جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی لاکتوباسیل های با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت

پیام:
چکیده:
باکتری های اسید لاکتیک، متدوالترین نوع باکتری هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک در آبزی پروری استفاده می شوند. هدف این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت بود. به این منظور 50 قطعه ماهی شیربت (با میانگین وزن 97/265±82/800) از منابع آبی استان خوزستان صید و به آزمایشگاه منتقل و فلور باکتریایی روده ی آن ها بررسی گردید. باکتری های اسید لاکتیک روده ی نمونه ها توسط روش های فنوتیپی (رنگ آمیزی گرم، تست های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی) جداسازی و تخلیص گردید. سپس این باکتری ها بر اساس شاخص های اولیه پروبیوتیکی شامل: مقاومت به اسید، نمک های صفراوی و خاصیت آنتاگونیستی و عدم بیماری زایی برای ماهی امتیازدهی و ارزیابی گردیدند. از 50 ماهی بومی شیربت بررسی شده تعداد 30 جدایه مشکوک به باکتری های اسید لاکتیک که میله ای یا کوکسی شکل (20 باکتری میله ای و 10 باکتری کوکسی) بودند، جداسازی گردید. از 30 جدایه ی مذکور، تعداد 20 جدایه بر اساس نتایج بیوشیمیایی در جنس لاکتوباسیل قرار نگرفته و تعیین هویت نشدند و در مجموع 10 جدایه (10، 12، 15، 17، 18، 21، 22، 24، 29 و 30) بر اساس ویژگی های بیوشیمیایی تعیین هویت بیشتر تا حد گونه قرار گرفته و شاخص های اولیه پروبیوتیکی آن ها ارزیابی گردید. بعد از انجام آزمایش های تعیین توان پروبیوتیکی، چهار جدایه دارای بیشترین پتانسیل پروبیوتیکی از میان جدایه های لاکتوباسیلی بودند که این چهار جدایه به ترتیب شامل: L. acidophilus، L. delbruecki L.brevisوL. fermentiumبودند.
زبان:
فارسی
صفحات:
88 -97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1287307 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.