بررسی وضعیت کیفیت فیزیکو شیمیایی و میکروبی آباستخرهای شنای شهر یزد

چکیده:
مقدمه
عدم رعایت ضوابط بهداشتی و گندزدایی مناسب آب و محیطاستخرهای شنا در بروز مشکلات بهداشتی و انتقال بیماری های عفونی به شناگران موثر است. هدف از این تحقیق، بررسی جامع آباستخرهای شنای شهر یزد و مقایسه نتایج آنها با استانداردهای ملی بوده است.
روش بررسی
در این تحقیق از 11استخر شنای سرپوشیده فعال شهر یزد، به صورت سرشماری نمونه برداری شد و پارامترهای درجه حرارت، pH، میزان کلر باقیمانده، کدورت، قلیاییت، سختی، جمعیت باکتری های هتروتروف، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا، استرپتوکوک مدفوعی و کلیفرم مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری طی 3 ماه هر دو هفته یکبار انجام و نمونه ها مطابق با روش های استاندارد آزمایش شد.
نتایج
در این تحقیق، میزان pHدر 73/84، کلر آزاد باقیمانده در 18/44، کلر ترکیبی در 45/72، قلیاییت در 82/19، کدورت در 36/86، سختی در 18/57 و دما در 73/13 درصد نمونه ها مطلوب بود. باکتری استرپتوکوک مدفوعی، در آب هیچ یک ازاستخرها مشاهده نشد و جمعیت باکتری های هتروتروف، استافیلوکوک اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و کلیفرم مدفوعی به ترتیب در 73/56، 27/93 و 36/79 و 45/91 درصد موارد مطلوب بوده است. آنالیز آماری داده ها نشان داد بین جمعیت باکتری های هتروتروف و کدورت آب رابطه مستقیم وجود دارد.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج، شاخص های جمعیت باکتری هتروتروف و همچنین قلیاییت و دما کمترین تطابق را با استاندارد دارند که نشان دهنده ضرورت پایش مداوم شاخص های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب و همچنین کنترل وضعیت فیلتراسیون و گندزدایی آباستخر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
340 -349
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038747 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!