بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)

چکیده:
مقدمه
کمر درد یکی از شایعترین مشکلات مورد توجه سلامت و اقتصاد جامعه می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان درد، ناتوانی در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا با استفاده از پرسشنامه اوسوستری قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی انجام گرفته است.
مواد و روش ها
طی یک مطالعه توصیفی-تحلیلی، 167 بیمار مبتلا به کمر درد بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا که به تشخیص متخصص معالج به مدت شش هفته با گروه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی تحت درمان قرار گرفتند، بر اساس فرمول کوکران و به شیوه در دسترس در نظرگرفته شدند. پرسشنامه شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری قبل و بعد از درمان در مورد کلیه بیماران تکمیل گردید. از تفاضل نمره محاسبه شده قبل و بعد از درمان، میزانی بدست می آید که کمتر از 10 ٪ به عنوان بهبودی نسبی و بیشتر از 10 ٪ به عنوان بهبودی قابل قبول در نظر گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی زوجی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین نمرات بیماران در متغیر ناتوانی ناشی از کمر درد در مرحله قبل از درمان و بعد از درمان تفاوت معنادار وجود دارد (به ترتیب 85 / 8± 76 / 34 در مقابل 89 / 7± 37 / 26، 0001 /. (P=0 یافته ها همچنین نشان می دهند که 3/ 32 ٪ از بیماران در نتیجه درمان به بهبودی کمتر از 10 ٪ و 7/ 67 ٪ به بهبودی 10 ٪ یا بیشتر دست یافتند. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان بهبودی کمردرد رابطه معنادار آماری وجود دارد (016 /. P=0)
نتیجه گیری
یافته های این پژوهش نشان داد که درمان داوریی در کاهش ناتوانی ناشی از کمر درد موثر است و از پرسشنامه اوسوستری نیز می توان در کنار تشخیص های حوزه پزشکی به منظور ارزیابی ناتوانی ناشی از کمر درد استفاده کرد
زبان:
فارسی
صفحات:
150 -160
لینک کوتاه:
magiran.com/p1175703 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!