فهرست مطالب

 • پیاپی 43 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • الهام جاودان، جمال فیاضی، محمدتقی بیگی نصیری، صالح طباطبایی وکیلی صفحات 5-11
  چندقلوزایی یکی از صفات مهم اقتصادی در پرورش گوسفند و بز می باشد. به کارگیری روش های سنتی اصلاح نژاد نظیر انتخاب و آمیزش بر اساس داده های فنوتیپی، دارای روندی کند و پر هزینه است. مطالعات ژنتیکی مشخص نموده است که نرخ تخمک ریزی به وسیله ی مجموعه هایی از ژن هایی با اثر عمده به نام ژن های باروری کنترل می شوند. هدف از این تحقیق بررسی چند شکلی ژن فاکتور تمایز رشد 9 (GDF9) در 91 بز نجدی مربوط به 3 موقعیت جغرافیایی، شمال غربی، جنوب شرقی و مرکز و 29 بز لری- بختیاری مربوط به 2 موقعیت جغرافیایی، شمال شرقی و جنوب شرقی استان خوزستان می باشد. بعد از استخراج DNA، تکثیر قطعه ی 295 جفت بازی از اگزون 2 ژن GDF9 با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی انجام گرفت. در این پژوهش سه الگوی SSCP برای اگزون 2 ژن GDF9 در دو نژاد بز استان خوزستان مشاهده گردید. ولی ارتباط معنی داری به وسیله ی نرم افزار SAS بین الگوهای مشاهده شده و صفت چندقلوزایی در این دو نژاد بز مشاهده نشد. آلل A، در جمعیت های بز نجدی شمال غربی، جنوب شرقی و در بزهای لری- بختیاری شمال شرقی و جنوب شرقی بیش ترین فراوانی را داشت. در جمعیت های بز نجدی جنوب شرقی و مرکز ژنوتیپ AB بیش ترین فراوانی را نشان داد و در جمعیت شمال غربی بیش ترین فراوانی ژنوتیپی مربوط به ژنوتیپ AA بود. در جمعیت بزهای لری- بختیاری شمال شرقی و جنوب شرقی بیش ترین فراوانی ژنوتیپی مربوط به ژنوتیپ AA بود.
  کلیدواژگان: بز نجدی، بز لری، بختیاری، تنوع ژنتیکی، ژن GDF9، PCR، SSCP
 • سالار درافشان، امیر وفایی سعدی، علی نکویی فرد صفحات 12-18
  هدف از این مطالعه، مقایسه ی برخی ناهنجاری های گلبولی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان دیپلویید و تتراپلویید بود. به این منظور القای تتراپلوییدی با استفاده از شوک حرارتی 28 درجه ی سانتی گراد به مدت 10 دقیقه در 65 ساعت-درجه پس از لقاح روی تخم های مولدین ایرانی صورت گرفت. تخم های لقاح یافته از همان دسته از مولدین، بدون اعمال شوک حرارتی، به عنوان گروه شاهد (دیپلویید) مد نظر قرار گرفتند. صحت القای پلوییدی با استفاده از مقایسه ی ابعاد گلبولی و نیز تعداد مناطق سازمان دهنده ی هستکی NOR تعیین شد. نتایج نشان داد که تتراپلوییدی منجر به افزایش معنی دار تمامی ابعاد گلبولی در قزل آلای رنگین کمان می شود (05/0P<). ناهنجاری ریختی در گلبول های قرمز تتراپلویید به طرز چشم گیری بیش تر از ماهیان دیپلویید بود (05/0P<). فراوان ترین انواع ناهنجاری های گلبولی شامل سلول با هسته ی در حال تقسیم (segmentation): 2/8%، سلول در حال تقسیم (amitosis): 1/4%، گلبول قرمز نارس یا نابالغ (immature cell): 8/3% و غشای ناقص حدود 1% بود. افزایش نامتناسب ابعاد گلبولی، به همراه بروز انواع ناهنجاری های خونی، می تواند منجر به کاهش کارایی زیستی انواع تتراپلویید در مقایسه با ماهیان دیپلویید شود.
  کلیدواژگان: ناهنجاری، گلبول قرمز، تتراپلوییدی، قزل آلای رنگین کمان
 • مهدی زارعی، مهدی پورمهدی بروجنی، سیدعلی جزایری صفحات 19-28
  توانایی باکتری ها در تحمل pHهای پایین از جمله خصوصیات مهمی است که به زنده مانی باکتری در محیط های مختلف کمک می نماید. مرگانلا مرگانی که مهم ترین باکتری تولید کننده ی هیستامین در ماهی و مواد غذایی دریایی می باشد، توانایی زیادی در زنده مانی در محیط های اسیدی دارد. در مطالعه ی حاضر توانایی اتانول و EDTA جهت حساس کردن مرگانلا مرگانی بهpHهای پایین و اسیدهای آلی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور سلول های فاز لگاریتمی و سکون باکتری در محیط TSB با pH برابر با 5 ایجاد شده به وسیله ی اسیدهای کلریدریک، استیک، لاکتیک، سیتریک و تارتاریک و در حضور اتانول (5 درصد) و یا EDTA (5/7 میلی مولار) به مدت یک ساعت قرار گرفتند. درصد زنده مانی با تقسیم تعداد سلول های زنده ی باقی مانده بر تعداد اولیه ی باکتری ها به دست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق غلظت 5 درصد اتانول باعث حساس شدن سلول های فاز لگاریتمی و سکون رشد مرگانلا مرگانی نسبت به شرایط اسیدی شدند (05/0p<). نتایج مشابهی در مورد غلظت 5/7 میلی مولار EDTA به دست آمد. استفاده هم زمان اتانول و EDTA اثرات قوی تری را بر مقاومت اسیدی این باکتری نشان داد (05/0p<) به طوری که در حضور هم زمان این دو عامل، کم ترین میزان زنده مانی سلول های فاز لگاریتمی و سکون رشد مرگانلا مرگانی مشاهده گردید. بنابراین اتانول و EDTA، به تنهایی یا توام، می تواند میزان غیر فعال شدن مرگانلا مرگانی در مواجهه با pH پایین و اسیدهای آلی را افزایش دهد. هم چنین در مطالعه ی حاضر به طور کلی سلول های فاز لگاریتمی مرگانلا مرگانی حساسیت بیش تری را نسبت به شرایط اسیدی در مقایسه با سلول های فاز سکون نشان دادند (05/0p<).
