فراتحلیل اثربخشی درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس

چکیده:
مقدمه
اختلال وسواس اختلالی مزمن است که بر روابط درون فردی و بین فردی تاثیر می گذارد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از یکی از شیوه های نوین پژوهش، تحت عنوان «فراتحلیل»، به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهش های انجام شده در کشور ایران، در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس انجام شده است. درمان شناختی رفتاری با فراهم سازی شواهد تجربی، درمان موثری برای وسواس شناخته شده است.
روش بررسی
در پژوهش حاضر، 12 پژوهش انجام یافته در مراکز پژوهشی کشور، در زمینه مطالعات مرتبط با تاثیر درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس گردآوری و از میان آنها 10 پژوهش که قابلیت بررسی داشت، برای فراتحلیل انتخاب شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار فراتحلیل جامع صورت گرفت.
نتایج
با بهره گیری از روش ترکیب اندازه اثر به روش«اشمیت و هانتز» مشخص شد که درمان شناختی-رفتاری در درمان بیماران مبتلابه اختلال وسواس می تواند، تاثیرگذار باشد. میانگین اندازه اثر درمان شناختی- رفتاری در درمان مبتلایان به اختلال وسواس در زنان و مردان، معادل 63/1، مثبت و معنی دار(01/0P<) مشخص گردید.
نتیجه گیری
یافته های پژوهش حاضر مشخص می کند که درمان شناختی- رفتاری در درمان بیماران مبتلا به اختلال وسواس موثر است. از این یافته ها می توان در راستای برنامه ریزی درمانی و مداخلات بالینی بهره جست.
زبان:
فارسی
صفحات:
396 -405
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038774 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!