بررسی اثر pH در حذف یون مس از محیط های آبی با استفاده از نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید /هیدروکسی آپاتیت

پیام:
چکیده:
در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت به روش هم رسوبی ساخته شدند. نانوذرات ساخته شده با استفاده از دستگاه های الگوی پراش پرتوی ایکس ((XRD، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی FESEM))، اسپکتروفوتومتری تبدیل فوریه ی مادون قرمز FT-IR)) و مغناطیس سنج نمونه ی ارتعاشی(VSM) مشخصه یابی شدند. الگوی پراش پرتوی ایکس نمونه ها ساختار هگزاگونال هیدروکسی آپاتیت و تتراگونال مگمایت را تائید کردند. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی نشان داد که در هر دو نمونه، نانوذرات تهیه شده تقریبا کروی شکل و اندازه ی میانگین آن ها برای نانوذرات آهن اکسید و آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت به ترتیب nm2±16 وnm 2±19 است. منحنی پسماند نمونه ها نشان داد که در نمونه های تهیه شده، نیروی وادارندگی تقریبا صفر بوده و نانوذرات خاصیت ابرپارامغناطیس از خود نشان دادند. میزان مغناطش اشباع در نانوذرات آهن اکسید emu/g 98/14 بود، در حالی که این میزان در نانوذرات آهن اکسید / هیدروکسی آپاتیت به emu/g83/2 کاهش یافت. در نهایت نانوذرات تهیه شده به عنوان جاذب برای حذف یون های مس از محیط های آبی به کارگرفته شدند و به منظور مقایسه ی قابلیت حذف یون های مس توسط نانوذرات آهن اکسید و نانوکامپوزیت های آهن اکسید/ هیدروکسی آپاتیت از محیط های آبی، بازده و ظرفیت جذب یون های مس در pH های مختلف محلول توسط این نانوذرات تعیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -49
لینک کوتاه:
magiran.com/p1281065 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.