بررسی مقایسه ای باکتریولوژیک و پاتولوژیک بین رحم های گاو و گاومیش درمنطقه اهواز- ایران

چکیده:
زمینه مطالعه

عفونت ‌‌های باکتریایی رحم عامل و مسئله مهم درمدیریت تولید است.

هدف

بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین عوامل باکتریایی در رحم گاو و گاو میش و مقایسه آنان در منطقه اهواز بوده است.

روش کار

‌ ‌در بررسی 138 و رحم گاو و 101 رحم گاو میش بعد از ثبت ضایعات ماکروسکوپیک بابرش دادن از مسیر گردن جهت آزمایشات میکروبیولوژیکی نمونه برداری انجام گرفت سپس نمونه‌ها درفرمالین 10% ثابت شدند و به روش پارافین مقاطع به ضخامت 6 میکرون تهیه و بعد از رنگ آمیزی با هماتوکسیلین و ائوزین ضایعات پاتولوژیک ثبت گردید. در نهایت یافته‌های میکروبیولوژیک هر نمونه با ضایعات پاتولوژیک خودش مقایسه و مطابقت گردید.

نتایج

شامل آندومتریت در 4 گروه طبقه‌بندی گردید. طبقه بندی اول 39 گاو (19/69)%، 36 گاومیش(28/8)%،طبقه بندی دوم 37 گاو(18/68)%، 28 گاومیش (22/4)% طبقه بندی سوم 23 گاو 61/(11)%، 22 گاومیش(17/6)%،طبقه بندی چهارم 17 گاو (8/58)%، 5 گاومیش (4.)% متریت حاد (9 گاو، 1 گاومیش)،متریت مزمن 4 گاو(2/02)%، 3 گاومیش(4/2)%،متریت گرانولوماتوزی 1 گاو(0/5)%، 1 گاومیش(0/5)%،پری متریت 6 گاو(3/3)%، 2 گاومیش(1/6)%،پیومتر 1 گاومیش(0/5)% کیست‌های خارجی 1 گاومیش (0/8)% همانژیوم 1گاو(0/5)%، 1 گاومیش(0/8.)% درمجموع 40 نمونه از رحم‌ها در گاو دارای کشت مثبت باکتریایی بودند و در 42 نمونه از رحم گاو میش‌ها باکتری جدا گردید طیف وسیعی از باکتری‌ها شامل کورینه باکتریوم،اشرشیاکلی، استافیلوکوک، استرپتوکوک، سالمونلا، پروتئوس، پاستورلا مشخص گردید.

نتیجه‌گیری‌ نهایی

عفونت پنهان وجود دارد و ضررهای اقتصادی ناشی از آن در چرخه تولید، با بررسی کلینیکی پاراکلینیکی در این ناحیه می‌تواند حداقل باشد.‌

زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p1005255 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!