بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه
عدالت سازمانی ادراک شده به معنی حدی است که اقدامات سازمان در رابطه با کارکنان منصفانه تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد بود.
روش
مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1391 در 6 بیمارستان دولتی، خصوصی و خیریه یزد انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان و بیماران ترخیص شده این بیمارستان ها بود. مجموعا 259 کارمند و 259 بیمار در مطالعه شرکت کردند. داده های پژوهش به وسیله 2 پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده بیوگر که توسط کارکنان تکمیل شد و پاسخگوئی اجتماعی سازمان جهانی بهداشت که توسط بیماران تکمیل گردید، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده هاتوسط نرم افزار SPSS18و با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز آزمون آنوا و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
یافته ها
میانگین امتیاز عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و سیستمی در بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب، 66/14±31/71، 15/16±91/58، 21/17±26/48 و 70/24±99/93 بود. همچنین، میانگین امتیاز کلی عدالت ادراک شده سازمانی در این بیمارستان ها، 56/11±10/59 بود. میانگین امتیاز پاسخگوئی اجتماعی این بیمارستان ها، 11/6±77/92 بود. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که عدالت سازمانی ادراک شده دارای رابطه معنادار آماری با پاسخگوئی اجتماعی بیمارستان است.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده هرگونه اقدامی که منجر به عادلانه تر شدن پرداخت ها، رویه ها و فرآیندهای رسمی سازمان و رفتار سرپرستان با کارکنان شود سطح پاسخگوئی اجتماعی بیمارستان را بهبود خواهد داد که آن نیز منجر به ایجاد تصویر بهتر از بیمارستان ها در ذهن مشتریان خواهد شد.
زبان:
فارسی
صفحه:
26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1227016 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!