فهرست مطالب

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان - سال یکم شماره 1 (پاییز 1392)
 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمانه حیدری*، فیض الله اکبری، سید مصطفی حسینی، ابوالقاسم پوررضا، شهرام توفیقی صفحه 1
  مقدمه
  پیش بینی می شود که در آینده نزدیک شاید هیچ عاملی همانند فناوری اطلاعات قادر به تغییر طرح سازمان ها نباشد. پژوهش حاضر، گامی در جهت شناخت سطح فناوری اطلاعات و چگونگی اثر آن بر ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که جامعه پژوهش آن را کلیه افرادی که در بیمارستان دارای پست مدیریتی هستند و نیز متخصصین فناوری اطلاعات تشکیل می دهند. محیط پژوهش 10 بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. نمونه پژوهش به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه بود. در تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار STATA 13 و آزمون های توزیع نرمال، همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
  یافته ها
  بین وضعیت کلی فناوری اطلاعات با تمرکز (01/0p=) و رسمیت (06/0p=)ارتباط معنی داری وجود دارد و در اکثر موارد فناوری اطلاعات، رسمیت و تمرکز را تحت تاثیر قرار داده است.
  نتیجه گیری
  هر چند نفوذ فناوری اطلاعات به گونه ای نبود که به تحول بنیادین در ساختار بیمارستان های مورد مطالعه منجر شود، با این حال، فناوری اطلاعات تاثیرات گسترده ای بر دو بعد تمرکز و رسمیت سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، رسمیت، پیچیدگی، تمرکز، بیمارستان
 • زهرا مستانه، لطف الله موصلی* صفحه 8
  مقدمه
  عدم رضایت پرستاران که به عنوان عمده ترین بخش نیروی انسانی در نظام سلامت می باشند، می تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، ترک خدمت و غیبت از کار توسط آنان شود. عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند که در این مطالعه میزان رضایت شغلی پرستاران و عوامل دموگرافیکی و شغلی موثر بر آن در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، 250 نفر از پرستاران شاغل از 14 بخش سه بیمارستان آموزشی- درمانی به صورت نمونه گیری تصادفی و با در نظر گرفتن شرایط ورود به مطالعه انتخاب گردیدند. داده ها توسط پرسش نامه استاندارد سازمان جهانی بهداشت که حاوی اطلاعات دموگرافیک و 36 سوال در زمینه های شغلی (19 سوال)، ارتباطی و همکاری (9 سوال)، مدیریتی (5 سوال) و حقوق و مزایا (3 سوال) بر مبنای طیف لیکرت از کاملا ناراضی (نمره 1) تا کاملا راضی (نمره 5) بود، با انجام مصاحبه جمع آوری گردید. تحلیل داده ها پس از وارد نمودن آن ها در نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و آزمون های t، ANOVA و ضریب همبستگی Pearson صورت گرفت.
  یافته ها
  رضایت کلی پرستاران از شغل خود در حد متوسط (54/0± 18/3) بود. میانگین رضایت پرستاران از ابعاد مورد بررسی به ترتیب در ابعاد ارتباطی و همکاری با (98/0± 42/3)، شغلی با (08/1± 35/3)، مدیریتی با (09/1± 62/2) و حقوق و مزایا با (97/0± 34/2) حاصل گردید. در زمینه عوامل دموگرافیکی، تفاوت معنی داری بین رضایت شغلی پرستاران با جنس (08/0 P=)، سن (04/0 P=)، وضعیت تاهل (05/0 P=)و مدرک تحصیلی (05/0 P=) در فاصله اطمینان 95 درصد مشاهده نشد. در زمینه عوامل شغلی، بین رضایت شغلی پرستاران با بخش های کاری (08/0 P=)، نوع استخدام (01/0 P=)، سابقه خدمت (02/0 P=) و درآمد (05/0 P=)در فاصله اطمینان 95 درصد، تفاوتی به صورت معنی دار مشاهده نشد، ولی این رابطه در زمینه ارتباط رضایت شغلی با پست های مختلف سازمانی در فاصله اطمینان 99 درصد معنی دار بود (02/0 P=)
  بحث و نتیجه گیری
  میزان رضایت شغلی پرستاران در حد متوسط بود. با توجه به پایین بودن میزان رضایت پرستاران از لحاظ ابعاد مدیریتی و حقوق و مزایا، مدیران این بیمارستان ها باید با بهبود شیوه های مدیریتی و ارتباطی، همچنین بهینه و عادلانه نمودن سیستم های پرداختی، زمینه ارتقای رضایت پرستاران را فراهم نموده و با در نظر گرفتن عوامل دموگرافیکی و شغلی، میزان رضایت را به صورت دوره ای جهت تعیین اثربخشی اقدامات انجام شده ارزیابی نمایند.
