بررسی آلودگی تخم های قزل آلای رنگین کمان ایرانی و خارجی به ویروس های نکروز عفونی مراکز خون ساز، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسیو نکروز عفونی لوزالمعده: یک مطالعه مقطعی

چکیده:
زمینه مطالعه
بیماری های نکروز عفونی مراکز خون ساز()IHN، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS)‎ و نکروز عفونی لوزالمعده (IPN)‎ از جمله بیماری های ویروسی مهم آزاد ماهیان پرورشی به شمار می روند که منجر به بروز تلفات گسترده در بین آنها می شوند.
هدف
تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت آلودگی ویروس های فوق در تخم های چشم زده ایرانی و خارجی و میزان پراکنش این ویروس ها در بین مزارع تکثیر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
روش کار
از این رو سه شهرستان فارسان، کوهرنگ ولردگان انتخاب و در هر شهرستان نمونه گیری از سه مرکز تکثیر صورت پذیرفت. از هر مزرعه نیز به طور تصادفی 20 عدد تخم (سبز یا چشم زده) برداشت نموده و با قرار دادن در لوله های درب دار استریل، پس از ثبت برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، جهت ردیابی مولکولی ویروس های فوق با تست Reverse Transcriptase-PCR به مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ارسال شد.
نتایج
طی این تحقیق 3‎/23 % تخم های مورد مطالعه آلوده و 7‎/76% آنها غیر آلوده بود. میزان آلودگی نیز در ویروس های IPN، IHNو VHS به ترتیب 5‎/12 ‚10 و83‎/0 % بود. شهرستان فارسان با 15‎/19% بیشترین و شهرستان های لردگان و کوهرنگ با 33‎/3 و 83‎/0 % کمترین میزان آلودگی را در بین مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. همچنین در مقایسه میزان آلودگی تخم ها بر اساس منبع ایرانی یا خارجی بودن آنها، میزان آلودگی در تخم های ایرانی 20% و در تخم های خارجی 33‎/3% بود.
نتیجه گیری نهایی: نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان از آلودگی نسبی تخم های چشم زده قزل آلای رنگین کمان به ویروس های بیماریزای فوق و توجه به اهمیت همه گیرشناختی آن در بین مزارع پرورشی آن استان و سایر استان های کشور دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
393
لینک کوتاه:
magiran.com/p1075352 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!