همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA Adenosine deaminase;) یک مارکر افزایش فعالیت برای سلول های T است. این آنزیم موجب تجزیه آدنوزین و اختلال در اثرات انسولین می گردد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تغییرات غلظت سرمی ADA و ارتباط احتمالی آن با متغیر های کلینیکی و متابولیک مختلف از جمله قند خون ناشتا (FBS Fasting blood sugar;) و هموگلوبین گلیکیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین در دیابت بارداری (Gestational diabetes; GDM) می باشد.

مواد و روش ها

فعالیت ADA سرمی و متغیر های بیوشیمیایی سرم شامل FBS، HbA1c، انسولین سرم و لیپیدهای خون در 70 زن باردار دیابتی و 70 زن باردار سالم اندازه گیری گردید. میزان مقاومت به انسولین نیز با شاخص HOMA-IR (Homeostasis Model of Assessment - Insulin Resistance) اندازه گیری شد.

نتایج

افزایش معنی داری در سطح سرمی ADA در زنان مبتلا به دیابت بارداری (U/L 11/7 ± 9/13) در مقایسه با گروه کنترل (U/L 47/3 ± 6/9) مشاهده شد(001/0 P<). همبستگی مثبتی بین فعالیت ADA با FBS (r = 0.277، P = 0.001) و HbA1c (r =0.344، P<0.0001) مشاهده شد. میزان HOMA-IR در زنان دیابتی بیش از گروه کنترل بود ولی همبستگی معنی داری بین سطح سرمی ADA و HOMA-IR مشاهده نگردید.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که دیابت بارداری با افزایش مارکر فعالیت سلول های T همراه است. سطح سرمی ADA دارای همبستگی مثبت با وضعیت کنترل قند خون در این بیماران است.

زبان:
فارسی
صفحه:
241
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120588 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.