بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی مراجعه کننده به درمانگاه نادر کاظمی شیراز و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت 90-89

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

زمینه های ژنتیکی و گروه خونی از فاکتورهای مهم در ایجاد بیماری دیابت می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی توزیع فراوانی گروه های خونی در بیماران دیابتی و غیر دیابتی و ارتباط گروه های خونی با بیماری دیابت بود.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی (cross- sectional) می باشد. جمعیت مورد مطالعه، 379 بیمار دیابتی (325 نفر از نوع 2 و 54 نفر از نوع 1) که دارای پرونده در درمانگاه بودند، به عنوان گروه مورد و 702 نفر از مراجعه کنندگان جهت تست ازدواج (با اثبات غیر دیابتی آن ها) به عنوان گروه شاهد به روش تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیستی که شامل سن، نوع دیابت، مدت زمان ابتلا به دیابت، سابقه دیابت در خانواده، جنس و نوع گروه خونی و Rh استفاده شد و از کلیه افراد گروه مورد و شاهد، آزمایش تعیین گروه خونی به عمل آمد.

نتایج

میانگین سنی گروه مورد و شاهد به ترتیب 74/51 و 68/24 سال و میانگین مدت ابتلا به بیماری دیابت در گروه مورد 5/8 سال بود. آزمون کای اسکوئر اختلاف معنی داری را بین گروه مورد و شاهد از نظر جنسیت (49/0= P)، نوع گروه خونی (25/0= P) و نوع Rh (197/0= P) نشان نداد اما این آزمون اختلاف معنی داری را بین گروه مورد و شاهد از نظر سابقه ابتلا به دیابت در خانواده (001/0 P <) نشان داد.

نتیجه گیری

در بعضی از پژوهش ها، اثر گروه های خونی را بر دیابت مورد تایید قرار داده اند اما در این مطالعه ارتباط معنی داری بین دیابت و گروه خونی پیدا نشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
297
لینک کوتاه:
magiran.com/p1120596 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.