بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی و رخدادهای مرتبط با آن در یک گاوداری صنعتی

پیام:
چکیده:
مطالعه حاضر به منظور بررسی هیپوکلسمی تحت بالینی در یک گاوداری صنعتی 250 راسی در رشت بر روی 54 گاو صورت گرفت. برای بررسی میزان کلسیم از هر گاو در 3 نوبت شامل یک هفته قبل، یک هفته بعد و دو هفته بعد از زایمان خون گیری از ورید دمی به عمل آمد و سپس کلسیم با استفاده از روش اسپکتوفتومتری محاسبه گردید. میزان کلسیم در فصول مختلف و همچنین در دام های دارای عارضه یا بدون عارضه با استفاده از Independent sample T-test صورت گرفت و فراوانی دام های دارای عارضه و بدون عارضه در فصول مختلف نیز با روش مربع کای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی بین میزان کلسیم در یک هفته قبل و یک هفته بعد از زایمان در سطح 99% معنی دار است. میزان کلسیم یک هفته قبل از زایمان، در زمستان کمتر از پائیز بود و به لحاظ آماری در سطح 99% معنی دار بود. میزان کلسیم در یک هفته بعد از زایمان نیز در فصل زمستان کمتر از پائیز بود که به لحاظ آماری در سطح 95% معنی دار است.
زبان:
فارسی
صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1108553 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.