فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال شصت و هفتم شماره 4 (پیاپی 272، پاییز 1391)
 • سال شصت و هفتم شماره 4 (پیاپی 272، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فاطمه اکرمی مهاجری، علی میثاقی، افشین آخوند زاده بستی، حمیدرضا قیصری، علیرضا خسروی، حسن گندمی، هادی ابراهیم نژاد صفحه 307
  زمینه مطالعه
  توجه وعلاقه فزاینده به جایگزینی نگهدارنده های شیمیایی با انواع طبیعی منجر به انجام مطالعات زیادی بر روی اسانس ها وعصاره های گیاهی شده است.
  هدف
  هدف از این مطالعه، ارزیابی اثراسانس بر روی رشد، درصد مهار رشد و مورفولوژی پنی سیلیوم سیترینوم می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه اثر غلظت های مختلف اسانس آویش شیرازی روی رشد، اسپورزایی و مر فولوژی کپک پنی سیلیوم سیترینوم مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  تمام غلظت های مورد بررسی دارای اثر معنی داری برروی رشد و اسپورزایی پنی سیلیوم سیتر ینوم بودند. میزان MIC و MFC، ppm400 به دست آمد. در بررسی میکرو سکوپ الکترونی، اسپورزایی شدید گروه کنترل در مقابل اسپورزایی اندک گروه تیمار مشاهده شد. هم چنین در گروه تیمار تغییرات مرفولوژی شامل چین خوردگی و فرو رفتگی سطح و از بین رفتن شفافیت و یکنواختی سطح هایف مشاهده شد.
  نتیجه گیری نهایی: به طور کلی چنین نتیجه گیری می شود که اسانس آویشن شیرازی به عنوان یک طعم دهنده طبیعی گیاهی اثر حفاظتی علیه کپک ها دارد و می تواند برای برخی از مواد غذائی به عنوان نگه دارنده استفاده شود.
  کلیدواژگان: تولیداسپور، رشد، اسانس آویشن شیرازی، پنی سیلیوم سیترینوم
 • محمدحسین شهیر، مینا محمدی، شهاب قاضی، امید افسریان، سعید مرادی صفحه 313
  زمینه مطالعه
  پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم از افزودنی های خوراکی هستند که باعث بهبود عملکرد وپاسخ ایمنی می شوند.
  هدف
  این آزمایش برای ارزیابی اثرات سطوح مختلف پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و فراسنجه های خونی و ایمنی مرغ های تخم گذار انجام گرفت.
  روش کار
  288 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی های لاین(w-36) در سن 62 تا 70 هفتگی، در یک آزمایش فاکتوریل 3 × 2 با سه سطح پروبیوتیک (صفر، 07‎/0 و 1‎/0 %)و دو سطح بوتیرات کلسیم (صفر و 1‎/0%) در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 8 تکرار، مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزودن پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم به جیره غذایی تاثیری بر مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، درصد تولید تخم مرغ، شاخص شکل، شاخص زرده، واحد هاو، وزن پوسته و وزن مخصوص تخم مرغ نداشت. به هر حال استفاده از پروبیوتیک وزن و توده تخم مرغ را نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری (05/p<0) افزایش داد، در حالی که بوتیرات کلسیم چنین اثری را نشان نداد. ضخامت پوسته تخم مرغ با کاربرد بوتیرات کلسیم در جیره غذایی به طور معنی داری (05/p<0) افزایش یافت. اثرات متقابل بین سطوح مختلف پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم، فقط بر ضریب تبدیل خوراک معنی دار (05/p<0) بود. میزان آنتی بادی تولید شده بر علیه گلبول قرمز، تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت. استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم در جیره غذایی، میزان آلبومین سرم را به طور معنی داری (05/p<0) افزایش داد، علاوه بر این سطوح مختلف پروبیوتیک میزان پروتئین تام سرم را افزایش(05/p<0) داد ولی بر سایر فراسنجه های خونی تاثیری نداشت. میزان هتروفیل و بازوفیل و همچنین نسبت هتروفیل به لمفوسیت با استفاده از پروبیوتیک در جیره غذایی به طور معنی داری (05/p<0) کاهش یافت.
  نتیجه گیری نهایی: در نهایت، این نتایج نشان می دهد که استفاده از پروبیوتیک و بوتیرات کلسیم در جیره غذایی مرغ های تخم گذار، موجب بهبود پاسخ ایمنی پرنده می شود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، مرغ تخمگذار، سیستم ایمنی، فراسنجه های خونی، بوتیرات کلسیم
 • جمال قره خانی، حیدر حیدری، حسام الدین اکبرین صفحه 325
  زمینه مطالعه
  نئوسپورا کانینوم تک یاخته انگلی بیماریزاست که به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد کننده سقط جنین عفونی گاو در سراسر جهان مطرح می باشد.
  هدف
  هدف از این مطالعه، تعیین میزان فراوانی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در گاوهای بومی و دو رگ استان همدان بود.
  روش کار
  نمونه سرم 139 راس گاو ماده بومی و 261 راس گاو دورگ با استفاده از روش الایزا مورد آزمایش قرار گرفت.
  نتایج
  فراوانی کلی سرمی آنتی بادی ضد نئوسپورا کانینوم در این مطالعه 20% تعیین شد. بیشترین و کمترین میزان فراوانی آلودگی به ترتیب در گاوهای دارای بیش از 4 سال سن (33‎/32%) و زیر 2 سال سن (32‎/7%) مشاهده شد (05‎/0
  کلیدواژگان: الایزا، نئوسپورا کانینوم، همدان.، گاو
 • خداداد مستغنی، مهسا فرزین پور، امیر سعید صمیمی، علیرضا تقوی رضوی زاده صفحه 331
  زمینه مطالعه
  هیپوکلسمی، یکی از بیماری های مهم متابولیک می باشد که در گوسفند بیشتر در انتهای دوره آبستنی و همچنین شروع شیرواری رخ می دهد.
