فهرست مطالب

حقوق و مطالعات نوین - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1402)

نشریه حقوق و مطالعات نوین
سال چهارم شماره 4 (پیاپی 13، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/12/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدحسین خادمی آراسته* صفحه 1

  قاعده اتلاف، از جمله قواعد مشهور فقهی، در همه فرقه های مسلمین است و نسبت به آن اتفاق نظر وجود دارد. یکی از مهم ترین موجبات ضمان قهری که مورد استناد قرار گرفته، همین قاعده اتلاف است. اطلاق قاعده اتلاف، بیانگر این است هر کسی مال دیگری را تلف کند ضامن باشد و اشتباه در اتلاف در ظاهر قاعده بیان نگردیده است و از سویی هم چنانچه حقوق غیرمالی افراد مورد تلف واقع گردد؛ از ظاهر قاعده، قابل برداشت نیست؛ چرا که ظاهر قاعده تاکید بر تلف حقوقی مالی دارد. اما نباید به ظاهر قاعده توجهی کرد؛ چراکه با استفاده از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی ضرر زدن به هر حقی که انسان دارا می باشد، خواه مال باشد و خواه غیر آن ضمان آور است. یکی از حقوق غیرمالی انسان، جان و سلامتی می باشد که در کنار سایر حقوق قانونی از جمله اموال مورد احترام قانونگذار است. بنابراین با وجود اینکه تلف و صدمه بدنی وارد به افراد جزء حقوق مالی نیست؛ اما به موجب ماده 496 قانون مجازات اسلامی موجب ضمان و مسئولیت آور برای متلف است.

  کلیدواژگان: اثر، اشتباه، اتلاف، حقوق غیر مالی، صدمه بدنی
 • محمود مهدوی، محمد روح اللهی*، سید مهیار مروتی صفحه 2

  موسیقی هنر و محصولی حائز اهمیت در فرم ها و قالب های مختلف در دست بشر امروزی است. بررسی تاثیر موسیقی خشن بر رفتار انسان ها از جمله موضوعات مورد اهمیت در علوم مختلف مانند روانشناسی، علوم اجتماعی و جرم شناسی است. با توجه به فروانی ژانرهای موسیقی و الگو گرفتن جوانان از خوانندگان و تاثیری پذیری از آنان و یا تاثیر پذیری از خود موسیقی این ضرورت را ایجاد می کند تا به بررسی تاثیر موسیقی های خشن بر جوانان و نوجوانان از حیث افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات پرداخته شود. و این پرسش را به ذهن متواتر می کند که موسیقی خشن چه تاثیری بر افزایش حالت خطرناک دارد؟ در علم روانشناسی تحقیقاتی در رابطه تاثیر واژگان و همچنین تاثیر برخی از انواع موسقی بر ذهن افراد صورت گرفته است ولی در حوزه علم جرم شناسی به تاثیر موسیقی بر افراد و شخیت آن ها دست کم در کشور ایران پرداخته نشده از این رو پژوهش صورت گرفته به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی تاثیرات موسیقی های خشن بر افزایش حالت خطرناک و نمود این تاثیرات بر رفتار افراد به خصوص جوانان و نوجوان و بروز رفتار های پرخاشگرانه و خشونت آمیز پرداخته است. در این مطالعه،ابتدا تعریفی از حالت خطرناک، موسیقی و عناصر تشکیل دهنده آن ارائه شده است و سپس با توجه به نظریات مرتبط با خشونت در علم جرم شناسی و داده های گرفته شده از ازمایشات روانشناسان به تاثیر موسیقی خشن و متن ترانه های آن بر افزایش حالت خطرناک و رفتار خشونت آمیز پرداخته شده است.که نتیجه به دست آمده نشان از آن دارد که که موسیقی های خشن با داشتن ضربه های ریتمیک و سریع تر یا داشتن محتوای خشن، سبب افزایش حالت خطرناک در افراد شده و از این رو سبب بروز رفتارهای خشونت آمیز در آن ها می شود.

