درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (الکترونیکی)
وضعیت انتشار:
هنوز شماره ای از نشریه منتشر نشده است.
صاحب امتیاز:
انجمن گیاهان دارویی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مسعود نجف نجفی
سردبیر:
دکتر رسول کدخدایی
مدیرداخلی:
دکتر نسیم رئوفی
سایت اختصاصی:
ngr.areeo.ac.ir
نشانی:
مشهد، بزرگراه شهید سلیمانی (شهید کلانتری)، بین میدان تلویزیون و جهاد، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
تلفن:
051-35425389
تاریخ به‌روزآوری: 1402/02/17
مدیر مسئول
دکتر مسعود نجف نجفی
دانشیار گروه صنایع غذایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
Masoud Najaf Najafi
Associate Professor, , Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO
Specialist: Food Technology
سردبیر
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
اعضای تحریریه
دکتر کامبیز جهان بین

دکتر فرامرز خداییان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Faramarz Khodaiyan
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Food Science and Technology
دکتر سلیمان عباسی
استاد تمام آزمایشگاه کلوییدهای غذایی و ریولوژی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: کلوئیدهای غذایی رئولوژی، فناوری نانو، علوم و صنایع غذایی
Soleiman Abbasi
Full Professor, Food Colloids and Rheology Lab
Tarbiat Modares University
Specialist: Rheology Food Colloids, Nanotechnology, Food Science and Technology
دکتر محمدحسن عصاره
استاد موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع
رشته تخصصی: سلول های گیاهی، کشت بافت، بذر و نهال، بیوتکنولوژی
Mohammad Hasan Asareh
Professor of Forests and Rangelands Research Institute Research Institue of Forests and Rangelands
Specialist: Plant cell, Tissue culture, Seed and seedlings, biotechnology
دکتر بابک قنبرزاده
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Babak Ghanbar Zadeh
Professor Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture,
University of Tabriz
Specialist: Food Science and Technology
آرش کوچکی
گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: تکنولوژی و بیوفیزیک مواد غذایی
Arash Koocheki
Department of Food Science and Technology,
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Technology
جعفر میلانی
استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
Jafar Milani
Professor, food science
Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
دکتر علی نصیرپور

مدیرداخلی
دکتر نسیم رئوفی