اثر پراکسید هیدروژن و ملاتونین بر بلوغ هسته ای اووسیت در شرایط برون تنی

پیام:
چکیده:
هدف
هدف از این مطالعه بررسی اثر غلظت های مختلف ملاتونین در کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از هیدروژن پراکسید بر بلوغ هسته ای اووسیت های نابالغ گوسفند بود.
مواد و روش ها
تخمدان ها از کشتارگاه جمع آوری و استحصال اووسیت به روش استاندارد انجام گرفت، کشت اووسیت ها در الف: TCM199 به علاوه 10 درصد FBS، 5 میکرو گرم در میلی لیتر FSH، 01/0 واحد بین المللی در میلی لیتر LH، 100 واحد بین المللی در میلی لیتر پنی سیلین و 100 واحد بین المللی در میلی لیتر استرپتومایسین، ب: الف + H2O2300 میکرو مولار با دمای 5/38 درجه سانتی گراد، پ: ب + 1 میکرو مولار ملاتونین و ت: ب + 10 میکرو مولار ملاتونین انجام شد.
نتایج
این مطالعه نشان داد که H2O2، بلوغ هسته ای را بطور معنی داری (05/0P<) نسبت به گروه کنترل کاهش می دهد (7/14در مقابل 9/84). ملاتونین با غلظت صفر، 1 و 10 میکرو مولار توانست هنگام تنش اکسیداتیو میزان اووسیت هایی که به متافاز-2 می رسند را افزایش دهد (به ترتیب 7/14 در مقابل 29/43 و 12/54)، اما با افزایش غلظت ملاتونین از 1 به 10 میکرو مولار، تاثیر معنی داری روی بلوغ اووسیت ها نداشت.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که ملاتونین هنگام تنش اکسیداتیو بلوغ آزمایشگاهی اووسیت های گوسفند را بهبود می بخشد.
زبان:
فارسی
صفحه:
387
لینک کوتاه:
magiran.com/p1020570 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.