  کلیدواژگان: مرگانلا مرگانی، اتانول، مقاومت اسیدی، EDTA
 • مهدی سلطانی، شقایق روح الهی، اشکان زرگر، کاظم عبدی، سمیرا محمدیان، امرالله قاجاری صفحات 29-39
  در این مطالعه پراکنش جغرافیایی بیماری ویروس نکروز عفونی پانکراس به روش مولکولی (RT-PCR) در 18 استان کشور و در قالب بررسی موردی طی سال های 1391-1390 انجام گرفته است. با توجه به بروز عفونت های هم زمان بیماری های نکروز عفونی پانکراس (IPN)، نکروز عفونی بافت خون ساز (IHN) و سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS) و نیز علائم بالینی مشابه ناشی از این بیماری ها، همه ی موارد نمونه های مورد مطالعه از بچه ماهیان مزارع ماهیان قزل آلای بیمار با علائم بالینی بی اشتهایی، اگزوفتالمی، تیره شدن پوست و تلفات بالا و در برخی موارد نیز از نمونه های اسپرم و تخمک اخذ گردید. نتایج حاصل نشان داد که از 214 نمونه اخذ شده، تعداد 96 مورد آن ها با فراوانی نسبی 85/44 درصد در 15 استان کشور مبتلا به بیماری IPN بودند. بیش ترین فراوانی نسبی در لرستان، اصفهان، چهار محال و بختیاری، فارس، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و قزوین بود. با توجه به پراکنش بیماری در مناطق شمالی، شمال غربی، غرب، جنوب غرب و جنوب کشور، عدم مشاهده ی آن در سه استان گلستان، گیلان و همدان و نظر به اهمیت اقتصادی آن توجه به روش های پیش گیری و کنترل بیماری برای کاهش خسارت وارده، امری ضروری است.
  کلیدواژگان: بیماری نکروز عفونی پانکراس، نکروز عفونی بافت خون ساز، سپتی سمی هموراژیک ویروسی، RT، PCR
 • رضا سلیقه زاده، وحید یاوری، سید محمد موسوی، محمد ذاکری صفحات 40-46
  اثر سطوح مختلف مکمل تغذیه ای اسپیرولینا بر برخی فاکتورهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی انگشت قد به مدت 8 هفته مورد مطالعه قرار گرفت. پودر جلبک اسپیرولینا در سطوح 0، 5/2، 5، 5/7 و 10 درصد به جیره ی غذایی پایه افزوده شد. غذادهی ماهیان آزمایشی طی دوره ی آزمایش در حد سیری و 2 بار در روز انجام گردید. پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم در ماهیان بنی که با جیره ی غذایی حاوی 10 درصد اسپیرولینا تغذیه شده بودند نسبت به گروه کنترل از میزان بالاتری برخوردار بودند. پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون شامل غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت، غلظت پروتئین تام، آلبومین تام، گلوبولین تام و نسبت آلبومین به گلوبولین تحت تاثیر مکمل تغذیه ای اسپیرولینا قرار نگرفتند (05/0P>)، اما میزان فعالیت لیزوزیم در تیمار 10 درصد بیش تر از سایر تیمارها بود (05/0P<). این نتایج نشان داد که مکمل تغذیه ای اسپیرولینا در سطح 10 درصد باعث بهبود پارامترهای خونی، ایمنی و بیوشیمیایی سرم ماهی بنی می شود.
