بررسی اثر عصاره سیر بر رفع مسمومیت ناشی از سرب در کلیه نوزادان موش های صحرایی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
استفاده از سرب به عنوان یک عنصر طبیعی اثرات مختلفی بر خونسازی، سیستم عصبی، کلیه، تولید مثل و استخوان دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی سیر در درمان مسمومیت کلیه ناشی از سرب در نوزادان موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها
رت ها در 7 گروه 8 تایی تقسیم بندی شدند. گروه اول یا کنترل بدون دریافت هیچ ماده ای، گروه دوم شاهد به میزان1/0 میلی لیتر آب مقطر دریافت نموده، گروه سوم سرب با دوز 6/0 گرم در لیتر، گروه چهارم 4/0 گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره آبی- الکلی سیر، گروه های 5، 6، 7 ابتدا 6/0 گرم در لیتر سرب و سپس با دوزهای 1/0، 2/0، 4/0 گرم بر کیلوگرم عصاره آبی- الکلی سیر دریافت نمودند. سپس تزریق به صورت خوراکی در 10 روز متوالی انجام شد. برای آنالیز داده-ها از تست آماری T-test استفاده شد.
نتایج
بر اساس نتایج بدست آمده، وزن بدن و کلیه در گروه های 3، 5، 6، 7 افزایش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. وزن بدن و کلیه در گروه 4 کاهش معنی داری را نسبت به گروه سرب نشان داد. فاکتورهای کلیوی اوره، اسیداوریک، کراتینین و پتاسیم در گروه 3 افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل نشان دادند ولی در مورد سدیم کاهش معنی دار را نشان می دهند..
نتیجه گیری
تاثیرات محافظتی سیر روی کلیه مربوط به خواص آنتی اکسیدانی آن است زیرا انواع واکنش های اکسیدی در میزان فیلتراسیون گلومرولی نقش منفی دارد. سیر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی و اثر حفاظتی، اثر سمی سرب بر بافت کلیه را از بین می برد.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -89
لینک کوتاه:
magiran.com/p1282544 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.