هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای

پیام:
چکیده:
نقش فروشگاه های زنجیره ای در نظام توزیع و پخش کشور طی چند سال اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مدیران این فروشگاه ها نیز در پی تقویت وفاداری مشتریان به برند خود هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر حس تعلق به برند و همخوانی شخصیتی برند با مشتری بر وفاداری مشتریان به برند فروشگاه شهروند در قالب یک الگوی مفهومی پرداخته است. نمونه 167 نفری از مشتریان این فروشگاه در تهران با روش نمونه گیری آسان انتخاب شد. آزمون الگو و فرضیات با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS Graph انجام شد؛ نتایج نشان داد که همخوانی شخصیت بر حس تعلق به برند اثر مثبت معنادار دارد (6.442 =t و 0.411 =β) و حس تعلق به برند بر وفاداری به برند اثر مثبت و معنادار دارد (10.987 =t و 0.665 =β). همچنین مشخص شد که همخوانی شخصیت برند با مشتری بر وفاداری به برند اثر ندارد (1.230 =t و 0.091 =β).
زبان:
فارسی
در صفحه:
109
لینک کوتاه:
magiran.com/p1134532 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.