  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، هماتولوژی، لیزوزیم، ماهی بنی
 • نعیم عرفانی مجد، رحیم پیغان، زینب یعقوبی صفحات 47-56
  بافت لنفوئیدی ضمیمه ی لوله ی گوارش (GALT) جزء بافت های لنفوئیدی اولیه پستانداران به شمار می آید و بخشی از سیستم لنفوئیدی مخاطی محسوب می شود و این بافت اولین سد دفاعی بدن در مقابل عوامل پاتوژن بلعیده شده، می باشد. گزارش های متعددی مبنی بر وجود اختلافات ساختاری در بافت لنفوئیدی ضمیمه ی لوله ی گوارش در بین گونه های مختلف ماهیان و هم چنین نواحی مختلف لوله ی گوارش یک ماهی وجود دارد. در این پژوهش جهت مطالعه بافت لنفوئیدی ضمیمه ی لوله ی گوارش از ابتدای حباب روده ای تا انتهای روده ی اصلی (رکتوم)، تعداد 10 عدد ماهی کپور نقره ای بالغ (5 عدد) و نابالغ (5 عدد) نمونه هایی به ضخامت حداکثر 5/. سانتیمتر برداشت و پس از طی روش های استاندارد تهیه مقاطع بافتی، برش هایی به ضخامت 6-5 میکرومتر تهیه و مورد رنگ آمیزهای H&E و PAS قرار گرفتند. نتایج مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که بافت لنفوئیدی در نواحی مختلف روده ی اصلی و حباب روده ای در سه منطقه و به دو شکل وجود دارد. منطقه اول، حضور پراکنده ی سلول های لنفوئیدی در داخل بافت پوششی و منطقه ی دوم، حضور سلول های لنفوئیدی به شکل ساختارهای ستونی شکل یا به شکل توده های سلولی در پارین و منطقه ی سوم، حضور سلول های لنفوئیدی به شکل پراکنده در زیر مخاط می باشد. سلول های لنفوئیدی عمدتا از سلول های لنفوسیت، لنفوبلاست و به تعداد کمتری از سلول های پلاسما سل و ماکروفاژ تشکیل شده اند. نتایج هیستومتری نشان داد که بین بخش های مختلف روده ی اصلی و حباب روده ای، پراکنش و تراکم سلول های لنفوسیتی داخل پوششی در هر یک از دو نوع ماهیان بالغ و نابالغ اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0P<). بیشترین تعداد سلول های لنفوسیتی داخل پوششی در هر دو ماهی بالغ و نابالغ، در حباب روده ای و بخش خلفی روده ی اصلی مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: هیستومورفومتری، بافت لنفوئیدی ضمیمه دستگاه گوارش (GALT)، حباب روده ای، روده، کپور نقره ای
 • علیرضا غدیری، علیرضا قدردان مشهدی، هادی نداف، امید ممبینی صفحات 57-64
  هدف از انجام این تحقیق به دست آوردن تکنیک و ارائه ی یافته های اولتراسونوگرافی نگاری و ارگان های مجاور در گاو بومی و دورگ سالم بود. نگاری در 15 راس گاو سالم بومی و دو رگ به وسیله اولتراسونوگرافی مورد ارزیابی قرار گرفت. اولتراسونوگرافی با استفاده از ترانسدیوسرهای محدب و خطی بدون آرام بخشی و در حالت ایستاده صورت پذیرفت. ترانسدیوسر در بخش شکمی سطح شکم و در خلف زایفوئید و از فضاهای بین دنده ای 6 و 7 در دو سمت قفسه ی سینه قرار داده شد. ارزیابی اولتراسونوگرافی شامل محدوده ی نگاری، حرکات و انقباضات نگاری و اندام های مجاور آن بود. نگاری سالم به صورت یک ساختار نیم دایره با محدوده ی صاف که به صورت منظم منقبض می شد، با یک دیواره ی هیپراکوئیک مشاهده شد. محل نگاری قبل از شروع انقباضات بلافاصله بعد از دیواره ی شکم بود. محتویات نگاری به دلیل وجود آمیخته ای از گاز و مواد خورده شده، قابل مشاهده نبود. چین بین نگاری و شکمبه، کیسه ی قدامی و کیسه ی شکمی شکمبه در خلف نگاری دیده می شد. قسمت پایینی طحال و بخش هایی از شیردان نیز در اطراف نگاری قابل تشخیص بودند. حرکات نگاری به وسیله الگوی انقباضات دو مرحله ای دیده شدند. چهار تا پنج حرکت دو مرحله ای در 4 دقیقه برای نگاری به دست آمد. میانگین (± انحراف معیار) مرحله اول و دوم انقباضات نگاری به ترتیب 69/2 (30/0±) و 05/4 (55/0±) ثانیه اندازه گیری شد. میانگین (±انحراف معیار) مدت زمان بین دو انقباض دومرحله ی متوالی (5/4±) 2/46 ثانیه بود. براساس یافته های این تحقیق، می توان از اولتراسونوگرافی برای ارزیابی نگاری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نگاری، اولتراسونوگرافی، گاو
 • علی فضل آرا، حسین نجف زاده ورزی، بهاره ایزدی صفحات 65-73
  تتراسایکلین ها در درمان بیماری لوک آمریکایی و اروپایی در زنبوران عسل به فراوانی مورد استفاده قرار می گیرند. عدم توجه زنبورداران به توصیه های دامپزشکی در خصوص میزان و زمان مصرف دارو سبب افزایش بیش از حد مجاز باقی مانده ها، در عسل می گردد. با توجه به عوارض حاصل از این باقی مانده ها، نظیر مقاومت دارویی، ازدیاد حساسیت در مصرف کنندگان و...، در مطالعه ی حاضر باقی مانده دو داروی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در برخی نمونه های عسل مصرفی در خوزستان به روش HPLC بررسی گردید. تعداد 60 نمونه عسل از زنبورستان های استان خوزستان جمع آوری و مراحل آماده سازی جهت جستجوی باقی مانده داروهای تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین صورت گرفت. بدین منظور 5 گرم عسل را جهت استخراج در 25 میلی لیتر بافر مک ایوان حل کرده و کاملا هموژن نموده و از صافی عبور داده و پس از کالیبره کردن دستگاه HPLC، مقدار 20 میکرولیتر از آن به دستگاه تزریق شد. سپس میزان باقی مانده داروهای مورد مطالعه، در عسل، تعیین شد. این بررسی نشان داد که 14 (33/23 درصد) نمونه ی عسل فاقد هر دو باقی مانده تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین بود حال آن که 31 (66/51 درصد) نمونه دارای هر دو نوع باقی مانده بود. میانگین و خطای معیار باقی مانده ی دارویی تتراسایکلین و اکسی تتراسایکلین در نمونه ی عسل های حاوی باقی مانده آنتی بیوتیکی به ترتیب 38/31±23/119 و 02/37±636/167 میکروگرم بر کیلوگرم بود و در مجموع 46 (67/76 درصد) نمونه از مجموع 60 نمونه ی عسل مورد بررسی در مطالعه ی حاضر، از نظر باقی مانده آنتی بیوتیکی، مثبت بوده و اختلاف معنی داری با مقدار صفر اعلام شده از سوی اتحادیه ی اروپا، کدکس الیمانتاریوس و نیز سازمان غذا و دارو داشتند (05/0P≤).
