درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه گنبد کاووس
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل طهماسبی
سردبیر:
دکتر بهزاد قنسولی
کارشناس:
عارف جزایری
سایت اختصاصی:
cals.gonbad.ac.ir
تلفن:
017-33263664
نشانی:
گنبدکاووس، خیابان شهید فلاحی، دانشگاه گنبدکاووس، دفتر مجلات دانشگاه گنبد کاووس
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/03
مدیر مسئول
دکتر ابوالفضل طهماسبی
استادیار رشته علوم مرتع- گروه مرتع و آبخیزداری- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه گنبد کاووس
رشته تخصصی: مرتعداری
Abolfazl Tahmasebi
Assistant Professor, Rangeland and watershed management
Gonbad Kavous University
Specialist: Range
سردبیر
دکتر بهزاد قنسولی
استاد ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behzad Ghonsooly
Professor, English
Ferdowsi University of Mashhad
اعضای تحریریه
دکتر بلقیس روشن
استاد زبانشناسی، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبانشناسی
Belghis Rovshan
Professor, Linguistics
Payame Noor University
دکتر علیرضا جلیلی فر
استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: زبان شناسی کاربردی، زبان انگلیسی، تجزیه و تحلیل کلام و متون آکادمیک
Ali Reza Jalili Far
Professor Faculty of Literature and Humanities
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Applied Linguistics, English language, Analyzing theology and academic texts
دکتر رحمان صحراگرد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Rahman Sahra Gard
Professor
University of Shirazu
Specialist: Applied Linguistics
دکتر محمدحسن تحریریان
استاد تمام زبانهای خارجی
دانشگاه شیخ بهایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Mohammad Hassan Tahririan
Full Professor, English
Sheikh Bahaei University
Specialist: TEFL, Applied Linguistics
دکتر امیررضا وکیلی فرد
دانشیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: آموزشکاوی زبان دوم
Amir Reza Vakili Fard
Associate Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: Second language learning
Peter Freebody

Moses Samuel

Ryuko Kubota

Yew Lie Koo
Yew Lie Koo

Jonathan Newton

کارشناس
عارف جزایری

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱
تعداد عناوین درج شده:
۷
تعداد مطالب دارای متن
۷