جداسازی، شناسایی و بررسی بیماری زایی عوامل قارچی همراه ریشه و طوقه درختان زیتون در استان خوزستان

پیام:
چکیده:
طی بازدیدهایی در سال های 1386-1384 از باغ های زیتون استان خوزستان، از درختان زیتون با علائم پژمردگی، سرخشکیدگی و در بعضی موارد زوال نمونه برداری شد. پس از شستشو و ضدعفونی سطحی، نمونه ها در محیط PDA کشت و در دمای 25 درجه سلسیوس نگهداری شدند.از ریشه و طوقه زیتون 124 جدایه قارچ جداسازی گردیدکه شامل یک گونه از جنس ورتیسیلیوم (V. dahliae با 35 جدایه)، سه گونه از جنس فوزاریوم (F. solani با 23 جدایه،F. equiseti با20جدایه و F. semitectum با4جدایه)، سه گونه از جنس سیلیندروکارپون (C. destructans با 20 جدایه، C. obtosisporum و C. didymum به ترتیب با 9 و 8 جدایه) و 5 جدایه از جنس ریزوکتونیا بود که همه R. solaniچند هسته ای و متعلق به گروه آناستوموزی AG-4 بودند. آزمون بیماری زایی برای جدایه های V. dahliae،F. solani، F. equisetai و C. destructansروی نهال های زیتون 12 ماهه به وسیله فرو بردن ریشه نهال ها در سوسپانسیون اسپور انجام شد. برای جدایه های R. solani نیز آزمون بیماری زایی روی نهال های 12 ماهه زیتون و با استفاده از مایه تلقیح گندم انجام گرفت. نتایج آزمون بیماری زایی نشان داد که از بین جدایه های به دست آمده سه گونه روی زیتون بیماری زای قوی(F. solani، V. dahliae و C. destructans)، گونه F. equiseti بیماری زای متوسط و گونه R. solani بیماری زای ضعیف بود. این اولین گزارش از گونه های F. equisetiو C. destructansاز زیتون در ایران و گونه های F. Semitectum، C. didymium و C. obtosisporumبه عنوان عوامل بیماری روی زیتون می باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1262281 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!