  هدف
  هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر هیپوکلسمی تجربی برعملکرد فیزیولوژیک بدن در ارتباط با تغییرات بیوشیمیایی، آنزیمی و الکترولیتی است.
  روش کار
  محلول EDTA6‎/4% به 5 راCس گوسفند سالم (گروه آزمایش) به صورت انفیوژن وریدی تزریق گردید که موجب تظاهر علائم هیپوکلسیمی یا تغییر در ضربان قلب گردید. به 5 راCس گوسفند گروه کنترل نیز با شرایط مشابه و به منظور کنترل، سرم فیزیولوژی انفیوز شد. در هر دو گروه، قبل و پس از تزریق در ساعات مختلف، خون گیری به عمل آمد و میزان فاکتورهای AST، ALT، گلوکز، ازت اوره خون، پروتئین تام، کلسیم و فسفر سرم اندازه گیری شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان کلسیم در زمان های پس از تزریق نسبت به زمان قبل از تزریق حداکثر به میزان 2‎/39mg/dL(% 54‎/4) کاهش معنی داری را داشت (05‎/0< p). در طی 4 ساعت بعد از تزریق EDTA مقادیر فسفر، نسبت به زمان قبل از تزریق، حداکثر به میزان 8‎/57% کاهش معنی داری را نشان داد (05‎/0)
  کلیدواژگان: تجربی، فاکتور های بیوشیمیایی، گوسفند
 • مسعود سلطانی، عبدالحمید شوشتری، رضا گودرزی، حسین وثوقی صفحه 337
  زمینه مطالعه
  کمپلکس پلمیرازی ویروس های آنفلوانزا شامل سه زیر واحد (PB1، PB2، PA)‎ می باشد که در فرایند نسخه برداری وتکثیر ویروسی نقش دارند. زیر واحد 1PB به عنوان هسته این کمپلکس مسوول سنتز RNAویروسی است.
  هدف
  بررسی مولکولی ژن 1PB در ویروس های آنفلوانزای (H9N2)پرندگان و تعیین رابطه آن باویروس های سایر نقاط ایران و آسیا.
  روش کار
  ژن 1PB در 7 ویروس جدا شده از پرندگان گوشتی در خلال سال های 2009-2008 با روش RT-RCR تکثیر شده، تعیین توالی گردید و برمبنای قطعه قابل تبدیل به پروتئین (orf)‎ درخت فیلوژنتیک رسم شد.
  نتایج
  آنالیزفیلوژنتیک ژن 1PB نشان می دهد که ویروس های ایران در گروه های ناشناخته ی مجزایی قرار می گیرند، به عبارت دیگر در حالی که مقایسه توالی نوکلوتیدی نشان دهنده تنوع زیاد (High diversity)‎ در بین ویروس های ایران است، همولوژی بالای با برخی تحت گونه های 5H و 7H نسبت به دودمان های اوراسیایی استقرار یافته در آسیا (280، G1،Korean، Y-) دیده می شود.
  نتیجه گیری نهایی: نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد طی سال های اخیر ویروس های (H9N2) ایران متحمل بازآرایی ژنتیکی شده اند به طوری که ژنوتیپ های جدیدی در ایران تولید شده.
  کلیدواژگان: ژن(PB1)، آنالیز فیلوژنتیک، ایران.، آنفولانزای پرندگان H9N2
 • فاطمه پورصفر، وحید کریمی، سعید چرخکار، آرش قلیان چی لنگرودی، حسین مقصودلو صفحه 345
  زمینه مطالعه
  آلودگی به ویروس آنفلوانزای پرندگان در صنعت طیور ایران نخستین بار توسط تحت تیپ 2N9H در سال 1377 در استان قزوین تشخیص داده شد و از آن زمان به بعد در کشور به شکل اندمیک در آمده است. پرندگان آبزی مانند اردک های اهلی می توانند به عنوان مخزن تحت تیپ های موجود ویروس های آنفلوانزای پرندگان محسوب شوند و در گردش این ویروس ها در طبیعت و جمعیت های طیور اهلی نقش ایفا نمایند. گزارش منتشر شده از سوی سازمان دامپزشکی کشور پیرامون بررسی صورت گرفته بر روی تلفات 135 قطعه قو در استان گیلان حاکی از نقش تحت تیپ بسیار بیماریزای 1N5H ویروس آنفلوانزای پرندگان می باشد.
  هدف
  هدف از این بررسی تعیین تحت تیپ های ویروس های آنفلوانزای پرندگان در اردک های بومی استان گیلان می باشد.
  روش کار
  تعداد 550 نمونه سواب کلواک از گونه های اردک مالارد و پکین در مناطق روستایی اطراف شهرستان های شفت، فومن و یک مزرعه پرورش اردک اهلی به منظور ردیابی تحت تیپ های(9H، 7H، 5H)ویروس آنفلوانزای پرندگان به کمک آزمون RT-PCR مطابق دستورالعمل های استاندارد، مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  RNA ویروس آنفلوانزای پرندگان در هیچ یک از نمونه های مورد آزمایش با RT-PCR ردیابی نشد.
  نتیجه گیری نهایی: اردک های وحشی در چرخش و ظهور سویه های جدید ویروس آنفلوانزای پرندگان نقش مهمی دارند. به دلیل ظهور ویروس آنفلوانزای 1N1H و آنفلوانزای پرندگان در جهان و کشورهای منطقه، نیاز به طراحی مجدد برنامه های پایش جهت بررسی انتشار و گسترش این ویروس ها وجود دارد. همچنین برای اطمینان از عدم انتقال تحت تیپ های 7H و 5H به جمعیت های انسانی و مزارع طیور صنعتی، برنامه های پایش آنفلوانزای پرندگان در پرندگان وحشی باید برای تامین اطلاعات همه گیری شناسی بیشتر در مورد ویروس های در حال گردش ادامه داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان از تاثیر برنامه های کنترلی دقیق آنفلوانزای پرندگان همراه با روش های آموزشی و اجرایی بکار گرفته شده و رعایت مسایل امنیت زیستی در کنترل بیماری در گله های اردک در مناطق آلوده به ویروس آنفلوانزای پرندگان تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور دارد.