  کلیدواژگان: جرم شناسی فرهنگی، حالت خطرناک، رفتار خشونت آمیز، موسیقی خشن
 • امیررضا محمودی*، مریم بحر کاظمی صفحه 3

  پس از انعقاد صحیح یک قرارداد هوشمند، بحث شیوه انحلال آن در مجاری الکترونیکی مطرح می باشد. اعمال خیار در قرارداد های هوشمند باید با رعایت قاعده لاضرر انجام شود تا از ورود ضررو خسارت به دیگران جلوگیری کند. قراردادهای هوشمند، با اعمال خیارات قادر به انجام عملیات مختلف بر اساس شرایط محدوده ای مشخص، می شوند و به طرف های معامله امکان دسترسی به روش های مختلف برای اجرای قرارداد و تغییر شرایط آن را می دهد.به طور کلی، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به طرف های معامله امکان می دهد تا به صورت دقیق تر و مشخص تر شرایط معامله را تعیین کنند و بهبود قابل ملاحظه ای در عمل کرد و کارایی قراردادهای هوشمند ایجاد می کند و همچنین عدم اعمال خیارات باعث کاهش پایداری و زایل شدن انعطاف در قرارداد هوشمند می شود. هدف اصلی از اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند بهبود بخشیدن به فرآیند اجرای قرارداد و کمک به طرفین برای اینکه به صورت موثرتری از حقوق و تعهدات خود پیروی کنند.در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و پژوهشی به واکاوی اعمال خیارات و چالش های ناشی از آن در قراردادهای هوشمند خواهیم پرداخت. اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند به دلیل تاثیر بسیار زیادی که این اقدام بر اجرای قراردادها و روابط تجاری دارد باید از جهات مختلف بررسی و شفاف سازی شود.

  کلیدواژگان: خیارات، قرارداد هوشمند، اعمال خیارات در قراردادهای هوشمند، فسخ
 • یاشار طاهری*، جواد اسماعیلی صفحه 4

  امروزه، پدیدهی گردوغبار به یکی از جدیترین مسائل محیط زیستی پیش روی بشر تبدیل شده است. یکی از مهمترین این اثرات محیطی، تغییر کاربری اراضی و پوشش زمین بدون توجه به اثرات سوء آن بر منابع طبیعی می باشد. در سالهای اخیر پدیده گرد و غبار همراه با روند شتابان توسعه، صنعتی شدن، افزایش بی سابقه جمعیت و تغییر کاربری اراضی در استان خوزستان،تنشهای محیط زیستی را در این منطقه دو چندان کرده است. نتایج حاصل از این مطالعه، نشان داد که تغییرات کاربری اراضی در گسترش پدیده گرد و غبار و به تبع آن در خشک شدن تالاب در منطقه مطالعاتی، در سالهای اخیر بسیار موثر بوده است با توجه به این که هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تغییر کاربری در تشدید کانونهای گرد و غبارو مسئولیت مدنی دولت درقبال این موضوع می باشد . در نهایت می توان بیان کرد که از نظر زمانی رخداد گردوغبار در منطقه مورد مطالعه از روند افزایشی برخوردار شده است و این افزایش از سال 2008 به بعد قابل توجه است. افزایش اراضی بایر خاکی تحت تاثیر عوامل مختلف طبیعی و انسانی به همراه کاهش رطوبت خاک یکی از مهمترین دلایل ایجاد کانونهای داخلی گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، تنشهای محیط زیستی، تشدید کانون گرد و غبار، مسئولیت مدنی، تالاب
 • اعظم آریامنش*، اسماعیل شاهسوندی صفحه 5

