بررسی الگوی حساسیت و مقاومت آنتی بیوتیکی در سویه های اشریشیاکلی جدا شده از عفونت های ادراری در شهر تبریز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
عفونت هایادراریبهعنوانیکیازشایع ترینبیماری های عفونیمحسوبمی گرددو اشریشیاکلی به عنوان مهم ترین عامل عفونت های ادراری مطرح می باشد. این تحقیق با هدف بررسی میزان حساسیت و مقاومت سویه های اشریشیاکلیجدا شده از مراجعین به آزمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی در شهر تبریز انجام شد.
موادو روش ها
این مطالعه به صورت مقطعی در شش ماهه نخست سال 1390 انجام شد و نمونه ها به صورت استریل تهیه و از لحاظ آزمایش های کامل ادرار، کشت و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی حساسیت میکروبی با روش استاندارددیسکدیفیوژن انجام و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند.
نتایج
پس از بررسی های میکروبیولوژیکی، 5701 سویه اشریشیاکلی شناسایی شد. بیشترین میزان حساسیت نسبت به ایمی پنم (95/90 درصد)، نیتروفورانتوئین (97/85 درصد) و سفوتاکسیم (02/71 درصد) و بیشترین میزان مقاومت نسبت به آمپی سیلین (95/83 درصد)، تتراسایکلین (97/80 درصد) و کوتریموکسازول (92/63 درصد) مشاهده شد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان از افزایش مقاومت سویه های اشریشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک های آمپی سیلین و تتراسایکلین دارد که شاید علت آن مصرف بی رویه اینآنتی بیوتیک ها باشد. لذا توصیه می شود از استفاده غیرضروری آنتی بیوتیک ها خودداریگردد و تولید نسل های جدید آنتی بیوتیک های موثرترو مقرون به صرفه تر مورد توجه قرارگیرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
149
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171843 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.