بررسی خواص ضداکسیدانی و ضد میکروبی و انجام مطالعات فیتوشیمیایی اولیه بر روی یک گونه نادر گیاهی از خانواده آنوناسه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه استفاده از فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در یافتن ترکیبات نوین با خواص ضد میکروبی و ضد اکسیدانی مورد توجه می باشد. با نظر به این موضوع در این مطالعه اثرات ضد میکروبی و ضد اکسیدانی گیاه دارویی اواریا گراندی فلورا مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

مواد و روش کار

اثر ضد میکروبی فراکسیون های هگزانی، کلروفرمی و اتانولی گیاه اواریا گرندی فلورا با به کارگیری روشDisc Diffusion مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در این مطالعه از روش DPPH assay جهت سنجش ظرفیت مهارکنندگی رادیکال آزاد فراکسیون های مختلف بهره گرفته شد و جهت کنترل و مقایسه و تکمیل مطالعات آزمون فیتوشیمیایی مقدماتی انجام پذیرفت.

یافته ها

نتایج این بررسی نشان داد که جزء های اتانولی پوست ساقه و برگ گیاه اواریا گرندی فلورا دارای بیشترین درصد پلی فنول و فلاوونوئید می باشند. همچنین این دو جزء در غلظت disc/mg 2 دارای بالاترین خصلت مهاری علیه باسیلوس سرئوس و استاف ارئوس می باشند. این فراکسیون ها در میان تمامی نمونه های تست شده در غلظت µg/ml 100 بالاترین درصد فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد به ترتیب با مقادیر %95/32و % 86/38از خود نشان دادند.

نتیجه گیری

نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیبات پلی فنولی و فلاونوئیدی در گیاه اوریا گراندی فلورا نقش عمده ای را بر عهده دارند که این امر مطالعات بیشتری جهت جداسازی و خالص سازی ترکیبات موثره این گیاه را می طلبد

زبان:
فارسی
صفحه:
113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1021553 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!