، فراترکیب، هایپراستار ارم تهران
 • علی صالحی فارسانی، مریم انصاری، حسن شادپور صفحات 2438-2462

  در این مقاله سعی شده تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری در انتصاب پست های مدیریتی مورد تحلیل قرار گیرد و اینکه آیا در این قانون، تعریف تخصص به استفاده از نیروهای دانشگاهی متخصص در آن رشته با مقاطع بالای علمی برای پستهای مدیریتی ادارات اشاره شده است و وجود چنین موضوعی در قانون تاثیری در توسعه کشور دارد؟ برای روشن شدن بحث تحلیل تعریف تخصص در فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تطبیق آن با انتصابات پست های مدیریتی ادارات کل کهگیلویه و بویراحمد از سال 1389 را در این مقاله آورده ایم. به همین منظور 131 نفر نمونه با روش تصادفی خوشه ای از بین جامعه مدیران و معاونین و کارمندان انتخاب شدند. از پرسش نامه 35 سوالی، به عنوان ابزار جمع آوری استفاده شد؛ و از نرم افزار آماری SPSS، برای تجزیه وتحلیل یافته‎ها استفاده شد. در بخشی از پژوهش که با روش استفاده از اسناد دولتی در دستگاه های اجرایی اطلاعات جمع آوری شده است نتایج تجزیه وتحلیل فرضیات پژوهش نشان داد که 1)بین مدرک تحصیلی و استقرار نظام شایستگی در پست های مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد.2) بین ویژگی سوابق در انتصاب مدیریت حرفه ای و استقرار شایسته سالاری رابطه معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر ضمن برجسته ساختن اهمیت تخصص در استقرار و نهادینه ساختن نظام شایسته سالاری، مهم ترین ماموریت استراتژیک مسیولین اجرایی کشورمان در جهت توسعه و پیشرفت و تعالی مستمر جامعه ایران و پیشبرد اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان را وجود مدیران شایسته می داند.

  کلیدواژگان: تخصص، مدیران حرفه ای، نظام اداری مدرن، اثربخشی، نظام شایسته سالار
 • مسعود قادری، قدرت الله خسروشاهی، روح الله سپهری صفحات 2465-2482

  قانون گذاری به عنوان یکی از مهم ترین مقوله های حقوق جزا، فرایندی است که تنها منجر به تولد متن جدید قانون به واسطه نمایندگان مجلس نمی شود؛ بلکه مسلما کاستن از حجم قوانین را در مواقع لازم و ضروری باید از کارکردهای نظام تقنینی به شمار آورد. این موضوع به ویژه در شاخه حقوق جزا واجد اهمیت است؛ زیرا به دلایل مختلف ، شاهد افزایش حجم قوانین کیفری و درنتیجه تحدید حقوق بنیادین و آزادی های عمومی افراد بوده ایم. با نگاهی موشکافانه به پدیده دولت در عصر حاضر می توان از تاثیرپذیری ایدیولوژیک این نهاد سخن گفت که در شایع ترین حالت خود صورتی مذهبی یا سیاسی دارد. ورود اعمال یا رفتارها به محدوده حقوق جزا نیز به نگرش ایدیولوژیک دولت در قبال پدیده جنایی بستگی دارد؛ زیرا نظم بخشی به اجتماع، مستلزم استفاده از قوه قهریه ای است که نیروهای سازنده آن در بطن دولت قوام یافته اند. دولت های کمینه ای که جرم انگاری را نیز به صفت مزبور متصف ساخته اند، از مبانی نظری مهمی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوری خواه در تصویب قوانین کیفری تاثیر پذیرفته اند. دفاع از این اندیشه ها برای خروج از مشکلات، به رویکرد پیامدگرایانه و نتیجه بخش آن ها در آمریکای شمالی و اروپا باز می گردد؛ ازاین رو دفاع از مبانی مذکور در کشورهای یادشده به عنوان الگویی کارآمد و اثربخش ارایه شده اند. به دلیل چالش های به وجودآمده ناشی از زیادی جرایم و مجازات ها، توجه به مبانی و سرچشمه های ایجادکننده این بحران بیش ازپیش اهمیت یافته و راهبردهایی برای تقابل با آن مطرح شده اند.