  کلیدواژگان: پرستاران، رضایت شغلی، عوامل دموگرافیک، عوامل شغلی
 • محسن امینی زاده، بتول تیرگری، صدیقه ایرانمنش، بهشید گروسی، معصومه کریمی، حجت شیخ بردسیری* صفحه 18
  سابقه و هدف
  پرسنل اورژانس بیمارستان ها به طور مستقیم در طی کار روزانه با بسیاری از حوادث تهدید کننده سلامت مواجه هستند که آنها را در معرض خطر اختلال استرس پس از سانحه قرار می دهد. مطالعات محدودی در زمینه بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه در پرسنل اورژانس بیمارستان در ایران وجود دارد. بنابراین به منظور بررسی این اختلال در پرسنل بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مطالعه مقطعی حاضر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، برای بررسی میزان اختلال استرس پس از سانحه، کلیه پرسنل اورژانس بیمارستان های آموزشی شهر کرمان به صورت سر شماری وارد مطالعه شدند. پرسنل اورژانس بیمارستان های آموزشی 321 نفر بودند. از پرسشنامه استاندارد (M-PTSD) برای این منظور استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، آمار توصیفی، مجذور کای دو، و ضریب همبستگی پیرسون با نرم افزار SPSS19 انجام شد.
  نتایج
  یافته های مطالعه نشان داد (0/2) 5 نفر از کارکنان اختلال استرس پس از سانحه خفیف، (94/0) 235 نفر اختلال استرس پس از سانحه متوسط و (4/0) 10 نفر اختلال استرس پس از سانحه شدید داشتند. میانگین نمره (M-PTSD) کارکنان اورژانس بیمارستان (02/97 M=) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت سلامت روانی پرسنل، این مطالعه پیشنهاد می کند که مدیران حوزه سلامت به منظور کمک به این گروه از کارکنان برنامه های آموزشی سیستماتیک و پویایی را در جهت سازگاری آنها در نظر گیرند.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، پرسنل اورژانس بیمارستان
 • حجت الله قرایی، محمد امین بهرامی*، فرزانه رجالیان، ام البنین آتش بهار، عباس همایونی، فاطمه عطاءالهی، الهام جمالی صفحه 26
  مقدمه
  عدالت سازمانی ادراک شده به معنی حدی است که اقدامات سازمان در رابطه با کارکنان منصفانه تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد بود.
  روش
  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1391 در 6 بیمارستان دولتی، خصوصی و خیریه یزد انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان و بیماران ترخیص شده این بیمارستان ها بود. مجموعا 259 کارمند و 259 بیمار در مطالعه شرکت کردند. داده های پژوهش به وسیله 2 پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده بیوگر که توسط کارکنان تکمیل شد و پاسخگوئی اجتماعی سازمان جهانی بهداشت که توسط بیماران تکمیل گردید، جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده هاتوسط نرم افزار SPSS18و با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و نیز آزمون آنوا و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.
