تغییرات بیومتریک چشم بعد از عمل فیکوترابکولکتومی و تاثیر آن بر محاسبه قدرت عدسی داخل چشمی

پیام:
چکیده:
هدف
ارزیابی تغییرات بیومتریک چشم و اثر آن در تعیین قدرت عدسی داخل چشمی بعد از عمل فیکوترابکولکتومی.
روش پژوهش: در یک مطالعه کوهورت تاریخی بر روی 26 چشم از 24 بیمار که تحت عمل فیکوترابکولکتومی با میتومایسین C قرار گرفته و حداقل 6 ماه از زمان انجام جراحی روی آن ها گذشته بود، تغییرات کراتومتری (KR)، طول محوری (AL) با اولتراسوند تماسی Contact A-Scan (US-8000، Nidek، Gamaguri، Japan) و فشار داخل چشمی (IOP)، مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
متوسط مدت زمان پی گیری بیماران بعد از جراحی 4.15±1.24 ماه بود. بین کراتومتری قبل (4.1±73.43) و پس از عمل (41.4±76.42) اختلاف معناداری وجود نداشت (0.183 P=). میانگین طول محوری چشم (AL) قبل از عمل 22.23 و پس از عمل 42.23 میلی متر بود که اختلاف این دو از نظر آماری معنی دار نبود (0.238 P=). میانگین فشار داخل چشم قبل از عمل 3.16 بود که بعد از عمل به 1.11 میلی متر جیوه کاهش یافت و این کاهش معنادار بود (0.002 =P). بین آستیگماتیسم قرنیه ای قبل (45.1±35.0) و پس از عمل (9.1±47.0) تفاوت معنی داری یافت نشد (0.738=P).
نتیجه گیری
در صورتی که فشار چشم قبل از جراحی در محدوده طبیعی باشد، تاثیر جراحی فیکوترابکولکتومی بر تغییرات کراتومتری و طول قدامی خلفی که دو عامل موثر در تعیین قدرت لنز داخل چشمی می باشند قابل توجه نبوده و می توان با اطمینان از کراتومتری و طول قدامی خلفی قبل از عمل جهت تعیین قدرت لنز داخل چشمی استفاده کرد. کنترل فشار چشم با دارو تا حد ممکن قبل از عمل و قبل از انجام بیومتری توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
86
لینک کوتاه:
magiran.com/p1231092 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.