  صدور قطعنامه 1963 راجع به فضا توسط مجمع عمومی و به تبع آن پیدایی واژه عرف آنی توسط پروفسور بین چنگ توجه حقوقدانان و قضات بین المللی را به عناصر تشکیل دهنده عرف بین الملل جلب نمود.عرف بین الملل کلاسیک برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیاز دارد اما عرف آنی صرفا وجود عنصر معنوی را برای تشکیل عرف کافی می داند.پس از طرح نظریه عرف آنی،طرفداران عرف آنی با این استدلال که شتاب تحولات بین المللی در زمینه های مختلف به ویژه فناوری خاصه عرصه فضا به سرعت در حال وقوع است شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با تحولات بین المللی را مطرح نموند.گروهی از حقوقدانان معتقد به عدم نیاز به رویه دولت ها (عنصر مادی) در طول زمان طولانی هستند اما طرفداران عرف آنی مانند چنگ معتقد هستند که به طورکلی عدم حضور عنصر مادی خللی در شکل گیری عرف بین الملل ایجاد نمی کند و در این زمینه به تحولات عرصه حقوق فضا،به استناد قطعنامه 1963 حقوق فضا و رای دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی در قضیه کوپرشکیج در کنار نظریه هایی مانند دفاع مشروع پیش دستانه استناد و عدم ضرورت وجود عنصر مادی را مطرح می کنند.آنچه مطرح است تردید دولت ها و حقوقدانان به حذف کامل عنصر مادی و تکیه صرف بر عنصر معنوی می باشد.این مقاله سعی دارد با نگاهی به رویه های قضایی و نظریه های موجود در زمینه عرف آنی به این سوال پاسخ دهد که آیا عرف آنی درصدد حذف عنصر مادی است یا عرف بین الملل همچنان برای شکل گیری به هر دو عنصر مادی و عنصر معنوی نیازمند است.مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری و سپس تحلیل شده است.

  کلیدواژگان: عرف آنی، نظریه های بین المللی، رویه قضایی بین المللی
 • عرفان رهائی* صفحه 6

  تجارت به صورت الکترونیک و در فضای مجازی هرچند می تواند پاسخگوی نیاز بشر امروز برای تجارت از راه دور و به شیوه ای گسترده تر باشد، اما این نوع از تجارت نیز مانند همتای سنتی خود خطرات و آسیب هایی را به دنبال داشت که بدون در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای جبران آن امکان جلب اعتماد و تمایل افراد برای استفاده از فضای سایبری به جای دنیای واقعی در تجارت وجود نداشت. از همین رو کشورهای مختلف اقدام به وضع قوانین در خصوص تجارت الکترونیک نموده و در آن مقرر داشتند که ایراد خسارت بر دیگری در فضای مجازی نیز موجب ایجاد مسئولیت مدنی برای وارد کننده ی خسارت می گردد. اما برای اینکه بتوان مقررات مربوط به این مسئولیت مدنی را به طور صحیح اجرا نمود ابتدا باید اقدام به شناخت مبانی و قواعد موجد این مسئولیت نمود. مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک برگرفته از قواعد فقهی و قواعد حقوقی بوده که در پژوهش حاضر با واکاوی قواعد فقهی مسئولیت مدنی در تجارت الکترونیک، به بیان مستندات آن پرداخته شده است. همچنین در این پژوهش نفوذ این مبانی و قواعد فقهی در مبحث تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، مسئولیت مدنی، خسارت، قاعده، فقه
 • علی رحیمی* صفحه 7