  کلیدواژگان: ایران، آنفلوانزای پرندگان، اردک، RT، PCR
 • رحیم پیغان، بختیار حیدری، مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، محمد رشنو صفحه 353
  زمینه مطالعه
  بیماری سل ماهی یک بیماری باکتریایی است که در اثر آلودگی به مایکوباکتریوم ها ایجاد می گردد.
  هدف
  هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی آلودگی مایکوباکتریایی برخی ماهیان آکواریومی با آزمایش PCR بود.
  روش کار
  در این تحقیق تعداد 150 قطعه از 5 گونه ماهی آکواریومی (اسکات، اسکار، سوروم، نئون تترا و ماکرو زرد)(از هر گونه 30 قطعه) از فروشندگان ماهیان آکواریومی شهر اهواز تهیه و به آزمایشگاه منتقل گردیدند. سعی گردید ماهیانی انتخاب شود که دارای علائمی از قبیل زخم های جلدی، بی اشتهایی، بی توجهی به اطراف و لاغری باشند. در بررسی کالبدگشایی ماهیان مورد مطالعه، هیچ موردی مبنی بر وجود ضایعات دانه ای یا بافت گرانوله که با چشم غیر مسلح دیده شود، مشاهده نگردید. جهت بررسی آلودگی مایکوباکتریایی، اندام های کبد، کلیه و طحال برداشت و پس از استخراج DNA به روش PCR مورد ردیابی مولکولی قرار گرفتند.
  نتایج
  از 5 گونه ماهی آزمایش شده در این مطالعه، تنها در یک قطعه ماهی (ماهی سورم)، وجود آلودگی به مایکوباکتریوم ها نشان داده شد. پس از انجام آزمایشات مربوط به تعیین سکانس، مایکوباکتریوم شناسایی شده از نوع مایکوباکتریوم بوویس تشخیص داده شد. بقیه ماهیان مورد بررسی از نظر آلودگی به مایکوباکتریوم ها منفی شناخته شدند.
  نتیجه گیری نهایی: با توجه به اینکه گونه بویس در آبزیان بیماریزا نیست، این آلودگی می تواند در اثر انتقال آلودگی از فرد آلوده به سل و یا مواد غذایی آلوده به مایکوباکتریوم بوویس به ماهی مورد نظر باشد. هر چند نتیجه این تحقیق نشان داد آلودگی به مایکوباکتریوزیس ماهی (آلودگی به گونه های مایکوباکتریوم جانوران خونسرد) منفی بوده است اما در بیماری های مهم و زئونوز از جمله مایکوباکتریوزیس نتیجه منفی تحقیقات نیز مهم است زیرا نشانگر عدم آلودگی منطقه به بیماری مورد نظر می باشد.
  کلیدواژگان: شهرستان اهواز، مایکوباکتریوم، مایکوباکتریوز.، روش PCR، ماهی آکواریومی
 • علی اصغر چالمه، محمدحسن ناطق احمدی، امین تمدن، مهدی علی پور، زین العابدین تقی پور صفحه 359
  زمینه مطالعه
  تلقیح مصنوعی اسپرم های تعیین جنسیت شده، برای ارتقاء برنامه های اصلاح نژادی در گاو شیری کاربرد دارد.
  هدف
  میزان آبستنی فصلی و سود اقتصادی تلقیح مصنوعی اسپرم های تعیین جنسیت شده در تلیسه های هلشتاین گاوداری های صنعتی شیراز ارزیابی شد.
  روش کار
  اطلاعات مربوط به تلقیح 200 راCس تلیسه هلشتاین از پنج واحد گاوداری صنعتی شیراز شامل نوع اسپرم (تعیین جنسیت شده یا معمولی)، تاریخ و مرتبه تلقیح در بازه زمانی بهار 1388 تا بهار 1389 جمع آوری شد.
  نتایج
  میانگین میزان آبستنی در تلیسه ها با اسپرم های معمولی (2‎/72%) به طور معنی داری بیشتر از میانگین میزان آبستنی با اسپرم های تعیین جنسیت شده بود (2‎/49%؛ 001‎/0= p) همچنین کمترین میزان باروری با اسپرم های تعیین جنسیت شده در فصل زمستان بود (3‎/36%) که به طور معنی داری کمتر از میزان باروری در تلقیح با اسپرم های معمولی در پاییز بود (9‎/73%؛ 02‎/0= p) با استفاده از هزینه تلقیح اسپرم، درمان و قیمت تلیسه ها و گاو نر جوان فروشی، هزینه و سود تلقیح اسپرم های تعیین جنسیت شده و معمولی محاسبه شد. هزینه تلقیح اول و دوم با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه بیشتر از اسپرم معمولی بود. درآمد بعد از دو تلقیح مصنوعی با اسپرم های تعیین جنسیت شده کمتر از اسپرم های معمولی بود.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که اگر میزان باروری تلقیح با اسپرم تعیین جنسیت شده در تلیسه های سالم به 90% اسپرم های معمولی برسد، تلقیح با اسپرم تعیین جنسیت شده می تواند سودآورتر از اسپرم معمولی بعد از دو تلقیح باشد.
  کلیدواژگان: تلیسه هلشتاین، سود اقتصادی، میزان آبستنی، اسپرم تعیین جنسیت شده
 • اکبر ارفعی آخوله، محمد نوری، آریا رسولی، مسعود قربانپور صفحه 365
  زمینه مطالعه
  امپرازول داروی مهارکننده ترشح اسید از شیردان می باشد. اسیدیته شیردان در جذب ایمونوگلوبولین ها موثر می باشد.
  هدف
  ارزیابی اثرات افزایش pH شیردان ناشی از مصرف امپرازول بر میزان جذب پادتن ها از روده ی بره های نوزاد بود.
