بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب از ابعاد مختلف عملکرد پزشک خانواده

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

نظام مراقبت سلامت در کشورهای مختلف با تاثیرپذیری از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهت ارایه خدمات سلامت از قبیل: پیشگیری، درمان و بازتوانی به آحاد مردم به شکل های متفاوت سازماندهی می شود. سلامت و امنیت جز حقوق اولیه هر یک از افراد جامعه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایتمندی افراد مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی روستایی انجام گردیده است.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به منظور بررسی میزان رضایتمندی روستاییان شهرستان داراب استان فارس انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست خود ساخته دو بخشی بود که بخش اول شامل مشخصات فردی و بخش دوم حاوی 20 گویه بررسی رضایتمندی از عملکرد پزشک خانواده در جنبه های مختلف بود. جهت تعیین نمونه از روش چند مرحله ای نمونه گیری خوشه ایاستفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری و استنباطی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج

در این مطالعه 100 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که اکثریت زن، متاهل و در محدوده سنی 39- 30] میانگین (3/5) 42/30 سال[بوده اند. میزان رضایت کل به طور میانگین 47/9 درصد «خیلی زیاد»، 04/20 درصد «زیاد»، 09/33 درصد «متوسط»، 12/15 درصد «کم» و 28/22 درصد «خیلی کم» بوده است. در هیچ کدام از موارد بیشتر افراد رضایت حداکثری را از خدمات ابراز نکرده اند.

بحث و نتیجه گیری

تخصیص منابع و امکانات بیشتر، برنامه ریزی های آموزشی برای افزایش مهارت پزشکان و پرسنل، برگزاری دوره های آموزشی در سطح روستاها جهت آشنایی با اهداف برنامه پزشک خانواده، نظارت دقیق بر کیفیت خدمات پزشکان و فراهم کردن شرایط بیتوته پزشکان جهت در دسترس بودن آن ها، سبب افزایش رضایتمندی عموم از این برنامه مهم ملی خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
193 -198
لینک کوتاه:
magiran.com/p1074367 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.