  یافته ها
  میانگین امتیاز عدالت توزیعی، رویه ای، مراوده ای و سیستمی در بیمارستان های مورد مطالعه به ترتیب، 66/14±31/71، 15/16±91/58، 21/17±26/48 و 70/24±99/93 بود. همچنین، میانگین امتیاز کلی عدالت ادراک شده سازمانی در این بیمارستان ها، 56/11±10/59 بود. میانگین امتیاز پاسخگوئی اجتماعی این بیمارستان ها، 11/6±77/92 بود. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان داد که عدالت سازمانی ادراک شده دارای رابطه معنادار آماری با پاسخگوئی اجتماعی بیمارستان است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده هرگونه اقدامی که منجر به عادلانه تر شدن پرداخت ها، رویه ها و فرآیندهای رسمی سازمان و رفتار سرپرستان با کارکنان شود سطح پاسخگوئی اجتماعی بیمارستان را بهبود خواهد داد که آن نیز منجر به ایجاد تصویر بهتر از بیمارستان ها در ذهن مشتریان خواهد شد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، پاسخگویی اجتماعی، بیمارستان
 • حجت شیخ بردسیری، محسن امینی زاده*، لیلا والی، مهدی علی اسماعیلی، قاسم امینی زاده، عباس امینی زاده صفحه 38
  مقدمه
  امروزه تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی در مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی مورد توجه قرار گرفته و ارتقای آن، کلید اصلی موفقیت مدیریت هر سازمان به شمار می رود. هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی پرسنل فوریت های پزشکی کرمان است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1390 انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و تعداد نمونه ها 200 نفر بود. برای انجام پژوهش، از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مشتمل بر 20 سوال و چهار مولفه و پرسشنامه تعهد سازمانی مشتمل بر 24 سوال و در سه مولفه استفاده گردید. از آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار سپس انجام شد.
  یافته ها
  از بین عوامل کیفیت زندگی مولفه فرصت پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر بالاترین میانگین (3/3) و مولفه حقوق و مزایای مادی کمترین میانگین (0/2) به خود اختصاص داد و از بین عوامل تعهد سازمانی مولفه تعهد هنجاری بالاترین میانگین (5/3) و مولفه تعهد عاطفی کمترین میانگین (3/3) را به خود اختصاص داد. بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده شد (45/0 r=) همچنین بین تمامی عوامل کیفیت زندگی کاری به جزء حقوق و مزایای مادی با تعهد سازمانی در سطح 01/0 p< ارتباط معنی داری مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج تحقیق بیانگر آن است که برای بالا بردن کیفیت زندگی کاری و تعهد کارکنان در اورژانس فوریت های پزشکی باید به جنبه های مشارکت و پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر کارکنان و امنیت شغلی کارکنان بیشتر تاکید گردد، بدین ترتیب می توان امید داشت میزان تعهد سازمانی آنان بهبود یابد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، فوریت های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • امیر اشکان نصیری پور*، بهنام نجفی صفحه 47
  مقدمه
  بهره گیری از تفاهم نامه واگذاری مدیریتی بر مبنای ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه یکی از راهکارهای نمرکز زدایی از دستگاه های دولتی است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر تفاهم نامه واگذاری مدیریتی ماده 144 برعملکرد مالی یک بیمارستان دانشگاهی انجام شده است. در این پژوهش توصیفی بیمارستان الف وابسته به یکی از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران محیط مورد مطالعه بود.
  روش پژوهش: داده ها از طریق بررسی کلیه اسناد مالی بیمارستان در دوره شش ماهه اول 87(قبل از واگذاری) و شش ماهه اول 88 (بعد از واگذاری) استخراج و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و بوسیله نرم افزار SPSS (ورژن 16) تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  با واگذاری بیمارستان الف هزینه های بیمارستان از 4071618515 ریال بدون احتساب نرخ تنزیل 5534194824 به ریال و با احتساب نرخ تنزیل (22درصد) به 4536225266 ریال افزایش یافت و درآمد های بیمارستان از 4148174004 ریال بدون احتساب نرخ تنزیل به 6162327713 ریال و با احتساب نرخ تنزیل (22درصد) به 5،051،088،289 ریال افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  عملکرد مالی بیمارستان الف نسبت به قبل از واگذاری وضعیت بهتری پیدا کرده است. لذا به مدیران و سیاستگذاران پیشنهاد می گردد، ابتدا بسترسازی لازم جهت دستیابی کامل به اهداف روش تمام شده با اعمال آموزش های لازم به مدیران، و استفاده از کارشناسان خبره، نظارت بر واگذاری ها قبل، حین و بعد از واگذاری انجام گردد.
