تاثیر حساسیت زدایی حرکات چشم و پردازش مجدد بر اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های عروق کرونر قلب علت اصلی مرگ و ناتوانی در تمام جوامع می باشد. اضطراب شایع ترین پاسخ روانی به سکته قلبی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کارآیی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر میزان اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی انجام شد.
روش
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی می باشد. 60 بیمار مبتلا به سکته قلبی بستری در بخش های قلب بیمارستان بوعلی سینا قزوین در سال (1390) تا (1391) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب بک استفاده شد. روش درمانی حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در دو جلسه به صورت یک روز در میان به مدت 45 تا 90 دقیقه انجام شد. میزان اضطراب بیماران قبل و بعد از اجرای مداخله اندازه گیری گردید. داده ها به وسیله آمار توصیفی، آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، کای اسکوئر و ویلکاکسون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین میزان اضطراب قبل از مداخله در گروه مداخله (28/4±87/48) بود که بعد از مداخله این میزان به (42/2±37/7) رسید، که از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان داد بدین معنی که اضطراب کاهش یافت (001/0p<). میانگین میزان اضطراب در گروه شاهد قبل از مداخله (13/5±10/49) بود که بعد از مداخله به (31/5±40/48) رسید و از نظر آماری تفاوت معناداری را نشان داد (001/0p<).
نتیجه گیری
روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد به عنوان یک روش موثر، مفید، جدید، زود بازده، غیر تهاجمی در درمان یا کاهش شدت اضطراب بیماران مبتلا به سکته قلبی می باشد. پرستاران، به خصوص پرستاران بخش مراقبت های ویژه می توانند از این روش جدید و موثر در درمان اضطراب بیماران استفاده نمایند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1137070 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!