ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیده ی روانگرایی خاک

پیام:
چکیده:
تحلیل خطرات طبیعی می تواند ابزار مناسبی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و اولویت بندی اقدامات مدیریت بحران باشد. در این پژوهش، ضمن پیش بینی سناریوهای بروز خطر و خسارت پدیده ی روانگرایی، آسیب پذیری عناصر در معرض خطر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جزئیات این رویکرد در منطقه ی گرگان در استان گلستان مورد ارزیابی و توصیف قرار گرفته است. همچنین نقشه های خاک (طبقات بافت رسوب)، عمق آب زیرزمینی (اطلاعات چاه های پیزومتری) و شتاب زلزله (داده های بیشترین شتاب لرزه ای تاریخی ثبت شده) تهیه شد. وقوع روانگرایی خاک بر اساس متغیرهای مذکور و مدل تجربی سه فاکتوره برای شرایط موجود در چهار رتبه ی خطر تهیه گردید. بر اساس ترکیب های احتمالی توانایی وقوع شتاب بیشینه ی لرزه ای و تغییرات عمق آب زیرزمینی، وضعیت بروز خطر مشخص گردید. با در نظر گرفتن ارتباط عوامل پیش گفته، پهنه های مختلف وقوع خطر روانگرایی با استفاده از سامانه ی اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارArc GIS 9.3 محاسبه گردید. در نهایت طبقات حساسیت روانگرایی برای منطقه ی مورد مطالعه تهیه شد. بر اساس نتایج پژوهش، در سناریوی وقوع خطر، ناحیه ی شمالی منطقه ی مورد مطالعه با تمرکز فعالیت ها و مراکز جمعیتی و بالا بودن سطح آب زیرزمینی در رتبه های خطر و خسارت بالا قرار دارد. نقشه و نتایج پیش بینی محدوده ی خطر روانگرایی خاک در قالب سناریوی آینده در چهارچوب تحلیل احتمال خطر و خسارت می تواند ابزار مناسبی در مدیریت خطر و کاهش خسارت ناشی از این پدیده باشد. رویکرد ارزیابی مورد استفاده می تواند با در نظر گرفتن شدت و محدوده ی خطر و عناصر حساس در گرفتن تصمیماتی برای کاهش خطر مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
25 -32
لینک کوتاه:
magiran.com/p1265469 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.