اثر افزودن کولین کلراید به جیره های حاوی سطوح مختلف روغن بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی

پیام:
چکیده:
در این آزمایش به منظور بررسی اثر مکمل کولین کلراید در جیره های با سطوح مختلف چربی 236 قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس 308 به طور تصادفی در 24 قفس توزیع شدند. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×2 شامل 2 سطح چربی (صفر و 5 درصد) و 3 سطح مکمل کولین کلراید (صفر، 1/0، 2/0 درصد) بود. پرندگان از 22 تا 42 روزگی به مدت 4 ساعت تحت تنش گرمایی 35 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. پرندگانی که جیره های با سطح چربی بالا دریافت کردند در دوره آغازین و کل دوره پرورش به طور معنی داری افزایش وزن و همچنین وزن سینه و چربی محوطه بطنی بالاتری داشتند (05/0P<). مصرف مکمل کولین کلراید باعث بهبود افزایش وزن و همچنین افزایش معنی دار مصرف خوراک، وزن لاشه قابل طبخ، سینه و ران جوجه های گوشتی شد (05/0P<). افزودن 1/0 درصد مکمل کولین کلراید باعث شد تا شاخص قرمزی گوشت (a*) به طور معنی داری کاهش یابد (05/0P<)، اما در شاخص های روشنی (L*) و زردی (b*) گوشت تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مصرف جیره های با 5 درصد چربی نسبت به جیره های بدون روغن غلظت مالون دی آلدئید را در گوشت ران به طور معنی-داری افزایش داد. گوشت پرندگانی که جیره های بدون مکمل کولین کلراید یا 2/0 درصد مکمل کولین کلراید دریافت کردند نسبت به پرندگانی که جیره حاوی 1/0 درصد مکمل کولین کلراید دریافت کردند، به طور معنی داری ظرفیت نگهداری آب بیشتری داشت. افزودن مکمل کولین کلرید به جیره تاثیر معنی داری بر pH گوشت جوجه های گوشتی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، استفاده از روغن و همچنین حداقل 1/0 درصد مکمل کولین کلراید در جیره غذایی جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی سبب بهبود عملکرد آن ها می شود. همجنین افزایش چربی در جیره جوجه های گوشتی و نگهداری گوشت به مدت بیشتر از 30 روز سبب افزایش فسادپذیری گوشت می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1269527 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!