تاثیر نباتات پوششی و تاریخ های کاشت آنها در انواع خاک ورزی ها بر روی کنترل علف های هرز کشت ذرت

چکیده:
تلفیق شخم های کاهش یافته با زراعت نباتات پوششی ممکن است بر حسب شرایط مختلف، میزان و تعداد علف های هرز کشت گیاه اصلی را، کاهش داده یا کنترل کنند. یکی از جنبه های مثبت محصولات پوششی با باکارگیری انواع شخم، کاهش میزان علف -های هرز می باشد. در این راستا در دو زمین زراعی جداگانه، دو طرح بصورت فاکتوریل دو عاملی، شامل عامل اول محصولات پوششی شامل: شاهد (بدون پوشش گیاهی)، ماشک گل خوشه ای، شبدر ایرانی و چاودار و عامل دوم سه نوع تاریخ کاشت گیاهان پوششی در شخم حداقل یا سطحی با دیسک و شخم معمولی با گاوآهن برگردان دار بصورت جداگانه اجرا و ذرت به عنوان گیاه اصلی کشت شد. نتایج نشان داد که وزن خشک و تعداد علف های هرز به ویژه برای وجین اول در شخم حداقل برای ماشک گل خوشه ایو شبدر ایرانی نسبت به تیمارهای چاودار و شاهد بطور معنی دار کاهش یافت. علف های هرز تاج خروس، سلمه تره، قیاق و توق که در زراعت ذرت منطقه غالب هستند توسط ماشک، شبدر ایرانی و چاودار در شخم حداقل از نظر تعداد، کاهش معنی دار نسبت به شاهد داشتند ولی از نظر مجموع وزن خشک کل علف های هرز، ماشک و شبدر ایرانی در خاک ورزی حداقل نسبت به چاودار و شاهد بطور معنی دار از وزن خشک کل پایین تری برخوردار شدند. در نتایج آزمایش شخم معمولی با وجود کاهش معنی دار وزن خشک کل و تعداد علف های هرز در تیمار گیاهان پوششی نسبت به شاهد، کمترین وزن و تعداد، بر عکس شخم حداقل، در تیمار چاودار پوششی (ولی غیر معنی دار) مشاهده گردید. در این نوع شخم وزن خشک و تعداد کل علف های هرز نیز در تیمار چاودار روند کاهشی نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1070691 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.