  هدف این تحقیق، با توجه به این دوگانگی ها و نیز تضادها و ناهمخوانی ها سیاسی و اجتماعی در تقابل بین سنت و مدرنیته، بررسی مشروعیت نظام سیاسی ایران بین رهبری در مقام مفهومی دینی و مذهبی و جمهوریت به عنوان مفهومی غربی و جدید برگرفته از نظام سیاسی غرب است که بعد از وقوع انقلاب اسلامی در کنار هم در قانون اساسی بازتاب یافته است. لذا؛ چالش ها و تضادهای فقهی - حقوقی مشروعیت بخشی حاکمیت مبتنی بر رهبری فقهی و جمهوریت مردمی در جمهوری اسلامی ایران، در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت وجود هر گونه ابهام در تعبیر از حق حاکمیت مردم، ضمن توجه به مجموعه قانون اساسی به عنوان یک سیستم ضرورت دارد؛ ابتدا جایگاه مردم به عنوان خالق قدرت سیاسی و مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی به عنوان محصول اراده ملت در نظر گرفته شود. در این فرض، مجموعه نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان مخلوق مردم، باید همواره تابع خالق خود، یعنی ملت باشد و بدین ترتیب، خالق قدرت سیاسی بطور اجتناب ناپذیر از حق حاکمیت کامل و یگانه برخوردار است. بر همین اساس، قانون اساسی حاکمیت یگانه را مورد شناسایی قرار داده است و حاکمیت دوگانه و محدود اصولا با اصل حق تعیین سرنوشت مردم سازگاری ندارد. اگرچه در سال های اخیر، حق حاکمیت مردم در عمل نادیده گرفته شده است و نهادهای چون شورای نگهبان در تلاش برای اسلامی کردن قوانین و نیز ممانعت از نیروهای مردمی در فرآیند تصمیم گیری و دست یابی به نهادهای کلیدی گام برداشته است، اما حاکمیت مردم با تفاسیر موجود در قانون اساسی، تفوق دارد.

  کلیدواژگان: مشروعیت، رهبری، حاکمیت مردم، قانون اساسی، موازین اسلامی
 • دانیال آذرپیوند* صفحه 8

  اشخاص حقیقی امروزه در حقوق بین الملل تا حدودی به طور مستقیم حضور پیدا کرده اند و به سبب همین حضور حقوقی به آنها تعلق گرفته است و مسولیت های نیز بر عهده آنها قرار داده شده. البته دارا شدن حق و مسولیت در عرصه بین المللی توسط افراد مستلزم آن است که آنان را تابع حقوق بین الملل هر چند به عنوان تابع منفعل بدانیم و هر چند که در این رابطه دیده گله های مخالفی وجود نیز وجود داشته و دارد اما رویه موجود در جامعه بین المللی امروزی جایگاه اشخاص حقیقی به عنوان تابع حقوق بین الملل را مورد شناسایی قرار داده است که اعمال و اجرای این حقوق و مسولیت های بین المللی خود گواهی این مدعا می باشد. آنچه این نوشته دنبال میکند آن است که این حقوق و مسولیت های بین المللی خود حقوق بین الملل را از بعد تاریخی بررسی کرده و تحولات مربوط به هریک از این موضوعات را از حیث مفهوم و ماهیت و ساز کارهای مربوط به هریک مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: اشخاص حقیقی، حق و مسئولیت، حق دادخواهی، مسئولیت جزایی، دیوان های کیفری
 • حدیث نوری لنجان نوکابادی* صفحه 9

  بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است. پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جایگاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است. نتایج این پژوهش مشخص می کند که در واقع زنان، فرهنگ سازان توسعه پایدار به شمار می‏آیند. حضور کارآمد و فعال زنان و نیز توانمندسازی آنها در چارچوب بهبود سطح زندگی، مشارکت در تصمیم‏گیری های کلان توسعه و دستیابی آنها به جایگاه برابر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونی‏ترین لایه‏های اجتماع نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینه‏های مازاد به طور غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعه آموزش دیده و با توجه مسئولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهای آینده، فرهنگ زیست محیطی نهادینه شود.

