تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با توجه به کاربرد داروی اولانزاپین در درمان اختلالات روانی و بیماری شیزوفرنی، هدف این تحقیق، بررسی تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گنادو اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر با لغ بوده است.
مواد و روش ها
در تحقیق حاضر، 50 سر موش صحرایی نر بالغ به 5 گروه 10 تائی شامل گروه های کنترل، شاهد و تجربی های اول، دوم و سوم تقسیم شدند. گروه های تجربی به صورت دهانی مقادیر 5، 10 و 20 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن از محلول اولا نزاپین را به مدت 28 روز دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، تمامی موش ها پس از وزن کشی بیهوش شدند و غلظت پلاسمایی هورمون های FSH، LH، تستوسترون و پرولاکتین با استفاده از روش رادیو ایمونواسی اندازه گیری شدند.
نتایج
نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در وزن بدن در گروه دریافت کننده دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم وجود داشت. علاوه بر این، نتایج سنجش هورمونی نشان داد که غلظت های سرمی FSH و LH در گروه های تجربی نسبت به کنترل تغییر معنی داری نداشت، در حالی که افزایش معنی داری در غلظت پرولاکتین و کاهش معنی داری در غلظت تستوسترون در گروه های دریافت کننده دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم محلول اولانزاپین وجود داشت.
نتیجه گیری
تغییرات حاضر به ترکیبات موجود در محلول اولانزاپین و به خصوص بنزودیازپین ها نسبت داده می شود که وزن بدن و غلظت سرمی هورمون های پرولاکتین و تستوسترون در گروه های دریافت کننده 20 میلی گرم بر کیلوگرم را تحت تاثیر قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138474 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.