ویژگی های مورفولوژیکی و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت کشت شده در منطقه آستارا (رقم های روغنی و 704)

پیام:
چکیده:
این تحقیق به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی الیاف و ترکیبات شیمیایی ساقه های ذرت رقم های روغنی و 704 کشت شده در منطقه آستارا انجام شد. پس از جمع آوری تعدادی ساقه از هر دو رقم، از میان آنها تعدادی ساقه برای تعیین ترکیبات شیمیایی و تعدادی دیگر نیز به منظور تعیین ویژگی های مورفولوژیکی الیاف انتخاب شدند. میانگین کل طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره ی سلولی و ضخامت دیواره سلولی برای رقم روغنی به ترتیب 859/0 میلی متر، 63/23، 62/16 و 51/3 میکرون و برای رقم 704 به ترتیب 727/0 میلی متر، 77/18، 39/11 و 70/3 میکرون اندازه گیری شد. میانگین کل درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در الکل، محلول در آب گرم و خاکستر برای رقم روغنی به ترتیب 99/36، 50/20، 85/13، 02/2، 53/7 و 71/6 درصد و برای رقم 704 به ترتیب 33/34، 50/17، 35/12، 35/1، 3/6 و 55/5 درصد اندازه گیری گردید. در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف گره ها و میان گره ها با یکدیگر در داخل هر رقم، بین طول، قطر، قطر حفره ی سلولی و ضرایب بیومتریک آنها در هر رقم تفاوت معنی داری مشاهده شد. همچنین در مقایسه ابعاد و ضرایب بیومتریک الیاف، بین گره های دو رقم و بین میان گره های دو رقم نیز از لحاظ همه ی فاکتورها تفاوت معنی داری مشاهده شد. در مقایسه ترکیبات شیمیایی در دو حالت ساقه با پوست و ساقه بدون پوست در داخل هر رقم، بین درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در آب گرم و خاکستر تفاوت معنی داری مشاهده شد. هرچند که در مورد رقم 704 بین درصد لیگنین دو حالت با پوست و بدون پوست تفاوت معنی دار نبود. اما در مقایسه ترکیبات شیمیایی بین دو رقم در حالت با پوست تفاوت در درصد سلولز، لیگنین، مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود، درحالی که در حالت بدون پوست این تفاوت تنها در درصد مواد استخراجی محلول در استن، محلول در آب گرم و خاکستر معنی دار بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
561 -582
لینک کوتاه:
magiran.com/p1186126 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.