تاثیر افزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی و ویژگی های فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی

پیام:
چکیده:
تاثیر افزودن کازئینات سدیم (4- 0 درصد)، عصاره نعناع فلفلی (2/0- 0 درصد) و مدت زمان نگهداری (20-4 روز) بر شاخص های کیفی و خاصیت آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی گردید. به این ترتیب مدل درجه دو برای هریک از شاخص های کیفی ارائه شد. نتایج آنالیز واریانس داده ها نشان داد که مدل های درجه دو به خوبی برای پیشگویی داده های آزمایش مناسب هستند. عدم برازش غیرمعنی دار و ضریب تبیین و ضریب تبیین اصلاح شده بالا بود. نتایج نشان داد که افزودن کازئینات سدیم بر pH، اسیدیته، سینرزیس، ظرفیت نگهداری آب، ویسکوزیته ظاهری و رشد لاکتوباسیلوس کازئی تاثیر معنی داری داشت (05/0>P). همچنین افزودن عصاره نعناع برpH، ویسکوزیته ظاهری، رشد ل. کازئی تاثیر معنی دار نشان داد (05/0>P). مدت زمان نگهداری بر pH، اسیدیته، سینرزیس، ظرفیت نگهداری آب، ویسکوزیته ظاهری، رشد پروبیوتیک و فعالیت آنتی اکسیدانی نیز تاثیر معنی دار داشت (05/0>P).
زبان:
فارسی
صفحه:
423
لینک کوتاه:
magiran.com/p1192923 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.