بررسی تاثیرآموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان منطقه 3 دانشگاه های آزاد اسلامی

چکیده:
هدف مقاله حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر مهارت های خواندن و نوشتن دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در دانشگاه های منطقه 3 دانشگاه آزاد اسلامی است. روش پژوهش از نوع تجربی (پیش آزمون - پس آزمون) است. جامعه آماری دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی از دانشگاه های آزاد اسلامی واحد بابل و تنکابن بوده که نمونه گیری با روش تصادفی نظام مند و با استفاده از فرمول کوکران انجام شد. تعداد نمونه 113 نفر تعیین گردید برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و تحلیلی(ویلکاکسون) با نرم افزارآماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که آموزش توانسته است سطح مهارت های تفسیر (از میانگین83/11به 7/24)، توضیح (از میانگین 17/21به میانگین46/39)، تحلیل (از میانگین5/18به میانگین7/39)، ارزشیابی (از میانگین 38/21 به 79/36) و نقش و بازی (از 9/11به 94/15) ارتقاء دهد. بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون خواندن انتقادی تفاوت معنی دار وجود دارد. به عبارت دیگر آموزش توانسته بر سطح مهارت های پنجگانه خواندن و نوشتن انتقادی دانشجویان تاثیر مثبت داشته باشد و موجب رشد مهارت های مربوط به آن گردیده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1249890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.