  کلیدواژگان: تتراسایکلین، اکسی تتراسایکلین، عسل، HPLC
 • محمدرضا محزونیه، شبنم گلبوی داغداری، راضیه پوراحمد صفحات 74-80
  کلامیدوفیلا آبورتوس یکی از علل مهم سقط انزئوتیک میش ها و از دست دادن بره ها در هنگام آبستنی، در بعضی مناطق محسوب می شود. در عفونت با این باکتری، سقط جنین معمولا در 3-2 هفته آخر آبستنی رخ می دهد و یا بره های مرده و ضعیف متولد می شوند. از آن جا که باکتری کلامیدوفیلا در شرایط آزمایشگاهی (in vitro) رشد نکرده و معمولا با آزمایش های تشخیصی روتین متوجه حضور آن نمی شوند، جستجوی آنتی ژن یا ژنوم آن توصیه می شود. هدف از این مطالعه بررسی حضور این باکتری در تعدادی از جنین های سقطی گوسفند در استان چهار محال و بختیاری بود. برای این منظور 48 نمونه ی محتویات آسپیره شده شیردان جنین های سقط شده در فاصله ی زمانی سال 1390-1391 با روش Nested PCR جهت شناسایی ژن S rRNA16، مورد آزمایش قرار گرفت. میزان آلودگی در نمونه های بررسی شده 52 درصد بود. این میزان آلودگی نشان دهنده ی نقش این باکتری در موارد سقط جنین می باشد که تاکنون کمتر به آن اهمیت داده شده است و با توجه به تعداد گوسفند در ایران و میزان فراوانی سقط جنین و خسارات اقتصادی و نیز خطر عفونت انسانی، نیازمند توجه ویژه ای برای وسعت بخشیدن به تحقیقات و اجرای اقدامات پیشگیری و کنترل دارد.
  کلیدواژگان: سقط جنین، گوسفند، کلامیدوفیلا آبورتوس، چهارمحال و بختیاری، Nested PCR
 • عبدالواحد معربی، رضا آویزه، محمد قاسم حنفی، مهدی پور مهدی بروجنی، لنا مهدیه دولت آبادی صفحات 81-87
  اولتراسونوگرافی داپلر با مشاهده ی آناتومی و همودینامیک عروق در تشخیص بیماری های کلیوی واجد اهمیت است. کاهش جریان خون کلیوی به عنوان اولین نشانه ی اختلال است که می تواند با اولتراسونوگرافی داپلر ارزیابی شود. هدف این مطالعه ی به دست آوردن تصاویر طبیعی داپلر رنگی و محاسبه ی شاخص های سرعت جریان خون در شریان های کلیوی و آئورت شکمی در خرگوش سفید نیوزیلندی بالغ سالم می باشد. به همین خاطر 20 سر خرگوش سالم (10 سر نر و 10 سر ماده) با میانگین سنی 15 ماه (12 تا 21 ماهه) و میانگین وزن 7/1 کیلوگرم (4/1 تا 6/2 کیلوگرم) انتخاب شدند. در این مطالعه شاخص های عروقی آئورت شکمی و شریان های کلیوی از قبیل حداکثر سرعت جریان خون در سیستول (PSV)، سرعت جریان خون در دیاستول (EDV)، متوسط سرعت جریان خون (MV)، شاخص مقاومت شریانی (RI)، شاخص ضربان شریانی (PI)، حجم خون (VF) و منحنی طیفی داپلر پالسی در بین دو جنس مقایسه شدند. میانگین PSV و EDV آئورت شکمی در خرگوش های نر و ماده 95/68 و 19/76 cm/sec و در شریان کلیوی در خرگوش نر و ماده به ترتیب 12/42 و 95/30 سانتی متر بر ثانیه ثبت گردید. مقادیر عددی به دست آمده برای PSV، MV و VF آئورت شکمی و EDV و VF کلیوی بین نر و ماده به شکل معنی داری متفاوت بود (05/0P<). از نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان به عنوان شاخص های طبیعی در تشخیص بیماری های مرتبط در خرگوش نژاد سفید نیوزیلندی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اولتراسونوگرافی داپلر، آئورت شکمی، شریان های کلیوی، خرگوش
 • تکاور محمدیان، مسعود قربانپور، مجتبی علیشاهی، محمدرضا تابنده، داریوش غریبی صفحات 88-97
  باکتری های اسید لاکتیک، متدوالترین نوع باکتری هایی هستند که به عنوان پروبیوتیک در آبزی پروری استفاده می شوند. هدف این تحقیق جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک با توان پروبیوتیکی از روده ماهی شیربت بود. به این منظور 50 قطعه ماهی شیربت (با میانگین وزن 97/265±82/800) از منابع آبی استان خوزستان صید و به آزمایشگاه منتقل و فلور باکتریایی روده ی آن ها بررسی گردید. باکتری های اسید لاکتیک روده ی نمونه ها توسط روش های فنوتیپی (رنگ آمیزی گرم، تست های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی) جداسازی و تخلیص گردید. سپس این باکتری ها بر اساس شاخص های اولیه پروبیوتیکی شامل: مقاومت به اسید، نمک های صفراوی و خاصیت آنتاگونیستی و عدم بیماری زایی برای ماهی امتیازدهی و ارزیابی گردیدند. از 50 ماهی بومی شیربت