ارزیابی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام

پیام:
چکیده:
پیش بینی آینده در عرصه پویای اقتصاد و بازارهای مالی از جمله بازار بورس به یکی از مهمترین مسائل در علوم مالی ارتقاء یافته است. همچنین، در دههی اخیر مدلهای شبکه عصبی به علت عملکرد واقع بینانهتر این مدلها مورد توجه محققین قرار گرفته و از انواع مختلف آنها برای پیشبینی استفاده شده است. اکنون این سئوال مطرح است که، کدام یک از این مدلها قدرت بالاتری برای تبیین فرآیندهای آتی بورس را دارا میباشد؟ در (همین راستا، این مطالعه به مقایسه دقت عملکرد مدلهای شبکه عصبی ایستا و پویا در پیشبینی (تک متغیره 1 بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس تهران میپردازد تا امکان انتخاب الگوی بهینه برای پیشبینی متغیر مذکور را میسر نماید. داده های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازهی زمانی پنجم فروردین 1388 تا سیام آبان 1390 میباشد. همچنین الگوهای مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از؛ دو مدل و نیز یک مدل شبکهی (MFNN) و شبکه عصبی چند لایه پیشخور (ANFIS) ایستای؛ شبکهی عصبی فازی هستند. این پژوهش عملکرد مدلهای مذکور را، بر اساس معیارهای (NNARX) عصبی پویای اتورگرسیو 3 مورد (RMSE) 2 و نیز معیار جذر میانگین مجذور خطا (MSE) محاسبه ی خطای پیشبینی میانگین مجذور خطا ارزیابی قرار داده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -91
لینک کوتاه:
magiran.com/p1281118 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.