اثر ضد دردی عصاره متانولی گیاه گل ساعت در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در طب سنتی، گیاه گل ساعت به عنوان تسکین دهنده درد و آرام کننده ناراحتی های با منشاء عصبی استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرضد دردی عصاره متانولی گیاه گل ساعت در موش صحرایی نر مورد بالغ بود.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 7 گروه شامل؛ کنترل، گروه های تیمار شده با عصاره 80،100 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی، مرفین (1میلی گرم بر کیلوگرم درون صفاقی)، ایندومتاسین (10میلی گرم بر کیلو گرم) و نالوکسان (1میلی گرم بر کیلوگرم) به همراه دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره از آزمون های ریتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
دوزهای 30080 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره، اثر مهاری معنی داری بر پاسخ فاز مزمن تست فرمالین و تست ریتینگ داشت05/0p<. هر چند که افزایش در زمان جهش دم با عصاره دیده شد، ولی این مورد از اثر القاء شده با مرفین نسبت به کنترل، کمتر بود. اثر ضد دردی دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم در فاز مزمن فرمالین به صورت معنی داری بیشتر از ایندومتاسین بود(001/0p<).
نتیجه گیری
اثر ضد دردی گل ساعت به خصوص در فاز مزمن تست فرمالین مشاهده شد، که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید و تانن های موجود در گیاه باشد که در گذشته اثرات ضد دردی آنها به اثبات رسیده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
56
لینک کوتاه:
magiran.com/p1255022 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.