بررسی شده تعداد 30 جدایه مشکوک به باکتری های اسید لاکتیک که میله ای یا کوکسی شکل (20 باکتری میله ای و 10 باکتری کوکسی) بودند، جداسازی گردید. از 30 جدایه ی مذکور، تعداد 20 جدایه بر اساس نتایج بیوشیمیایی در جنس لاکتوباسیل قرار نگرفته و تعیین هویت نشدند و در مجموع 10 جدایه (10، 12، 15، 17، 18، 21، 22، 24، 29 و 30) بر اساس ویژگی های بیوشیمیایی تعیین هویت بیشتر تا حد گونه قرار گرفته و شاخص های اولیه پروبیوتیکی آن ها ارزیابی گردید. بعد از انجام آزمایش های تعیین توان پروبیوتیکی، چهار جدایه دارای بیشترین پتانسیل پروبیوتیکی از میان جدایه های لاکتوباسیلی بودند که این چهار جدایه به ترتیب شامل: L. acidophilus، L. delbruecki L.brevisوL. fermentiumبودند.
  کلیدواژگان: باکتری های اسید لاکتیک، لاکتوباسیل، روده ی ماهی شیربت، پروبیوتیک
 • تقی تقی پور بازرگانی، محمد جواد قراگزلو *، فرهاد موسی خانی، سعید مهدی زاده صفحات 98-103

  در یک گاوداری با 1600 گاو دوشا، گوساله ای 5/3 ماهه دچار لنفومای تیموسی با علایم ورم سفت و برجسته بخش پایینی گردن و عوارض آن (نفخ شکمبه و سختی در نفس کشیدن) مورد توجه قرار گرفت. در کالبدگشایی این گوساله منهای بزرگ شدگی تعجب برانگیز تیموس خارج سینه ای و تا حدی داخل سینه، بزرگ شدگی حیرت آور تعداد زیادی از گره های لنفاوی و بزرگ شدن طحال نیز خودنمایی می کرد.
  در مطالعه ی هیستوپاتولوژی جایگزین شدن پارانشیم تیموس، گره های لنفاوی و طحال به وسیله ی سلول های لنفوئیدی بدخیم جلب نظر نمود. به علاوه، بافت های عضلانی اسکلتی و بافت های چربی مجاور تیموس مبتلا، مورد تهاجم سلول ها توموری قرار گرفته بودند.
  در C.B.C این دام لوکوسیتوز (بالای 45000) و لنفوسیتوز (بالای 93 درصد با 2 درصد لنفوسیت آتیپیک) کاملا برجسته بود.تست PCR نمونه ی خون این بیمار مثبت و در آزمایش به روش ELISA میزان آنتی بادی سرم آن 28 PP (منفی) بود.
  آزمایش های الیزا (ELISA) و واکنش زنجیره ی پلی مراز (PCR) برای مادر این گوساله منفی در حالی که نمونه ی تانک شیر این گاوداری شدیدا برای PCR مثبت بود. با توجه به آخرین اطلاعات این اولین گزارش از این نوع لنفوسارکومای گوساله در جهان است.

  کلیدواژگان: گوساله، لنفومای تیموس، لنفادنوپاتی فراگیر، لنفوسیتوز
|
 • Elham Javdan Pages 5-11
  Litter size is an important economical trait in sheep and goat breeding. Applying traditional animal breeding systems such as selection and mating based on phenotypic evaluations are time-consuming and usually costly. In this case، molecular genetics can be an alternative solution. Some genetics studies have proven that litter size is genetically determined by the action of single genes with a major effect، named fecundity genes. This study was carried out to detect polymorphism in GDF9 gene. Ninety one Najdi goats of 3 locations in northwest، southeast and center of Khouzestan and 27 Lori-Bakhtiari goats، in 2 locations، north-eastern and south-eastern of province were selected randomly. After extracting of DNA، amplification of a 295 bp fragment of exon 2 of GDF9 gene was performed using specific primers. In this research three SSCP patterns for exon 2 of GDF9 gene in two breeds of goats were found in Khuzestan Province. However، no significant correlation between the observed patterns and the multiple pregnancy rate was observed in the two goat breeds. Allele A in Najdi goat populations of the northwest and southeast، and in Lori-Bakhtiari goats of northeast and southeast have the highest frequency. AB genotype had the highest frequency in Najdi goats of southeast and middle populations while، in the northwest population، the AA genotype was more frequent. The populations of Lori-Bakhtiari goats in all studied locations (northeast and southeast) exhibit the AA genotype as the most frequent genotype.
