مقایسه ی میزان دقت تخمین وزن کودکان با استفاده از نوار براسلو و تخمین وزن توسط مادر در شهر بوشهر Print

چکیده:
زمینه
احیاء اطفال برای گروه درمانی یک چالش می باشد و اکثرا تجربه کمی در شرایط اورژانس دارند، با توجه به اینکه دوز دارو در کودکان براساس وزن بوده و در شرایط اورژانس اندازه گیری وزن عملی نمی باشد، استفاده از یک روش سریع، آسان و قابل قبول مورد نیاز است. هدف از این مطالعه تعیین دقت نوار براسلو در کودکان شهر بوشهر می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه مقطعی 403 کودک 30 روزه تا 14 ساله که به اورژانس بیمارستان علی اصغر مراجعه کرده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. کودکان مبتلا به بیماری های مزمن و بدحال، وزن کمتر از 3 کیلوگرم و بیشتر از 34 کیلوگرم از مطالعه حذف شدند. وزن تخمینی کودکان بر اساس استاندارد نوار براسلو یعنی فاصله بین فرق سر تا پاشنه پا و زمانی که کودک به پشت خوابیده خوانده و وزن حقیقی کودک توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. سپس مقایسه ای بین وزن های حقیقی و تخمینی انجام شد. آنالیز داده ها پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون های آمار توصیفی تحلیلی تی تست، کای اسکور انجام شد.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که 2/43 درصد دختر و 8/56 درصد پسر با میانگین سنی 43 ماه بودند با خطای10 درصد، 5/72 درصد از وزن حقیقی و با در نظر گرفتن خطای در حدود 15 درصد، 9/78 درصد از وزن حقیقی که به درستی تخمین زده شده بود که به تفکیک جنسیت اختلاف معنی دار نبود.
نتیجه گیری
نوار براسلو برای تخمین وزن کودکان بوشهری در شرایط اورژانس ساده، سریع و دقیق بوده که دقیق تر از تخمین وزن توسط والدین یا پرسنل درمانی می باشد. بنابراین برای پزشکان و کارکنان درمانی بخش اورژانس جهت محاسبه دوز دارو و تجهیزات در مواقع اورژانس کمک کننده می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
138 -143
لینک کوتاه:
magiran.com/p1127312 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!