تاثیر آنتی اکسیدانی نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی بیضه ی موش های جوان و مسن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اغلب سلنیوم موجب ساخت سلنوپروتئین هایی می شود که در ساختمان آنزیم های آنتی اکسیدانی به کار می رود و آنتی اکسیدان ها نیز جهت حفظ سلامتی سلول های در معرض آسیب های ناشی از تنش اکسیداتیو ضروری هستند. سلنیوم با توجه به نقش آنتی اکسیدانی آن یک عنصر ضروری و کمیاب در روند اسپرماتوژنز و خصوصیات مربوط به اسپرم، خصوصاا در اواخر سنین باروری می باشد. بنابراین در این پژوهش نقش نانو ذرات سلنیوم بر پارامترهای اسپرمی موش های جوان و مسن بررسی گردید.
مواد و روش ها
موش های نر بالغ (3-2 ماهه) و مسن (12-10 ماهه) هر کدام به 4 گروه 5 تایی (گروه کنترل، شم و دو گروه تجربی) تقسیم شدند. موش های گروه تجربی به مدت 35 روز، روزانه نانو سلنیوم با دوزهای مختلف 2/0 و 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم از وزن بدن به صورت گاواژ دریافت نمودند. پس از این مدت، پارامترهای اسپرمی موش های جوان و مسن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
نتایج
تعداد اسپرماتوزوئید، درصد تحرک و درصد زنده بودن اسپرم خصوصاا در موش های مسن که دوز 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دریافت نمودند، افزایش یافت و تعداد اسپرماتوزوئیدهای مرده و آسیب دیده، کاهش معنی داری نشان داد (05/0P<). درصد آسیب های سلولی اسپرم موش های جوان در گروهی که دوز 4/0 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات سلنیوم دریافت نمودند، افزایش معنی داری نشان داد.
نتیجه گیری
نتایج این تحقیق نشان می دهند که تجویز نانو ذرات سلنیوم در طول دوره اسپرماتوژنز، پارامترهای اسپرمی را بهبود می بخشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -119
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.