  Keywords: Najdi Goat, Lori, Bakhtiari Goat, genetic diversity, GDF9 Gene, PCR, SSCP
 • Pages 12-18
  The aim of this study was to evaluate some red blood cell abnormalities in diploid and tetraploid rainbow trout. Tetraploidy induction was done using heat shock 28°C for 10 min، starting at 65 degree-hour post fertilization on fertilized eggs from Iranian brood stock. Eggs from the same lot، without heatshock treatment were selected as control (diploid) group. Ploidy status was verified using red blood cell dimensions as well as the number of nucleular organizing regions in the cell. The results showed that tetraploidy increased all red blood cell dimensions in comparison to diploids (P<0. 05). Red blood cell abnormalities were significantly higher in tetraploids compared to diploids (P<0. 05). The most frequent cell abnormalities were segmentation of the nucleus، 8. 2%; amitosis، 4. 1%; immature cell 3. 8% and cell with incomplete membrane about 1%. The imbalanced increase in red blood cell dimensions plus significant elevation in cell abnormalities would affect the tetraploid fish welfare and fitness in comparison to diploids.
  Keywords: Abnormality, Red blood cell, Tetralpoid, Rainbow trout
 • Pages 19-28
  The ability of bacteria to tolerate low pH is a very important trait to survive in a variety of environments. Morganella morganii، the most prolific histamine former in fish and seafood products، has the ability to tolerate low pH and survive in acidic environments. In the present study، the ability of EDTA and ethanol to sensitize M. morganii to low pH and organic acids was assessed. To achieve this purpose، cells of M. morgani in exponential or stationary growth phases were exposed to pH=5، adjusted by adding hydrochloric، acetic، lactic، citric or tartaric acids into TSB، in the presence of 5 % ethanol and/or 7. 5 mM EDTA، for one hour. Survival percentage was obtained by dividing the surviving population by the initial population. According to the results of the present study، 5 % ethanol made both the exponential and stationary phase cells of M. morganii more sensitive to acidic environments tested (p<0. 05). The same results were observed for 7. 5 mM EDTA. Combination of 5 % ethanol and 7. 5 mM EDTA in acidic environments showed more pronounced effects on the acid tolerance of M. morganii (p<0. 05)، while in the presence of this combination the lowest survival percentages of exponential and stationary phase cells of the bacterium were observed. Thus، ethanol and EDTA، individually or combined، can enhance the rate of inactivation of M. morganii during exposure to low pH and organic acids. Furthermore، in the present study، exponential phase cells of M. morganii were more susceptible to acidic conditions than the stationary phase cells (p<0. 05).
  Keywords: Morganella morganii, Ethanol, Acid tolerance, EDTA
 • Pages 29-39
  In this case-study، geographical distribution of infectious pancreatic necrosis (IPN) was studied in 18 provinces of Iran using RT-PCR during 2011-2012. Since the occurrence of coinfection by IPNV، infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV) and viral hemorrhagic septicaemia virus (VHSV) with the same clinical signs can occur، all samples were tested for presence of these three virus agents. Samples of larva and juveniles from rainbow trout with clinical signs such as anorexia، exophthalmia; darkened skin and high mortality as well as sperms and oval samples were obtained. Results showed that from 214 pooled samples، 96 (44. 85%) in 15 provinces were positive for IPN. The highest relative frequency was observed in Lorestan، Isfahan، Chaharmahal va Bakhtiyari، Fars، Kermanshah، Kohgilouye va Boyerahmad، Mazandaran and Qazvin. These results show that IPN disease is distributed in north، western north، west، western south and south parts of country. Therefore it is important to improve the preventive criteria to decrease the economical losses due to the disease morbidity and mortality in farmed trout in Iran.
  Keywords: Infectious pancreatic necrosis, Infectious hematopoietic necrosis virus, Viral hemmorhagic septicaemia virus, RT, PCR
 • Reza Saligheh Zadeh, Vahid Yavari, Seyed Mohammad Mousavi, Mohammad Zakeri Pages 40-46
  Effect of different levels of spirulina dietary supplementation on some blood-immune parameters and serum biochemical parameters of Benny Mesopotamichthys sharpeyi fingerlings were investigated in an 8 weeks experimental period. Dried and powdered spirulina algae in five levels of 0، 2. 5، 5. 0، 7. 5 and 10. 0 % was added to the experimental diet. Experimental fish were fed to satiation twice daily. Haemato-immunological and blood serum biochemical parameters were higher in benny fish receiving diet with 10% spirulina compared to fish being fed diet with 0% of spirulina. Haematological parameters and blood serum biochemical parameters including haemoglobin concentration، haematocrit، total protein، total albumin، total globulin and albumin/globulin ratio were not significantly (P>0. 05) affected by spirulina supplementation. However، lysozyme activity levels in 10% treatment were higher and showed a significant difference (P<0. 05) from control treatment. The results revealed that spirulina supplementation at 10% level leads to improve haemato-immunological and serum biochemical parameters of benny fish.