  روش کار
  این مطالعه روی 30راس بره تازه متولد شده انجام گرفت. بره ها بلافاصله پس از تولد و قبل از دریافت آغوز از مادر جدا و به 6 گروه 5 راسی تقسیم شدند. گروه1؛ بره ها از تولد تا 84 ساعت آغوز، گروه2؛ بره ها از زمان تولد تا 84 ساعت پس از آن آغوز + امپرازول(4mg/kg)‎، گروه3؛ بره ها از زمان تولد تا 24 ساعت پس از آن شیر و از ساعت 24 تا 84 پس از تولد آغوز، گروه4؛ بره ها از تولد تا 24 ساعت پس از آن شیر + امپرازول و از ساعت 24 تا 84 پس از تولد آغوز + امپرازول، گروه5؛ بره ها از زمان تولد تا 6 ساعت پس از آن شیر و از ساعت 6 تا ساعت 84 پس از تولد آغوز و گروه6؛ بره ها از زمان تولد تا 6 ساعت پس از آن شیر + امپرازول و از ساعت 6 تا 84 پس از تولد آغوز + امپرازول دریافت کردند. خون گیری از بره ها در زمان های صفر، 24، 48، 72 و 96 ساعت بعد از تولد انجام گردید. نمونه های سرم از نظر IgG- تام با روش ELISA غیرمستقیم مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  در این مطالعه تفاوت معنی داری بین غلظت IgGتام خون بره های گروه شاهد3 و تیمار4 وجود داشت و میزان جذب IgGتام در گروه4 به شکل معنی داری کاهش یافته بود ولی بین باقی گروه های شاهد و تیمار اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری نهایی: بنابراین تصور می گردد، بالا بردن pH شیردان در بدو تولد تاثیر معنی داری بر روی افزایش جذب IgGتام ندارد. به نظر می رسد که علت کاهش میزان IgGتام در گروه4 تاخیر در تخلیه معدی باشد که در اثر تجویز امپرازول رخ می دهد.
  کلیدواژگان: جذب.، امپرازول، IgG تام، بره های نوزاد، آغوز
 • محمد رحیمی، محمد سوداگر، حسین اورجی، سید عباس حسینی، وحید تقی زاده صفحه 373
  زمینه مطالعه
  ویتامین ها مهمترین مواد مغذی هستند که سیستم ایمنی ماهی را تحریک می کنند و ویتامین C به عنوان یک ماده مغذی ضروری در آبزی پروری مطرح است.
  هدف
  آزمایش تغذیه ای به مدت 9 هفته برای بررسی اثرات ویتامین C بر شاخص های رشد و خونی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان در دو تراکم مختلف انجام شد.
  روش کار
  سه جیره غذایی با سه سطح مکمل ویتامینCن (mg/kg 100، 200، 1000) و یک جیره بدون ویتامین C به عنوان جیره شاهد و دو تراکم (400 قطعه در متر مربع به عنوان تراکم پایین و 800 قطعه در متر مربع به عنوان تراکم بالا) در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان قزل آلا g1‎/2 بود و در پایان آزمایش ماهیان هر یک از تیمارها تحت استرس دمایی با سه گسترده دمایی oC24‚26‚28 قرار گرفتند و بعد از مدت زمان مشخص بازماندگی آنها مورد ارزیابی قرارگرفت بعد از 9 هفته شاخص های رشد (افزایش وزن، بقا ء، SGR، FCR، FE، CF) و تغییرات هماتولوژیکی (هموگلوبین، هماتوکریت، MCH، MCHC، RBC)مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داده است که سطح ویتامین C جیره غذایی اثر معنی داری (05‎/0< p)‎ بر روی شاخص های رشد داشته است و تراکم تنها بر ضریب تبدیل غذایی تاثیر معنی داری داشته است (05‎/0< p)‎و بر سایر شاخص های رشد اثر معنی داری نداشت (05‎/0< p)‎ نتایج پارامترهای خونی نشان داده است که سطح ویتامین C جیره غذایی اثر معنی داری بر روی میزان هماتوکریت و هموگلوبین و تعداد گلبول قرمز داشته (05‎/0< p)‎ ولی بر شاخص های MCH، MCHC اثر معنی داری نداشته است (05‎/0> p)‎ تراکم تنها در تعداد گلبول قرمز اثر معنی داری نشان داده است (05‎/0< p)‎همچنین اثر متقابل ویتامین C و تراکم تنها بر تعداد گلبول قرمز اثر معنی داری داشته است (05‎/0< p)‎ نتیجه گیری نهایی: نتایج تنش های دمایی نشان داده است که ماهیان تغذیه شده با سطوح متفاوت مکمل ویتامین C بازماندگی بیشتری نسبت به ماهیان تغذیه شده بدون ویتامین C داشتند (05‎/0< p)‎
  کلیدواژگان: استرس دمایی.، پارامترهای خونی، رشد، ویتامین C، قزل آلای رنگین کمان
 • رسول مدنی، شبنم آزاده، نادر مصوری، مصطفی جعفرپور، فریبا گلچین فر، تارا امامی، روح الله کشاورز صفحه 381
  زمینه مطالعه
  بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس نوعی آنتریت گرنولوماتوزی مزمن در نشخوارکنندگان با عامل مسبب مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (MAP) است. به نظر می رسد شناسایی آنتی ژن های پیکره ای این باکتری می تواند جهت طراحی واکسن، تشخیص بیماری و مطالعه پاتوژنز این بیماری مفید باشد.
  هدف
  شناسایی پروتئین های پیکره باکتری به عنوان آنتی ژن اصلی جهت شناخت بهتر عملکرد باکتری حائز اهمیت است.
  روش کار
  در این تحقیق از سویه استاندارد III-V مایکوباکتریوم آویوم تحت گونه پاراتوبرکلوزیس (MAP)‎ نمونه حاصل از کشت میکروبی پس از استخراج DNA و انجام عملیات PCR جهت ثبوت و تائید باکتری روی ژل آگارز برده شد و میزان پروتئین های تصفیه شده در مایه صاف شده حاصل از محیط کشت میکروبی و همچنین عصاره باکتریایی تعیین مقدار گردیدند. از سوی دیگر الگوی پروتئین های حاصله با استفاده از SDS-PAGE مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  الکتروفورز حکایت از حضور آنتی ژن های پروتیئین در محدوده وزن ملکولی KDa 100-19 دارد.