  کلیدواژگان: جرم، جرم انگاری، بیشینه مدار، قانون کیفری، تورم کیفری
 • یونس پورزنگبار، حاتم صادقی زیاری، علیرضا آرش پور صفحات 2485-2507

    نقض تعهدات سازمان جهانی تجارت، مسیولیت عضو خاطی را در پی خواهد داشت و ماده 20 گات و 14 گاتس استثنایاتی برای تخطی از مقررات عمومی به عنوان حق اعضاء پیش بینی کرده است ولیکن در اعمال حق استثناء، علاوه بر عنصر ضرورت، بایستی اصل عدم تبعیض مراعات شود، به طوریکه استثناء نباید به روش تبعیض خودسرانه یا غیرمنصفانه بین اعضاء باشد و در شرایط یکسان اعمال و محدویت های پنهان در تجارت ایجاد نکند. سوال مطروحه این است که آیا موازین حقوق بشر در پرتو استثنایات عمومی مندرج در ماده 20 گات یا 14 گاتس قابل اعمال است؟ با این نگرش که در دو ماده بیان شده، همه موارد حقوق بشر صراحتا مطرح نشده است و نگرش رویه قضایی سازمان در هیات استیناف نسبت به این موضوع چیست؟ رویه قضایی سازمان جهانی تجارت با تفسیر موسع از مقررات سازمان و تمایل به اجرای حقوق بشر در آرای صادره همواره آن را مدنظر قرار داده است و بر خلاف رویه قضایی گات، تیوری سازمان درآزادسازی تجارت و حقوق بشر را هم سطح در نظر گرفته است. در مقاله حاضر، به قابلیت استناد به حمایت از حقوق بشر در قالب استثنایات مواد فوق الذکر خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: استثنائات عمومی، حقوق بشر، رکن حل و فصل، گات، گاتس، ماده20، ماده14
 • مجتبی رجایی خراسانی، محمد جلالی، صابر نیاورانی صفحات 2510-2524

  حقوق شهروندی را می توان در قالب حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی بررسی نمود. هدف مقاله حاضر بررسی مقایسه ای اصول حقوق شهروندی با اصول حقوق کیفری در ایران و قوانین بین المللی است.روش تحقیق حاضر، تطبیقی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از اصول حقوق شهروندی و اصول حقوق کیفری بین ایران با کنوانسیون های بین المللی مشابهت وجود دارد. همچنین بخش زیادی از اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حقوق شهروندی تاکید می ورزند. از سوی دیگر می توان ابهام در بعضی از اصول حقوق کیفری یا فقدان ضمانت عملی برای اجرای دقیق این اصول را می توان یکی از تفاوت های عمده نظام حقوقی ایران با کنوانسیون های بین المللی دانست. با توجه به این یافته ها پیشنهاد می گردد دست اندرکاران نظام آموزشی بخشی از آموزش های دوره متوسطه اول و دوم را به آموزش حقوق شهروندی و رابطه آن با حقوق کیفری اختصاص دهند.یافته های تحقیق نشان داد حقوق شهروندی در نزد شهروندان، ثابت و محفوظ است و نه تنها آن را دولت ها ایجاد نمی کنند، بلکه باید آن را به عنوان "حقوق بنیادین بشر" رعایت کرده و از آن حمایت کنند. همچنین دولت ها باید از طریق حقوق کیفری حافظ حقوق شهروندی بوده و نباید حقوق کیفری برخلاف حقوق شهروندی به تصویب رسیده و اجرا شوند. بنابراین اصول مهم حقوق شهروندی یعنی آزادی، برابری و کرامت انسانی باید در تهیه و تدوین اصول حقوق کیفری مدنظر قانونگذار قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تربیت شهروندی، حقوق شهروندی، حقوق کیفری، کنوانسیون های بین المللی ایران
 • سید حسن طباطبائی، محمدجواد رضائی زاده صفحات 2527-2538

  قرارداد یکی از مهم ترین نهادهای حقوقی است که از دیرباز در تاریخ بشریت وجود داشته است و شاید بتوان گفت که هنجارهای مربوط بدان از کهن ترین هنجارهای حقوقی است. ازاین روی تاریخ تحول نظام های حقوقی، رابطه مستقیم با تطور هنجارهای حقوقی مربوط بدان در جوامع و فرهنگ های گوناگون حقوقی و اشکال متفاوت دولت دارد. عمده ترین تحول حقوقی و قضایی مربوط به عصر حاضر را می توان به شکل گیری حقوق اجتماعی در دهه های پایانی قرن 19 مربوط دانست. پرسش اصلی این پژوهش آن است که می توان برای قایل به تاثیرپذیری نهاد حقوقی قرارداد از عوامل غیرحقوقی شد؟ در پاسخ به نظر می رسد قرارداد به عنوان نهادی اجتماعی می تواند متاثر از عوامل غیرحقوقی نیز باشد. به نظر می رسد قرارداد دارای عناصری است که در هر نظام تحولاتی را به خود دیده است که در این مقاله به بحث در مورد آن به صورت توصیفی تحلیلی خواهیم پرداخت. به عنوان نتیجه می توان گفت قرارداد نهادی صرفا حقوقی نیست و نمی توان با رویکرد پوزیتویستی به این نهاد نگریست و تحت تاثیر عوامل اجتماعی تحولاتی را شاهد بوده است.

