بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور در موش سفید آزمایشگاهی کوچک

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
مطالعات قبلی نشان داده است که تزریق سیستمیک کورتیکوسترون به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه ی ترس در انسان و حیوانات آزمایش گاهی را مختل می کند ولی اثرات آن بر حافظه با سن های مختلف روشن نیست. هدف این مطالعه تعیین تاثیر سیستمیک کورتیکوسترون بر به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه نزدیک و دور در مدل احترازی غیر فعال در موش سفید کوچک آزمایش گاهی بود.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی، موش ها در مدل احترازی غیر فعال پس از سازگاری، آموزش داده شدند (شدت شوک 1 میلی آمپر و به مدت 3 ثانیه). کورتیکوسترون با دوزهای 1، 3 و 10 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن، 30 دقیقه قبل از تست به خاطرآوری حافظه نزدیک (48 ساعت بعد از آموزش) یا حافظه دور (36 روز بعد از آموزش) به موش ها تزریق شد. میزان به خاطرآوری آن ها در یک تست ده دقیقه ای ارزیابی شد. هم چنین کورتیکوسترون با دوزهای فوق بلافاصله بعد از فعال سازی حافظه نزدیک (48 ساعت بعد از آموزش) و حافظه دور (36 روز بعد از آموزش) به موش ها تزریق شد. سپس دو، پنج، هفت و نه روز بعد از فعال سازی حافظه، حافظه موش ها به مدت ده دقیقه اندازه گیری و ثبت شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که کورتیکوسترون به خاطرآوری و بازتثبیت هر دو حافظه های نزدیک و دور را تضعیف نمود، به طوری که مدت زمان سپری شده قبل از ورود به ناحیه تاریک در گروه های دریافت کننده کورتیکوسترون به طور معنی داری از گروه دریافت کننده حامل کم تر بود. هم چنین، اثرات کورتیکوسترون بر به خاطرآوری و بازتثبیت حافظه دور به دوز بالاتری نیازمند بود.
نتیجه گیری
یافته های فوق نشان می دهد که کورتیکوسترون به خاطرآوری و بازتثبیت هر دو حافظه ترس دور و نزدیک را مختل می کند. هم چنین، اثرات آن بر به خاطرآوری و بارتثبیت حافظه دور، به مقدار بیش تری از کورتیکوسترون نیازمند است
زبان:
فارسی
صفحات:
512 تا 520
لینک کوتاه:
magiran.com/p1142465 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!