تعیین شیوع روش های فیزیکی مورد استفاده برای خودکشی در ایران: یک مرور ساختارمند و متاآنالیز

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بررسی روش های مورد استفاده برای خودکشی یکی از مهم ترین جنبه تحقیقات خودکشی شناسی است. دیدگاه دقیقی در رابطه با روش های فیزیکی به کار گرفته شده برای خودکشی در کشور وجود ندارد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع برخی روش های فیزیکی به کار رفته در خودکشی های داخل کشور به وسیله روش متاآنالیز می باشد.
روش بررسی
کلیه پایگاه های اطلاع رسانی داخلی و همچنین PubMed، Science direct و Scopus با استفاده از کلید واژه های حساس بررسی شدند. جستجو محدود به دو دهه اخیر و به روز شده تا خرداد ماه 1391 بود. مطالعات با استفاده از روش اثرات تصادفی مانتل هنزل در متاآنالیز با هم ترکیب شدند. برای آزمون ناهمگنی از آماره Q کوکران استفاده شد.
یافته ها
به طور کلی 19 مطالعه از 16 استان وارد تحلیل نهایی شدند. شایع ترین روش خودکشی؛ خودسوزی با شیوع 13% (فاصله اطمینان 95%: 9 تا 17%) بدست آمد. شیوع سایر روش ها به ترتیب، حلقه آویز 2% (فاصله اطمینان 95%: 1 تا 3%) و استفاده از سلاح گرم 3% (با دامنه اطمینان 95%: 4-1%) برآورد شد.
نتیجه گیری
طبق نتایج این متاآنالیز، شایع ترین روش های فیزیکی به کار رفته در خودکشی، به ترتیب شامل خودسوزی، استفاده از سلاح گرم و حلقه آویز بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 تا 52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1138721 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!