  نتیجه گیری نهایی: آنتی ژن های تخلیص شده در این مطالعه می تواند جهت انجام مطالعات بیشتر و تولید احتمالی واکسن علیه پاراتوبر کلوزیس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنتی ژن پیکره، مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس، الکتروفورز
 • مسلم ریاحی، پژمان میرشکرایی، حسن حسن پور، مصطفی معماریان، ابراهیم احمدی صفحه 387
  زمینه مطالعه
  بهبود کیفیت اسپرم و ارتقاء میزان باروری اسپرم با مواد و هورمون های گوناگون به ویژه جهت انجام باروری آزمایشگاهی از زمینه های تحقیقات علوم بیوتکنولوژی تولید مثل دام می باشد.
  هدف
  در این مطالعه هدف بررسی نقش احتمالی لپتین و انسولین بر پارامترهای ظرفیت یابی، واکنش اکروزومی، بقا و باروری اسپرماتوزوای قوچ می باشد.
  روش کار
  نمونه های منی از 10 راس قوچ نژاد لری بختیاری به وسیله واژن مصنوعی گرفته شد. پس از انجام دوزسنجی موثرترین دوزهای انسولین (1 nM)‎ و لپتین(100 nM)‎ انتخاب شدند و به چهار گروه آزمایشی حاوی انسولین، لپتین، مخلوط لپتین–انسولین و فاقد هورمون (شاهد) تقسیم و پارامتر های ظرفیت یابی، واکنش اکروزومی، بقا و باروری در موردشان مورد بررسی قرار گرفت. ظرفیت یابی و واکنش اکروزومی به وسیله رنگ آمیزی کلروتتراسایکلین مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی بقای اسپرماتوزوا از روش رنگ آمیزی ائوزین– نیگروزین استفاده شد. باروری اسپرم قوچ نیز به وسیله انجام باروری آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میزان ظرفیت یابی و بدنبال آن واکنش آکروزومی در زمان های 30، 60 و120 دقیقه توسط انسولین و لپتین افزایش یافت، گروه انسولین در زمان 30 دقیقه اسپرم مرده کمتری نسبت به گروه کنترل داشت ولی در سایر زمان ها هیچ تاثیر معنی داری از گروه های تیماری بر بقای اسپرم مشاهده نشد(05‎/0)
  کلیدواژگان: تولید جنین آزمایشگاهی.، ظرفیت یابی، انسولین، لپتین، اسپرم قوچ
 • فیروز فدایی فرد، مهدی رئیسی، منوچهر مومنی، مصطفی فغانی صفحه 393
  زمینه مطالعه
  بیماری های نکروز عفونی مراکز خون ساز()IHN، سپتی سمی خونریزی دهنده ویروسی (VHS)‎ و نکروز عفونی لوزالمعده (IPN)‎ از جمله بیماری های ویروسی مهم آزاد ماهیان پرورشی به شمار می روند که منجر به بروز تلفات گسترده در بین آنها می شوند.
  هدف
  تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت آلودگی ویروس های فوق در تخم های چشم زده ایرانی و خارجی و میزان پراکنش این ویروس ها در بین مزارع تکثیر استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
  روش کار
  از این رو سه شهرستان فارسان، کوهرنگ ولردگان انتخاب و در هر شهرستان نمونه گیری از سه مرکز تکثیر صورت پذیرفت. از هر مزرعه نیز به طور تصادفی 20 عدد تخم (سبز یا چشم زده) برداشت نموده و با قرار دادن در لوله های درب دار استریل، پس از ثبت برخی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب، جهت ردیابی مولکولی ویروس های فوق با تست Reverse Transcriptase-PCR به مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ارسال شد.
  نتایج
  طی این تحقیق 3‎/23 % تخم های مورد مطالعه آلوده و 7‎/76% آنها غیر آلوده بود. میزان آلودگی نیز در ویروس های IPN، IHNو VHS به ترتیب 5‎/12 ‚10 و83‎/0 % بود. شهرستان فارسان با 15‎/19% بیشترین و شهرستان های لردگان و کوهرنگ با 33‎/3 و 83‎/0 % کمترین میزان آلودگی را در بین مناطق مورد بررسی به خود اختصاص داده اند. همچنین در مقایسه میزان آلودگی تخم ها بر اساس منبع ایرانی یا خارجی بودن آنها، میزان آلودگی در تخم های ایرانی 20% و در تخم های خارجی 33‎/3% بود.
  نتیجه گیری نهایی: نتیجه کلی تحقیق حاضر نشان از آلودگی نسبی تخم های چشم زده قزل آلای رنگین کمان به ویروس های بیماریزای فوق و توجه به اهمیت همه گیرشناختی آن در بین مزارع پرورشی آن استان و سایر استان های کشور دارد.
  کلیدواژگان: چهارمحال و بختیاری، تخم چشم زده، IHN، VHS، IPN
|
 • Akrami Mohajeri F., Misaghi A., Akhondzadeh A., Gheisari H. R., Khosravi A. R., Gandomi H., Ebrahimnejad H Page 307
  Background
  The growing interest in substitution of chemical food preservative with natural ones has fostered researches on plant essential oils and extracts.
  Objectives
  The purpose of the current study was to evaluate the effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil on growth respose, the percent of growth inhibitory and morphology of Penicellium citrinum.
  Methods
  Different concentrations of the essential oil (0, 50, 100, 200, 400, 600 ad 1000 ppm) were used in agar dilution method to evaluate growth and spore production parameters. The cultured mold were studied by scanning electron microscope. Values among groups were compared using 1-way ANOVA.
  Results
  It was found that the effect of different concentrations of essential oil on radial growth and sporulation was statistically significant (p<0.05). The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) both were 400ppm. According to scaning electron microscopy the treatment with the oil led to alterations in hyphal morphology.
  Conclusions
  Our results suggest that Zataria multiflora Boiss. essential oil can be used as a natural preservative against Pencillium citrinum in foods.
