پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
پره اکلامپسی شایع ترین عارضه بالینی دوران بارداری است. با توجه به اهمیت پره اکلامپسی در بارداری و عدم وجود عوامل قطعی موثر بر آن، این پژوهش با هدف پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسشنامه دموگرافیک تکمیل گردید. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. در صورت وجود فشار خون مساوی یا بیش از 140 بر 90 میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته 20 بارداری تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی و رگرسیون لجستیک در نرم افزارSPSS استفاده شد.
یافته ها
از 1033 مادر باردار 20 نفر (9/1%) مبتلا به پره اکلامپسی بودند. میانگین سطح سرب خون مادران μg/dl9/4 ± 7/4 بود. ارتباط میان سرب خون مادر و پره اکلامپسی مستقیم و معنادار بود (001/0>(P. سطح موثر سرب خون (نقطه ی برش) در پره اکلامپسی دارای حساسیت 85%، ویژگی 5/70%، ارزش اخباری منفی 6/99% و ارزش اخباری مثبت 4/5%، μg/dl 5 بدست آمد.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب μg/dl 5 و بالاتر در نیمه اول بارداری می تواند با حساسیت نسبتا بالا با وقوع پره اکلامپسی همراه باشد؛ لذا انجام این آزمایش به عنوان روشی در اوایل بارداری، برای پیشگویی وقوع پره اکلامپسی در مادران باردار فاقد عوامل خطرزای مهم پره اکلامپسی، پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1241943 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!