بررسی مقایسه ای اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون در موش های صحرایی نر

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعات نشان می دهند که بین مصرف دخانیات و سطح سرمی هورمون های جنسی ارتباطی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات دود سیگار و قلیان بر سطح سرمی LH، FSH و تستوسترون در موش های صحرایی نر بوده است.

روش بررسی

طی این تحقیق، موش های صحرایی نر نژاد ویستار به صورت تصادفی به گروه های شاهد، دریافت کننده دود سیگار و دریافت کننده دود قلیان تقسیم بندی شدند و هر گروه حاوی 10 سر موش صحرایی بود. پس از 6 هفته، خونگیری از نمونه ها به روش خونگیری از قلب انجام گرفت و متعاقبا سطح سرمی هورمون های تستوسترون، LH و FSH به روش رادیوایمونواسی اندازه گیری شد. در نهایت داده ها از طریق روش آماری تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه بین گروه ها مقایسه گردید.

نتایج

نتایج نشان داد که سطح سرمی هورمون FSH در موش های دریافت کننده دود سیگار نسبت به گروه شاهد، افزایش معنی داری نداشت(001/0p<) و در موش های دریافت کننده دود قلیان نیز تغییر معنی داری مشاهده نشد. علاوه بر این، سطح سرمی هورمون تستوسترون در موش های دریافت کننده دود سیگار و دود قلیان نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت (001/0p<). همچنین سطح سرمی هورمون LH در موش های دریافت کننده دود سیگار و موش های دریافت کننده دود قلیان نسبت به گروه شاهد، اختلاف معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد دود سیگار و دود قلیان، هردو باعث کاهش سطح سرمی تستوسترون و افزایش سطح هورمون FSH می شوند و بر سطح ترشح LH تاثیر ندارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
752
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104937 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.