  Keywords: Spirulina platensis, Haematology, Lysozyme activity, Mesopotamichthys sharpeyi
 • Alireza Ghadiri, Alireza Ghadrdan Mashahadi Pages 47-56
  The main aims of this study were to obtain technique and to present ultrasonographic findings of reticulum and adjacent organs of native and mixed breed healthy cows. The reticulum and some adjacent organs were examined ultrasonographically in 15 healthy native and mixed breed cattle. Ultrasonography was performed on standing، nonsedated cattle، with linear and convex transducers. Transducer was applied to the ventral aspect of abdominal cavity، caudal to the xyphoid and the most ventral part of both thoracic walls over the sixth and seventh intercostals spaces. Evaluation included assessment of the contour of the reticulum، reticular contractions، and the organs adjacent to the reticulum. The normal reticulum appeared as a half-circle structure with a smooth contour and a hyperechoic wall; it contracted at regular intervals and was situated immediately adjacent to the ventral portion of the abdominal wall when relaxed. Contents of the reticulum could not be imaged because of its partly gaseous composition. The ruminoreticular groove، craniodorsal blind sac of the rumen، and the ventral sac of the rumen were observed caudal to the reticulum. The distal aspect of the spleen and parts of the abomasum could be imaged. Reticular motility was characterized by a bi-phasic contraction pattern. Four to five biphasic reticular contractions usually were observed during a 4 minutes period. The first reticular contraction lasted a mean (± SD) of 2. 69 (±0. 30) seconds and the second contraction lasted 4. 05 (±0. 55) seconds. The mean interval between 2 biphasic contractions was 46. 2 (±4. 5) seconds. Based on our findings، ultrasonography is useful for assessing the reticulum.
  Keywords: Reticulum, Ultrasonography, Cow
 • Alireza Ghadiri, Alireza Ghadrdan Mashahadi Pages 57-64
  The main aims of this study were to obtain technique and to present ultrasonographic findings of reticulum and adjacent organs of native and mixed breed healthy cows. The reticulum and some adjacent organs were examined ultrasonographically in 15 healthy native and mixed breed cattle. Ultrasonography was performed on standing، nonsedated cattle، with linear and convex transducers. Transducer was applied to the ventral aspect of abdominal cavity، caudal to the xyphoid and the most ventral part of both thoracic walls over the sixth and seventh intercostals spaces. Evaluation included assessment of the contour of the reticulum، reticular contractions، and the organs adjacent to the reticulum. The normal reticulum appeared as a half-circle structure with a smooth contour and a hyperechoic wall; it contracted at regular intervals and was situated immediately adjacent to the ventral portion of the abdominal wall when relaxed. Contents of the reticulum could not be imaged because of its partly gaseous composition. The ruminoreticular groove، craniodorsal blind sac of the rumen، and the ventral sac of the rumen were observed caudal to the reticulum. The distal aspect of the spleen and parts of the abomasum could be imaged. Reticular motility was characterized by a bi-phasic contraction pattern. Four to five biphasic reticular contractions usually were observed during a 4 minutes period. The first reticular contraction lasted a mean (± SD) of 2. 69 (±0. 30) seconds and the second contraction lasted 4. 05 (±0. 55) seconds. The mean interval between 2 biphasic contractions was 46. 2 (±4. 5) seconds. Based on our findings، ultrasonography is useful for assessing the reticulum.
  Keywords: Reticulum, Ultrasonography, Cow
 • Ali Fazlara, Hossein Najafzadeh Varzi, Bahareh Izadi Pages 65-73
  Tetracyclines have been used for treatment of European and American foulbrood in beekeeping since years ago. Lack of attention to veterinary recommendations by beekeepers about time and dosage of antibiotics consumption leads to increase antibiotics residues in honey more than standard or Maximum Residual Limits (MRL). In attention to the side effects of antibiotic residues like drug resistance، consumers hyperesthesia etc.، the investigation for tetracycline and oxytetracycline residues was considered in some consumed honey samples in Khuzestan province by HPLC method. Totally 60 honey samples were collected from Khuzestan beekeepers and processed based on the protocol for investigation of tetracycline and oxytetracycline residues. According to this matter and in order to extract antibiotic residues، 5 g of each honey sample was mixed and dissolved with 25 ml of McIlvaine buffer and filtered. Then after calibration of HPLC system، 20 µl of each solution was injected to HPLC system and finally the amounts of tetracycline and oxytetracycline residues were determined for each sample. This study showed that 14 (23. 33%) samples of whole investigated honeys had no antibiotic residues while 31 (51. 66%) out of 60 collected honey samples contaminated to both tetracycline and oxytetracycline residues. The means of tetracycline and oxytetracycline residues in positive samples were equal to 119. 23±31. 38 and 167. 636±37. 02 µg/kg respectively. In conclusion، in present study 46 (76. 67%) out of 60 studied honey samples contained antibiotic residues. These results showed significant difference with zero µg/kg limits as MRL determined by European Union، Codex Alimentarius and Food and Drug Administration (p≤0. 05).