  کلیدواژگان: واگذاری، عملکرد مالی، بیمارستان، ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه ایران، هزینه، درآمد
 • حامد سلیمانی، شایان زنگنه* صفحه 57
  مقدمه
  موفقیت نظام های سلامت به طورقابل توجهی به منابع انسانی شاغل در آن بستگی دارد. هر شغل با داشتن ویژگی های مشخص می تواند باعث ایجاد انگیزه در شاغل شود. هدف این پژوهش، بررسی توان انگیزشی مشاغل در بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور بود.
  روش
  این مطالعه توصیفی و به صورت مقطعی در زمستان 1391 صورت پذیرفت. کارکنان بیمارستان های دانشکده علوم پزشکی نیشابور و در دو گروه بالینی و اداری، مالی جامعه پژوهش را تشکیل دادند. نمونه 264 نفری از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب گردید. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه بود. 202 پرسشنامه تکمیل شده با استفاده از نرم افزار spss19 و به کمک آمار توصیفی و آزمون t یک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین عامل تنوع (4.99)، هویت (5.20)، اهمیت (5.59)، استقلال (4.46) و بازخورد (4.85) بدست آمد. میانگین توان انگیزش بالقوه 117/16 محاسبه شدکه با مقداراستاندارد 125 تفاوت معنی داری نشان نمی دهد. بر اساس نتیجه آزمون t یک نمونه ای، مشخص شد میانگین ابعاد شغلی تنوع، هویت، استقلال، اهمیت و بازخور با نمره استاندارد اختلاف معنی دار دارد (05/0 (p-value≤ با این حال میانگین نمره توان انگیزش بالقوه با نمره استاندارد اختلاف معنی دار نداشت (05/0 (p-value≥.
  بحث و نتیجه گیری
  مشاغل مورد بررسی از تنوع، هویت و اهمیت برخوردار می باشند ولی دارای استقلال و بازخورد نیستند. لذا پیشنهاد می گردد که مسئولین طراحی مجدد مشاغل را در راستای افزایش استقلال و بازخور مشاغل در دستور کار خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: توان انگیزش بالقوه، تنوع، هویت، اهمیت، استقلال، بازخور
 • محمد اعظمی*، محمدرضا داورپناه صفحه 65
  مقدمه
  انسان ها به منظور افزایش آگاهی و درک پدیده های جهان اطراف خود نیازمند اطلاعات می باشند و برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز ناگزیر از اطلاع یابی هستند. اطلاع یابی فرایندی است که طی آن فرد هدفمندانه به دنبال برطرف ساختن نقصان و کاستی است که در دانش وی بوجود آمده است و مستلزم فراگیری مهارت هاست.
  هدف پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی ایران در عرصه مقالات مجلات کتابداری و اطلاع رسانی ایران می باشد.
  روش پژوهش: در پژوهش حاضر از روش سندی استفاده شده است. جامعه پژوهش، مقالات انتشار یافته حوزه رفتار اطلاع یابی شامل فصلنامه های اطلاع شناسی، پیام کتابخانه، علوم و فناوری اطلاعات، کتاب، کتابداری و کتابداری و اطلاع رسانی و مجله روانشناسی و علوم تربیتی مربوط به سه دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تهران و دانشگاه اهواز می باشد.
