بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند کلیه با بیماران همودیالیزی و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی حالتی از سلامت کامل فیزیکی، ذهنی و اجتماعی است و نه فقط فقدان بیماری. بیماری مرحله انتهایی کلیه و درمان های آن کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد؛ لذا مطالعه حاضر به بررسی کیفیت زندگی بیماران پیوند کلیه، همودیالیز و دیالیز صفاقی شهر کرمان در سال 1391 و مقایسه آن بر اساس اطلاعات جمعیتی- شناختی می پردازد.
مواد و روش ها
این مطالعه مقطعی از نوع «تحلیلی- مقایسه ای» بر روی335 بیمار دیالیزی (150بیمار همودیالیزی، 95بیمار دریافت کننده پیوند کلیه و90 بیمار دیالیز صفاقی) در بخش های همودیالیز، دیالیز صفاقی و نفرولوژی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1391 انجام شده است.
نتایج
میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی 53/13± 97/44، بیماران دیالیز صفاقی 48/5± 70/65 و بیماران دریافت کننده پیوند 68/6± 78/75بوده و از نظر آماری بین این سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج حاصله، کیفیت زندگی بیماران دریافت کننده پیوند نسبت به سایرین در حد مطلوب تری می باشد و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی نسبت به گروه های دیگر به طور معنی داری پائین تر بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
126 -133
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282538 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.