مشخصات مورفومتریک بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی در بز بالغ ایرانی (Caprus hircus)

پیام:
چکیده:
هدف مطالعه حاضر بررسی بعضی مورفولوژیک بیضه و اپیدیدیم، و ارتباط آنها با شاخص های اسپرم اپیدیدیمی می باشد. در این تحقیق در ابتدا تعداد 40 زوج بیضه بز بالغ از کشتارگاه اهواز تهیه و بر روی 30 زوج آنها مطالعات آناتومیک و بر روی 10 زوج مطالعات آناتومیک به همراه شاخص های اسپرم از جمله پاسخ به انجماد صورت پذیرفت. نتایج نشان داد متوسط وزن بیضه ها به همراه اپیدیدیم، بیضه ها به تنهایی و اپیدیدیم به تنهایی به ترتیب 3/114، 48/101 و 86/12 گرم بود. تفاوت متغیرهای آناتومیک مورد بررسی، به جز وزن اپیدیدیم (05/0>P)، بین سمت چپ و راست غیرمعنی دار بود. متوسط درصد تحرک اسپرم اپیدیدیمی بز بومی ایران 4/86، زنده مانی 1/94 تخمین زده شد که پس از انجماد به روش یک مرحله ای و با استفاده از رقیق کننده بیوکسل به طور قابل توجهی کاهش یافتند. نتایج مطالعه حاضر ضمن ارائه مشخصات بیومتری بیضه و اپیدیدیم بز بالغ، نشان داد هیچ گونه ارتباط معنی داری بین بیومتری بیضه و اپیدیدیم و شاخص های اسپرم اپیدیدیمی وجود ندارد
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1204384 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.