بروز سردرد بعد از بی حسی نخاعی در سزارین و عوامل مرتبط با آن

پیام:
چکیده:
اهداف
بی حسی نخاعی روش انتخابی بیهوشی برای جراحی سزارین است. در این روش امکان بروز خطرات مهم راه هوایی مانند لوله گذاری مشکل و آسپیراسیون وجود ندارد. بعضی از بیماران به دلیل ترس از عوارض این روش به ویژه سردرد از انتخاب آن پرهیز می کنند. این پژوهش با هدف بررسی دقیق میزان بروز سردرد بعد از عمل جراحی با بی حسی نخاعی و شناسایی عوامل مرتبط با آن انجام گرفت.
روش ها
پژوهش مقطعی- تحلیلی حاضر در سال 1390 به مدت یک سال در بیمارستان 22 بهمن شهرستان گناباد انجام شد. 200 زن حامله که با بی حسی نخاعی مورد عمل جراحی سزارین قرار گرفتند به صورت در دسترس و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای انجام بی حسی نخاعی از سوزن شماره 25 از نوع یکبارمصرف، در حالت نشسته و مخلوط فنتانیل (25میکروگرم) و لیدوکائین 5% (75میلی گرم) استفاده شد. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار SPSS 11.5 شد و با استفاده از آزمون های آماری T مستقل و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
12 بیمار (6%) 24 ساعت بعد از بی حسی نخاعی و 44 بیمار (22%) در هفته اول بعد از بی حسی نخاعی دچار سردرد شدند. بین نمایه توده بدن (028/0= p) و شغل (011/0= p) با بروز سردرد در هفته اول بعد از بی حسی نخاعی از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود داشت. شایع ترین عارضه حین بی حسی نخاعی هیپوتانسیون (5/52%) بود.
نتیجه گیری
شایع ترین عارضه حین بی حسی نخاعی هیپوتانسیون است. بالاتربودن شاخص توده بدنی و نیز شاغل بودن بیماران موجب افزایش ریسک سردرد در هفته اول پس از بی حسی نخاعی می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 تا 115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1141662 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!