  یافته ها
  بررسی نتایج نشان داد، کتاب از بیشترین میزان استفاده در هر دو جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی برخوردار بوده است. در میان منابع الکترونیکی اینترنت بااقبال بیشتری نزد جامعه استفاده کننده مواجه شده است. مهم ترین موانع موجود در استفاده از منبابع چاپی و الکترونیکی کمبود منابع، عدم آشنایی با زبان های خارجی، عدم دسترسی به هنگام به اطلاعات، کمبود وقت، کند بودن سرعت شبکه مخابرات کشور و عدم آشنایی با منابع می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  اولویت های استفاده از منابع و رفتار اطلاع یابی در بین گروه های مختلف به نوعی با یکدیگر تفاوت دارد. منابع رسمی اطلاعات نسبت به منابع غیر رسمی در اولویت اول می باشند.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی، نیاز اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی، ایران
|
 • Samaneh Heidari*, Feizoollah Akbari, Seid Mostafa Hosseini, Abolghasem Pourreza, Shahram Tofighi Page 1
  Introduction
  Information technology can change the organizations in the near future. This research aimed to improve the understanding about the relationship of information technology and triple dimensions of organizational structure (Formality، Complexity and Centralization) in hospitals of Tehran University of Medical Sciences، Iran.
  Method
  This cross-sectional study carried out at 10 randomly selected hospitalsaffiliated to the Tehran University of Medical Sciences at 2010. Observation، interview، and chronic fatigue syndrome (CFS) Robbins questionnaires used in the survey to gather the data. The data were from the members of decisionmaking networks of hospitals and experts of information technology (indicating source of data). The association was assessed using STATA (900)، Pearson correlation linear and multiple regression tests.
  Results
  There was significant relationship between the overall status of information technology and centralization (P = 0. 01) and formalization (P = 0. 05). In most of the cases، the information tehnology had significant effect on utilization with formalization dimention of the triple dimensions of organizational structures. Discussion and
  Conclusion
  Information technology cannot change the organization structure totally; however، it can affect extensively on complexity and centralization.
  Keywords: Information technology, Organization structure, Hospital management
 • Zahra Mastaneh, Lotfollah Mouseli* Page 8
  Introduction
  Lack of satisfaction can lead to decreasing quality of services، desertion، and work absence among nursec as a major human resource of health system. Several factors are involved in this field. In current study، we reviewed the rate of nursing job satisfaction and the influencing demographic and job factors in teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences، Iran.
  Method
  In this descriptive-analytical study، 250 nurses selected from 14 departments of 3 teaching hospitals by random sampling. Data gathered by standard WHO questionnaire included demographic data and 36 questions about professional (19)، communication and cooperative (9)، administrative (5)، and wage and salary (3) dimensions based on Likert scale (1-5). Data were analyzed by descriptive and inferential (ANOVA، t، and Pearson correlation tets) statistics.
  Results
  Generally، nurses'' job satisfaction was in moderate level (3. 18 ± 0. 54). The mean of satisfaction was 3. 42 ± 0. 98 in communication and cooperative، 3. 35 ± 1. 08 in professional، 2. 62 ± 1. 09 in administrative، and 2. 34 ± 0. 97 in wage and salary dimentions. On demographic factors، there was no significant relationship between nurses'' job satisfaction and gender (P = 0. 80)، age (P = 0. 40)، marital status (P = 0. 50) and educational level (P = 0. 50). In addition، on job factors، there was no significant relationship between nurses'' job satisfaction and working department (P = 0. 80)، type of employment (P = 0. 10)، tenure (P = 0. 20) and income (P = 0. 50); but there was significant relationship between job satisfaction and various nursing positions (P = 0. 02). Discussion and
  Conclusion
  Rate of nursing job satisfaction was in moderate level. Given the low satisfaction about the management and wage and salary dimensions، hospital managers must improve management and communication methods، and optimize fair payment systems. Besides، regarding to demographic and job factors، they should evaluate the nurses'' satisfaction periodically to determine the effectiveness of taken interventions.
  Keywords: Nursing, Job satisfaction, Demographic factors, Job factors
 • Mohsen Aminizadeh, Batool Tirgari, Sedigheh Iranmanesh, Behshid Garoosi, Maesumeh Karimi, Hojat Sheikh-Bardsiri* Page 18
  Introduction
  Personnel of emergency departments in hospitals have direct encounter with many events that threat their own wellbeing during daily work and may cause post-traumatic stress disorder (PTSD). In the Iranian context، there are limited numbers of studies about the prevalence of PTSD among of hospital emergency personnel. This study aimed to fulfill this goal among in hospitals affiliated to the by Kerman University of Medical Sciences، Iran.