  Keywords: Zataria multiflora boiss. essential oil, Penicellium citrinium, spore, growth
 • Shahir M. H., Mohamadi M., Ghazi S., Afsarian O., Moradi S Page 313
  Background
  The effects of probiotic and calcium butyrate (Ca-butyrate) as feed additives on performance and immune response have been shown in laying hens.
  Objectives
  The aim of the present study was to investigate the effects of different levels of probiotic and Ca-butyrate on performance, egg quality, blood parameters and immune response in laying hens.
  Methods
  Two hundred and eighty eight Hy-Line W-36 hens (62 to 70 wks of age) were used in a 2×3 factorial arrangement with three levels of probiotic (0, 0.07 and 0.01 percent) and two levels of Ca-butyrate (0 and 0.1 percent) in a completely randomized design of 6 treatments and 8 replicates.
  Results
  The results showed that feed intake, feed conversion ratio, egg production, shape index, yolk index, haugh unit, egg weight and specific gravity were not affected by probiotic and Ca-butyrate. While egg weight and egg mass were significantly (p<0.05) increased using probiotic compared with the control diet, such an effect was not observed due to Ca-butyrate addition. However, shell thickness showed significant increase (p<0.05) in response to Ca-butyrate. The interaction between different levels of probiotic and Ca-butyrate was only significant for feed conversion ratio (p<0.05). Antibody titer against sheep red blood cell (SRBC) was not affected (p>0.05) by experimental treatments. The concentration of serum albumin was significantly increased (p<0.05) by adding probiotic and Ca-butyrate to feed. Furthermore, significant increase (p<0.05) in total serum protein was pronounced in response to probiotic and Ca-butyrate. However, other serum metabolites (total calcium, triglycerides and cholesterol concentrations) were not affected by treatments. The relative percentage of heterophiles and heterophiles to lymphocytes ratio were significantly decreased (p<0.05) using probiotic.
  Conclusion
  Dietary probiotic and Ca-butyrate can be considered as additives to improve immune responses in laying hens.
  Keywords: immune system, probiotic, blood parameters, laying hen, calcium butyrate
 • Gharekhani J., Heidari H., Akbarein H. Page 325
  Background
  Neospora caninum, a pathogenic protozoan parasite, has been considered as a major cause of infectious bovine abortion throughout the world.
  Objectives
  The aim of the present study was to determine the seroprevalence of N. caninum antibodies in native and crossbreed cattle of Hamedan province, Iran.
  Methods
  Serum samples of native (n=139) and crossbreed cows (n=261) were examined using ELISA method values were analyzed by description analysis.
  Results
  The frequency of prevalence for N.caninum antibodies was shown as much as 20 %. Furthermore, the most and the least frequency rates were shown in cattle over 4 years old (32.33%) and less than 2 years old (7.32%), respectively (p<0.05). Meanwhile, 64% of cows which had abortic chain were seropositive (p<0.05).
  Conclusions
  It can be concluded that N.caninum should be considered as a causative agent for abortion in native and crossbreed cattle in Hamedan province
  Keywords: Hamedan, Neospora caninum, province., ELISA, cattle
 • Mostaghni K., Farzinpour M., Samimi A. S., Taghavi Razavizadeh A. R Page 331
  Background
  Hypocalcaemia as one of the most important ovine metabolic diseases occurs during late gestation and early lactation.
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the physiological effects of experimentally induced hypocalcemia on serum biochemical, enzymatic and electrolyte changes.
  Methods
  Ethylene diamine tetra-acetic acid (EDTA) solution (4.6 %) was intravenously infused to 5 healthy sheep (experimental group). Meanwhile, 5 healthy sheep received 0.9% saline solution (IV) and kept at similar condition as control group. In both groups serum was collected before and after EDTA infusion at different time points. Aspartate transaminase (AST), alanine transminase (ALT), glucose, blood urea nitrogen (BUN), total protein, calcium (Ca) and inorganic phosphorus (Pi) levels were measured.
  Results
  Clinical signs of hypocalcemia and/or changes in heart rate was caused by EDTA infusion. Serum calcium levels showed significant decrease (39.2% at its maximum state) following EDTA infusion (p<0.05), compared to the pre-infusion state. Pi levels showed significant decrease (57.8% at its maximum state) during 1 to 4 hours following EDTA infusion. Meanwhile, it was accompaning with an increase (9.9% at its maximum state) at 5.5 to 22 hours after EDTA infusion. Increase in serum glucose levels during 1 to 3 hours following EDTA infusion was determined as much as 60% (38.44 mg/dl) at its maximum state. An increase (51.1% at its maximum state) was shown in blood urea nitrogen levels after EDTA infusion in experimental group. Changes in total protein, ALT and AST were not significant before and after EDTA infusion.
  Conclusions
  While, experimental hypocalcemia can be accompanied with a decrease in serum Ca level, time dependent alterations in Pi and an increase in glucose and BUN levels can be observed. However, AST, ALT and total protein values can be without any changes.
  Keywords: biochemical indices, experimental hypocalcemia, sheep
 • Soltani M., Shoushtari A., Goudarzi R., Vosoghi H. Page 337
  Background
  Viral (H9N2) polymerase complex in Avian influenza viruses is composed of the PB1, PB2, and PA protein subunits. These subunits are crucial for viral transcription and replication.The PB1 subunit forms the core of the polymerase complex. It plays a key role in RNA synthesis.
  Objectives
  Survey on molecular characterization of PB1 gene in H9N2 viruses and determination of genetic relationship between Iranian H9N2 viruses and other Asian viruses.
  Methods
  Seven H9N2 viruses were isolated from commercial broiler chickens in Iran during 2008-2009 and their PB1 genes were analyzed by RT-PCR and sequencing. Meanwhile, nucleotide sequences (Open Reading Frame: orf) of the PB1 genes were used for phylogenetic tree construction.
  Results
  Phylogenetic analysis of the PB1 gene showed that all Iranian viruses form a separate unknown sublineage. On the other hand, while nucleotide sequence comparisons indicated high genetic diversity in Iranian viruses, a close homology (95-96%) was shown with H5 or H7 subtypes when compared with established H9N2 Eurasian sublineages (G1, Korean and Y280-like).
