درباره نشریه
eISSN:
2783-1329
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
سردبیر:
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
مدیرداخلی:
مطهره السادات رفیعی طباطبایی
سایت اختصاصی:
www.jhvmn.ir
کانال تلگرام:
jhvmn@
تلفن همراه:
09385313133
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
صاحب امتیاز
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei
.Ph.D, Private Law, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: private law
مدیر مسئول
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei
.Ph.D, Private Law, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: private law
سردبیر
دکتر سید حسام الدین رفیعی طباطبایی
دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کرج، ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei
.Ph.D, Private Law, Department of Law, Faculty of Law and Political Science, Karaj, Iran
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: private law
اعضای تحریریه
دکتر عباس پهلوان زاده
گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Pahlavanzadeh
Department of Law, Faculty of Law and Political Science
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Private Law
دکتر سید علیرضا هاشمی زاده کهنی
استادیار حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Seyyed Alireza Hashemizadeh Kahni
Assistant Professor, Private law
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Private Law
دکتر محمود عرفانی

دکتر رضا سیمبر
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor, department of Political Sciences and international relations
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر همایون مافی
دانشیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: تجارت بین الملل
Homayoun Mafi
Associate Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
دکتر پرویز باقری

Parviz Bagheri

دکتر فرزاد پارسا
دانشیار فقه شافعی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: فقه
Farzad Parsa
Associate Professor, Shafee jurisprudence
University of Kurdistan
دکتر اکبر ساجدی
دانشیار گروه معارف اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: فقه و اصول، معارف اسلامی، تفسیر قرآن
Akbar Sajedi
Associate Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر بهشید ارفع نیا
دانشیار گروه حقوق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Behshid Arfaa Nia
Associate Professor, Department of Low
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
دکتر ناصر قاسمی
استادیار
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Naser Ghasemi
Assistant Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر بابک پورقهرمانی
دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی،دانشکده علوم انسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
رشته تخصصی: حقوق کیفری وجرم شناسی-حقوق سایبری
Babak Pourghahramani
Associate Professor, Islamic Azad University, Maragheh Branch, Department of Law, Maragheh, Iran
Maraghe Branch, Islamic Azad University
Specialist: criminal law-cyber law
غلامعلی سنجری

Gholamali Sanjari

دکتر زهرا ساعدی

Zahra Saedi

مدیرداخلی
مطهره السادات رفیعی طباطبایی
گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Motahare Sadat Rafiee Tabatabaei
Department of Law, Faculty of Law and Political Science
Karaj Branch, Islamic Azad University
Specialist: Private Law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۹۱