  کلیدواژگان: مشارکت، زنان، حقوق بین الملل، محیط زیست
 • زینب باقی* صفحه 10

  مسئولیت یعنی جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل شخصی ،که منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری شده باشد. ارکان مسئولیت شامل چهار رکن است: 1-زیان رسان (که در موضوع حاضر وکیل نام دارد)، 2- زیان دیده (که در موضوع حاضر موکل نام دارد)، 3- ورود زیان، 4- وجود رابطه سببیت بین زیان وارده و زیان رسان (مسبب ورود زیان). وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ،طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. مسئولیت قراردادی ،مسئولیت ناشی از عهد شکنی متعهد در هر قراردادی است. مسئولیت غیر قراردادی ،جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل غیر قراردادی شخصی است که فعل یا ترک فعل او منجر به لطمه زدن به حق شخص دیگری می گردد. مبانی اصلی مسئولیت مدنی وکیل 4فعل یا ترک فعل است.1- عدم رعایت مصلحت موکل ، 2- افشای اسرار موکل ، 3- امتناع از تقدیم حساب دوران وکالت 4- عدم استرداد اموال و اسناد موکل. لذا مبانی اصلی مسئولیت مدنی، در رفتار مادی قاضی، عبارتند از تقصیر قاضی و اشتباه قاضی.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، عقد وکالت، وکیل، قاضی
|
 • MohammadHossein Khademi Arasteh * Page 1

  The rule of waste is one of the famous jurisprudential rules in all Muslim Sects and there is a consensus regarding it. One of the most important causes of forced guarantee that is cited is the same rule of loss. The application of the rule of waste indicates that whoever wastes another`s property is a guarantor , and the mistake in the loss is not stated in the appearance of the rule , and on the ofter hand , if the non-financial rights of people are lost , it con not be removed from the rule. Because the appearance of the rule emphasizes the of financial rights. However, one should not pay attention to appearance of the rule, because by using Article 1 of the Civil Liability Law, harming any right that a person has , whether it is property or otherwise , is guaranteed. One of the non-financial human rights is life and health , wiche is respected by the legislator along with other legal rights, including property. Therefore, despite the fact that Physical loss and damage to people is not a matter of financial rights, but according to Article 496 of the Islamic Penal Code, it is a guarantee and responsibility for the person responsible for the damage.

  Keywords: Effect, Mistake, Waste, Non-Financial rights, Bodily harm
 • Mahmoud Mahdavi, Mohammad Rouhollahi *, Seyyed Mahyar Morovvati Page 2

  Music is an important art and product in different forms and formats in the hands of today's mankind. Investigating the impact of loud music on human behavior is one of the important topics in various sciences such as psychology, social sciences and criminology. Considering the abundance and expansion of music genres and young people taking examples from singers and being influenced by them or being influenced by music itself, it creates the necessity to investigate the impact of violent music on young people and teenagers in terms of increasing the dangerous state and appearance. These effects are discussed. And this question keeps coming to mind, what effect does violent music have on increasing the dangerousness? In the science of psychology, research has been done regarding the impact of words and also the impact of some types of music on people's minds, but in the field of criminology, the impact of music on people and their resilience has not been addressed, at least in Iran. The descriptive-analytical method has investigated the effects of violent music on increasing the dangerous state and the manifestation of these effects on the behavior of people, especially young people and teenagers, and the occurrence of aggressive and violent behaviors. In this study, first, a definition of the dangerous state, music and its constituent elements are presented, and then, according to the theories related to violence in criminology and the data taken from psychologists' experiments, the impact of violent music and its lyrics on The increase of dangerous state and violent behavior has been discussed. The result shows that violent music with faster rhythmic beats or having violent content causes an increase in dangerous state in people and hence causes Violent behavior occurs in them.

  Keywords: Cultural Criminology, dangerous situation, violent behavior, violent music
 • Amirreza Mahmoudi *, Maryam Bahrekazemi Page 3

  After the correct conclusion of a smart contract, the discussion of how to dissolve it in electronic channels is discussed. The exercise of options in smart contracts must be done in accordance with the rule of harmlessness in order to prevent harm and damage to others. Smart contracts, by exercising options, are able to perform various operations based on certain limited conditions, and it gives the parties of the transaction access to different methods for executing the contract and changing its conditions. In general, exercising options in smart contracts allows the parties of the transaction to It allows to determine the terms of the transaction in a more precise and specific way and creates a significant improvement in the performance and efficiency of smart contracts, and also the lack of options reduces the stability and loss of flexibility in the smart contract. The main purpose of exercising options in smart contracts is to improve the contract implementation process and help the parties to comply with their rights and obligations more effectively. In this article, using the library and research method, to analyze the exercise of options and the resulting challenges. We will pay for it in smart contracts. Exercising options in smart contracts should be investigated and clarified from different aspects due to the huge impact this action has on the execution of contracts and business relationships.