  Conclusions
  The results indicate that H9N2 viruses in Iran have undergone striking reassortment to generate some new genotypes.
  Keywords: Iran., phylogenetic analysis, avian influenza viruses, PB1 gene
 • Poursafar F., Karimi V., Charkhkar S., Ghalyanchi Langeroudi A., Maghsoudlou H Page 345
  Background
  In the first time, avian Influenza (AI) infection, subtype H9N2, was isolated from chicken in 1988 in Qazvin province and since then has become endemic in Iran. Waterfowls, such as wild ducks, are natural reservoirs for all types of influenza A viruses and cause virus circulation in environment and poultry population. In 2006, Iranian Veterinary Organization confirmed that 135 dead swans in Gilan province were positive for H5N1 avian influenza virus.
  Objectives
  The purpose of this study was to determine the role of domestic ducks in avian influenza virus circulation (subtypes: H5,H7 and H9) in Gilan province during 2010-2011 through molecular surveillance techniques. METHODES: 550 cloacal swabs from Mallard and Pekin ducks were tested in rural areas of Shaft and Fouman cities. Meanwhile a breeding farm in Gilan was tested by RT-PCR assay for detection of AI virus subtypes (H5,H7 and H9) according to OIE protocols.
  Results
  We did not detect AI viral RNA in 550 samples which were tested for type A and subtypes H5 and H7.
  Conclusions
  While waterfowls could have a crucial role in emergence of new influenza virus strains, no AI viral RNA mentioned subtypes was detected for the mentioned subtypes. These findings could be due to restrict control programs following 2006 AI outbreak in the mentioned region. However, surveillance programs for monitoring AI viruses need to be continuously performed.
  Keywords: Iran, RT, PCR, domestic duck, avian influenza
 • Peyghan R., Heydari B., Seifiabad Shapouri M., Rashnoo M. Page 353
  Background
  Mycobacterial infection or Mycobacteriosis is one of the most important zoonotic bacterial diseases in fish, especially in aquarium fish, worldwide. Despite the importance of this disease, there is no record about the surveillance of this disease in Ahvaz region-Iran.
  Objectives
  In this investigation the occurrence of Mycobacterium spp. in ornamental fish was studied using PCR technique.
  Methods
  In this survey, 150 fish were obtained from aquarium shops of Ahvaz. The fish was belonged to 5 species, i.e. Scatophagus argus, Astronotus ocellatus, Heross severus, Caesioteres sp. and Symphysodon aequifasciatus. The fish were transferred to the laboratory and examined after dissection. Meanwhile, liver, kidney and spleen samples were collected for PCR analysis.
  Results
  80% of the examined fish showed no gross lesions at necropsy. However, only in a few fish some symptoms such as emaciation and anorexia were observed. In this study only 1 out of 150 fish (Heros severus) was detected as positive in PCR examination. Meanwhile, in DNA sequencing the bacterial species was recognized as Mycobacterium bovis. Other fish species showed no infection with Mycobacteria in PCR examination.
  Conclusions
  Due to no pathogenesis of M. bovis in fish, this positive specimen can be considered as a transmission to fish from infected persons or feed products. These negative findings show that this Iranian region can be considered as a freeone for these particular pathogens.
  Keywords: mycobacterial infection, Ahvaz, aquarium fishes, PCR, mycobacteriosis
 • Chalmeh A. A., Nategh Ahmadi M. H., Tamadon A., Alipour M., Taghipour Z Page 359
  Background
  To improve breeding programs in dairy cattle artificial insemination using sexed sperm has been applied in different farms.
  Objectives
  To evaluate pregnancy rate and economic benefit of artificial insemination with sexed sperm in Holstein dairy heifers of Shiraz industrial farms.
  Methods
  The insemination data of 200 heifers in five farms including sperm types (sexed or conventional) and insemination date and times were collected from March 2009 to March 2010.
  Results
  The pregnancy rate of conventional sperms (72.2%) were significantly higher than the sexed sperms in heifers (49.2%; p=0.001). The sexed sperms insemination showed lower fertility in the winter (36.3%) when compared with the autumn values (73.9%; p=0.02). Cost and benefit analysis showed that costs of the first and the second insemination with sexed sperms were higher than the conventional ones. On the other hand, after the second insemination the economic benefit for the sexed sperms was lower than the conventional one. However, the cost and benefit analysis for sexed sperm values showed a trend to the convential ones.
  Conclusions
  If the fertility rate of the sexed sperm insemination in healthy heifers reach to the 90 percent of the conventional sperm, sexed sperm insemination can be more beneficial than the conventional one after two insemination.
  Keywords: pregnancy rate, Holstein heifer, economic benefit, sexed sperm
 • Arfaei, Akhoole A., Noori M., Rasoorl A., Ghorbanpoor M. Page 365
  Background
  Omeprazole as an inhibitor decreases abomasal acid secretion. On the other hand, acidity would be a determinant for absorption of Immunoglobulins.
  Objectives
  The aim of this study was to evaluate the effect of increasing abomasal pH due to Omeprazole administration on the rate of intestinal immunoglobulin absorption in newborn lambs.
  Methods
  30 lambs immediately after birth were divided into 6 groups of 5 animals each as follows: Group1; The lambs received colostrum from birth to 84 hours after birth. Group2; The lambs were fed by colostrum + Omeprazole (4mg/Kg) from birth to 84 hours after birth. Group 3; The lambs were given milk for the first 24 hours and after then until hour of 84 by colostrum + Omeprazole. Group 4; The lambs were fed with milk + Omeprazole for the first 24 hours and after then until hour of 84 with colostrum + Omeprazole. Group 5; The lambs received milk for the first 6 hours after birth and after then received colostrums until hour of 84. Group 6; The lambs were fed with milk + Omeprazole in the first 6 hours after birth and after then until hour of 84 by colostrum + Omeprazole. Blood samples were collected at 0,24,48,72 and 96 hours after birth. The total IgG was measured by ELISA method.