  Method
  Using Mississippi Scale for Combat-related post-traumatic stress disorder (M-PTSD)، the PTSD prevalence rate of all hospitals emergency personnel (n = 321) was assessed. Data were analyzed using Kolmogorov-Smirnov، chi-square، and Pearson correlation tests.
  Results
  5 personnel (2%) had slight، 235 (94%) had moderate، and 10 (5%) had severe PTSD. Mean PTSD number of hospital emergency personnel was 97. 02. Discussion and
  Conclusion
  The study suggests health care managers to organize systematic and dynamic policies and procedures in order to assist personnel to deal with post-traumatic stress disorder.
  Keywords: Post, traumatic Stress disorder, Emergency personnel, Kerman, Iran
 • Hojatollah Gharaee, Mohammad-Amin Bahrami*, Farzaneh Rejaliyan, Ommolbanin Atashbahar, Abbas Homayouni, Fatemeh Ataollahi, Elham Jamali Page 26
  Introduction
  Perceived organizational justice means the degree to which the initiatives of an organization toward employees perceived to be fair. The objective of this study was to examine the relationship between perceived organizational justice and social responsibility in Yazd hospitals، Iran.
  Method
  The cross sectional descriptive analytical study was carried out in six Yazd public، private and charity hospitals. The study population comprised of employees and discharged patients of these hospitals. A total of 259 employees and 259 patients contributed in the study. Data was gathered through two questionnaires of Beugre perceived organizational justice and WHO social responsibility. Data analysis was done through SPSS software using descriptive statistics and analysis of variance (ANOVA) and Pearson’s correlation coefficient tests.
  Results
  The mean scores of distributive، procedural، interactional and systemic justice of studied hospitals were 71. 31 ± 14. 66، 58. 91 ± 16. 15، 48. 26 ± 17. 21 and 93. 99 ± 24. 70، respectively. In addition، the mean score of hospitals perceived organizational justice was 59. 10 ± 11. 56. The mean score of social responsibility was 77. 92 ± 11. 60. There was a significant statistical relationship between perceived organizational justice and social responsibility of studied hospitals. Discussion and
  Conclusion
  According to the results، any initiative to make the payments، organization official processes and supervisor’s behavior with employees more equal will improve the level of hospital social responsibility which in turn، will improve the brand image of hospital in customers’ minds.
  Keywords: Organizational justice, Social responsibility, Hospital
 • Hojat Sheykhbardsiri, Mohsen Amini Zadeh*, Leyla Vali, Mehdi Ali Esmaeli, Ghasem Amini Zadeh, Abass Amini Zadeh Page 38
  Introduction
  Nowadays، organizational commitment titles a universal concept in stage of human resource management and organizational development. Promotion of organizational commitment is the basic key in success of management of any organization. This study aimed to examine the relationship between the quality of work and organizational commitment of personnel in Emergency Medical Systems affiliated to the Kerman University of Medical Sciences، Iran.
  Method
  In this descriptive analytic study، 200 participants were selected randomly in accordance with the table of Morgan in 2011. Bolton quality of worklife questionnaire with 20 question and four components and Meyer and Allen organizational commitment questionnaire with 24 question and 3 components were used. Spearman correlation coefficient and Friedman tests used for statistical analysis.
  Results
  Among quality of worklife factors، the opportunities to develop skills and continuous learning component had the highest (3. 30) and the salary component had the lowest average 2. 08). Among organizational commitment factor، normative commitment component had the highest (3. 50) and emotional commitment component had the lowest average (3. 30). There was a significant relationship between organizational commitment and quality of worklife. There was a significant relationship between organizational commitment and quality of worklife (r = 0. 45). Besides، there was significant relationship between all of quality of worklife components except the salary component and organizational commitment (P < 0. 01). Discussion and
  Conclusion
  According to the result of this research، to increase the quality of worklife and organizational commitment of Emergency Medical Systems personnel، more emphasis on the employee participation in decision-making، opportunities to develop skills and continuous learning and job security components.