  Keywords: options, smart contract, exercising options in smart contracts, Termination
 • Yashar Taheri *, Javad Esmaeili Page 4

  Today, the phenomenon of dust has become one of the most serious environmental issues facing mankind. One of the most important of these environmental effects is the change of land use and land cover regardless of its adverse effects on natural resources.In recent years, it has been very effective, considering that the main purpose of the research is to investigate the effects of change of use in intensifying dust centers and the government's civil responsibility towards this issue. Finally, it can be stated that the occurrence of dust in the study area has been increasing over time and this increase is significant from 2008 onwards. In recent years, it has been very effective, considering that the main purpose of the research is to investigate the effects of change of use in intensifying dust centers and the government's civil responsibility towards this issue. Finally, it can be stated that the occurrence of dust in the study area has been increasing over time and this increase is significant from 2008 onwards. The increase of barren lands under the influence of various natural and human factors along with the decrease of soil moisture is one of the most important reasons for the creation of internal centers of dust in the study area.

  Keywords: Land Use Stresses, Intensification of Dust Focus, Civil Liability, wetland
 • Azam Aryamanesh *, Esmaeil Shahsavandi Page 5

  The issuance of the 1963 resolution on space by the General Assembly and, accordingly, the discovery of the term "immediate custom" by Professor Bincheng drew the attention of international lawyers and judges to the elements that make up international custom. Classical international custom needs both material and spiritual elements to form, but Ani custom considers only the existence of a spiritual element to be sufficient for the formation of custom. After proposing the theory of Ani custom, supporters of Ani custom with the argument that the acceleration of international developments in various fields, especially technology, especially in the field of space, is happening rapidly, the formation of legal rules related to brought up the international developments. A group of jurists believe that there is no need for the procedure of the governments (material element) over a long period of time, but supporters of Ani custom such as Cheng believe that in general the absence of a material element does not create a problem in the formation of international custom and in this context They point to the developments in the field of space law, referring to the 1963 resolution of space law and the judgment of the International Criminal Court of Yugoslavia in the case of Kupershkij, along with theories such as preemptive legitimate defense and the lack of necessity for the existence of a material element.The material element is based solely on the spiritual element.This article tries to answer the question of whether the international custom is trying to eliminate the material element or the international custom is still trying to form both elements by looking at the judicial procedures and existing theories in the field of Ani custom.Material and spiritual elements are needed. The content of this article has been collected and then analyzed in a library method.

  Keywords: Instant custom, international theories, International Jurisprudence
 • Erfan Rahaee * Page 6

  Electronic commerce in the world of social networking can broadly fulfill the needs of long distance business, but this kind of business can also be harmful just like its traditional counterpart, which without executive guarantee to compensate such an issue, there would not be the possibility to gain trust and attention of people to use it for businesses instead of the real world means. Therefore, various countries have attempted to pass rules regarding electronic commerce and enacted that، causing damage to others in cyber space also leads to civil liability for the one who has done so. In order to properly enforce the regulations related to civil liability, effort must be made to study the causal basics and principles. Civil liability in electronic commerce is derived from juristic and legal rules, and in the present study with the analysis of juristic rules in civil liability regarding electronic commerce, the documentation has been discussed. The influence of these principles and the juristic rules in the field of electronic commerce have also been talked about.

