تاثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در طی تولید و نگهداری

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
افزایش سطح آگاهی مردم و نگرانی درخصوص عوارض نگهدارنده های شیمیایی، کاربرد مواد نگهدارنده و ضدمیکربی گیاهی را افزایش داده است. تاکنون مطالعه ای در خصوص اثرات ضد میکربی اسانس چویر در محصولات لبنی انجام نشده است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اسانس گیاه چویر بر رشد استافیلوکوکوس اورئوس در روند تولید پنیر سفید ایرانی با روش پله ای- مانعی صورت گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه پس از جمع آوری گیاه چویر از کوه های دالاهو کرمانشاه، اقدام به اسانس گیری با استفاده از روش تقطیر با بخار آب و شناسایی اجزای آن به کمک دستگاه گاز کروماتوگراف متصل به طیف نگار جرمی گردید. فعالیت ضد باکتریایی گیاه مذکور در غلظت های 0075/0%، 015/0% و 03/0% اسانس مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد.
یافته ها
آنالیز شیمیایی اسانس منجر به شناسایی 60 ترکیب با مجموع 84/96% شد که بیشترین ترکیب تشکیل دهنده آن سیس- اسایمن بود. غلظت های 015/0% و 03/0% به طور معناداری مانع از رشد باکتری در طی مدت نگهداری گردید (01/0>P) اما در غلظت 0075/0 درصد تاثیر معنی داری مشاهده نشد (01/0)
زبان:
فارسی
صفحات:
13 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1229051 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!