  Keywords: Tetracycline, Oxytetracycline, Honey, HPLC
 • Mohammadreza Mahzounieh, Razieh Pourahmad Pages 74-80
  Chlamydophila abortus، the aetiological agent of enzootic abortion of ewes (EAE) is a major cause of lamb loss in many sheep-rearing countries throughout the world. Usually the first clinical manifestation of disease is abortion in the last 2–3 weeks of gestation or when the ewe gives birth to stillborn or weak lambs. Because Chlamydophila does not grow in vitro، organisms usually are not found by routine diagnostic tests. Therefore، it is recommended to detect antigen or genome. The aim of this study was to investigate the presence of these bacteria in aborted sheep fetuses in Chaharmahal va Bakhtiari province. Samples included 48 aspirated liquid from abomasums of aborted fetuses during two lambing seasons، 2011- 2012. The samples were tested by Nested PCR to identify specific 16S rRNA sequence. In this study، EAE accounted for around 52% of all diagnosed abortions. It suggests that C. abortus was a main abortion agent in tested samples and caused considerable reproductive losses particularly in areas where flocks were kept closely congregated during lambing season. Therefore، due to the severe economic losses and the risk of human infection، more research should be planned and done for prevention and control of C. aborus infection.
  Keywords: Abortion, Sheep, Chlamydophila abortus, Chaharmahal va Bakhtiari
 • Abdolvahed Moarabi, Reza Avizeh Pages 81-87
  Doppler ultrasonography is important in diagnosis of renal diseases by demonstrating vascular anatomy and hemodynamics. Decreased renal blood flow may be the first sign of dysfunction and can be evaluated by doppler ultrasound. The purpose of this study was to obtain the normal images of color doppler and estimation of blood flow velocity parameters of renal arteries and abdominal aorta in adult healthy، New Zealand white rabbits. Therefore، 20 healthy rabbits (10 male and 10 female) with a mean age of 15 months (12 to 21 months) and a mean weight of 1. 7 kg (1. 4 to 2. 6 kg) were selected. In this study، indices of abdominal aorta and renal arteries including PSV، EDV، RI، PI، MV، VF and pulsed Doppler spectral were compared between the sexes. Mean PSV and EDV of abdominal aorta in male and female rabbits were 68. 95 and 76. 19cm/sec respectively. Mean PSV and EDV of renal artery in males and females were 42. 12 and 30. 95cm/sec respectively. Numerical values obtained for the PSV، MV and VF of the abdominal aorta and EDV and VF renal arteries between males and females were different (P<0. 05). The results obtained in this study can be used as indicators of natural indices in diagnosis of associated diseases in New Zealand white rabbits.
  Keywords: Doppler Ultrasonography, Abdominal aorta, Renal arteries, Rabbit
 • Takavar Mohammadiyan, M. Tabandeh, D. Gharibi Pages 88-97
  Lactic acid bacteria (LAB) are the most common type of microbes used as probiotics. Isolation and identification of lactic acid bacteria (LAB) from Barbus grypus intestine، based on their probiotic effects، were aimed in this study. Fifty B. grypus (800. 82±265. 97) were captured from natural water resources of Khuzestan province and transferred to laboratory. The bacterial flora of fish intestine were assessed. The intestinal LABs isolated and identified according to biochemical and morphometrical tests. Isolated LABs were evaluated and ranked based on probiotical indication tests (acid resistance، bile salt resistance، bacterial antagonistic effects and lack of pathogencity in fish). A total of thirty bacillus or cocci shape bacteria، suspected LABs، were isolated. Ten isolates identified as Lactobacillus and more identified to species based on biochemical tests. The probiotical identities of these ten isolates compared and finally four respectively isolates including L. acidophilus، L. delbruecki L. brevis and L. fermentium، were selected as potentially probiotic LABs of B. grypus intestine.
  Keywords: Lactic acid bacteria, Lactobacillus, Intestine of Barbus grypus, Probiotic
 • Mohammad Javad Gharagozlou Pages 98-103

  In a dairy farm with 1600 milking cows، a 3. 5- month old Holstein female calf showed a prominent hard subcutaneous mass at the lower part of the neck resulted in rumen bloat and dyspnea. In postmortem examination of the calf، apart from huge mass of thymus، astonishing enlargement of innumerable lymph nodes and a large spleen were noticed as well. In histopathologic study، replacement of the thymus، lymph nodes and spleen tissues with immature malignant lymphocytes were found. The adjacent muscles and fats of the extra-thoracic thymus lymphoma were invaded by the neoplastic lymphoid cells. CBC of the patient showed leukocytosis (more than 45000) and lymphocytosis (higher than 93% with 2% atypical lymphocyte). PCR of blood sample of the calf was positive and in ELISA test، the serum antibody was negative (28pp). PCR and ELISA of the mother of this calf were negative while PCR of a sample from the dairy milk tank was strongly positive. It is suggested that due to lack of maternal passive immunity and immaturity of immune system، following ingestion of BLV- contaminated milk، the calf became infected، resulted in occurrence of atypical and widespread viral lymphoma.. By the best knowledge of the authors this is the first report of this kind of calf lymphomsarcoma world-wide.

  Keywords: Calf, Thymus lymphoma, Generalized lymphadenopathy, Lymphocytosis