  کلیدواژگان: قرارداد، تحول، حاکمیت اراده، هنجارگرایی، واقع گرایی
 • محمد مجدی نسب، منصور حقیقتیان، رضا اسماعیلی صفحات 2541-2555

  هدف از انجام این تحقیق بررسی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی نگرش منفی به زنان در شهر اهواز در دو حوزه ی نگرش جامعه پذیری کودکی و حوزه انتظارات اجتماعی است که به منظور شناسایی و یافتن مولفه های موثر بر شکل گیری این پدیده و به تبع آن تلاش جهت کاهش یا حداقل تعدیل آن صورت گرفته است. برای رسیدن به این امر از رویکرد تحقیق کیفی و روش گراندد تیوری استفاده شده است، که ضمن بازسازی معنایی پیامدهای نگرش منفی بر زنان شهر اهواز با انجام مصاحبه های عمیق با 21 نفر از زنان 65-16 سال و نیز کارشناسان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در نهایت مدل پارادایمی نتایج حاصل از این پژوهش ارایه شد. برای رسیدن به این مدل و در تحلیل داده ها، 149 مفهوم، 29 مقوله ی محوری و 2 مقوله هسته ای به تفکیک 2 بعد جامعه پذیری جنسیتی و انتظارات برآورده نشده از زنان مشخص شد. در مدل نهایی، شرایط زمینه ای مانند بستر فرهنگی مردسالار، شرایط مداخله گر مانند تفکیک نامتعادل نقش و یا تقابل دنیای زنان با مردان که منجر به شکل گیری نگرش منفی به زنان می شود با تعامل هایی مانند تکیه بر الگوی رفتاری ظاهرگرایانه زنانه ، تغییر در ارزشهای خانواده، زیبایی ظاهری و پیامدهایی شامل ضعف خودباوری، ضعف انسانیت، عدم احساس امنیت و ارزشمداری زیبایی مشخص شدند.

  کلیدواژگان: نگرش منفی به زنان، جامعه پذیری زنان، انتظارات برآورده نشده، نگرش جنسیتی، ارزشمداری زیبایی
 • مرتضی باقری، علی زارعی، فریده اشرف گنجویی صفحات 2558-2569

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تعالی سازمانی بر اساس پنج عامل شخصیتی نیو (مطالعه موردی کارکنان وزارت ورزش و جوانان) طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بوده که داده های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. (890N=)؛ که تعداد 249 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل دو پرسشنامه استاندارد فرم کوتاه پنج عامل شخصیتی NEO- FFI (کاستا و مک کری،1998) و پرسشنامه تعالی سازمانی (مرسل و همکاران،1398) بود. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه اولیه 30 نفره برای پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نیو و تعالی سازمانی به ترتیب 94/0=α و 97/0= α گزارش شد. داده ها با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری از طریق نرم افزار SPSS23 و Amos18 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. اثر متغیرهای روان رنجورخویی(=-0/21،01/0≥P)، برونگرایی(=0/29،01/0≥P)، تجربه پذیری (=0/43،01/0≥P)، توافق پذیری (=0/69، 01/0≥P) و مسیولیت پذیری (=0/18، 01/0≥P) بر تعالی سازمانی معنا دار بود. در نتیجه از آنجا که تعالی سازمانی، خود تحت نفوذ عوامل پایه ای نظیر صفات شخصیت می باشد، لازم است در فرایند جذب و نیز آموزش های پیش و حین خدمت به این متغیرها نیز توجه جدی شود.

  کلیدواژگان: مدل ساختاری، تعالی سازمانی، شخصیت، کارکنان وزارت ورزش و جوانان
 • فرهاد صولتی فر، عبدالرضا برزگر، محسن عظیم دخت صفحات 2572-2585

  یکی از اصلیترین موضوعاتی که باعث شکل گیری بانک های مرکزی در کشورهای مختلف شد مسیله نیاز به نظارت بر موسسات مالی جهت حفظ ثبات این نظام بود. قوانین و شاخصهای مختلفی بدین منظور تدوین شد تا با ساماندهی رفتار موسسات مالی از بر هم خوردن ثبات این نظام جلوگیری شود. طبق اصل بیست ودوم از اصول محوری نظارت کمیته بال، ناظرین بانکی باید ابزارهای نظارتی مناسب در اختیار داشته باشند تا در صورت عدم بر آوردن الزامات احتیاطی و یا تخطی بانک ها از مقررات و یا به هر طریق دیگر که سپرده گذاران در معرض خطر قرار گیرند، نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. ابزارهایی که به منظور اعمال نظارت و برخورد با متخلفین، میتواند مورد استفاده بانک مرکزی قرار گیرد.این پژوهش از طریق مطالعات میدانی گردآوری گردیده است.یافته های پژوهشگر حاکی از آن است یکی از ابزارهای برخورد بانک مرکزی با بانک های متخلف، محروم کردن آنها از خدماتی است که بانک مرکزی ارایه میکند لذا این امر می تواند به عنوان یک راهکار در جهت جلوگیری از تخلف سایر بانک ها و موسسات مالی باشد.

  کلیدواژگان: بانک مرکزی، موسسات، مالی، نظارت، راهکار