  Keywords: Quality of work life, Organizational commitment, Emergency medical system, Kerman, Iran
 • Amir, Ashkan Nasiripour*, Behnam Najafi Page 47
  Introduction
  Competitive economy of healthcare and treatment services، complexity and necessity of offering quality services at healthcare and treatment organizations، affiliated to the universities of medical sciences، have forced these units to use modern management tools and approaches. Decentralization concept is one of the most significant and effective tools that can be considered as reorganization strategy at universities. The main purpose of the present research was to determinate the effect of letter of understanding of management transfer of Iran development plan -article 144- on financial performance at a pilot hospital.
  Method
  This descriptive case study applied in terms of execution method. Children hospitalized at grade- A hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences، Iran، were subjects of the present research. The data were extracted and classified through studying all financial documents of the hospital.
  Results
  With transferring this grade-A hospital، hospital costs increased from 4،071،618،515 to 5،534،194،824 rials without considering declining rate and to 4،536،225،266 rials with considering declining rate (22%). In addition، incomes of hospital increased from 4،148،174،004 rials to 6،162،327،713 rials without considering declining rate and to 5،051،088،289 rials with considering declining rate (22%). Discussion and
  Conclusion
  Financial performance of the hospital has turned better especially after it was transferred to the private sector.
  Keywords: Financial performance, Outsourcing, Iranian development plan, Cost, Revenue, Hospital
 • Hamed Soleimani, Shayan Zanganeh* Page 57
  Introduction
  Success of health systems significantly depends on the human resources. Any job having specific features can cause employees motivation. The objective of the present study was to survey the potential power of the jobs at hospitals affiliated with Neyshaboor School of Medicine،Iran.
  Method
  This descriptive cross-sectional study was conducted in the winter of 2012. Employees of hospitals affiliated to Neyshaboor School of Medicine in two job categories of clinical and administrative comprised the study population. A sample of 264 was selected according to a stratified random sampling. Data collection was conducted by questionnaires. 202 completed questionnaires were analyzed using descriptive statistics and one-sample t test.
  Results
  There was no relationship between the demographic variables such as age، gender، work experience، marital status، education، and kind of membership and employment potential. In the occupational groups، the means of the variation، identity، importance، independence، and feedback were 4. 99، 5. 20، 5. 59، 4. 46 and 4. 85، respectively. The mean of motivation scores was 117. 1 that did not indicated a significant difference with the standard value of 125. The occupations had variation، identity and importance. There were significant differences between the means of task variety، task identity، and autonomy and their standard values. However، there was no significant difference between motivating potential and its standard value. Discussion and
  Conclusion
  The studied jobs had variety، identity and significance، but they lacked independence and feedback. Hence، it is recommended that the authorities set redesigning the jobs in their agenda in order to increase independenc، and feedback of the jobs.
  Keywords: Motivating potential score, Variety, Significance, Independence, Feedback
 • Mohammad Azami*, Mohammad-Reza Davarpanah Page 65
  Introduction
  People need information in order to increase their awareness and understanding regarding phenomena around them. Information seeking behavior is a purposive process in which an individual seeks to overcome deficiencies and gaps caused in his/her knowledge. This study aimed to investigate the information needs and information seeking behaviours of academic community and non academic institutions in Iran.
  Method
  Journals published in the field of library and information sciences as Journal of Informology، Research on Information Scienc and Public Libraries (formally Journal of Payam Ketabkhaneh)، Journal of Information Science and Technology، Journal of Ketab، Journal of Ketabdari، and three Journal of Psychology and Education Sciences published by the University of Tehran، Ferdowsi University of Mashhad، and the University of Ahvaz were searched. Articles about information needs and information seeking behaviours were reviewed.
  Results
  The highest rates of uses were belonged to books. Internet was used more than other electronic sources. The most important barriers in the use of printed and electronic resources were identified as: lack of familiarity with foreign languages، shortage of information sources، lack of access to information and time، the low speed of network communications to the country، and lack of familiarity with information sources. Discussion and
  Conclusion
  Overall priorities of using resources and information seeking patterns among various groups were different somehow.
  Keywords: Information seeking behavior, Information needs, Iran