  Keywords: Electronic Commerce, Civil Liability, Damage, principles, Jurisprudence
 • Ali Rahimi * Page 7

  The aim of this research is to investigate the legitimacy of Iran's political system between leadership as a religious and religious concept and republicanism as a western and new concept derived from the system It is the western politics that has been reflected in the constitution after the Islamic revolution. so; The challenges and jurisprudential-legal contradictions of legitimizing governance based on jurisprudence and people's republic in the Islamic Republic of Iran are examined in this research. The results of this research show that if there is any ambiguity in the interpretation of the people's right to sovereignty, it is necessary to pay attention to the constitution as a system; First, the position of the people as the creator of political power and the system of the Islamic Republic of Iran and the constitution should be considered as the product of the nation's will. In this assumption, the system of the Islamic Republic of Iran, as a creation of the people, must always be subject to its creator, that is, the nation, and thus, the creator of political power inevitably has the right of full and sole sovereignty. Based on this, the constitution has recognized the single sovereignty and dual and limited sovereignty is fundamentally incompatible with the principle of people's right to self-determination. Although in recent years, the people's right to sovereignty has been ignored in practice and institutions such as the Guardian Council have taken steps to Islamize the laws and also hinder the people's forces in the decision-making process and access to key institutions, but the people's sovereignty with The interpretations in the constitution prevail.

  Keywords: Legitimacy, Leadership, people's sovereignty, Constitution, Islamic standards
 • Danial Azarpeivand * Page 8

  Today, natural person have appeared directly in the international law to some extent, and bue to this presence, leyal rights have been assigned to them and responsibilities have been placed on them,of course, having rights and responsibilities in the international arena by individuals requires that we consider them subject to international law, even though they are passive subjects and although there have been and still are opposing views in this regard, it is the countries practice the society. today international community has recognised the status of natural person as subjects of in international law, and the application and implementation of these international rights and responsibilities in proof of this claim what this article floors is to examine these rights and responsibilities related to in dividuals in international law from a historical perspective and the development to each of these issues in therms of the concept, natural and mechanism related to each case.

  Keywords: natural person, rights, responsibilities, rights to sue, Criminal Liability
 • Hadis Nouri Lanjan Noukabadi * Page 9

  Examining the efforts of the United Nations, in the two areas of increasing women's rights and protecting the environment, shows the great importance of women's participation in the international arena. Giving a role to women and their non-governmental organizations in protecting the environment and achieving sustainable development is very important, and for this reason, various international documents have recognized the participation of these actors. The upcoming research seeks to study the position of women in a part of public international law, i.e. the branch of international environmental law, and wants to show international transformations about the participation of women, as one of the important and vital players in international environmental law. is life The results of this research show that women are actually the creators of sustainable development culture. The efficient and active presence of women as well as their empowerment in the framework of improving the standard of living, participation in major development decisions and their achievement of an equal position in the light of economic and social growth as well as the education of environmental issues makes the process of education and as a result Environmental protection has penetrated to the innermost layers of society and without incurring excess costs, many members of the society have been indirectly educated, and considering the multifaceted responsibility of women and their role in educating future generations, environmental culture be institutionalized.

  Keywords: Participation, Women, International Law, environment
 • Zeinab Baghi * Page 10

  Liability means compensation for damage caused by a person's act or omission, which has resulted in harming the rights of another person. The pillars of responsibility include four pillars: 1- the person causing the damage (who is called the lawyer in the present case), 2- the victim (who is called the client in the present case), 3- the occurrence of the loss, 4- the existence of a causal relationship between the damage and the loss. Conductor (causing losses). Power of attorney is a contract by which one of the parties appoints the other party as his representative to do something. Contractual responsibility is the responsibility resulting from breach of promise by the obligee in any contract. Non-contractual liability is the compensation for damages caused by the non-contractual act or omission of a person whose act or omission leads to harming the rights of another person. The main bases of the lawyer's civil liability are 4 acts or omissions. 1- Failure to respect the interests of the client, 2- Disclosure of the client's secrets, 3- Refusal to submit an account during the period of representation, 4- Failure to return the property and documents of the client. Therefore, the main bases of civil responsibility in the material behavior of the judge are the judge's fault and the judge's mistake.

  Keywords: Civil Responsibility, attorney contract, Lawyer, Judge