بررسی چند شکلی نشانگر های ریزماهواره ایBM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر شناسایی میزان پلی مورفیسم در نشانگر های ریزماهواره ای BM6444، INRA135 و oarhh35 مرتبط با ژن اینهیبین در گوسفند سنجابی بود. برای این منظور به طور تصادفی از 100 راس (78 میش و 22 قوچ) ایستگاه تحقیقات دامپروری مهرگان کرمانشاه خونگیری به عمل آمد. با استفاده از روش نمکی بهینه یافته نمونه های DNA استخراج شدند. از واکنش زنجیره ای پلی مراز و جفت آغازگرهای اختصاصی جایگاه های ریز ماهواره ای برای تکثیر قطعه های مورد آزمایش استفاده گردید. در این آزمایش برای شناسایی ژنوتیپ های حاصل از روش رنگ آمیزی نیترات نقره و ژل پلی اکریل آمید با درصدهای مختلف برای هر نشانگر استفاده گردید. ژنوتیپ های مشاهده شده به کمک نرم افزارهای Popgene نسخه 32/1 و Cervus نسخه 2 آنالیز گردیدند. نتایج نشان دادند که نشانگر BM6444چند شکل بوده و 4 آلل و 4 ژنوتیپ به ترتیب با فراوانی های (12/0D:، 31/0C:، 38/0B:، 18/0A:) و (38/0BC:، 12/0AB:، 18/0CD:، 32/0AD:) را در بر می گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر در این جایگاه به ترتیب 62/0 و 42/3 بودند. برای نشانگر ریز ماهوارهای INRA135، 6 آلل با فراوانی های (19/0F:، 11/0E:، 09/0D:، 21/:0C، 25/0B:، 21/:0A) و سه ژنوتیپ با فراوانی های (42/0AB:، 27/0CD:، 29/0 BD:) مشاهده گردید. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر در این جایگاه به ترتیب 72/0 و 21/5 بودند. در ریزماهواره oarhh35 نتایج نشان دادند که این نشانگر نیز چند شکل بوده و 3 آلل با فراوانی های (42/0C:، 28/0B:، 29/0A:) و دو ژنوتیپ با فراوانی های (68/0BC:، 32/0AB:) را در بر می گیرد. شاخص چندشکلی (PIC) و تعداد آلل های موثر برای oarhh35 نیز به ترتیب 71/0 و 48/2 بودند.
زبان:
فارسی
صفحه:
85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1011729 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!