  Results
  Serum IgG levels in group 4 showed significant decrease when compared with the control (group 3). However, no significant difference was shown in the serum IgG levels among groups.
  Conclusions
  The results of this study showed that after birth increase in abomasal pH do not make effect on IgG absorption.
  Keywords: absorption, colostrum, IgG, Omeprazole, lambs
 • Rahimi M., Sodagar M., Oraji H., Hosseini S. A., Taghizadeh V. Page 373
  Background
  Vitamin C is an essential nutrient for teleost fish. It plays vital role in immune system function.
  Objectives
  A feeding trial was conducted to determine the effects of different levels of dietary vitamin C supplement on growth performance, hematological indicators and response to heat stress in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings kept at different densities.
  Methods
  The fingerlings (initial weight of 2.1 ± 0.1) were reared in triplicate groups in fiberglass tanks at two different densities (400 and 600 /m2). The fish were fed with four experimental diets containing different levels of vitamin C (0, 100, 200 and 1000 mg vitamin C /kg diet) for 9 weeks. To evaluate the effect of heat stress on survival, fish were exposed to different temperatures (24, 26 and 28 °C) at the end of feeding experiment.
  Results
  Growth performance in fish which fed diets containing different levels of vitamin C (100, 200 and 1000 mg /kg diet) was significantly (p<0.05) higher than those fed diet without vitamin C supplement. In terms of hematological indicators, it was shown that different levels of vitamin C significantly (p<0.05) effected the hematocrit, hemoglobin and red blood cell (RBC) count. However, it did not make any effect on the MCH and MCHC values. On the other hand, stocking density only had significant effect on RBC count.
  Conclusions
  Survival of fish which fed diets containing different levels of vitamin C was significantly (p<0.05) higher than those fed diet without vitamin C in response to heat stress.
  Keywords: temperature stress., Oncorhynchus mykiss, hematological parameters, growth, vitamin C
 • Madani R., Azadeh S., Mosavari N., Jafarpour M., Golchinfar F., Emami T., Keshavarz R. Page 381
  Bakground: Johne's disease or Paratuberculosis as a chronic granulomatosis enteritis in ruminants will be caused by Mycobacerium avium subsp. Paratuberculosis. Detecting whole bacterial cell wall antigens would be helpful in potential applications for diagnosis, vaccine production, and elucidation of pathogenesis.
  Objectives
  To determine secreted somatic cell antigens of Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis.
  Methods
  Standard strain (III-V) of Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis DNA was extracted from the cultured and gene analysis was done using PCR to confirm bacterial purity. On the other hand, protein concentrations in both media and cell entracts were determined. Furthermore, all proteins pattern were shown by SDS -PAGE.
  Results
  Electrophoretic findings showed some somatic antigens in the range of 19 - 100 KDa.
  Conclusions
  These purified somatic antigens can be used for further study and potential application in vaccine production.
  Keywords: electrophoresis, Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis, antigen
 • Riyahi M., Mirshokrai P., Hasanpour H., Memarian M., Ahmadi E. Page 387
  Background
  Improvement of sperm quality as a research field in reproductive biotechnology of domestic animal can be considered as a key element for in vitro fertilization.
  Objectives
  The aim of the present study was to investigate the effects of insulin and leptin on ovine sperm capacitation / acrosomal reaction, viability and fertilization.
  Methods
  The semen samples of 10 Bakhtiari rams were collected by artificial vagina. Using dose response study, the most efficient doses of insulin and leptin were chosen. Each sample was assigned to four experimental groups including insulin (1nM), leptin (100nM), mixed of leptin-insulin and control (without hormone). Sperm capacitation/acrosomal reaction, viability and fertilization were evaluated by chlortetracycline staining, eosin-negrosin and in-vitro fertilization methods, respectively. values were compared among groups by 1-way ANOVA.
  Results
  Values of capacitation/ acrosomal reaction rate showed significant increase in response to insulin and leptin at 30, 60 and 120 min time points. The sperm viability was significantly (p<0.05) increased in response to insulin when compared with the control group at 30 min time point, without any effect in the other time points. On the other hand, insulin and leptin did not show significant effect (p>0.05) on sperm fertilization.
  Conclusions
  This study indicated that insulin and leptin improved ram sperm capacitation / acrosomal reaction and viability while their effects on in vitro embryo production were inconsiderable.
  Keywords: ram sperm, leptin, in vitro fertilization, insulin, capacitation
 • Fadaeifard F., Raissy M., Moumeni M., Faghani M. Page 393
  Background
  Infectious hematopoietic necrosis (IHN), viral hemorrhagic septicemia (VHS) and infectious pancreatic necrosis (IPN) as important viral diseases of salmonids, especially rainbow trout can be led to mass mortality among cultured fish.
  Objectives
  The aim of the present study was to show if IHN, IPN and VHS viruses can be detected in Iranian and imported rainbow trout eyed eggs and to compare their abundances among the hatcheries of 3 regions (Farsan, Koohrang and Lordegan) in Chaharmahal va Bakhtyari Province.
  Methods
  In each area, three hatcheries were selected, 20 eyed eggs were randomly sampled from each farm. The samples were transferred into the sterile tubes and identified by reverse transcriptase -PCR. Meanwhile, physicochemical factors were recorded for each fish.
  Results
  While total infection rate in eggs was 23.3 %, the level of infection for IPN, IHN and VHS was 12.5%, 10% and 0.83%, respectively. In this respect, maximum and minimum frequency were observed in Farsan (19.15%) and Koohrang (0.83%). Comparison of the infected of eggs, based on their origin, showed that the infection rates in Iranian and imported eggs were 20% and 3.33%, respectively.
  Conclusions
  The results revealed that rainbow trout eggs should be considered as major source for transmission of aquatic viruses. Hence, molecular identification of above mentioned viruses in rainbow trout eggs should be done.
  Keywords: Iran, eggs, viral hemorrhagic septicemia (VHS), infectious pancreatic necrosis (IPN), Infectious hematopoietic necrosis (IHN)